Hotărârea nr. 72/2020

Hotărârea 72/2020 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 897/2019 (aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiului Cluj-Napoca”), în sensul corelării pieselor desenate, planșele: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07 cu suprafața studiată, respectiv 42.410 mp, conform Procesului-verbal de recepție nr. 396/2020 al O.C.P.I. Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la HCL nr. 897/2019 (aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona “La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca”), în sensul corelării pieselor desenate, planșele: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07 cu suprafața studiată, respectiv 42.410 mp, conform procesului verbal de recepție nr. 396/2020 al OCPI Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr. 897/2019 (aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona “La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca”), în sensul corelării pieselor desenate, planșele: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07 cu suprafața studiată, respectiv 42.410 mp, conform procesului verbal de recepție nr. 396/2020 al OCPI Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 78201/11.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 78228/445 din 11.2.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune modificarea Anexei la HCL nr. 897/2019 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona “La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca”, în sensul corelării pieselor desenate, planșele: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07 cu suprafața studiată, respectiv 42.410 mp, conform Procesului-verbal de recepție nr. 396/2020 al OCPI Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile din H.G. nr. 907/2016, ale art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019;

Având în vedere Procesul-verbal de recepție nr. 396/2020 al OCPI Cluj;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la HCL nr. 897/2019 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona “La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca”, în sensul corelării pieselor desenate, planșele: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07 cu suprafața studiată, respectiv 42.410 mp, conform Procesului-verbal de recepție nr. 396/2020 al OCPI Cluj.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția