Hotărârea nr. 71/2020

Hotărârea 71/2020 - Ratificarea Hotărârii nr. 1/16.01.2020 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind ratificarea Hotărârii nr. 1/16.01.2020 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 16.01.2020 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 71.557/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 71.580/44.10 din 6.02.2020 al Direcției tehnice și al Direcției juridice, prin care se propune ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 16.01.2020 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019, ale art. 30 alin. 1-5 din O.U.G. nr. 109/2011, precum și ale art. 3 din Hotărârea nr. 901/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 16.01.2020 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., privind aprobarea Planului de administrare a Consiliului de Administrație al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. pe perioada de mandat 2020-2023, cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați, în temeiul art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 și art. 3 din Hotărârea nr. 901/2019.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și Direcția Tehnică.

Nr. 71 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)