Hotărârea nr. 7/2020

Hotărârea 7/2020 - Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 574/2019 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 1867/117/2018, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 1362/2019 a Curții de Apel Cluj.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a

Sentinței Civile nr. 574/2019 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 1867/117/2018, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 1362/2019 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 574/2019 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 1867/117/2018, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 1362/2019 a Curții de Apel Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 668545 din 30.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 668578 din 30.12.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014;

Văzând Sentința Civilă nr. 574/2019 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 1867/117/2018, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 1362/2019 a Curții de Apel Cluj și Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de LTrgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 574/2019 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr, 1867/117/2018, rămasă definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia Civilă nr. 1362/2019 a Curții de Apel Cluj, în sensul încadrării imobilului situat administrativ în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, str. Tudor Arghezi, înscris în CF nr. 315642, din UTR Is_A în UTR Liu, prin retrasarea limitelor dintre cele două UTR-uri.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


RASEMNEAZĂ:

'ț'Xecrc tarul general aramunicipiului,

Jr. Aurora/Moșca

Nr. 7 din 10 ianuarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)