Hotărârea nr. 69/2020

Hotărârea 69/2020 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Realizare sistem de iluminat arhitectural fântâna arteziană – Parc Central Simion Bărnuțiu”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Realizare sistem de iluminat arhitectural fântâna arteziană - Parc Central Simion Bărnuțiu”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Realizare sistem de iluminat arhitectural fântâna arteziană - Parc Central Simion Bărnuțiu” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.75696/1/10.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 76861/444/10.02.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Realizare sistem de iluminat arhitectural fântâna arteziană - Parc Central Simion Bărnuțiu”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 5 și ale art. 9 din H.G. nr. 907/2016, ale art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006, precum și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Realizare sistem de iluminat arhitectural fântâna arteziană - Parc Central Simion Bărnuțiu”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția


economică.Nr. 69 din 17 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 69 / 2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Realizare sistem de iluminat arhitectural fântâna arteziană - Parc Central Simion Bărnuțiu”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Fântâna arteziană - Parc Central Simion Bărnuțiu

INDICATORI TEHNICI: Sistem de iluminat arhitectural, format din 28 aparate de iluminat și sistem de control, pentru fântâna arteziană din Parcul Central Simion Bărnuțiu

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 71389.21 LEI + TVA

Din careC+M: 39784.11 LEI + TVA

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  • • Durata de realizare a investiției: 3 luni

  • • Finanțarea investiției: buget local


Devizul general

al obiectivului de investiții

Obiectiv Masterplan. Iluminat fantana arteziana parc Simion Bamutiu

Anexa Nr. 7

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea

(exclusiv TVA)

TVA

Valoarea

(inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 1

0

0

0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1

Studii de teren

0

0

0

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

457.31

86.89

544.2

3.3

Expertiză tehnică

0

0

0

3.4

Auditul energetic si luminotehnic

0

0

0

3.5

Proiectare

5644.66

1072.48

6717.14

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabiiitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1980

376.2

2356.2

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

563.79

107.12

670.91

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

281.9

53.56

335.46

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

2818.97

535.6

3354.57

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanță

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții: cerere finanțare ; implementare proiect

0

0

0

3.7.2

Auditul finaciar

0

0

0

3.8

Asistență tehnică

1127.59

214.24

1341.83

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

563.79

107.12

670.91

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

422.84

80.34

503.19

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

140.95

26.78

167.73

3.8.2

Dirigenție de șantier

563.79

107.12

670.91

TOTAL CAPITOLUL 3

7229.55

1373.61

8603.17

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1       ] Construcții și instalații

39220.32

7451.86

46672.18

4.1.1

[2]-Fantana parc central

39220.32

7451.86

46672.18

4.1.1.1

[2.1 ]-lnstalatia de iluminat arhitectural

39220.32

7451.86

46672.18

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

17159

3260.21

20419.21

4.3.1

Deviz: [2.1 ]-lnstalatia de iluminat arhitectural

17159

3260.21

20419.21

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

56379.32

10712.07

67091.39

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

845.69

160.68

1006.37

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

563.79

107.12'

670.91

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

281.9

53.56

335.46

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

902.07

0

902.07

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

281.9

0

281.9

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

56.38

0

56.38

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

281.9

0

281.9

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

281.9

0

281.9

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5919.83

1124.7677

7044.5977

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 5

7667.59

1285.45

8953.04

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

56.38

10.71

67.09

6.2

Probe tehnologice și teste

56.38

10.71

67.09

TOTAL CAPITOLUL 6

112.76

21.42

134.18

TOTAL GENERAL:

71389.21

13392.56

84781.77

din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2, 4.1,4.2, 5.1.1)

39784.11

7558.98

47343.09

Data

ianuarie 2020

Beneficiar,|Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;