Hotărârea nr. 73/2020

Hotărârea 73/2020 - Aprobarea majorării cotizației anuale a municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Cluster Mobilier Transilvan.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării cotizației anuale a municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Cluster Mobilier Transilvan

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale a municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Cluster Mobilier Transilvan -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 77769/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 77954/105/11.02.2020 al Biroului Relații externe și investitori, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea majorării cotizației anuale a municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Cluster Mobilier Transilvan;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor HCL nr. 134/2016 privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Asociația Cluster Mobilier Transilvan, ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Adunării Generale a Asociației „Cluster Mobilier Transilvan” nr. 153 din data de 17.12.2019 și ale art. 14, lit. c din Statutul “Cluster Mobilier Transilvan”;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cotizației anuale a Municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Cluster Mobilier Transilvan, începând cu anul 2020, de la suma de 1000 de lei, la suma de 1800 lei.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Relații externe și investitori și Direcția Economică.


inte de ședință, Ștefan Tarcea


Nr. 73 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)