Hotărârea nr. 68/2020

Hotărârea 68/2020 - Aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din str. Constanța nr. 6, municipiul Cluj-Napoca – Execuție lucrări pentru înlăturarea fenomenului de igrasie și a consecințelor acestuia prezent la demisolul și parterul clădirii principale C1”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI:

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ..Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din

str. Constanța nr. 6, muncipiul CLUJ-NAPOCA - Execuție lucrări pentru înlăturarea fenomenului de igrasie și a consecințelor acestuia prezent la demisolul și parterul clădirii principale CI"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din str. Constanța nr. 6, muncipiul CLUJ-NAPOCA - Execuție lucrări pentru înlăturarea fenomenului de igrasie și a consecințelor acestuia prezent la demisolul și parterul clădirii principale CI" — proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 75438/1/ din 10.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 75513/445/ din 10.02.2020 al Direcției tehnice, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții „Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din str. Constanța nr. 6, muncipiul CLUJ-NAPOCA - Execuție lucrări pentru înlăturarea fenomenului de igrasie și a consecințelor acestuia prezent la demisolul și parterul clădirii principale CI”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare Recomandarea proiectantului pentru Scenariul 1 din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 52223/11.10.2019;

Reținând prevederile art. 5 și 9 din H.G nr. 907/2016, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G nr. 57/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din str. Constanța nr. 6, muncipiul CLUJ-NAPOCA - Execuție lucrări pentru înlăturarea fenomenului de igrasie și a consecințelor acestuia prezent la demisolul și parterul clădirii principale CI", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția

Economică și Direcția Juridică.Nr. 68 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 68/2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „LICEUL TEORETIC NICOLAE BĂLCESCU din str. Constanța nr. 6, muncipiul CLUJ-NAPOCA - Execuție lucrări pentru înlăturarea fenomenului de igrasie și a consecințelor acestuia prezent la demisolul și parterul clădirii principale CI”

TIT ULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Str. Constanța nr. 6 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform devizului general: 2.627.152,00 lei (fără TVA)

Din care, C+M:

3.125.552,06 lei (cu TVA)

2.218.775,72 lei (fără TVA)

2.640.343,11 lei (cu TVA)

Suprafață: 2590 mp

Zona seismică: Ag=0,10 g Categoria geotehnică: 2

Intervențiile se aplică la nivelului demisolul și la parterul clădirii principale în interiorul și exteriorul clădirii principale a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu și au ca scop eliminarea infiltrațiilor și a igrasiei.

  • •  Finanțarea investiției va fi făcută din fonduri de la bugetul local și alte surse constituite conform legii.

  • •  Durata de realizare a investiției: 6 luni.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Proiectantul: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L

Devizul general al obiectivului de investiții EXECUTARE LUCRĂRI DE REABILITARE CORP PRINCIPAL C1 LICEUL "NICOLAE BALCESCU”

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

. 0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

23 860,00

4 533,40

28 393,40

3.1.1

Studii de teren

13 360,00

2 538,40

15 898,40

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

10 500,00

1 995,00

12 495,00

3.2

Docqmentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3 100,00

589,00

3 689,00

3.3

Expertiză tehnică

4 500,00

855,00

5 355,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

107 190,00

20 366,10

127 556,10

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabifitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

33 670,00

6 397,30

40 067,30

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizeior/acordurilor/autorizațiilor

39 850,00

7 571.50

47 421,50

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

33 670,00

6 397.30

40 067,30

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

500,00

95,00

595,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

500,00

95.00

595,00

3.7.2

Auditul finadar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

41 835,20

7 948,69

49 783,89

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

9 270,00

1 761,30

11 031,30

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9 270,00

1 761,30

11 031,30

3.B.1.2

pentru partidparea proiectantului la tezele induse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

0,00

0.00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

32 565,20

6 187,39

38 752,59

TOTAL CAPITOLUL 3

180 985,20

34 387,19

215 37239

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcfii și instalații

2 171 013,43

412 492,55

2 583 505,98

4.1.1

Obiect

2 171 013,43

412 492.55

2 583 505,98

Pagina 3


4.1.1.1

Arhitectura

2 171 013,43

412 492.55

2 583 505,98

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0.00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0.00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

2 171 013,43

412 492,55

2 583 505,98

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

54 058,23

10 271,06

64 329,30

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

47 762,30

9 074,84!

56 837,13

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

6 295,94

1 196,23

7 492,17

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3 993,80

0,00

3 993,80

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de constnjcți

1 109,39

0.00

1 109,39

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

221,88

0,00

221,88

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1 109,39

0.00

1 109,39

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

1 553,14

0,00

1 553.14

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

217101,34

41 249,26

258 350,60

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 5

275153,37

51 520,32

326 673,69

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

2 627152,00

498 400,06

3 125 552,06

din care: C+M (1.2,1.3, 1.4, 2, 4.1,4.2, 5.1.1)

2 218 775,72

421 567,39

2 640 343,11

Data                                                                                                 întocmit,

2019-06-03                                                                          arh. Hamza Augustin

Pagina 4