Hotărârea nr. 70/2020

Hotărârea 70/2020 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa IV”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa IV”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa IV” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 75684/1/10.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 76818 din 10.02.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa IV”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 5 și ale art. 7 din H.G. nr. 907/2016, ale art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006, precum și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa IV”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 70 din 17 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 70 / 2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa IV”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Cardinal Iuliu Hossu - str. Sindicatelor, str. Cardinal Iuliu Hossu - str. Nuferilor, str. Cardinal Iuliu Hossu - str. Mihai Eminescu, str. Cardinal Iuliu Hossu - str. George Cosbuc, str. George Cosbuc - str. Deva, Splaiul Independentei statie CTP Cluj Arena, Splaiul Independentei - Pod Elisabeta, Splaiul Independentei in față la Opera Maghiara.

INDICATORI TEHNICI:

8 treceri de pietoni cu sistem dedicat de iluminat, respectiv 16 stâlpi, 16 corpuri de iluminat LED și rețea de alimentare aferentă.

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 200014,67 LEI +TVA

Din care C+M: 143373,98 LEI + TVA

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

• Durata de realizare a investiției: 10 săptămâni

• Finanțarea investiției: buget local și alte surse constituite conform legiiDEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării


Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

.0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

:0,00

0,-00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea, terenului la starea inițiala

0,00

0,00

:o,oo

1-4

Cheltuieli pentru reloCarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

■0,00

0,00

0,00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea- utilităților necesare obiectivului de investiții


TOȚAL CAPITOL 2


CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


3.1


Studii


3.1.1


Studii de teren3.5.2


3.5,3


3.5.4


3.5.5


Raport privind impactul asupra mediului Alte studii specifice

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații_________________________________

Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

Proiectare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitațe

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții șl deviz general


Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurîlpr/autorizatiilor


Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție___________________________

Proiect tehnic și detalii de execuție Organizarea procedurilor de achiziție Consultanța0,00


7.081,77

Oo


0,00


1.289,20275,84


1.345,54


0,00


0,00


244,95


0,00


52,41


•8,427,31

0?00


0,00


1.534,15


0,00'


328,25We save both.3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul ele investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

1.212,33

230,34

1.442,67

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

1.212,33

230,34

1.442,67

TOTAL CAPITOL 3

8.294,10

1,575,88

9.869,98

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții și instalații

143.373,98

27.241,05

170.615,03

4.1.1

Obj Iluminat Treceri de Pietoni Nesemaforiza te

143.373,98

27.241,06

170.615,03

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

29:809,34

5.663,77

35.473,11

4.3.1

Obj Iluminat Treceri de Pietoni Nesemaforizate

29.809,34

5.663,77

35.473,11

01 Corp de iluminat rutier cu LED Tip2

24.720,36

4.696,87

29.417,23

02 Corp de Iluminat rutier cu LED Tip5

5.088,98

966,91

6.055,89

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

173.183,32

32.904,83

206.088,15

CAPITOL. 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1

Lucrări de construcții si Instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

.3.010,85

0,00

3.010,85

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatli lucrărilor de construcții (0.1% din C+M)

143,37

0,00

143,37

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.5% din C+M)

716,87

0,00

716,87

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

716,87

0,00

716,87F h tofcr - i4 We save both.


Beneficiar/ Investitor,


5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare (1.0% din C+M)

1.433,74

0,00

1.433,74

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10.0% din C+M)

14.337,40

2.724,11

17.061,50

5.4

Cheltuieli pentru Informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL. 5

17.348,25

2.724,11

20.072,36

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

1.189,00

225,91

1.414,91

TOTAL CAPITOL 6

1.189,00

225,91

1,414,91

TOTAL Iluminat Treceri de Pietoni - Lot4 R4.2

200.014,67

37.430,73

237.445,40

TOTAL Constructii+Montaj

143.373,98

27.241,06

170.615,03

întocmit,

Lucian DEOANCA, Inginer- Specialist in iluminat