Hotărârea nr. 67/2020

Hotărârea 67/2020 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economică stabilită prin Studiul de fezabilitate privind „Modernizarea și extinderea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca, în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă” – varianta 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică stabilită prin Studiul de fezabilitate privind „Modernizarea și extinderea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca, în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă" -varianta 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică stabilită prin Studiul de fezabilitate privind „Modernizarea și extinderea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă" - varianta 2 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 75154/1/10.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 76456/1.1/47/472/ 10.02.2020 al Administratorului public, al Direcției Juridice, al Direcției economice, al Direcției de administrare și al Serviciului situații de urgență, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică stabilită prin Studiul de fezabilitate privind „Modernizarea și extinderea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă" - varianta 2;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederilor art. 129 alin. (7) lit. h), art. 155 alin. (5) lit. b-c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul admnistrativ, ale art. 1 alin. (1-2), art. 27 lit. i-j), art. 63, art. 68 alin. (1) din Legea nr. 481/8.11.2004 (republicată) privind protecția civilă, ale art. 2, art. 46 alin. (1-2) din O.M.A.I. nr. 1.259/10.04.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă, ale art. 7 alin. (7), Anexele 4 și 11 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, ale art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 (actualizată) privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Avizul favorabil nr. 68581/14.12.2018 al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.l, 139 și 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică stabilită prin Studiul de fezabilitate privind "Modernizarea și extinderea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă" - varianta 2 - conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția e administrare și Serviciul situații de urgență.


Nr. 67 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA


Proiect:    „MODERNIZARE Sf EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE SI ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLl^'

• " «

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SĂU PREÎNREGtSTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATELA HOTĂRÂREA / 2020


Dala:

11.2018

Pagina:

41


INDICATOR! TEHNICO-ECONOMIC!

RDD SECURÎTY SOLUTIONS SRL

București, aleea Dorahoî, nr. 8, Sector 4


DEVIZ GENERAL

întocmit           î Data                Observați!


al obiectivului de investiții

„MODHtNtZARESIEXTlTOEREASISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVHntZĂHEȘlĂLA®1AREAPOPlJLfiȚIBMUI®aPIlJLIACLUJ NAPOCA, ÎNSCOPUt TRANSMITERI EHCtBMTE AIWE3AJBLORD1RECTE SAU PRSMRBSSTRATEȘÎASH4NALELORACUSHCE fN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ*1

în prețuri la claia de        5/11/2018      ; 1 auro-4.66 tei

Nr. cit

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare    (cu

TVA]

tet

lei

tei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0X0

0.00

1.2

Amendarea terenului

O.OD

0.00

O.OD

1.3

Amenajarea pantnr protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

O.OD

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prolectia

0.D0

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea uUlîlfâtilor necesare obiectivului

Total capitol 2

212500.34)        40375.08}         252875.40

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectarea și asistentă tehnică

3.1

Studii

0.00

tu»

0.00

3.1.1 Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3 Alte studii specifice

0.00|

0.00

0.00

3.2

Cheltuieli pentru obținerea de avize, acordisi și autorizații

35674.00

0.00

3567400

3.3

Expertizare tehnica

154325.00

29321.75

183646.75

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

395275.03

7510226

470377229

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilliale

0.00

0.00

0.00

3,5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general

112400.00

21356.00

133756.00

3.5.4 Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

10695.95

2032.23

12728-18

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proinctuiui tehnic si detalfi de execuție

85000.00

16150X0

101150.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

187179.08

35554.03

222743.11

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

53479.74

1018115

63640X9

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

53479.74

10161.15

63640.89

3.7.2 Auditul financiar

0.00

0.00

0X0

3.8

Asistenta tehnica

80219.60

15241.72

95461.32

3.0.1 Asistenta tehnica din partea praiectantulifl

53479.73

10161.14

63640.87

3.8,1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

48131.76

9145.03

57276.79

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului ta fezele determinante, avizate de calre Inspectoratul de Stat îri Construcții

5347.97

W16.11

6364.08

3.8.2 Dirigenlie de șantier

26739.87

5060.58]

31820-45

Total capitol 3

716973.37

123826.88

848800.25


Proiect:     „MODERNIZARE S! EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE SI ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SGOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CMLĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2018

Data:

11.2018

întocmii:

Irig. Radu MICL4US

Pagina:

42


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4389678.21

834038.86

5223717.07

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

644254.25

122408.31

766662.56

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

21465558.82

4078456.18

25544015.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj fără montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.0

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

26499491.28

5034903.35

31534394.63

CAPITOLUL 5 Alta cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

101541.00

19292.79

120833.79

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

101541.00

19292.79

120833.79

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

32087.84

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cola aferenta ISC pentru controlul calltatii berarilor de construcții

26739.87

0.00

26739.87

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism st pentru autorizarea lucrărilor de

5347.97

0.00

5347.07

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme sl autorizația de construire

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

(1.2 + 1.3 + 1.4 * 2 + 3.5 + 3.8 + 4) x 10%

271874.85

51656.22

323531.07

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

13900.00

2641.00

16541.00

Total capitol 5

387315.85

73590.01

492993.70

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice g! teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

2214.54

420.76

2635.30

6.2

Probe tehnologice și teste"

11654.00

2214-26

13868.26

TotaJ capitol 6                                      î

ȚV? 13868.54

2635.02

16503.56

TOTAL GENERAL       .    -•       : ,  /

I 27832148.38

5281330132

33145667.54

Din caro:                                    /

C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)/

^^5147973^0

1016115.02

6364088.82


Data:

5/11/2018INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA


Către,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA - domnului Emil BOC, primar -

în conformitate cu prevederile art. 11, lit. 1) din Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 și ale art. 46 din OMAI nr. 1259/2006, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avizează favorabil varianta nr. 2 (Scenariul 2) din studiul de fezabilitate „Modernizare și extindere a sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației Municipiului Cluj-Napoca, în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgentă și protecție civilă”, în vederea completării și modernizării sistemului de alarmare publică al Municipiului Cluj-Napoca, înaintat instituției noastre cu adresa nr, 584404/472 din 06.12.2018.


Anexă: - „Modernizare și extindere a sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației Municipiului Cluj-Napoca, în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și protecție civilă ", 1 (un) exemplar, Neclasificat.


/ IMPUTERNICITINSPECTO.R GENERAL

Dan-PaurfMÎĂNDI


<. Li? :                           c’ic i L.k'r«. .      . ... ■ .         . A: X..(.;■

î ’

AVER•liZARE Ș ALAF.IO'.RB '■ -WA.A.Ț‘E tAl'KfC-’? rJLUl CLUJ j— NAPOCA. u-. cC\/r-..-i_ j A’-.i'.olin:c.r.îi EFioitAiL                       i

DIRECTE SAU PRBkREGi?TW"t Și A SEMNALELOR ACUSTICE 'iii SITUA; ii DE JRGEKȚĂ Și DE ’•-.C”EC';IE CIVILĂ1'

Fke: STUDIU DE (sZAEÎLn A7E


„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI

MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA. IN SCOPUL TRANSMITERII

EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREINREG IST RATE

Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENTA Șl DE

PROTECȚIE CIVILĂ"

STUDIU DE FEZABILITATE

Ser.sficisr:

PRHviA'\:A'CLPJ-tIAP'JCA

S“R. MOȚILOR NR. 3-5 UA'.TP\.'L ZjZLA r Z LA

i

J.


j.'OOEnkL/Z.L L lXTIkKFI Z.\SiS7lUULJ; i'L XȘThȚ? "Ț, /-VEETEĂr.E f; ĂLĂiULĂEE Ă FOFULĂȚiE! IZL'KICiFPJUJi CLUJ KĂPOCĂ, !L SOPUl. TkĂKSkL'TE.F!! EFiCîcKTS i, KSiĂ.'LXF DIRECTE SĂU PREÎKREC-ISTRĂTE SI Ă SEW.LELOR ACUSTICE IK Si“UĂȚI! DE URGEKȚĂ Ș! 3= PROTECȚIE CIvlJ?

Ftrt: STUDIU DEFEZĂEiLITĂTE


rOEi'ii:

jeîe:R.INS

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1. Denumirea obiectivului de investiții..............................................


 • 1.2. Ordonator principal de credite / investitor.

 • 1.3. Ordonator de credite (seoundar/teriiar)....


1.4. Beneficiari!! investiției


1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate


SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI I PROIECTULUI DE INVESTIȚII............................................................,................................................./.....................?

1. Concluziile studiului oe prerezabilitate.......................................................................................7


2. Prezentarea contextului


2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor


2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii


2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice


SCENARII, OPȚIUNI TEHNICO/ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE

INVESTITE.............................................................. ...................................................................11

A. Scenariul 1....................................... 11


A.3.1. Particularități ale amplasamentului


11


A.3.1.a Descrierea amplasamentului.......................................................................

A.3.1.b Relații cu zone invecinate, accesuri existente, si/sau cai de acces posibile


11


11


A.3.1.c Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau

12


construite


12


A.3.1.d Surse de poluare existente in zona.......

A.3.1.e Date climatice si particularități de relief.

A.3.1.f Existenta unor rețele edilitare care ar necesite relocare/protejare, monumente istorice, situri arheologice, terenuri ale instituțiilor de aparare, ordine publica si siguranța naționala

A.3.1.g Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

A.3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

A.3.3. Costurile estimative ale investiției..........


12


A.3.4. Studii de specialitate


B. Scenariu; 2

B.3.1. Particularitati sie amplasamentului

B.3.1.a Descrierea aiTipiasamentuiui

B.3.1 ,b Relații cu zone învecinate, accesuri existente, si/sau cai de acces posibile

B.3.1.c Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite

B.3.1 ,d Surse de poluare existente in zona

B.3.1 .e Date climatice si particularități de relief

B.3.1.f Existenta unor reteie edilitare care ar necesita reiocare/protețare, monuiTiente istorice, situa

arheologice, terenuri ale instituțiilor de aparare, ordine publica si siguranța naționala

B.3.1.g Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament.............■

B.3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitecturai si tehnologic

B.3.3. Costurile estimative ale investiției

B.3.4. Studii de specialitate.....................................................................................■

B.3.5. Graficul de realizare al investiției

ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMiCE PROPUSE........

A.Scenariul 1

A.4.1. Prezentarea cadrului de analiza

A.4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factorii de risc, antropici si naturali si de schimbări climatice

A.4.3. Situația utilităților si analiza de consum

A.4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

A.4.4.a. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

A.4.4.b. Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției

A.4.4.C. Impactul asupra factorilor de mediu

A.4.4.d. Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic.....

A.4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii

A.4.6. Analiza financiara

A.4.7. Analiza economica

A.4.8. Analiza de senzitivitate


JĂGDERKEARc Si              !■. iiiTLIȚ.LL: Î-S LȚTh'Țz-AE.

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIE! ISUICiGPiULUi CLUJ NAPOCA, i« SCOPUL TltAIcSMITER:! Eri-CENTE Ă MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎhKEGISTFATE Șț A SEMNALELOR ACUSTICE ii< SITUAȚI' DE URGENȚĂ Ș: DE PROTECȚIE CIViLĂ’-ta» STUDIU DE FEZABILITATE


A.4.9. Analiza de riscuri, masuri de p’evenire/diminuare a riscurilor


B.4.1. Prezentarea cadrului de analiza


aS'.l

LT ■

Iniocmii:

frig. Hs& MICLAU5

Peglns:

/B.4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factorii de risc, antropic! si natura!! si de schimbări


climatice


B.4.3. Situația utilităților si analiza de consum


B.4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții


B.4.4.S. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse........................,.....

B.4.4.b. Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției


B.4.4.C. Impactul asupra factorilor de mediu..........................................................

B.4.4.d. Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic

B.4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii...............................................................


B.4.6. Analiza financiara


B.4./. Analiza economica


B.4.8. Analiza de senzitivitate


B.4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor


SCENARIU!I OPȚIUNEA TERNICO-ECOHOMICA OPTIMA RECOMANDATA.

 • 5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse..........................................................

 • 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate....................

 • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optime recomandate privind:.............................


 • 5.3. a. Obținerea si amenajarea terenului...............................

 • 5.3. b. Asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului


5.3.c. Soluția tehnica


 • 5.3. d. Probe tehnologice si teste..................................................................

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții


5.4.a. Indicatori maximali


 • 5.4. c. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat, de rezultat/operare

 • 5.4. d. Durata estimata, de execuție a obiectivului de investiții.......................................


100


100


100


100


113


114


114


114


5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile

115

construcției


P-'As:    ^ODEfcK’iiARE ?.! DjINOEEl A SBTEMULUi DE «.țTIIRZA-


L-'i'A


AVERTIZARE Ș! ALARMARE A POPULAȚIE! li£LW?mLl;! OUA NAPOCA. ÎN SCOPUL TRANSMiTERii EFICIENTE /. MESAJELOR DIRECTE SAU PREiliREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE L SITUAȚI! DE URGENȚĂ Ș! DE PROTECȚIECIVILĂ”

Fm: STUDIU DE FEZABILITATE


6.

7.
cursslo

URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME................................

IMPLEMENTAREA

7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției


 • 7.2. Strategia de implementare

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare si întreținere

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale.........


CONCLUZII SI RECOMANDĂRIîntocmit ■           Dala
ÎMFORMÂTÎÎ GENERALE PRMND OBIECTIVUL DE IMVESHTlf

Lf Denumirea obiectivului de investiții

„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Și DE PROTECȚIE CIVILĂ"

Ă2. Ordonator principat de credite / investitor

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR NR. 3-5, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR NR. 3-5, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. RDD SECURITY SOLUTIONS S.R.L.


București, Aleea Dorohoi 8, Sectorul 4

S.C. MRD INSTAL S.R.L.

Cluj-Napoca, str. Actorului, nr. 11

Pri hei:

j.'ODizni.'iȚĂ.F.E &■                 r mazur k j-ș-îu.m.ra,

AVERTIZARE Șl ALARIZARE A POPULAȚIEI (ZUlUCTOLUt CLUJ KAPOCA, t!< SCOPUL TFU-.KSkUTERf EiXIEI'TE A WSSAJELOR DIRECTE SAU PREÎRRS31STRA11 Șl A SEMNALELOR ACUSTICE L SITUAȚI: DE URGBIȚĂ Șl DE PROTECȚII: CIVILA"

Fszs: STUDIU DE FEZAEILiTATE

IV.';..     55/20'e

inioaik. Inf. RiUu WICLAUÎ

Fi jir,;:.

2, SITUATLA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI /

PROIECTULUI DE INVESTIȚII

2. 1, Concluziile studiului de prefezabiiitate

Nu 2 fost elaborat un studiu de prafezabilitate.

A fost insa întocmit anterior un studiu de audibilitate cu privire ia stabilirea si determinarea necesității si soluțiilor tehnice in vederea realizării unui sistem integrat de înștiințare, avertizare și alarmare a populației în situații de protecție civila în Municipiul Cluj Napoca.

 • 2.2. Prezentarea contextului

In conformitate cu prevederile legislației din domeniul protecției civile - Legea nr. 481 din 24.11.2004 privind protecția civilă (republicata); OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgenta (actualizata); O.M.A.I. nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

Sistemul național integrat de înștiințare, avertizare si alarmare a populației; O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de înștiințare, avertizare, prealarmare si alarmare in situații de proiecție civila - la nivelul municipiului Cluj-Napoca, la fel ca si in celelalte orașe si municipii din tara, este necesara realizarea un sistem centralizat de alarmare a populației, care sa întrunească cerințele prevăzute de legislația mai sus menționata si care să poată fii

integrat în sistemul centralizat de alarmare


al județului Cluj precum si în sistemul național integrat de

înștiințare, avertizare și alarmare.

 • 2.3. Analize situației existente si identificarea deficientelor

în Municipiul Cluj Napoca există două sisteme centralizate de alarmare independente, care ar trebui să fie interconectate pentru a se realiza un singur centru de control și pentru a se putea lua măsuri de prevenire și protecție - în cazul producem unor situații de protecție- civila - prin transmiterea mesajelor și semnalelor către ,.:.'.A.:iii ECTiRLERE /. iiîTGîAZL: iii ?■>"< AVERTEARE Șl ALARMARE /■. POPULAȚfE; WURIOiriULO: CLUJ NAPOCA, iii SCOPUL TRAK'SkETErui EH'iEb'TE A. I.'.ESAJ5LOR DIRECTE SAU PFlElItREGISTRA.TE Șl A. SEMNALELOR. A.GL'STIOE fii SITUAȚI! DE ’JRGSțX Și DE PROTECȚIE CWJK

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE


L’£ii


Ftțirii.:


, .yu,. lș~. k. .

Sistemul de alarmare existent el municipiului cuprinde:

- 2 centrale de alarmare de 40 linii instalate: una în punctul de comandă al județului si una in punctul de comanda al municipiului.

- 5 centrale de alarmare de 10 linii instalate in centralele telefonice din cartierele Manastur, Gheorgheni, Marasti, Donath si una in unitatea de pe strada Giordano Bruno.

-105 sirene electrice cu putere de 5,5 Kw, instalate in cartiere.

-1 centrala de alarmare de 10 linii instalata in centrala telefonica de ia fostul Combinat de Utilai Greu unde sunt centralizate sirenele instalate in zona, industriala de pe Bulevardul Muncii.

-12 sirene electrice necentralizate, instalate in secțiile agentiior economici din municipiu.

Protecție civila.


-1 centrala electronica de alarmare instalata la sediul primăriei municipiului Cluj-Napoca, in birou! Serviciului - 6 sirene electronice cu putere de 600 W instalate la. adresele: str. Aviator Badescu nr.7, Casa de cultura a studenților, Primărie p-ta Unirii nr.1, Opera Maghiara, Magazin Central, str. Cuza Vodă nr. 1.

Sirenele electrice existente în locațiile specificate au o vechime mare și foarte mare, ceea ce a determinat o avansată uzură fizică și morală prezentând nesiguranță în funcționare în caz de situații de urgență,

Motoarele trifazice ale acestor mijloace sunt bobinate cu sârma de cupru emailată care, în timp, datorită condițiilor de mediu (umiditate, căldură, frig, agenți corozivi), prezintă pericolul de a fi străpunse și de a nu funcționa la nevoie.

Sistemul de alarmare al municipiului funcționează la ora actuală cu șapte centrale de alarmare interconectate între ele prin linii telefonice de telecomanda ( una de pornit centrala de alarmare iar cealalta de pornit sirene).

De la centrala de alarmare instalata la punctul de comanda județean sunt acționate centralele de alarmare din cartierele Manastur, Gheorghieni si Marasti, iar de la centrala de alarmare de la punctul de comanda al municipiului sunt acționate centralele de alarmare din cartierul Donath, strada Giordano Bruno si de la CUG. Avind in vedere modificările survenite in funcționarea agentiior economici existent! in municipiul Ciuj Napoca este necesar sa se revizuiască funcționarea sistemului de alarmare deoarece un număr mare de sirene de alarmare au fost dezafectate o data cu desființarea societăților comerciale.

ja-oemoai? $: EcmiOEru- «CTacuLu; de rtȚCTCTr.i; AVERTIZARE Și ALAFUAARE A FORUL AȘIEI KURIGIHULU! CLUJ ■U.FOOA, ii< SCOFUl TEAKSh'iTEEI' tFICEKTE A I^SAJELOr DIRECTE SAU F REÎKREGIS’RATE Și A SEIAKALELOR ACUSTICE ÎK S’fTl'X Ti! DE URGSiȚĂ Și DE PROTECȚIE CMLĂ1

CLĂI'A               Dci=:


Fsn.: STUDIU DE FEZABILITATE

 • 2.4. Analiza cererii ele bunuri si servicii

Sistemui actual de alarmare este depășit moral și fizic.

Mijloacele ce intră în componența acestuia au în proporție de 85% peste 40 de ani vechime în serviciu, necesită un volum mare de cheltuieli de întreținere și nu prezintă siguranță în funcționare.

Sirenele electrice existente nu mai prezintă siguranță în funcționare șl în consecință nu se poate realiza cerința asigurării unei alarmări oportune, autentice și stabile în cazul producerii unei situații de protecție civila.

întocmit            Data


Se impune astfel realizarea unui nou Sistem de alarmare care să asigure o alarmare sigură și stabilă în orice situație de proiecție civila ce ar putea aparea pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca.

Sistemul centralizat de înștiințare, avertizare și alarmare va fi bazat pe mijloace de alarmare electronice moderne în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice


înștiințarea, avertizarea, preaiarmarea și alarmarea populației se realizează în scopul evitării surprinderii și al luării măsurilor privind adăpostirea populației, protecția bunurilor materiale, precum și pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer și ale acțiunilor militare.

înștiințarea reprezintă activitatea de .transmitere a informațiilor autorizate despre iminența producerii sau producerea dezastrelor și/sau a conflictelor armate către autoritățile administrației publice centrale ori locale, după caz, și cuprinde:

 • a) înștiințarea despre iminența producerii sau producerea unor dezastre;

 • b) înștiințarea despre pericolul atacului din aer;

 • c) înștiințarea despre utilizarea mijloacelor chimice, biologice, nucleare, radiologie©, convenționale și neconvenționale

Sistemul integrat de avertizare si alarmare are ca destinație asigurarea suportului fizic si logic pentru aplicarea, conform Legii nr. 481/2004, a masurilor de prevenire si protecție a populației, precum si a bunurilor materiale,' valorilor de patrimoniu si mediului. în cazul iminentei producerii dezastrelor sau atacurilor aeriene, prin transmiterea mesajelor si semnalelor către autoritati'e administrației publice centrale

Funcțiile ce vor fi indepiinife in cedrul Sistemului integral de avertizare si alarmare:

 • A. funcții de transfer de date, informații si mesaje:

 • a) primește, pe niveluri ierarhice de competenta, date, informații si mesaje de la rețelele sau punctele de monitorizare ale factorilor de risc;

 • b) asigura, prin subsistemul - suport de comunicație, acoperirea fluxurilor informaționale în totalitatea lor, în mod continuu, în timp real sau cât mai scurt posibil, în funcție de situație si de echipamentele avute la dispoziție;

 • B. funcții de prelucrare a datelor si informațiilor:

a) asigura, prin subsistemul de programe aplicative de asistare a deciziei, elaborarea pe baza interpretării parametrilor de stare, a mesajelor de înștiințare si avertizărilor care se transmit către nivelurile ierarhice interesate;

b) asigura transmiterea mesajelor de înștiințare si avertizare către autoritățile administrației publice, conform nivelului ierarhic de competenta;

 • C. funcții de activare, apelare si conectare selectiva a subsistemelor componente:

  apelarea sau


a) în consens cu deținătorul subsistemului fizic de alarmare, se poate executa activarea,

conectarea selectiva,

specificata;

b) activarea, apelarea sau conectarea selectiva a subsistemelor fizice de alarmare va putea fi executata la nivel integral, pe grupuri de elemente de alarmare sau individual;

 • D. funcții de gestionare a resurselor, care constau în asigurarea distribuției prioritatiior de prelucrare a datelor si informațiilor pe diferite tipuri si zone de alarmare, permițând fiecărui centru de comanda si control sa emită separat orice tip de semnal real sau de test, independent de ceilalți utilizatori. Operatorii subsistemelor de alarmare componente pot emite, în funcție de situație, semnale de alarmare independent unul fata de celalalt, fara sa apara interferențe sau disfunctionâlitati la celelalte subsisteme, indiferent de regimul de lucru.

Scopul final ai sistemului este realizarea unei alarmări optime și sigure în caz de situații de urgență și integrarea acestuia în Sistemul național de înștiințare, avertizare și alarmare a. populației.

TTG5 „MCDERIAZARE &: ECTBiDERE k SISTEMULUI DE I^ȘTIlKiAr.L,

AVERTIZARE Și ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ liAPOOA, il< SCOPUL TRANSMITERII ErICiERTE A. MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Și A SEMNALELOR ACUSTICE ÎK situații de urgență și de protecție civilă” Pezs: STUDIU DE FEZABILITATE

Kr. Pr.:

Date

'!,2C--

InioariE

Inc. ".56? MCLAUS

:-6ȚhE:B. Scenariul 2


B'3.L Particularitati ale amplasamentului

B'3.1.a Descrierea amplasamentului

Municipiul Gluj-Napoca este situat în zona centrală a Transilvaniei, având o suprafață de 179,5 km2. Situat în zona de legătură dintre Munții Apuseni, Podișul Someșan și Câmpia Transilvaniei, orașul este plasat la intersecția paralelei 46° 46' N cu meridianul 23° 36’ E.

Este situat în partea central-nord-vestică a României, în centrul Transilvaniei și în nord-vestul Podișului Transilvaniei. Reședință a județului Cluj, precum și capitala istorică a Transilvaniei, orașul este înconjurat de Dealurile Clujului și Feleacului și se află pe cursul mijlociu al râului Someșul Mic.

Municipiul Cluj-Napoca se află în poziție central-europeană, fiind situat în partea de nord-vest a României, în centrul provinciei istorice Transilvania, la 330-340 m altitudine. Trei unități fizico-geografice distincte au aici o zonă de contact: Munții Apuseni, Podișul Someșan și Câmpia Transilvaniei. Cluj-Napoca este situat la aceeași latitudine cu orașele Geneva din Elveția și cu Lyon din Franța. Orașul este străbătut de râul Someșul Mic, unul dintre râurile importante ale României. Dealurile care îl străjuiesc sunt în mare parte împădurite sau plantate cu pomi fructiferi și sunt cuprinse între 500 mi și 832 m: Dealul Feleacului - 739m, Peana 832 m, Săvădisla - 759 m, Dealul Hoia - 507 m.

 • B.3.1.b Relații cu zone învecinate, accesuri existente, si/sau cai de acces posibile

Cluj-Napoca are conexiuni cu mari orașe din Romania si din Europa, atat pe sosea, cat si pe cale ferata. Orașul este un nod important in rețeaua europeana de drumuri, nu mai puțin de trei drumuri europene si trei drumuri naționale trecând prin oraș. Autostrada Transilvania, in prezent in construcție, va lega Gluj-Napoca de București si de granița de vest a României. Aeroportul International Cluj-Napoca este situat la 9 kilometri est de centrul orașului.

Este situat in centrul Transilvaniei si se învecinează cu județele Salaj, Maramureș, Bistrita-Nasaud, Mureș, Alba si Bihor.                                                                       o o

JiODERKEARE S1 EXTINDERE L. SISTEMULUI DE IKCTiICTARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ik SCOPUL TRA.RS1STERU EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREMREGIS-TRATF Șl A SEMNALELOR ACUSTICE lkSITUAȚI: DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CMLĂ”

Fese: STUDIU DE FEZABILITATE

hlr. Pr.: 55/20'18

Dc.te:

T'1.2018

întocmit: Ing. Raciy MICUL'S

Fîjint:

2/Municipiul este străbătut de 662 km de străzi, din care 443 km sunt echipate cu facilități modeme (structură stradală, echipamente pentru servicii publice). Clujul este traversat de drumul european E60 (București-Oradea-Budapesta-Viena), de drumul european E81 (Muncaci-Halmeu-Constanța) sau de DN1 (Borș-București).

B.3A.C Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de Interes naturale sau construite

Județul Cluj se situează in zona centrală a Transilvaniei, in jumatatea nord-vestica a tarii, intre paralelele de 47°28'44" in nord si 46°24'47" in sud, respectiv meridianele de 23°39'22" in vest si 24° 13'46" in est.

 • S.3. l.d Surse de poluare existente in zona

Traficul rutier, feroviar și aerian, sistemele de ardere pentru încălzirea locuințelor și birourilor, instalațiile pentru producerea energiei termice, etc.

In jurul orașului Cluj-Napoca, se găsesc numeroase obiective industriale unde exista unele probleme cu privire la poluarea atmosferica.

Totodată, au existat mai multe unitati economice care au raportat depășiri pentru emisiile in apa.

 • B.3.1.e Date climatice si particularități de relief

Clima in județul Cluj este de temperat-continentala, caracteristica zonelor vestice si nord-vestice ale României.

Temperatura medie anuală este de aproximativ 10,2°C.

Mersul anual al temperaturilor medii lunare indică un minim în luna ianuarie (- 3,4°C) și un maxim în luna iulie (18,6°C), din aceste valori rezultând o amplitudine medie anuală de 22,0°C. Saltul termic între temperaturile medii ale lunilor care fac trecerea între anotimpuri este cel mai pronunțat la trecerea de la iarnă la primăvară: 4,9°C între media lunii februarie (-1,2°C) și cea a lunii martie (3,7°C).

Fiolei:

JSODERK-EARc Si EXTINDERE A SISTEMULUI DE Ik'ȘîllkȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIE! MUNICIPIULUI CLUJ RAPOCA, !k SCOPUL TRAIiSIMTERII EFICIENTE A MESAJELOR

Nr. Fr.:

tefe:

11.2KC

întocmii:

In;. Rsde MICLAUS

Pj::re:

6 0

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR. ACUSTICE IR

SITUAȚI! DE URGENȚA Șl DE PROTECȚIE CMLĂ'

Fszt: STUDIU DE FEZABILITATE

Urmează trecerea o'e la toamnă la iarnă, cu 4,4 °C (2 8CC în noiembrie și -1,6CC în decembrie), apoi cea de la vară la toamnă, cu 4,0°C (1S,0eC în august și 14,0cC în septembrie) și, în sfârșit, saltui termic ce! mai redus, de numai 2,8°C, la trecerea de la primăvară la vară (14,2CC în mai, respectiv 17,0°C în iunie Cea mai mare temperatură înregistrată la Stația meteorologică Cluj-Napoca a fost de 35,6°C, la data de 06 august 2012 și 25 august 2012.

întocmit            Data               Observații


Temperatura minimă cea mai scăzută a fost de -21 °C, înregistrată la data de 02 februarie 2012. Numărul mediu anual al zilelor de iarnă (temperatura maximă < 0°C) este de 38,8, ceea ce reprezintă 11% din numărul total al zilelor anului, frecvența maximă revenind lunii ianuarie (16,1 zile).

Numărul mediu anual al zilelor cu îngheț (temperatura minimă < 0° C) este de 123,9 (34% din zilele anului), cu frecvența cea mai mare tot în luna ianuarie (29,0 ziie).

Data medie de producere a. primei zile cu îngheț este 8 octombrie, iar cea a ultimei zile cu îngheț este 24 aprilie, rezultând un interval cu îngheț de 188 de zile.


Frecvența medie anuală a vântului pe direcții indică predominarea direcțiilor NV (12,6%), V (10,5%) și NE (8,5%), procentajele minime revenind direcțiilor N (3,0%), SV (2,9%) și S (2,5%). Este de remarcat frecvența importantă a calmului (45,4%), cu valoarea cea mai mare în luna decembrie (60,6%) și cea mai mică în luna iunie (31,7%).

Vitezele medii cele mai mari aparțin direcțiilor NV (4,4 m/s) și V (3,6 m/s), în timp ce mediile cele mai ridicate ale vitezelor maxime sunt caracteristice acelorași direcții: 6,1 m/s pentru direcția NV, respectiv 4,7 m/s pentru direcția V. Cu excepția direcției SE (3,1 m/s), celelalte cinci direcții rămase se caracterizează prin viteze medii mai reduse și foarte apropiate între ele: 2,5 m/s pentru direcțiile S și SV, 2,3 m/s pentru direcția E, 2,2 m/s pentru direcțiile NE și N.

Anotimpual, situația vitezelor medii cele mai mari, respectiv cele mai mici se prezintă în felul următor (fig. 4): iama, 4,6 m/s pentru direcția NV, respectiv 1,0 m/s pentru direcția N; primăvara, 4,8 m/s pentru NV, respectiv 2,3 m/s pentru NE; vara, 4,4 m/s pentru N.

Numărul mediu anual al zilelor de vară (temperatura maximă > 25°C) este de 66,0 (18% din zilele anului), cu frecvența maximă în luna iulie (19,6 zile). Numărul mediu anual de zile tropicale (temperatura maximă > 30°C) este de 11,5 (3% din zilele anului), cu frecvența cea mai ridicată tot în luna iulie (5,1 zile).

Municipiul Cluj-Napoca este situat în zona, centrală a Transilvaniei, având o suprafață de 179,5 km.2.

Situat în zona de legătură dintre Munții Apuseni, Podișul Someșan și Câmpia. Transilvaniei, orașul este


Ff-oiGSi:     „l.'ICiDEiLUILARE SI EXTINDERE /. SISTELSULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎWREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE !l< SITUAȚII DE URGENȚĂ Ș( de PROTECȚIE CIVILĂ”

Fot: STUDIU DE FEZABILITATE

N;.Pr.:

55/20'il

Date

întocmit:

In;. Fa* MICLAUS

Psgifiî.:

2CData               Onservalii


plasat ia intersecția paralelei 46c 46' N cu meridianul 23c 36' E. Se întinde pe văile râurilor Someșul Mic și Nadăș, și prin anumite prelungiri pe văile secundare ale Popeștiului, Chintăului, Borhanciului și Popii.

Spre sud-est ocupă spațiul terasei superioare de pe versantul nordic al dealului Feleac, fiind înconjurat pe trei părți de dealuri și coline cu înălțimi între 500 și 825 metri. La sud orașul este străjuit de Dealul Feleac, cu altitidinea maximă de 825 m, în vârful Măgura Salicei. La est, în continuarea orașului se întinde Câmpia Someșană, iar la nordul orașului se află dealurile Clujului, cu piscuri ca Vârful Lombului (684 m), Vârful Dealul Melcului (617 m), Techintău (633 m). înspre vest se află o suită de dealuri, cum ar fi Dealul Hoia (506 m), Dealul Gârbăului (570 m), ș.a. Odinioară în afara orașului, acum în interior însă, se află dealul Calvaria și dealul Cetățuia.

Prin municipiul Cluj-Napoca trec râurile Someșul Mic și Nadăș, pârâurile Pârâul Țiganilor, Canalul Morilor, Pârâul Popești, Pârâul Nădășel, Pârâul Chintenilor, Pârâul Becaș, Pârâul Murătorii.

Zona din jurul orașului este în mare parte acoperită cu păduri și ierburi. Pot fi găsite plante rare cum ar fi păpucul doamnei, stânjenelul, căpșunica, șerparița ș.a. Există două rezervații botanice cunoscute -Fânațele Clujului și Rezervația Valea Morii.

“Zona metropolitană Cluj-Napoca" este o unitate teritorială de planificare, compusă din comunele Apahida, Cojocria, Suatu, Căianu, Jucu, Pălatca, Cluj, Bonțida, Dăbâca, Borșa, Chinteni, Aluniș, Cornești, Panticeu, Vultureni, Așchileu, Sânpaul, Baciu, Gârbău, Aghireșu, Căpușu Mare, Gilău, Florești, Săvădisla, Ciurila, Feleacu, Aiton, Recea-Cristur și municipiul Cluj-Napoca, principalul pol de dezvoltare al acestei unități.

Clima Clujului este plăcută, de tip continental moderată. Este influențată de vecinătatea Munților Apuseni, iar toamna și iarna și de influențele atlantice de la vest. Trecerea de la iarnă la vară se face, de obicei, la sfârșitul lunii aprilie, iar cea de la toamnă la iarnă în luna noiembrie. Verile sunt călduroase, iar iernile în general sunt lipsite de viscole. Temperatura medie anuală din aer este cca. 8,2 °C, iar media precipitațiilor anuale atinge 663 mm.

B.3.1.1 Existenta unor rețele edilitare care ar necesita relocare/protejare, monumente istorice, situri arheologice, terenuri ale instituțiilor de aparare, ordine publica si siguranța naționala

Realizarea investiției nu implica relocarea unor rețele edilitare.


Prefect     ,,MODERNIZARE S; EimUDERE SîSTEliULUi DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE ț. POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERI EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PRElttREGiSTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CMLĂ"

Feu: STUDIU DE FEZABILITATE

IJr.P:.:

5E/20'if.

ȘjeIe:

Intoarifc

In?. Re&> MICLAUt

P^lra:

c 1


Amplasarea propusa a sirenelor de înștiințare, avertizare și alarmare a populației cuprinde si clădiri ale instituțiilor publice care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională sau incadrate ca monumente istorice.

B.3/irg Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

Data

întocmit

S

*


Geologia orașului Cluj-Napoca se caracterizează prin mare varietate de formațiuni liiostratigrafice, repartizate în conformitate cu evoluția, modul de asociere și succesiunea factorilor geologici care au activat în diferite perioade de timp.

Din punct de vedere geologic Clujul se situează la contactul a două mari unități structurale: zona cristalinomezozoică a orogenului carpatic și formațiuni aparținând Bazinul Transilvaniei.

Predomină considerabil formațiunile sedimentare neozoice: sedimentarul neozoic este reprezentat de formațiuni detritice dispuse succesiv dinspre munte spre Depresiunea Transilvaniei și este compus din pietrișuri, conglomerate, nisipuri, gresii slab cimentate, diferite tipuri de argile, gipsuri, tufuri, tufite, sare,

 • 8,3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functionai-srhltecturai si tehnologic

In conformitate cu prevederile legislației din domeniul protecției civile - Legea nr. 481 din 24.11.2004 privind protecția civilă (republicata); OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgenta (actualizata); O.M.A.I. nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de înștiințare, avertizare si alarmare a populației; O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de iristiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situații de protecție civila - la nivelul municipiului Cluj-Napoca, este necesara realizarea un sistem centralizat de alarmare a populației, care sa intruneasca cerințele prevăzute de legislația mai sus menționata si care să poată fi integrat în sistemul centralizat de alarmare al județului Cluj precum si în sistemul național integrat de înștiințare, avertizare și alarmare.

Sistemul integrat de avertizare si alarmare va avea ca destinație asigurarea suportului fizic si logic pentru aplicarea, conform Leoii nr. 481/2004, a masurilor de prevenire si protecție a populației, precum TA-


„MODERNIZARE S: EKFK&ERE A SÎSTEMULUi De iNȘTIiNȚARE, AVERTIZARE ȘI ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Și A SEMNALELOR ACUSTICE IN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂL

Feze: STUDIU DE FEZABILITATE

N:; r-T.:


întocmit: Ing. Radu MiCLA'JS


Psjirs:


ZX1


-L


si a bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu si mediului, în cazul iminentei producerii dezastrelor sau atacurilor aeriene, prin transmiterea mesajelor si semnalelor către autoritaiiie administrației publice centrale si locale, precum si a populației, conform Metodologiei transmiterii mesajelor de înștiințare, avertizare si alarmare despre situații de urgenta.

In realizarea acestui scop, anterior prezentului studiu a fost efectuat un studiu de audibiiitate acustică determinandu-se numărul mijloacelor de alarmare, puterea acestora, locurile de instalare a sirenelor și posibilitățile de interconectare a mijloacelor de alarmare deja existente pe teritoriul municipiului.

Soluțiile propuse astfel, prin intermediul prezentului studiulu de fezabilitate sunt iirmatoareele:

A. CENTRUL DE COMANDA

în momentul actual există două sisteme centralizate de alarmare independente, tip F1001 "A1, instalata in sediul I.S.U.J.Cluj, si tip F1001 “B” instalata in biroul Serviciului Protecție civila din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Se vor instala suplimentar:

 • - o centrala electronica de alarmare in cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • - o centrala electronica de alarmare intr-o locație care va fi indicata ulterior de Beneficar si va asigura redundanta centralei de alarmare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • - un punct de comanda mobil;

 • - o extensie de centrala electronica de alarmare in sediul I.S.U.J.Cluj, care va putea asigura comanda si monitorizarea sistemului centralizat.

Se vor realiza legături de comunicații cu elemente de interfatare si integrare adecvate intre centralele de alarmare existente si cele nou prevăzute.

Centralele electronice de alarmare se compun din:

 • - unitate centrală pentru comandă sirene;

 • - calculator cu software și hardware specifice;

 • - imprimantă color;

 • - memorie text și microfon;

 • - tastatură;

 • - sistem de alimentare cu energie electrică;

 • - echipamente pentru comunicații fir și radio (stație, antenă, accesorii montare)

Centralele electronice de alarmare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • - să poată fi conectate întoun sistem informatic modern:


„M&DERNIZA.RE &! EXTINDERE !- SiSTHa'UJi DE fKȘTKRȚAJVE, AVERTIZARE Ș! ALARMARE A POPULAȚIEI MUKICIFIULUI CLUJ NAPOCA, iN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎKREGISTRATE Șl k SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Și DE PROTECȚIE CIVILĂ"

Faza: STUDIU DE FEZAE-ILITATE

Ni.î:-.:

55/20'iC

Date:

ȚI .2016

iniocrnit:

Inf. Radu MICLAUS

Pajine:

2?


<a asigure iriteroperabilitatea cu elementele deja existente aie sistemului:

<ă permită coordonarea acțiunilor de alarmare;

 • - să permită conectarea cu alte centrale de alarmare;

 • - să permită telecomanda automată a sirenelor de alarmare;

 • - să asigure transmiterea, de mesaje vocale generale sau individuale;

 • - să asigure transmiterea rapidă a minimum 10 mesaje;

 • - să asigure transmiterea automată a mesajelor despre starea liniilor de comunicație;

 • - să permită transmiterea confirmării de operator a recepției mesajelor;

 • - să poată face analiza și sinteza sistemului informatic privind accesibilitatea funcțiilor sistemului, privind testarea automată, selectarea zonelor de interes, accesul prin parolă;

 • - testul de diagnosticare să se execute fără scoaterea din funcțiune a sistemului;

 • - să fie prevăzută cu program de autoatestare care funcționează automat și raportează starea tehnică a mijloacelor cel puțin o dată pe zi.

 • - sa fie ușor de operat de către personalul tehnic;

 • - sa fie sugestive în raport cu informațiile afișate;

 • - sa asigure interoperabilitatea cu elementele deja existente ale sistemului;

 • - sa asigure gestionarea si arhivarea eficienta a datelor, informațiilor si mesajelor;

 • - sa asigure prelucrarea datelor, informațiilor si mesajelor;

 • - sa asigure elaborarea de rapoarte privind starea resurselor fiecărei componente si activitatea operatorului;

 • - sa utilizeze harți digitale calibrate;

 • - accesul sa fie protejat prin parole software si hardware;

 • - sa informeze operatorul acustic si optic asupra schimbărilor în starea sistemului;

 • - sa permită alarmarea pe grupuri si tipuri de alarma;

 • - sa permită reprezentarea concentrata a subretelelor cu posibilități de zoom;

 • - sa includă capabilitati de înștiințare, avertizare, alarmare prin mesaje transmise automat la o iista de destinatari privilegiat!';

 • - sa permită activarea de la panoul central, de la orice nivel ierarhic de comanda si control, a unei alarme locale sau de grup predefinit local (de la caz la caz);

 • - pentru sincronizarea tuturor componentelor mobile ale Sistemului integrat de avertizare si alarmare,

acestea trebuie sa fie echipate cu module GPS;                                              0

FâZc.: STUDIU DE FEZABILITATE


!•!:. Pr.:

55/2018

Da;:

.:.20i£

Intoril*:

Inc. ■ IZIGLAJS

35

l


 • - sa permită comanda la distanta de la centrai ierarhic superior:

 • - sa dispună de interfețe ce utilizează protocolul de comunicații CAP pentru interfața cu sitemul național de avertizare RO-ALERT.

La locul de montare a centralelor electronice se vor asigura toate condițiile tehnice pentru funcționarea corespunzătoare a acestora.

Echipamentele trebuie să fie dotate cu elemente care asigura autonomia față de rețeaua energetică națională (baterii de acumulatori, motogeneratoare, UPS etc.) pentru o perioadă de minim 48 h .

Spatiile vor fi prevăzute cu sistem tehnic de securitate compus din sistem antiefractie, sistem TVCI si sitem control acces cu memorie de evenimente.


Se va realiza înlocuirea sirenelor electrice cu sirene electronice noi.

Pentru instalarea sirenelor electronice, ținând cont si de prevederile studiului de audibilitate existent, s-au ales locațiile cele mai potrivite optându-se în primul rând la amplasarea acestora pe clădiri, în locul celor existente.

Această soluție oferă câteva avantaje și rezolvă următoarele necesități:

 • - refolosirea circuitului telefonic pentru acționarea sirenelor noi instalate;

 • - posibilități de acționare de la fața locului;

 • - posibilități de întreținere și exploatare optime.

S-a stabilit că pentru realizarea sistemului sunt necesare:

-16 sirene electronice de 1200 W (din care 1 rezerva propusa)

- 62 sirene electronice de 900 W

Locul de instalare al sirenelor este prevăzut la următoarele locații:

 • 1.  piața Abator, nr.8 - putere: 1200W (conform studiu audibiiitate)

 • 2.  str.Lacu Roșu, nr.2 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

str.Fabricii, nr.2 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)                               t

str.Aiexandru Vaida Voievod, nr.2 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)             /

str.Teleorman, nr.72 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

str.Beiusului, nr.1 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția S.C. Sanex S'.A. (Turnul , fiind același amplasament)

Ftfiex    MODERNIZARE SI EXTINDEM: A SISTEMULUI DE 1NȘTHK1ARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

Nl. Pr.:

55/2016

Dc.fe.

Inioomit:

Ing. fetii! MIGLAUS

Pagins:

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CF/ILĂ”

FgZt: STUDIU DE FEZABILITATE

i

.1


Rev întocmit            Data               Observații


 • 7.  str.Traian Vuia, nr.76 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 8.  calea Desmirului, nr.1 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea Aeroportul „Avram lancu" Cluj-Napoca propusa in studiul de audibilitate)

 • 9.  calea.Someseni, nr.8 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea străzii Moș Ion Roată

UM 01607 Comeseni propusa in studiui de audibilitate)

 • 10. piața 1 Mai, nr. 4-5 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 11. str.Campina, nr.62A- putere: 900W (conform studiu audibilitate, in studiul de audibilitate era indicata SC ARTA JUCĂRIILOR, str. Plevnei insa in realitate clădirea se numește COOPERATIVA MOBILA SI JUCĂRII, amplasarea pe harta este aceeași ca si in studiul de audibilitate)

 • 12. str,Oltului, nr. 83 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Școala gen. „ Al. Vaida Voievod" - Intre Lacuri, fiind același amplasament)

 • 13. calea.Dorobanților, nr.105 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Parking Plata Marasti, fiind același amplasament)

 • 14. bd.21 Decembrie, nr.69-71 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Colegiul tehnic'A. Saligny" - Bd. 21 Decembrie, fiind același amplasament)

 • 15. bd.21 Decembrie, nr.128-130 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Sediul ISUJ Cluj - Bd. 21 Decembrie 1989, fiind același amplasament)

 • 16. str. Beiusului, nr. 61 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Ansamblu de locuințe „Oser", str. Blajului, fiind același amplasament)

 • 17. str. Anina, nr.1 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 18. str.Alverna, nr.69-putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 19. str.Rasinari, nr.2 — putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 20. str.Liviu Rebreanu, nr.27 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 21. bd.Nicolae Titulescu, nr.11-15 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 22. str.Aurel Suciu, nr.18 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 23. str.Godeanu, nr.7 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)                           / /

 • 24. str.Unirii, nr.5 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)                                 ''

 • 25. aleea Detunata, nr.7 - putere: 900W (conformi studiu audibilitate)

 • 26. str.Brasov, nr.56 - putere: 1.200W (conform studiu audibilitate, poziția Piața fon Agarbiceanu „Clădirea Drumul Nou", fiind aceiași amplasament)

Fese: STUDIU DE FEZABILITATE


Ft,:

55/20'iS

teU:

IntocmK-

Inc. Redu MICLAUȘ

Pagina:

3Z. • 27. str.Aiexandru Vaida Voievod,, nr.55 -putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziție Liceul Pedagogic - str. Al. Vaida Voievod, fiind același amplasament)

 • 28. str.Borhanciului, rir.F.N., P.T.E. (post transformare electric) - putere: 600W (conform studiu audibilitate)

 • 29. str.Romul Ladea, nr.F.N., P.T.E. (post transformare electric) - putere: 1200W (rezerva propusa)

 • 30. Calea Turzii, nr.253 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Reprezentanta auto Dacia - Calea Turzii, fiind același amplasament)

 • 31. str.Trifoiului, nr.22 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea Hotel Grand Italia - str. Trifoiului propus in studiul de audibilitate)

 • 32. str.Liviu Rusu., nr.1 - putere: 600W (conform studiu audibilitate, poziția Hotel Sunny Hill - str. Făgetului, fiind aceiași amplasament)

 • 33. str.Fagetului, nr.26 - putere: 600W (amplasament in vecinătatea Hotel Stil - str. Făgetului propus in studiul de audibilitate)

 • 34. str.Sergiu Celibidache, nr.8-12 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 35. str.Zorilor, nr.27 - putere: 600W (conform studiu audibilitate, poziția Școala generala nr. 10- str. Zorilor, fiind același amplasament)

 • 36. Calea Turzii, nr. 140-142 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Liceu de Informatica Strada Meteor, fiind același amplasament)

 • 37. str.luliu Moldovan, nr.23 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Spitalul Clinic de Boli Infectioase, fiind același amplasament)

 • 38. str.Viilor, nr,46-50 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate, poziția Spitalul Clinic de Recuperare, fiind același amplasament)

 • 39. str.Gheorghe Dima, nr.41 - putere: 600W (conform studiu audibilitate)

 • 40. str.Castanilor, nr.3 - putere: 600VV (conform studiu audibilitate)

 • 41. str.Arinilor, nr.20 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 42. str.Parang, nr.10 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 43. calea Floresti, nr.60 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 44. str.Grigore Alexandrescu, nr.30 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)                2—

 • 45. str.Micus, nr.8 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 46. str.Mehedinti, nr.51-53 -putere: 900W(conformstudiu audibilitate)

 • 47. str.Mehedinti. nr,38-40 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

„ILODEIUAZARE SI EXTINDERE /-. SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Și ALARMARE A POPULAȚIEI RSUKIGIWLUI CLUJ

NAPOCA. ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR


DIRECTE SAU PREÎKREGfSTRATE Șf A SEMNALELOR ACUSTICE fe situați: de urgență ș: de protecție crviLĂ,:

Fast: STUDIU DE FEZABILITATE


 • 48. str.Izlazului, nr.8 - putere: 900W (conform studiu audibiiitate)

 • 49. sti.Campului, nr.38 - putere: 900W (conform studiu audibiiitate)

 • 50. calea Manastur, nr.3-5 - putere: 900W (conform studiu audibiiitate, poziția Universitatea de Stiinte Agricole, fiind același amplasament)

 • 51. str.Tarnita, nr.5 - putere: 1200W (conform studiu audibiiitate)

 • 52. str.Johannes Gutenberg, FN - putere: 900W (conform studiu audibiiitate, poziția Subunitatea

„Colina" ISUJ Cluj, fiind același amplasament)

 • 53. aleea Peana, nr.2-4 - putere: 600W (conform studiu audibiiitate, poziția Școala Ion Creanga str. Peana, fiind același amplasament)

 • 54. str.Câmpului, nr.2/11 - putere: 900W (conform studiu audibiiitate, poziția Colegiul Tehnic E.Nicoiau, Strada Negoiu, fiind același amplasament)

 • 55. str.Campului, P.T.E. (post transformare electric) - putere: 900W (conform studiu audibiiitate, poziția str. Câmpului, nr. 273 - PTE, nu are număr, fiind același amplasament)

 • 56. str.Plopilor, nr.56 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea străzii Parcul „iuliu Hatieganu" Hotelul Sportivilor propusa in studiul de audibiiitate)

 • 57. str.Donath, nr.180 - putere: 900W (conform studiu audibiiitate)

 • 58. str.Miraslau, nr.4 - putere: 1200W (conform studiu audibiiitate)

 • 59. str.Fantanele, bloc lama E - putere: 900W (conform studiu audibiiitate)

 • 60. str.'Alexandru Vlahuta, bioc lama D - putere: 900W (conform studiu audibiiitate)

 • 61. str.Donath, nr.2 - putere: 900W (conform studiu audibiiitate)

 • 62. str.Octavian Goga, nr.1 - putere: 1200W (conform studiu audibiiitate, poziția Hotel „Napoca", fiind același amplasament)

 • 63. str.Vânătorului, nr.12 - putere: 900W (conform studiu audibiiitate)

 • 64. str.Gruia, nr.28A - putere: 900W (conform studiu audibiiitate)

 • 65. aleea Stadionului, nr.4 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea străzii Hotel „Sport"

propusa in studiul de audibiiitate)

 • 66. str.Emil Isac, nr.26-28 - putere: 900W (conform studiu audibiiitate, poziția Teatrul si Opera

Maghiara, fiind același amplasament)

6/. str.Regele Ferdinand, nr.22-26


- putere: 900W (conform studiu audibiiitate, poziția Magazinul

„Central", fiind același amplasament)


PiKtSi.


Fsze: STUDIU DE FEZABILITATE


Kr. Ft.:

55/20'iC

tete:

Inio'jmit:

Ino. Rade MICLA'JS

?-=cLi=:

•>/68. pista Lucian Blaga, nr.1-3 - putere: 900W (conform studiu, audibilitate, poziția Casa ce Cultura a Studenților, fiind același amplasament)


 • 69. piața Unirii, nr.1 -putere: 900W(conform studiu audibilitate)

 • 70. piața Avram lancu, nr.1-3 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate, poziția Cercul Militar,


Data               Observații


fiind același amplasament)

 • 71. str.Cuza Vodă, nr. 18-20 -putere: 900W(conformstudiu audibilitate)

 • 72. str.Aviator Badescu, nr.7-9 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 73. str.Horea, nr.4-0 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Strada Horea nr.38„Policlinica de întreprinderi", fiind același amplasament)

 • 74. str.Horea, nr.112 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea străzii Plata Gării - Gara. Cluj-Napoca propusa in studiul de audibilitate)

 • 75. str.Giordano Bruno, nr.7 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Strada Giorda.no Bruno - Școala generala nr.7, fiind același amplasament)

 • 76. Calea Baciului, nr.2-4 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate, poziția Moara. Cluj - Calea Baciului, fiind același amplasament, doar se va monta pe clădirea Amera Tower)

 • 77. str.Fabricii, nr.124 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția S.C. Terapia Ranbaxy S.A., fiind același amplasament)

 • 78. bd.Muncii, nr.199-201 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția. Colegiul tehnic „Aurel Viaicu" - bd.Muncii, fiind același amplasament)

 • 79. str.Maramuresului, nr.165A - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Colegiul tehnic „Tehnofrig" - str.Maramuresului, fiind același amplasament)

 • 80. str.Fabricii de Chibrituri, nr.13-21 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 81. str.Corneliu Coposu, nr.89-91 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Școala de Politie „S.Muresan" - Strada C.Coposu, fiind același amplasament)

 • 82. str.Taietura Turcului, nr.47 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Parc industria Tetarom 1, Strada T.Turcului, fiind același amplasament)


 • 83. str.Oasului, nr.298 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Centrul de găzduire temporara - Strada Oașului, fiind același amplasament)

 • 84. str.Lombului, F.N. - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția „Centrul Cinematografic" - Dealul Lombului, fiind același amplasament)Frcfet:    „KOERKIZARE SI EXTMDERE A SISTEMULUI DE lUȘTilUȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUIUCIFiULUI CLUJ

UAPOCA, lK SCOPUL TRAJÎSUITEKK EFICIEL'TE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎKRESISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE III SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CMLĂ”

Fsz: STUDIU DE FEZABILITATE

î-.‘r. Pi.: 55Z2C10

Dste:      '0.2018

Întocmii: Inc. Ra& IViCLAUS

Pacinc:

1

85. str.Emerson, nr.4 - putere: 900W (conform studiu audibiiitate, poziția S.C.

Emerson S.A. -

Bulevardul Muncii, fiind același amplasament)

Montarea mijloacelor de alarmare în locațiile propuse va asigura acoperirea tuturor zonelor din municipiu cu un semnal de alarmare optim și stabil indiferent de momentul din zi sau noapte când va funcționa sistemul centralizat de alarmare.

Data               Observații


Subsistemul de alarmare va îndeplini următoarele cerințe/caracteristici:

 • - asigura funcțiuni de transmitere de mesaje vocale (adresare publica) de la centrele de comanda si control, prin mijloace radio sau fir, la sirenele electronice Selectarea tipului de semnal sau de mesaj vocal se face în locațiile de comanda si control, oricare ar fi nivelul ierarhic a! acestora, prin alegerea unuia dintre semnalele definite sau mesajele vocale predefinite pentru sirenele selectate.

 • - capacitatea de a înregistra noi mesaje în locațiile de comanda

 • - sirenele trebuie sa asigure stocarea a minimum 16 mesaje predefinite de câte minimum 60 de secunde fiecare

 • - ascultarea mesajelor stocate trebuie sa fie posibila si pe aparatura folosita ca echipament concentrator de date, pentru verificări, corecturi si modificări

 • - asigurarea funcțiunii de transmitere de semnale si mesaje optice predefinite

  I.


 • - echipamentul de control va avea funcțiuni încorporate de testare, care asigura:

 • - masurarea puterii directe si reflectate a emițătorului;

 • - monitorizarea rețelei de alimentare interne si externe;

 • - monitorizarea funcțiunilor componentelor principale ale echipamentului de alarmare.

 • - atunci când funcțiunile de testare detectează o eroare, subsistemul o va semnaliza optic si acustic.

-activarea semnalelor de alarmare a subsistemului;

-transmiterea, semnalizarea, înregistrarea si ștergerea mesajelor predefinite;

-dezactivarea alarmei;

-schimbarea valorilor parametrilor de configurare a echipamentului de control si a repetoarelor; -inițierea rutinelor de autotestare;                                                              » --

-prezentarea alarmelor de la subsistemul de alarmare sau senzori.                      /

 • - echipamentul de control si comunicații trebuie sa fie prevăzut cu rutine automate de pornire


  ...MODERNIZARE SI EXTțS'EEE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, Ki

  AVERTIZARE Șl ALARMARE A. POPULAȚIEI MUK'ICIFIULU! CLUJ -----

  NAPOCA, 1K SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A. MESAJELOR l!to


  DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A. SEMNALELOR ACUSTICE ÎN


  situați: de urgență și DE PROTECȚIE CIVILĂ’'


  Fsza: STUDIU DE FEZABILITATE


  55/2012


  Inj. MIGLAUS


  Dc.fc


  pEjte:


- la pornire, subsistemul trebuie sa intre automat în modul operațional, foiosinouse cel mai recent set de parametri configurați.

Capul sirenei - va fi plasat în vârful catargului, fixat prin intermediul a patru șuruburi, compus din generatoare de sunet având puterea de 150W fiecare (numărul lor depinde de puterea, instalată) și goarnele aferente,

Generatoarele vor fi legate de panou! de comandă prin intermediul unui cablu fixat cu cleme de prindere de construcția respectivă. Generatorul de sunet să fie construit din aluminiu, rezistent la influența factorilor externi, perfect capsulat și rezistent la solicitări mecanice.

Prinderile dintre goarne să asigure o bună rigidizare a ansamblului astfel că ei să reziste la solicitările date de vânt sau alți factori atmosferici perturbatori.

Sirenele electronice se vor monta pe un catarg de diferite înălțimi pentru a se crea condiții cât mai bune de propagare a semnalelor de alarmare și a mesajelor vocale, evitându-se existența clădirilor mai înalte, a copacilor de aceeași înălțime care pot favoriza atenuarea semnalelor acustice.

Dulapul electronic să fie confecționat din tablă de oțel, vopsit cu vopsea rezistentă la apă și la praf. Intrarea cablurilor în dulapul electronic să se facă prin presetupe care asigură perfecta etanșare, iar în interior se racordează la subansamblurile echipamentului prin intermediul clemelor dedicate. Subansamblurile electronice să fie fixate pe un rack rabatabil care dă posibilitatea accesării părții din spate a acesteia.

Duiapul electronic de comandă este recomandat să se instaleze în așa fel încât distanța de la acesta la radiatoarele sonore să nu fie mai mare de 100 de metri. La montarea dulapului electronic trebuie amplasată o placă avertizoare cu inscripția “înaltă tensiune, pericol de moarte1' și marcarea cu însemnul protecției civile.

Dulapul să fie prevăzut cu ușă etanșă, încuietoare și un microîntrerupător pentru semnalizarea deschiderii ușii la centrala de alarmare. în dulapul electronic să se găsească:

 • - transformatorul de rețea cu filtru de rețea, redresorul și blocul de control a încărcării acumulatoarelor și convertorul de 24/5 V c.c (PS);

 • - siguranță cu mare putere de rupere pe circuitul de c.c.;

 • - două acumulatoare capsulate cu acid în gel de 12 V; 40-45 AH conectate în serie pentru a

debita 24 V;                                                                                   i

 • - amplificatoare de putere (2 buc);                                                        '

 • - placa sirenei cu memorii și generatoare de ton;

  I r ec-ec<î:

  „MODERNIZARE Si EXTINDERE Z SI&TEMULUÎ L‘E ÎNȘTIINȚARE.

  Nr.Fr.:

  55/20TL

  Dsfe:

  •i-iznt

  I

  AVERTIZARE SI ALARMARE A POPULAȚIE! MUNICIPIULUI CLUJ

  -

  NAPOCA, IN SCOPUL. TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

  întocmii

  !nc, irtctGU MiClALN’J

  DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN

  SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CMLĂr

  Fîk: STUDIU DE FEZABILITATE

J!I

 • - placă procesoare;

 • - cartela de comandă manuală;

 • - placa de bază (placa mamă în care se implementează toate celelalte cartele);

 • - placa cu siguranțe;

 • - placa de microfon și microfonul;

 • - modem fir telefonic;

  Dala               Observații


 • - modem radio;

 • - stație radio emisie-recepție;

 • - memorie digitală pentru texte vorbite.

Sirenele electronice trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:


 • - Pe cablul de antena al stației radio să existe un element de protecție la supratensiuni atmosferice;

 • - Nr. posibil de alarmări cu o singură încărcare a bateriei: minim 20;

 • - Tipuri de alarmare posibile (semnale): minim 20;

 • - Nr. de alarme sau anunțuri verbale de maxim 2 minute fără reîncarnarea acumulatoarelor timp de 48 de ore: 20 ;


 • - Nr. de semnale sau anunțuri cu durată de două minute după întreruperea alimentării de la rețea timp de 7 zile ;

 • - Timpul de încărcare al acumulatoarelor (complet descărcate), până la nivelul la care poate fi emisă o alarmă de 2 minute: 6 ore;

 • - Adresarea publică de la microfon în reprize de:60 min;

 • - Pauza între două acționări cu semnal codat sau adresare prin microfon (inclusiv mesaje preînregistrate): minim 10 minute;

 • - Transmitere de mesaje preînregistrate compuse din fraze a căror durată nu depășește 20 de secunde:60 min;

 • - înregistrarea de mesaje vocale direct de ia microfonul sirenei și de la sursa de semnal;

 • - Circuit de protecție a acumulatorilor comandat de procesor, pentru a evita supraîncărcarea;

 • - Protecția echipamentului la supratensiuni.


 • C. SUBSISTEM - SUPORT DE COMUNICAȚIE

Subsistemul de comunicații va fi prevăzut cu cel puțin doua dintre următoarele medii de comunicație: a) fir;


!\’! . rT.:

5L/2J1T

DeL.:

Intosnli:

Inc. Rc.du iVilOLAUS

rEjins.:

?(•

I


Ca si medii de comunicație între centralele de alarmare și sirenele electronice, se vor folosi următoarele mijloace tehnice: circuite fizice (linii telefonice închiriate de la un furnizor specializat), rețea radio - care va funcpona pe o frecvență repartizată pentru sistemul centralizat de alarmare - cuprinsă în banda de lucru 146-174 Mhz, și rețea intranet.

Sistemul integrat de avertizare si alarmare va include un set de rapoarte cu informații de stare. Programele aplicative trebuie sa asigure posibilitatea de selectare a unei zone de alarmare specificate, prin marcarea acesteia pe harta, sirenele respective fiind evidențiate si pregătite pentru o selectare rapida.                                                                                          Ln Y

Software-ul pentru prelucrarea harților trebuie sa asigure prelucrarea de harți scanate si digitizate. z u l'iofecu „UODEFJOM fa! ECTKDERE A. Sl&TElWLUi DE i!/Ș:limA.F:&;

AVERTIZARE ȘI ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ll{ SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎRREGISTRATE ȘI A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ’Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Ni. Pr.:

55/201 £

Dete:

11.20'iC

iiTOOTiit:

Inc. fefc MICLAUS

Pajins:

evHartiie trebuie se evidențieze elementele de infrastructura semnificative, rețeaua hidrografica si zonele construite. Software-ul pentru prelucrarea harților trebuie sa înciuda următoarele funcțiuni: -apropierea si îndepărtarea imaginii; în căzui în care apare o zona de interes pe harta, sistemul evidențiază aceasta imagine prin marirea detaliilor;

-prezentarea datelor prin intermediul simbolurilor specifice:

 • - granițe;

 • - numele străzilor si locurile importante;

 • - centre cie comanda, conform accesului alocat de nivelul ierarhic;

 • - diferitele tipuri de sirene si zonele de acoperire;

-prezentarea de informații despre starea si tipul sirenelor, tipul locației de contrai si starea acesteia, statistici referitoare la elementele funcționale selectabile etc., prin acționarea diferitelor simboluri de pe harta;

-indicarea stării de activare pentru sirene, individual si pe grupuri de sirene;

-cautarea si prezentarea sirenelor specificate;

-amplasarea de simboluri care indica incendii, gaze etc.;

-posibilitatea de a schimba, adauga sau șterge simbolurile din sistem.

Afișarea stării Sistemului integrat de avertizare si alarmare trebuie sa fie posibila în format grafic si text, cu acoperirea tuturor componentelor:

Rapoartele de stare de la un subsistem, un grup sau de la toate componentele Sistemului integrat de avertizare si alarmare din zona de subordonare trebuie sa fie afișabile periodic, în modul de lucru automat sau ia cererea operatorului, indiferent de regimul de procesare.

Asistenta contextuala (ca funcție de instruire si ghidare) trebuie sa fie prevăzută pentru toate funcțiile subsistemului de programe, ca suport software ai utilizatorilor care operează în situații critice.

La gestionarea deficitara â Sistemului integrat de avertizare si alarmare (comenzi greșite, valori în afara limitelor etc.), aceasta furnizează mesaje de eroare, sugestii si referințe la paragrafele corespunzătoare din manualul utilizatorului.

Echipamentele de calcul vor include funcții de simulare integrate.


în regim de simulare nu trebuie sa se producă activarea sirenelor. în situația în care un utilizator de la oricare dintre centrele de comanda operează în regim de simulare pe un echipament de calcul principal, funcția de alarmare efectiva este preluata de echipamentul de rezerva.

Subsistemul produse informatice trebuie sa prevada:


-------!_______________________________________________________________

-capacitatea de a schimba configurația prin adaugarea, înlocuirea sau înlăturarea uno" subsisteme ori senzori la nivel logic, atunci când s-au efectuat astfel de modificări ia nivel fizic;

-configurarea de la distante a unui subsistem;

întocmit            Dala               Observații


-executarea descărcării si încărcării de la distanta a informațiilor de configurare a subsistemului, schimbarea caii de comunicație (radio sau fir);

-încărcarea de ia distanta cu date si programe în stafiile de comanda.

Pentru transmiterea mesajelor si semnalelor de înștiințare, avertizare si alarmare se vor proiecte proceduri standardizate, în vederea asigurării respectării cerințelor privind redundanta si interoperabiiitatea subsistemelor.

 • 5.3.3. Cesturile estimative ale investiției

Valoarea totala (IN V), inclusiv TVA: 33145567.54 lei

Din care

construcții - montaj: 6364088.82 leiData               Observații


..MODERNIZARE SI KTIRDERE k SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,


AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR


DIRECTE SAU PREMREGISTRĂTE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE îh SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ"


Nr. Pi.: 55/20'18

Datei:

11.2018

JOiOCiTlfc

!nn Rp.rf!! MIC! Al

41


INDICATORI TEHNICO-ECONOKICI


RDD SECURIT/ SOLUTIONS SRL

București, sfeee Dorotoi, nr. 8, Sector 4


DEVIZ GENERAL a' obiectivului de investiții „MODSWARESI ECTihDEREk StSTSKULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMAREA POPULAȚIE MUNiCiPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎK SCOPUL TRA!>!Sli«TEPJf EHCiEfiiTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI DE PROTECȚIE CIVILĂ”


5/11/2018Kr. crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare

(fără TVA.)

TVA

Valoare- (cu TVA)

iei

lei

iei

1

2

3

4

S

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

Tor

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4   -

Cheltuieli pentru relocarea/protectia

0.00

0.00

0.00

Totai capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Total capitol 2_______________________________________

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică


Studii______________________________________

 • 3.1.1 Studii de teren_____________________

 • 3.1.2 Raport privind impactul asupra

mediului_________________________________

 • 3.1.3 Alte studii specifice_________________

Cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații_________________________

Expertizare tehnica______________________

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor__

Proiectare_______________________________

 • 3.5.1 Tema de proiectare________________

 • 3.5.2 Studiu de prefezabilitate

 • 3.5.3 studiu de tezabilitate/ documentație

de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general___________________________________

 • 3.5.4 Documentații tehnice necesare in

vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor___________________________________

 • 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detalii de execuție

 • 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

Organizarea procedurilor de achiziție______

Consultanta____________________________

 • 3.7.1 Managementul de proiect pentru

obiectivul de investiții_________________________

 • 3.7.2 Auditul financiar______________________

Asistenta tehnica_________________________

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului_____________________________.

 • 3.8.1.1 pe perioada de execuție a

lucrărilor__

 • 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului fazele determinante, avizate de către

inspectoratul da Stat în Construcții35674.00


35674.00


0.00

0.00


112400.00


21356.00


133756.00


12728.18


10695.95


85000.00


187179.08

0.00

53479.74


53479.74


0.00

80219.60


53479.73


48131.76


2032.23


16150.00

35564.03

0.00

10161.15


10161.15


0.00

15241.72


10161.14


9145.03


101150.00


222743.11

0.00

63640.89


63640.89


0.00

95461.32.8.2 Dirigentie de șantierNr.Pi.:    55/201C


Defe:


întocmii: Ing. Rl&- MiCLAUS


Pagina:Rev întocmit          Dala             Ob^ivaMCAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4389678.2

834038.8f

5223717.07

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

644254.2t

122408.3'

766662.55;

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

21465558.85

4078456.1£

25544015.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj feră montai si echipamente a'e transport

o.oc

O.OC

0.00

4.5

Dotări

o.oc

O.OC

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

|      26499491.28

5034903.35

31534394.63

CAPITOLUL

E

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

101541.00

19292.79

120833.79

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

101541.00

19292.79

120833.79

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

32087.84'

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

26739.87

0.00

26739.87

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de

5347.97

0.00

5347.97

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire

0.00

0.00

0.00

5.3   .

Cheltuieli diverse și neprevăzute

(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4) x 10%

271874.85

51656.22

323531.07

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

13900.00

2641.00

16541.00

Total capitol 5

387315.85

73590.01

4S2993.70

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Dregatirea personalului de exploatare

2214.54

420.76

2635.30

6.2

Drobe tehnologice și teste

11654.00

2214.26

13868.26

Total capitol 6

13868.54

2635.02

16503.56

TOTAL GENERAL

C 27832149.38

5281330.32

33145567.54

Din care;

C+ M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5347973.80

1016115.02

6364088.82


Data:

5/11/2018
Dala


.1


JZ*EiZiZF;E $:• EXTIK&ERE Z. LiSTEMULUFDE ilîȘ'i'ilFzTF AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ 1-IAPOCA, ll< SCOPUL TRAk'SKITERii EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAL' PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE IK SITUAȚI! DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ'”


Ff.z«: STUDIU DE FEZABILITATE

L


Protectent:

RDD SECURITYSOLUTIONS SRL

București, aleea Dorohoi, nr. 8, Sector4 Nr. 4/8


InioGiTii.: fcij. r<g& MiCLAUS


DEVIZULOWectefaf: MODERNIZARE SI KTINDSS A SISTEMULUI D= ÎNȘTIINȚARE AVERTIZARE Șl ALARMAREA POPULAȚIE MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA,ÎK SCOPUL TRANSMITERII EFIGIEtîTEA MESAJELORDIRECTE SAU PRSNRESISTRATE Ș! A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”


.1


l^Jr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără

TVA)

TVA

Valoare

(cu TVA)

crt

lei

lei

lei

1

2

V

4

Cep.

4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

1

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe \ericala si amenajari exterioare

698542.33

132723.04

831265.37

4.1.2

Rezistenta (fundații, structura de rezistenta)

49S545.36

94723.62

593268.98

4.1.3

Arhitectura (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

245235.67

46594.78

291830.45

4.1.4

instalații

2947354.85

559997.42

3507352.27

4.1.4.1 Instalații electrice

2947354.85

559997.42

3507352.27

4.1.4.2 Instalații sanitare

0.00

0.00

0.00

4.1.4.3 Instalații de încălzire

0.00

0.00

0.03

4.1.4.4 Instalații de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

0.00

4.1.4.5 Instalații de telecomunicații

0.00

0.00,

o.ool

0.00

0.00

TOTAL I - subcap. 4.1

4389678.21

834038.86

5223717.07

4.2 |Montaj utilaj si echipamente tehnologice

644254.25

122408.31

766662.56

TOTAL li - subcap. 4.2

644254.25

122408.31

766662.56

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

21465558.82

4078456.18

25544015.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj tară montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

' 4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

” 4.6

Actite necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6

21465558.82|

4078456.18|

25544015.00

Total deviz pe obiect

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL II!)

264994S1.28

5034903.35

31534394.635/11/2018


hfr. Pr.:


întocmii::


55/2016              i>&

frig. Rado M'CLAUS    Pagina:


' 1.2016


44S.&41 Studii d& sp&ti&lttste

in realizarea, acestui scop., anterior prezentului studiu a fost efectuat uri studiu de audibilitate acustică determinandu-se numărul mijloacelor de alarmare, puterea acestora, locurile de instalare a sirenelor și posibilitățile de interconectare a mijloacelor de alarmare deja existente pe teritoriul municipiului.
Proiect:


MODERNIZARE SI SJ1KDERE A SISTiMiJuU: CE INȘTHI-.'ȚAR


AVERTIZARE Șl ALARRîARE A POPULAȚIE1 MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, fe SCOPUL TRANSMITERI!

DIRECTE SAU PREÎKREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE IK

SITUAȚII DE URGENȚĂ Și DE PROTECȚIE CIVILĂ"

Fes: STUDIU DE FEZAEIUTATE

£.15. Graficul du realizare al Investiției

Praisotsn :

rdJd sec jrityșoluti

București, ilees Dorohoi,
Jonare cheltuieli

a! obșctivul'J

ESIECTIfESeZ

I ALARMAREA P


|Ațncna/trnfo torent


Ameneleri, prptectic 1Cheltuieli relocama/p. utilităților


85000


Proiect tehnic s d talii do execuție ■__

Consultante


A astenia tehnica t In partea proiectanta ul pe perioada de execu le a lucrurilor


Asistenta tehnica c In partea proiectanta ul pentru pârtiei porc; proiectantului la h ze/e determinante, aviz ife de către ISC


Construcții țl IncCpaȘII


Montaj utilaje, echipamente tehnologice d funcționale______

Utilaje, echlpame tehnologice sl funcționale montaj Dotări


Organizare de san Ier Cota aferenta tSC)ontru controlul calltatll lucrărilor de consi uctil Cota aferenta ISC/ entru controlul statalul 1i nnicno/arco teri tor ului, urbanism sl pentn autorizarea lucrări construcții


Taxe pentru acord iri, avize conforme si autorizația de con irul re


167179.0C


53-572.74


4C131.76


5347.97


4399676.21


644254.25MODERNIZARE £1 EHTOERE f- SISTEMULUI DE ÎNȘTONȚARE. AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI IAUNICIFILILU! CLUJ NAPOCA, tK SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAL! FREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE IN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ''

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

DcE.'


intxmii: Inc. Raiu MICLAUS


ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU OPTIUNt TEHNICO-ECONQMCE

PROPUSE


A.4.1. Prezentarea cadrului cS& &nsilz&


In conformitate cu prevederile legislației din domeniul protecției civile - Legea nr. 481 din 24.11.2004 privind protecția civilă (republicata); OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgenta (actualizata); O.M.A.i. nr. 8S6/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de instiintare, avertizare si alarmare a populației; O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situații de protecție civila - ia nivelul municipiului Ciuj-Napoca, este necesara realizarea un sistem centralizat de alarmare a populației, care sa intruneasca cerințele prevăzute de legislația mai sus menționata si care să poată fi integrat în sistemul centralizat de alarmare al județului Cluj precum si în sistemul național integrat de înștiințare, avertizare și alarmare.

Sistemul integrat de avertizare si alarmare va avea ca destinație asigurarea suportului fizic si logic pentru aplicarea, conform Legii nr. 481/2004, a masurilor de prevenire si protecție a populației, precum si a bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu si mediului, în cazul iminentei producerii dezastrelor sau atacurilor aeriene, prin transmiterea mesajelor si semnalelor către autoritatile administrației publice centrale si locale, precum si a populației, conform Metodologiei transmiterii mesajelor de înștiințare, avertizare si alarmare despre situații de urgenta.

A.4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factorii de risc, entropiei si naturali si de

schimbări climatice

Factorii de risc care pot afecta investiția, se împart în naturali și antropici.

Factorii naturali


„KO&ERIÎE/-M £■ EXTBfljERE A SiSTSMULUi DE Ik'ȘTHKȚARE, AVERTIZARE Ș! ALARMARE A POPULAȚIE! MUl«C!P(ULUl CLUJ NAPOCA, til SCOPUL TRANSMITERI! EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎKREGISTRATE Șl A SEMINALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Și DE PROTECȚIE CIViLĂ,:

Ni. Pi.: 55/20'if


Iniocrnii: Ing. fto tfîOU J£

Feze: STUDIU DE FEZABILITATE

____I________ Riscuri!© (hazsrdefe) naturale surit manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, secetă care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, clădirilor, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu.

Riscurile climatice care ar putea afecta investiția:

- Riscuri climatice (furtuni, tornade, secetă, inundații, îngheț, avalanșe);

 • - Cutremure și erupții vulcanice;

 • - Riscuri geomoriologice (alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren);

 • - Riscuri biologice (epidemii, epizootii).

Riscurile climatice - probabilitatea de apariție a riscurilor climatice precum furtuni, inundații, îngheț este destul de ridicată, dar analizând condițiile climatice din ultimii ani se constată că frecvența acestora este medie.

Cutremure și erupții vulcanice - Amplasamentul nu este afectat de erupții vulcanice. Analizând evoluția seimologică pe teritoriul României din ultimii ani, riscul și frecvența de apariție sunt medii.

Riscuri biologice (epidemii, epizootii) - prin specificul investiției, exigențele cu privire la sănătatea beneficiarilor sunt ridicate. Riscul și frecvența de apariție a riscurilor biologice sunt mici.

Factorii antropici

Riscurile antropice și tehnologice care ar putea afecta investiția:

 • - Incendii;

 • - Eșecul utilităților publice;

acestui risc se va avea în vedere aprovizionarea din timp a materialelor în timpul execuției lucrărilor. Incendii - Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

Eșecul utilităților publice - Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

A.4.3. Situația utilităților si analiza de consum

Principalele utilitari necesare pentru operarea investiției surit alimentarea cu energie electrica si infrastructura de comunicație.

Alimentarea cu energie electrica este realizata/va fi realizata din branșamentele electrice existente pe amplasament, racordate in SEN.

Bilanț energetic


Total consum energie electrica: Ten=445.5 kW/h

Profet „KODERKEARE Sf EXTB.T-ERE A. SISTEMULUI DE ÎKȘTKKȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE /• POFULAȚIEl MUIUClPiULUi CLUJ l&POCĂ, f!< SCOPUL TRAKSMTERțl EFIGIEKTE k MESAJELOR DIRECTE SAU PREtKREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE îk' SiTUAȚIi DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CMLĂ” Fes: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/201 e

D&te:

întocmit:

Inc. Radu MICLAUS

Pagine.:

1Racordul la rețetele cte comunicație este rea!izat/se va realiza direct de către furnizorii de utilitati.

ă,4.4. Sustenabilifetea realizării obiectivului ote investiții

Sustenabiiitatea realizării obiectivului a fost evaluata pozitiv din punctul de vedere al încadrării in politicile de investirii generale.

AÂÂ.a. Impactul sociali si cultural, egalitatea de sărise

Realizarea investiției va contribui in mod direct la creșterea nivelului de trai si de siguranța ai populației, Impactul social avut se măsoară în creșterea siguranței si calității vieții.

AAÂ.b. Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției

Număr de locuri de munca create in faza de execuție:

Număr de locuri de munca create in faza de execuție = 7 posturi

-1 post de inginer șef punct de lucru

-1 post tehnician

-1 post personal administrativ

- 3 posturi muncitori calificați

-1 post muncitor necalificat

Număr de locuri de munca create in faza de operare

Nici un post, deoarece personalul de intretinere si exploatare este existent.

A.4.4.C. Impactul asupra factorilor de mediu

Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse cte poluare a apei, aerului, solului și. subsolului și nu sunt generatoare de noxe.


„KOQERk'iZARE Si EXTINDERE A SiSTEEULUI DE li-ițTîiRȚ.ARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI UÎUKmULUI CLUJ NAPOCA. ik’ SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PRElHREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎK SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ"

k!;. rT.:

55/2016

Date:

1'(2018

Iniaanii:

Irig. Rc.C’i! MlCu-iUb

Pagina:

1

i


Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Prin activitatea, sa obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin funcționalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante) nu depășesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare.

La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apă și sol.

Pe parcursul executării lucrărilor, deșeurile generate rezultă din desfaceri si decupări de materiale. Aceste deșeuri vor fi colectate de către firma de construcții în pubele tipizate, agreate de către societatea de salubritate cu care se va încheia un contract.

Uilajele folosite pentru efectuarea lucrărilor nu sunt poluante chimic și sonor. Se poate face recomandarea ca orele de utilizare a unor utilaje să fie alese în afara momentelor de vârf a poluării de fond.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

Obiectivele colectează deșeurile și le depozitează conform legislației in vigoare.

în perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu se estimează a fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația de protecția mediului în vigoare. Investiția nu are impact negativ asupra biodiversității și asupra siturilor protejate.

Â.4.4.d. impactul obiectivului de investiție raportat ia contextul natural si antropic

Lucrările de execuție pentru obiectivul de investiție nu favorizează eroziunea hidrica sau alunecări de teren.

Lucrările nu determina deteriorarea structurii solului sau poluarea sa chimica.

în perioada de exploatare, impactul asupra contextului natural si antropic se estimează a fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația în vigoare. Investiția nu are impact negativ asupra contextului natural si antropic in care aceasta se integrează.
înștiințarea, avertizarea, prealarmarea si alarmarea se realizează in scopul evitării surprinderii si al luării masurilor privind adapostirea populației, protecția: bunurilor materiale, precum si pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer si ale acțiunilor militare.


Rev întocmit            Data               Observații


în conformitate cu prevederile Legii protecției civile nr. 481/2004 este necesar ca Sistemul de comunicații, înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă să se realizeze, să se întrețină și să funcționeze în orice moment.

Scopul sistemului este:

 • - Conducerea inspectoratelor și formațiunilor de protecție civilă în acțiunile de limitare și lichidare a urmărilor dezastrelor;

 • - Asigurarea transmiterii informațiilor între centrele operative de ia localități și centrul operațional al județului;

 • - Asigurarea înștiințării în scopul evitării surprinderii și al realizării măsurilor de protecție;

 • - Avertizarea și alarmarea populației prin transmiterea mesajelor și semnalelor de avertizarea a populației despre iminența producerii unor dezastre.


Ă.4.6. Analiza financiara

Obiectivul analizei financiare aferentă proiectului “Modernizare și extindere a sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca, în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă” este de a calcula indicatorii de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilite și sustenabilitatea financiară.

Analiza financiară este realizată din punct de vedere al beneficiarului, municipiul Cluj-Napoca și evaluează profitabilitatea financiară a investiției.

Scopul principal ii constituie estimarea unui flux de numerar pe întreaga perioadă de referință (25 ani) care să facă posibilă determinarea cu acuratețe a indicatorilor de performanță financiară (VANF, RIRF, C/B)

Analiza s-a efectuat în baza metodei incrementale. Vom determina astfel fluxurile financiare marginale aferente investiției, utilizând în acest sens numai surplusul de venituri, respectiv de costuri, generate de implementarea proiectului în varianta optimă.- .                                     (pO

•roit


JSODERKEARE S EX: fKDERE /-. SISTEIJULU' &E țUȘTHIȚAREÎ AVERTIZARE Șt ALARMARE A POPULAȚIEI KUKERULUt CLUJ NAPOCA, SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ii-! SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ'

Fffis: STUDIU PE FEZABILITATE

' 1.2C1L

întocmit: inv. Radu MiClAUi ’F^.:.

I

I I I i .1


[ifefodolQpk fluxului o'e nutmr&r actualizat

Se bazează pe următoarele convenții: numai fluxurile de numerar efective au fost luate în considerație, fiind eliminate fluxurile non-monetare (contabile) cum sunt amortizările și provizioanele, ete; valorile sunt determinate incremental și sunt calculate ia valoarea actualizată astfel încât fluxurile de numerar din viitor, pe întreaga perioadă de operare a investiției, să fie reflectate la valoarea prezentă.

Anafea financiară s»a efectuat în iei. Acolo unde au fost necesare conversii în/din alte valute -euro - s-a folosit cursul 4,66 euro din data 05.11.2018.

în practică se pot utiliza atât valori nominale cât și valori reale (prețuri constante) pentru exprimarea beneficiilor și costurilor.

Prețuri curente reprezintă valoarea monetară astfel cum este efectiv observată într-un anumit moment sau estimată pentru o variabilă de-a lungul perioadei de referință a proiectului se referă la prețuri care includ și efectul inflației (termeni nominali).

Prețuri constante nu iau în considerare impactul imflației, valorile fiind exprima-te în termeni reali (ceea ce înseamnă prețurile unui an de bază). Valorile aferente fiecărei perioade de timp sunt exprimate in termeni de preț dintr-o anumită perioada de bază.

Fluxurile financiare vor fi exprima-te în termeni nominali ceea ce înseamnă că va lua în calcul impactul inflației.

1. Estimări si variabile de iucru

Pentru elaborarea unei analize financiare realiste se impune luarea în calcul a unor estimări și utilizarea anumitor variabile.

în cadrul Analizei Financiare s-au utilizat următorii parametrii:

Perioada de referință a investițieieste de 10 ani, însumând perioada de realizare a investiției cu perioada de referință recomandată pentru operarea investiției.

Rata de actualizareutilizată este de 5% pentru lei.

Rata inflației

Pentru transformarea în prețuri curente (termeni nominali) atât a costurilor cât și a veniturilor ce vor fi estimate în prima etapa în termeni reali, se va realiza o rată anuală estimată a inflației de 3% pentru întreaga perioadă de referință.                                                                      r

d) Taxa pe Valoare Adăugată (TVA)                                                   '

Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de neplătitor de TVA, ceea ce înseamnă că taxa pe valoarea adăgată aferentă achizițiilor din proiect este suportată de instituție, în

PivlesC:    „UIODERKIZARE SI EXTTOERE A SISTaAULu!

AVERTIZARE S! ALARMARE A POPULAȚIE! MUKICPIULUI CLUJ

RAFOCA, îk’ SCOPUL TRANSMITERII EFICÎEKTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU l-REÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Ftis: STUDIU DE FEZABILITATE


I

i


calitate de consumator final, fiind inclusa în costuri. De aceea, în fundamentarea costurilor în cadrul analizei financiare vom utiliza valorile inclusiv TVA, care în acest caz este un flux o'e ieșire ce urmează a fi plătit efectiv.

e) Costul Investiției si costul pro-tectolui

Costul total al unui proiect de investiții este dat de suma costurilor de investiției.

Metodologia internațională pentru analiză financiară pe baza fluxului de numerar presupune calcularea rentabilității unei investiții prin folosirea costurilor aferente respectivei investii.

Având în vedere caracterul investiției realizate și faptul că aceasta nu este o investiție productivă, nu sunt necesare investiții în capitalul de lucru; vom considera deci că atît investiția inițială în capitalul de lucru, cât și cea pe parcursul duratei de viață a proiectului sunt ambele egale cu zero.

Costurile investiției sunt detaliate trecând în cascadă de la Devizul General, prin Devize pe obiecte și apoi o Evaluare detaliată pe obiecte.

Așadar costul total al investiției/total valoare investiție, conform devizului general, este de 27.818.806,14 lei, echivalentul a 5.963.700,88 sura.

Costul total care v,a fi luat în calculul analizei financiare este costul total din devizul general al proiectului de investiții pentru proiectul "Modernizare și extindere a sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Ciuj-Napoca, în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă", respectiv:

27.818.806,14 lei, echivalentul a 5.963.700,88 euro

(folosind cursul de 4,66 lei/euro la data de 05.11.2018.

2. Evoluția prezumată a costurilor

în estimarea costurilor anuale, atât în varianta cu investiție cât și în varianta fără investiție, s-au luat în calcul următoarele categorii de costuri operaționale:

© Cheltuieli cu energia electrica, dimensionată conform studiului de fezabilitate la aproximativ 445,5 kwh anual, prevăzuți la un cost mediu de 0,46378 lei/kw, indexat ulterior anual cu 3%, reprezentând o creștere firească a prețurilor;

& Cheltuieli cu întreținerea și mentenanță, dimensionate cu valoare 0 în primii ani, în care investiția va fi în garanție, iar ulterior cu sume progresive crescătoare, pe măsura acumulării de uzură fizică și moral la. nivelul elementelor de infrastructură.          G 2


„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

STUDIU DE FEZABILITATE


|J,~. Pr.: 55/2018


Dat;


Pentru o durată normală

de viață de 25 de ani a obiectivului investiției, valoare

a totala a

costurilor estimative de operare este de 6'3.000 tei, rezultată prin

însumarea valorilor

anuale;

e Cheltuieli cu abonamente de date,

dimensionată cu o valoare 0 în primii 2 ani,

iar uîteior

valoarea va fi de 840 tei anual, prevăzute te. un

cost mediu de /'0 lei/luna.

Tabel 1. Costurile în varianta fără investiție

MII LEI

MII LEI

MII LE!

MII LEI

MII LEI

MII LEI

COSTURI VARIANTA 0

ANUL 0

ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

Cost contract de mentenanta

27,000

28,350

29,768

31,256

32,819

34,460

Cost consumabile frecvente

13,000

13,650

14,333

15,049

15,802

16,592

Cost chirie intretinere frecventa de comunicație

12,000

12,600

13,230

13,892

14,586

15,315

Cosi chirie linie telefonica

3,000

3,150

3,308

3,473

3,647

3,829

Cost energie electrica

34,500

36,225

38,036

39,938

41,935

44,032

TOTAL

89,500

93,375

98,674

103,607

108,788

114,227

COSTURI VARIANTA 0

ANUL 6

ANUL 7

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

Cost contract de mentenanta

36,183

37,992

39,891

41,886

43,980

46,179

Cost consumabile frecvente

17,421

18,292

19,207

20,167

21,176

22,234

Cost chirie intretinere frecventa de comunicație

16,081

16,885

17,729

18,616

19,547

20,524

Cost chirie linie telefonica

4,020

4,221

4,432

4,654

4,887

5,131

Cost energie electrica

46,233

48,545

50,972

53,521

56,197

59,007

TOTAL

113,939

125,935

132,232

138,844

145,786

153,075

COSTURI VARIANTA 0

ANUL 12

ANUL 13

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 17

Cost contract de mentenanta

48,488

50,913

53,458

56,131

58,938

65,185

Cost consumabile frecvente

23,346

24,513

25,739

27,026

28,377

29,796

Cost chirie intretinere frecventa de comunicație

21,550

22,628

23,759

24,947

26,194

27,504

Cost chirie linie telefonica

5,388

5,657

5,940

6,237

6,549

6,876

Cost energie electrica

61,957

65,055

68,308

71,723

75,309

79,075

TOTAL

160,729

168,766

177,204

186,064

195,367

208,436

COSTURI VARIANTA 0

ANUL 18

ANUL 19

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

Cost contract de mentenanta

72,095

75,699

79,484

83,459

87,631

92,013

Cost consumabile frecvente

32,955

34,602

36,332

38,149

40,057

42,059

Cost chirie intretinere frecventa de comunicație

30,420

31,941

33,538

35,215

36,975

38,824

Cost chirie linie telefonica

7,605

7,985

8,384

8,804

9,244

9,706

Cost energie electrica

87,457

91,829

96,421

101,242

106,304

111,619

TOTAL

230,530

242,057

254,160

266,868

280,211

294,222

COSTURI VARIANTA 0

ANUL 24

ANUL 25

Cost contract de mentenanta

96,614

101,444

Cost consumabile frecvente

44,162

46,370

Cost chirie intretinere frecventa de comunicație

40,765

42,804

rz

Cost chirie linie telefonica

10,191

10,701

Cost energie electrica

117,200

123,060

TOTAL

308,933 1

324,379


Proiect:


„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI. DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE ȘI ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, IN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

Nr. Pr.:

55/2018

Data.:      11.2018

întocmii:

Inc. Radu MICLAUS

Pagina

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN

SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CMLĂ,:

Fazs: STUDIU DE FEZABILITATE


în tabelul nr. 3 .varianta zero "Cash Flow" se poate observa că pe toți anii studiați pentru prognoză se întregistrează o variație a fluxurilor cumulate nete negativa, din care reise neviabilitate acestei variante.


Tabel 2. Cash Flow - Varianta zeroîntocmit             Data                Observații


V.-J'J.-.: f;

MII LEI

MII LEI

:         MII LEI

NR.

ANUL

RATA DE

COEF.

CHELTUIELI

VENITURI

CASH

CRT

ACTUALIZARE

TOTAL

ACTUALIZATE

TOTAL

ACTUALIZATE

FLOW CUMULAT

0

0

% .

1

89,500

89,500

0,000

0,000

i        -89,500

1

1

5,00%

0,952380952

93,975

89,500

0,000

0,000

-89,509

2

2

5,00%

0,907029478

98,674

89,500

0,000

0,000

j        -89,500

3

J

5,00%

0,863837599

103,607

89,500

0,000

0,000

■89,500

4

4

5,00%

0,822702475

108,788

• 89,500.

0,000

0,000

j         -Si?, 590

5

5

5,00%

0,783526166

114,227

89,500

0,000

0,000

j        -89,500

6

6

5,00%

0,746215397

119,939

89,500

0,000

0,000

-89,509

7

7

5,00%

0,71068133

125,935

89,500

0,000

0,000

-89,500

8

8

5,00%

0,676839362

132,232

89,500 ;.

0,000

0,000

-89,500

9

9

5,00%

0,644608916

138,844

_   89,500

0,000

0,000 .

-89,500

10

10

5,00%

0,613913254

145,786

89,500

0,000

0,000

-89,500

11

11

5,00%

0,584679289

153,075

. 89,500

0,000

0,000

-89,500

12

12

5,00%

0,556837418

160,729

‘89,500'

0,000

0,000

-89,500

13

13

5,00%

0,530321351

168,766

89,500

0,000

0,000

- .

-8-9,530

14

14

5,00%

0,505067953

177,204

89,500

0,000

0,000 .

-89,500

15

15

5,00%

0,481017098

186,064

89,500

0,000

0,000

■89,500

16

16

5,00%

0,458111522

195,367

89,500.

0,000

0,000

-89,500

17

17

5,00%

0,436296688

208,436

90,940

0,000

0,000

-90,940

18

18

5,00%

0,415520655

230,530

95,790

0,000

0,000

-95,793

19

19

5,00%

0,395733957

242,057

' 95,790 .

0,000

0,000

-95,790

20

20

5,00%

0,376889483

254,160

95,790 ■ .

0,000

0,000

-95,790

21

21

5,00%

0,358942365

266,868

95,790

0,000

■ 0,000 -

-95,790

22

22

5,00%

0,341849871

280,211

95,790

0,000

0,000

-95,799

23

23

5,00%

0,325571306

294,222

95,790

0,000

0,000

-95,790

24

24

5,00%

0,31006791

308,933

95,790.

0,000

0,000

-95,790

25

25

5,00%

0,295302772

324,379

95,790

0,000

0,000

-95,790

TOTAL

4398,129

2282,S71

I0,000 |

0,800

•2282,971


Varianta 1:

în această variantă se propun următoarele soluții:Proiect:     „MODERNIZARE Si EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

Nr. Pr.:

55/2016

Data:      11.2018

AVERTIZARE SI ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

întocmit:

l.ng. Radii MICLAUS

Pagina:

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Ș! A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN

SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faze: STUDIU DE FEZABILITATE

Realizarea unui sistem de înștiințare alarmare prin instalarea unei Centrale electronice de avertizare alarmare la Centrul Operativ al municipiului (sediul primăriei). Aceasta va monitoriza și va acționa un număr de 36 sirene de diferite puteri.

Sistemul cie înștiințare, avertizare și alarmare a! Municipiului Cluj Napoca va fi astfel conceput încât să asigure o alarmare oportună, autentică și stabilă.

Oportunitatea este asigurată și se realizează prin mijloace de alarmare care să poată fi acționate imediat la apariția pericolului real pe care îl constituie eventualele avarii la construcțiile și amenajările existente în cadrul municipiului.

Autenticitatea se realizează prin transmiterea semnalelor de avertizare și alarmare prin mijloacele de alarmare existente de către personalul stabilit prin decizii ale președintelui comitetului pentru situații de urgență (primarul municipiului).

întocmit            Data


Stabilitatea se realizează și se obține prin menținerea mijloacelor de alarmare în permanentă stare de funcționare; folosirea mai multor tipuri de mijloace de alarmare; readucerea în timp scurt la starea de funcționare a mijloacelor avariate; intensitatea semnalelor de alarmare să fie cu cel puțin 6-10 db mai mare decât zgomotul de fond.

Pentru asigurarea unui semnal de alarmare suficient de puternic și pentru a avea o alarmare oportună, autentică și stabilă este necesar să se analizeze posibilitatea realizării SISTEMULUI INTEGRAT DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE a populației în caz de dezastre al municipiului care trebuie să se completeze cu cel existent la nivelul județului.

Realizarea acestui sistem a început cu efectuarea unui studiu de audibilitate acustică, prin care s-au determinat: numărul mijloacelor de alarmare, puterea acestora, locurile de instalare a sirenelor și posibilitățile de interconectare a mijloacelor de alarmare deja existente pe teritoriul municipiului.

S-au stabilit a fi necesare pentru realizarea Sistemului următoarelor mijloace de alarmare:

-1 centrală electronică de alarmare care se va instala la Centrul operativ al Comitetului pentru situații de urgență al municipiului;

 • - 24 adaptoare pentru sirenele de 5, respectic 5,5 KW;

 • - 24 antene de comunicare wireless 5GHz;

-1 repetor dotat cu 8 antene wireless 5GHz;

 • - 4 antene wireless 5GHz instalat la punctul de comandă.                                               r—

Locul de instalare al adaptoarelor este identic cu locațiile sirenelor existente.

Sistemul de alarmare cu sirene electronice va fi un sistem compact și modular care poate fi mereu completat cu noi mijloace de alarmare și conectat în Sistemul național integrat de înștințare, avertizare și alarmare.

Realizarea Sistemului propus se poate face eșalonat pe mijloace de alarmare deoarece acestea sunt indepedente în funcționare, și se instalează în locații diferite.

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.: 55/2018

Data:      11.2018

întocmit: ing. Radu MICLAUS

Regina:           5-’


Scopul final al sistemului este realizarea unei alarmări optime și sigure în caz de situații de urgență și integrarea acestuia în Sistemul național de înștiințare, avertizare și alarmare s populației.


Valoarea la care se ridică întreaga investiție în acest caz este de 27.818.806,14 tei. echivalent

& 5.969.700,88 euro.

Argumente în alegerea soluției tehnice:

Având în vedere considerentele celor 2 2 scenarii tehnico-economice propuse in cadrul studiului de fezabilitate s-a stabilit implementarea variantei 1 deoarece prin implementarea acestei variante se oferă o soluție viabilă printr-o investiție la standarde ridicate atât în ceea ce privește calitatea lucrărilor ce vor fi executate, reducerea costurilor de întreținere, securitatea operatorilor și utilizatorilor, cât mai ales în ceea ce privește siguranța în funcționare și stabilitatea alarmării în orice situație.

Venituriie sunt reprezentate de economiile care se vor realiza o dată cu implementarea proiectului față de situația actuală.

labei3. Venituri- Varianta 1

MII LEI

LIII LEI

MII LE!

MII LEI

MII LEI

MII LEI

VENITURI VARIANTA 1

ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

ANUL 6

Economii realizate din

varianta 0

89,500

98,956

109,410

120,970

133,750

TOTAL

0,000

89,500

98,956

109,410

120,970

133,750

VENITURI VARIANTA 1

ANUL 7

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

ANUL 12

Economii realizate din

varianta 0

147,881

163,504

180,778

199,878

220,995

244,343

TOTAL

147,881

163,504

180,778

199,878

220,995

244,343

VENITURI VARIANTA 1

ANUL 13

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 16

ANUL 17

Economii realizate din varianta 0

270,158

298,700

330,258

365,149

403,727

446,381

TOTAL

270,158

298,700

330,258

365,149

403,727

446,381

VENITURI VARIANTA 1

ANUL 18

ANUL 19

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

Economii realizate din varianta 0

493,541

545,684

603,335

667,078

737,554

815,477

TOTAL

493,541

545,684

603,335

667,078

737,554

815,477

VENITURI VARIANTA 1

ANUL 24

ANUL 25

(/

Economii realizate din

varianta 0

901,632

996,890Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
K'r. Pr.:

55/2018

Data:

11.2018

întocmii:

Ing. Radu MIOLAUS

Pagina:

57


Costurife sunt estimate anua! și sunt fundamentale pe elemente componente.


labei 4. Costuri- Varianta 1


Data               ObservațiiMII LE!

Ml! LE!

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

COSTURI VARIANTA 1

.ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

ANUL 6

INVESTIE INIȚIALA

27818,8061

0,000

0,000

0,000

0,000

0,

000

Cheltuieli energie electrica

41,450

45,829

50,671

56,024

61,

£43

Cheltuieli abonamente de date

0,000

0,000

0,840

0,929

1,

C27

Cheltuieli cu întreținere si mentenanta

63,000

69,656

77,015

85,152

94,

-^48

TOTAL

27818,806

104,450

115,485

128,526

142,105

157,

118

COSTURI VARIANTA 1

ANUL 7

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

ANUL 12

INVESTIE INIȚIALA

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,

loo

Cheltuieli energie electrica

68,488

75,723

83,724

92,569

102,349

113,

162

Cheltuieli abonamente de date

1,135

1,255

1,388

1,535

1,697

1,

376

Cheltuieli cu întreținere si mentenanta

104,095

115,092

127,252

140,696

155,561

171/

]96

TOTAL

173,718

192,071

212,363

234,800

259,606

287,(

134

COSTURI VARIANTA 1

ANUL 13

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 16

ANUL 17

INVESTIE INIȚIALA

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,(

00

Cheltuieli energie electrica

125,118

138,336

152,952

169,111

186,978

206,/

32

Cheltuieli abonamente de date

2,074

2,293

2,536

2,803

3,100

3/

27

Cheltuieli cu intretinere si mentenanta

190,167

210,258

232,472

257,032

284,188

314,2

12

TOTAL

317,359

350,888

387,959

428,947

474,265

524,3

71

COSTURI VARIANTA 1

ANUL 18

ANUL 19

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

INVESTIȚIE INIȚIALA

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,(

00

Cheltuieli energie electrica

228,573

252,722

279,422

308,943

341,582

377,E

71

Cheltuieli abonamente de date

3,789

4,189

4,632

5,122

5,663

6,2

61

Cheltuieli cu intretinere si mentenanta

347,409

384,113

424,694

469,563

519,172

574,(

23

TOTAL

579,771

641,024

708,748

783,627

866,418

957,9

55

COSTURI VARIANTA 1

ANUL 24

ANUL 25

INVESTiTIE INIȚIALA

0,000

0,000

Cheltuieli energie electrica

417,572

461,688

Cheltuieli abonamente de date

6,922

7,654

Cheltuieli cu intretinere si mentenanta

634,669

701,721

TOTAL

1059,162

1171,063


G^


în tabelul numărul 5 "Cash Flow” se observă o generare negativă a fluxurilor cumulate nete pe perioada analizată.


Proiect:


hlr. Pr.: 55/2018


Dala:


Ftsa: STUDIU DE FEZABILITATE


întocmit: Inc. Radu MICLAUS


■Pagina:labei 5. Cash Flow -


Varianta 1Rev întocmit            Data               Obseivatii


MII LEI

MII LEI

MII LEI

NR.

ANUL

RATA DE

COEF.

CHELTUIELI

VENITURI

CASH

CRT.

ACTUALI

ZARE

TOTAL

ACTUALI

ZATE

TOTAL

ACTUALIZA

TE

FLOW

1 CUMULAT

0

0

%

1

27818,806

27818,806

0,000

0,000

| -27818,806

1

1

5,00%

0,952380952

104,450

99,476

89,500

85,238

|    -14,238

2

2

5,00%

0,907029478

115,485

104,748

98,956

89,756

-14,993

3

3

5,00%

0,863837599

128,526

111,026

109,410

94,513

-16,513

4

4

5,00%

0,822702475

142,105

116,910

120,970

99,522

-17,388

5

5

5,00%

0,783526166

157,118

123,106

133,750

104,797

-18,310

6

6

5,00%

0,746215397

173,718

129,631

147,881

110,351

-19,280

/

7

5,00%

0,71068133

192,071

136,501

163,504

116,199

-20,302

8

G

0

5,00%

0,676839362

212,363

143,736

180,778

122,358

-21,378

9

9

5,00%

0,644608916

234,800

151,354

199,878

. 128,843.

■22,511

10

10

5,00%

0,613913254

259,606

159,376

220,995

135,672

-23,704

11

11

5,00%

0,584679289

287,034

167,823

244,343

.142,862

-24,960

12

12

5,00%

0,556837418

317,359

176,717

270,158

150,434

-26,283

13

13

5,00%

0,530321351

350,888

186,083

298,700

158,407 . '

-27,676

14

14

5,00%

0,505067953

387,959

195,946

330,258

166,803 .

-29,143

15

15

5,00%

0,481017098

428,947

206,331

365,149

175,643

-30,688

16

16

5,00%

0,458111522

474,265

.217,266

403,727

184,952

-32,314

17

17

5,00%

0,436296688

524,371

228,781

446,381

.. ,194.755

-34,027

18

18

5,00%

0,415520655

579,771

240,907

493,541

205,077

-35,830

19

19

5,00%

0,395733957

641,024

253,675

545,684

215,946

-37,729

20

20

5,00%

0,376889483

708,748

267,120

603,335

227,391

-39,729

21

21

5,00%

0,358942365

783,627

281,277

667,078

i 239,442

■41,835

22

22

5,00%

0,341849871

866,418

296,185

737,554

252,133

■44,052

23

23

5,00%

0,325571306

957,955

311,883

815,477

265,496

■46,387

24

24

5,00%

0,31006791

1059,162

328,412

901,632

279,567

-48,845

25

25

5,00%

0,295302772

1171,063

345,818'

996,890

294,384

-51,434

TOTA

30882,288

29821,240

2609,080

1705,754

-28146,174


Tabel 6. Tabel comparativ al variantelor


analizate

VARIANTA 0DENUMIRE PARAMETRU VARIAT

DENUMIRE %

VARIANTA 1

VARIANTA 0

VARIAȚIE

VARIAȚIE %

VAN

-32783,722

-2.282,971

30500,75

-93,04%

RIR

#NUM!

-23,00%

#NUM! ’

#NUM!

Proiect;

„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚI! DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2018

Date:

11.2018

întocmit:

Ing. Radu M1CLAUS

_   .                RQ

Hagma:

-224597,15%


VARIANTA 1

DENUMIRE PARAMETRU VARIAT

DENUMIRE %

VARIANTA

VARIANTA

VARIAȚIE

VARIAȚIE %

VAN

-32733,722

-28.146,17

4637,55

-14,15%

RIR

#NUM!

-18,00%

#NU:vi:

#NUM!

C/B

0,011

-0,012

-0,023

-207,80%


întocmit             Data                Observalii


Difemțele de variații între indicatorii de performanță financiară au fost raportați la indicatorii de


performanță financiară rezultați din varianta 1.


3. Analiza de profitabilitate

Calculul indicatorilor (K) au la baza fluxului de numerar care stă la baza VANF/C și RIRF/C, în care costul investițional total s-a înlocuit cu suma finanțată din surse proprii de către beneficiar.


Tabel 7. Cash Flow-Analiza de profitabilitateANALIZA PROFITABILITATE

MII LEI

MII LEI

MII LEI

NR.

CRT.

ANUL

RATA DE

ACTUALI

ZARE

COEF.

CHELTUIELI

VENITURI

CASH

TOTAL

ACTUALIZAT . f

TOTAL -

ACTUALIZA

TF

FLOW rilMHI AT

1

1

%

1

27818,806

27818,806

0,000

0,000

-27818,806

2

2

5,00%

0,907029478

104,450

94,739

89,500

81,179

-13,560

3

3

5,00%

0,863837599

115,485

99,760

98,956

85,482

•14,279

4

4

5,00%

0,822702475

128,526

105,739

109,410

90,012

-15,727

5

5

5,00%

0,783526166

142,105

111,343

120,970

94,783

-16,560

6

6

5,00%

0,746215397

157,118

117,244

133,750

99,806

•17,438

7

7

5,00%

0,71068133

173,718

' 123,458

147,881

105,096

-18,362

8

8

5,00%

0,676839362

192,071

130,001

163,504

110,666

-19,335

9

9

5,00%

0,644608916

212,363

.136,891

180,778

116,531

-20,360

10

10

5,00%

0,613913254

234,800

144,147

199,878

122,708

-21,439

11

11

5,00%

0,584679289

259,606

151,786

220,995

129,211

•22,575

12

12

5,00%

0,556837418

287,034

159,831

244,343

136,059

-23,772

13

13

5,00%

0,530321351

317,359

168,302

270,158

143,270

-25,032

14

14

5,00%

0,505067953

350,888

177,222

298,700

150,864

-26.358

15

15

5,00%

0,481017098

387,959

186,615

330,258

158,860

-27,755

16

16

5,00%

0,458111522

171,914

78,756

365,149

7167,279

88,523

17

17

5,00%

0,436296688

190,077

82,930

403,727

'176,145 .

93,215

18

18

5,00%

0,415520655

210,159

87,325

446,381

185,481

98,155

19

19

5,00%

0,395733957

232,362

91,954

493,541

195,311

1 v  J U tu !

20

20

5,00%

0,376889483

256,911

96,827

545,684

■ 205,663

108,835

21

21

5,00%

0,358942365

284,054

.101,959

603,335

216,563


Proiect:    „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERI! EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Și A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Ni; Pr.: 55/2018

Data:      11.2018

întocmit ino. Radu MICLAUS

Pagina:

22

22

5,00%

0,341848871

314,064

107,363

667,078

228,040

' 9'- '•.?

23

23

5,00%

0,325571306

347,245

113,053

737,554

240,127

"■ 27,t 74

24

24

5,00%

0,31006791

383,832

119,045

815,477

252,853

25

25

5,00%

0,295302772

424,494

125,354

901,632

266,255

140,900

TOTAL

30882,288

29725,886

2609,080

1624,527

r2.i 'i ,359

Rev întocmit            Data               Observații


Tabel 8. Comparație indicatori de profitabilitate și financiari

ANALIZA DE PROFITABILITATE

indicatori varianta 1

Indicatori analiza profitabilitate

■ VANF/C

-28.146,17

VANF/K

-28101,359 mii lei

RIRF/C

-18,00%

RIRF/K

#NUM!

C/B

-0,012

C/B

-0,010


Compararea variantelor în vederea alegerii variantei optime

Varianta recomandată este varianta 1 fata de varianta 0.

Evaluarea Varinatei optime (varianta 1) a fost aleasă și în funcție de cerințele din cadrul Analizei Cost-Eficacitate asupra indicatorilor de profitabilitate financiară aferenți analizei financiare astfel:


 • a)  profitabilitatea financiară a investiției este determinată cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) și RiRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiție). Total valoare investiție include totalul costurilor din Devizul de cheltuieli.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor publice, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 5).

 • b)  cantitatea optimă de intervenție financiară din partea fondurilor publice.

 • c)   durabilitatea financiară a proiectului în condițiile intervenției financiare din partea fondurilor publice.

4. Rezultatele analizei financiare

Rezultatele analizei financiare investiției reflectă eficiența și fezabilitatea acesteia. Valorile obținute pentru indicatorii RIRF/C și VNAF/C justifica necesitatea acesteia, având în vedere faptul că acest proiect de investiții este orientat asupra beneficiilor sociale și economice adiacente nu a obținerii de profit.                                                                                                ' -T?(C

Proiect:


„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTHk'TARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN situații de urgență și de protecție civilă."

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2018

Data:      11.2018

întocmit:

Ing. Racii! MICLAUS

Pagina:          $1


De menționat este faptul că ponderea cea mai mare în cadrul costurilor Ratei Interne a Rentabilității Financiare o au cheltuielile de investiții. Din acest motiv, valoarea negative nu constituie un motiv de îngrijorare.

Ă.4.7. Analiza economica


Deși la nivelul investiției propuse, nu este cazul să se realizeze analiza economică, aceasta fiind obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore, respectiv a investițiilor publice al căror cost total depășește pragul de 50 milioane euro în cazul investițiilor promovate în alte domenii conform lit. d) ari. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, elaboratorul optează pentru realizarea analizei economice, în scopul dovedirii viabilității investiției.

Având în vedere amplitudinea impactului socio - economic al investiției, rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar în măsura în care ele sunt completate de cele ale analizei economice. Nu mai este cazul să insistăm asupra faptului că multe din proiectele finanțate din fonduri publice au o rată internă de reantabilitate financiară mică sau negativă - datorită faptului că implementarea lor nu generează (sau genereză într-o mica măsură) venituri.

Tabel 9. Analiza economică


VENITURI ÎNREGISTRATE IN ANLIZA ECONOMICA

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI'

VENIT

Factori de corecție aplicați

VENITURI INREGIST RATE IN ANLIZA FINANCI

ARA

ANUL1

ANUL 2

ANUL3

ANUL 4

ANUL 5

VENITURI din economii

0,95

89,500

85,025

89,276

93,740

98,427

103,348

TOTAL

89,500

85,025

89,276

93,740

98,427

103,348

VENIT

ANUL 6

ANUL 7

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

VENITURI din economii

108,516

113,942

119,639

125,621

131,902

138,497

TOTAL

108,516

113,942

119,639

125,621

131,902

138,497

VENIT

ANUL 12 j

ANUL 13

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 1/ |


Proiect:    „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE..

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎL1 SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE ȘI A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faze: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr.Pr.:    55/2018

Date:      11.2018

întocmit: Inj. Radu MICLAUS

Pagina:         62

VENI 1 URI din economii

145,422

152,693

160,327

168,344

176,761

185,599

TOTAL

145,422

152,633

160,327

168,344

176,761

185,599

VENIT

ANUL 18

ANUL 13

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

VENITURI din economii

194,879

204,623

214,854

225,597

236,876

248,720

TOTAL

194,879

204,623

214,854

22.5,537

236,876

248,720

VENIT

ANUL 24

ANUL 25

VENITURI din economii

261,156

274,214

TOTAL

1

261.156

274,214

întocmit            DataMII LEI

MII LEI

MII LEI | MII LEI

Mii LEI | MII LEI |

COSTURI

Factori de

ANUL 0

ANUL1

ANUL 2 j ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

Investiție inițiala

terenuri

1,19; investiția de baza 0,70; echipamente

19631,692

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cheltuieli energie electrica

0,950

0,000

41,450

43,523

45,699

47,984

50,383

Cheltuieli abonamente de date

0,950

0,000

0,000

0,000

0,840

0,882

0,926

Cheltuieli cu intretinere si mentenanta

0,950

0,000

63,000

66,150

69,458

72,930

76,577

TOTAL

• M450

KSS

. -115,996

121,796

127,886

COSTURI

ANUL 6

ANUL 7

ANUL 8

ANUL 9

ANUL

ANUL 11

Investiție inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cheltuieli energie electrica

52,902

55,547

58,324

61,241

64,303

67,518

Cheltuieli abonamente de date

0,972

1,021

1,072

1,126

1,182

1,241

Cheltuieli cu intretinere si

80,406

84,426

88,647

93,080

97,734

102,620

TOTAL

Wffl

COSTURI

ANUL 12

ANUL 13

ANUL14

ANUL 15

ANUL

ANUL 17

Investiție inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cheltuieli energie electrica

70,894

74,438

78,160

82,068

86,172

90,480

Cheltuieli abonamente de date

1,303

1,368

1,437

1,509

1,584

1,663

Cheltuieli cu intretinere si

• mentenanta

107,751

113,139

118,796

124,736

130,972

137,521

7.188,945

208,312

COSTURI

ANUL 18

ANUL 19

ANUL 20

ANUL 21

ANUL

ANUL 23

Investiție inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cheltuieli energie electrica

95,004

99,754

104,742

109,979

115,478

121,252

Cheltuieli abonamente de date

1,746

1,834

1,925

2,022

2,123

2,229

Cheltuieli cu intretinere si mentenanta

144,397

151,617

159,198

167,158

175,516

184,291


Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ,”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

hlr.Pr.:    55/2018

Date      11.2018

întocmit: Ing. Radu MICLAUS

Pagina:         63

TOTAL                    =    4              ț 241,148 j 253,205 i - 265,865

279,159 j 293,116 j. 307,772


COSTURI

ANUL 24

ANUL 25

Investiție inițiala

0,000

0,000

Cheltuieli energie electrica

127,315

133,680

Cheltuieli abonamente de date

2,340

2,457

Cheltuieli cu intretinere si mentenanta

193,506

203,181

TOTAL -Ț

I 323,161

339,319


întocmit            Data               Observații


/ abel 10. Cash Flow - Analiza economică


ANALIZA ECONOMICA

MII LEI

MII LEI

MII LE!

ANUL

RATA

DE

ACTUAL

I7APP

COEF.

CHELTUIELI

VENITURI ' .

CASH

TOTALE

ACTUALIZAT E

TOTALE

ACTUALIZATE

FLOW CUMULAT ACTUALIZAT

0

%

1

19.631,692

19.631,692

89,500

89,500

•19542,1919

1

5,50%

0,947867299

104,450

99,005 .

85,025

80,592

-18,4123

2

5,50%

0,898452416

109,673

98,536

89,276

80,210

■18,3251

3

5,50%

0,851613664

115,996

98,784

93,740

79,830

j        -18,9536

4

5,50%

0,807216743

121,796

98,316

98,427

. 79,452

I        -18,8637

5

5,50%

0,765134354

127,886

97,850

103,348

79,075

-18,7743

6

5,50%

0,725245833

134,280

97,386

108,516

78,701

-16,6854

7

5,50%

0,687436809

140,994

96,924

113,942

78,328

-18,5968

8

5,50%

0,651598871

148,044

96,465

119,639

77,956

■18,5087

9

5,50%

0,617629261

155,446

96,008

125,621

77,587

-18,4209

10

5,50%

0,585430579

163,218

95,553

131,902

77,219

-18,3336

11

5,50%

0,554910502

171,379

/ 95,100

138,497

76,853

-18,2468

12

5,50%

0,525981518

179,948

94,649

145,422

76,489

-18,1603

13

5,50%

0,498560681

188,945

94,201

152,693

76,127

-18,0742

14

5,50%

0,472569366

198,393

93,754

160,327

75,766

-17,9886

15

5,50%

0,447933048

208,312

93,310 ȚȚ

168,344

75,407

-17,9033

16

5,50%

0,424581088

218,728

92,868

176,761

.     75,049

-17,8184

17

5,50%

0,402446529

229,664

92,428

185,599

74,694

-17,7340

18

5,50%

0,381465904

241,148

91,990

194,879

74,340

-17,6500

19

5,50%

0,361579056

253,205

91,554

204,623

73,987

•17,5663

20

5,50%

0,342728963

265,865

91,120

214,854

73,637

-17,4831

21

5,50%

0,324861577

279,159

90,688

225,597

73,288

•17,4502

22

5,50%

0,307925665

293,116

90,258

236,876

72,940

■17,3177        1

23

5,50% j

0,291872668

307,772

89,830

248,720

72,595

■17,2357        j
Proie;


Faza: STUDIU DE FEZABILITATE


Nr. Pr.:

55/2018

Data:

11.2018

întocmit:

ing. Radu MiCLAUS

_ .              cx

Hggins:


24

5,50%

0,276656558

323,161

89,405

261,156

72.251      1       ••J.iMT

1

25

5,50%

0,262233704

339,319

88,981

274,214

71,908      i

■ '7,0727

26

5,50%

0,248562753

356,285

88,559

287,925

71,567      j

-16,9911

27

5,50%

0,235604505

374,099

88,139

302,321

71,228      j

■16,9112

28

5,50%

0,223321805

392,804

87,722

317,437

70,891       j

•16,8311

29

5,50%

0,211679436

412,444

87,306

333,309

70,555

■16,76'3

30

5,50%

0,200644016

'433,066

86,892

349,974

70,220

■ 16,6719

6.988,596

2.793,579

5.648,963

2.258,742 I

-20077.0267


întocmit             Data                ObservațiiIndicatori de performantă economică


RIRE (Rate interna de rentebiiitate) -


Raportul cost / beneficiu = -0,6227 mii iei


/ abel 11. Tabel comparativ al indicatorilor de performanță financiară și


economică


DENUMIRE PARAMETRU -

. .                                                                       i

1

INDICATORI ANALIZA ECONOMICA

INDICATORI ANALIZA FINANCIARA j

VAN

-20.077,029

-32577,614

RIR

#NUM!

-78,946

C/B

-0,0227

0,017


A.4.8. Analiza de senzitivitate

analiza de sezitivitate: identificarea variabilele critice; am analizat performanțele financiare și economice ale investiției atunci când valorile acestora variază în plus sau în minus, cu 1 %;

în cadrul analizei de senzitivitate au fost identificate variabilele critice care pot influența performanța economică a proiectului și a fost analizat modul în care variația acestora, în plus sau în minus, influențează indicatorii calculați în cadrul analizei economice.Faza: STUDIU DE FEZABILITATE


Nr. Pr.:

55/201E

Data:

11.2018

întocmii:

ing. Radu MICLAUS

Răpiri?:

65


Variabilile luate în considerare în cadrul analizei riscului și senzitivității în acest proiect sunt

următoarele:

a. Costul investiției - se estimează că se pot înregistra economii față de sumele precizate

în mod cert sau, dimpotrivă, anumite capitole bugetare să fie mai mari decât s-a estimate inițial; intervalul de variație al variabilei este stabilit la între -10% și +10%;

b. Dinamica costurilor de întreținere - având în vedere nivelul relativ ridicat al acestora, s-

întocmit             Data                Observații


a stabilit un interval de variație între -15% și +15%,

Tabel variabile

identificarea variabiieior critice

Exemple de variabile

Dinamica costurilor de întreținere

Rata inflației

Costul investiției

Costul energiei electrice, costul de întreținere și mentenanță, costul cu abonamente de date.


A.4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/dirninusre a riscurilor

analiza de risc: am luat în calcul probabilitatea modificării cu un anumit procent a valorii unei variabile critice, astfel ca am dezvoltat o analiză de risc pe baza analizei de senzitivitate.

Analiza de risc

în funcție de factorii implicați în proiect se pot determina două categorii principale de riscuri:

Riscuri interne

Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în planul de acțiune al proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuție:

 • a)  Etapizarea eronată a lucrărilor (risc tehnic);

 • b)  Erori în calculul soluțiilor tehnice (risc tehnic);


 • c)  Executarea defectuoasă a unei/unor părți din lucrări (risc tehnic);

a) Nerespectarea normativelor și legislației în vigoare (risc legal);

Proiect:     „MODERNIZARE Si EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Ș! DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2018

-

V. .2018

întocmit:

ino. Radu MiCLAUS

r-,       •     .

rctoiiis:

66e) Comunicarea defectuoasă între entitățile implicate în implementarea proiectului și executanții contractelor de lucrări (risc instituțional).

Riscuri externe

Această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde de beneficiarul proiectului:

 • a)  Modificări sau completări frecvente în legislația națională (risc legal);

 • b)  Creșterea nejustificată a prețurilor achiziției pentru lucrările implicate în proiect (risc financiar).

Metode de diminuare a riscului

Diminuarea riscurilor se poate realiza printr-o serie de instrumente, precum programarea, astfel, dacă riscurile sunt legate de termenul de execuție, programarea științifică a activităților cu ajutorul graficelor poate diminua riscurile în limite rezonabile.

Riscurile pot fi, de multe ori, diminuate printr-o reproiectare judicioasă a echipelor de muncă, fluxurilor de materiale, folosirii echipamentelor și a forței de muncă.

Repartizarea riscurilor este, de asemenea, un instrument performant de management a! riscului. Aceasta se referă ia părțile care vor accepta o parte sau întreaga responsabilitate pentru consecințele riscului.

Repartizarea riscului trebuie să se facă ținându-se seama de comportamentul față de risc al diferitelor organizații implicate. în acest sens, regula generală de alocare a riscului este atribuirea riscului părții care poate să îl suporte și să îl controleze cel mai bine.

în majoritatea cazurilor, riscurile legate de materiale și echipamente pot fi transferate furnizorilor acestora, prin garanțiile pe care aceștia le oferă. Unele riscuri pot fi îndepărtate prin încheierea unor contracte de asigurare. Compania de asigurări își asumă o parte din riscuri în schimbul unui preț (prima de asigurare). Dacă riscul se produce în condițiile specificate prin contractul de asigurare, asigurătorul va rambursa partea asigurata sau toate pierderile suferite din cauza riscului.

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE


Nr. Pr.:

55/2018

Data:      11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

ragirici.


B, Scensnul2

B.4.1. Prezentarea cadrului de analiza

întocmit             Data                Observații


In conformitate cu prevederile legislației din domeniul protecției civile - Legea nr. 481 din 24.11.2004 privind protecția civilă (republicata); OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management ai Situațiilor de Urgenta (actualizata); O.M.A.I. nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de instiintare, avertizare si alarmare a populației; O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situații de protecție civila - la nivelul municipiului Cluj-Napoca, este necesara realizarea un sistem centralizat de alarmare a populației, care sa intruneasca cerințele prevăzute de legislația mai sus menționata si care să poată fi integrat în sistemul centralizat de alarmare al județului Cluj precum si în sistemul național integrat de înștiințare, avertizare și alarmare.


Sistemul integrat de avertizare si alarmare va avea ca destinație asigurarea suportului fizic si logic pentru aplicarea, conform Legii nr. 481/2004, a masurilor de prevenire si protecție a populației, precum si a bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu si mediului, în cazul iminentei producerii dezastrelor sau atacurilor aeriene, prin transmiterea mesajelor si semnalelor către autoritatile administrației publice centrale si locale, precum si a populației, conform Metodologiei transmiterii mesajelor de înștiințare, avertizare si alarmare despre situații de urgenta.

B.4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factorii de risc, antropic! si naturali si de schimbări climatice

Factorii de risc care pot afecta investiția se împart în naturali și antropici.

Factorii naturali

Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A. SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.: 55/2018

Date’      11.2318

inîocmit: ing. Radu MICLAUS

n ■             62

ragina:

Riscurile (hazardele) naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum

clădirilor, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu.

Riscurile climatice care ar putea afecta investiția:

 • - Riscuri climatice (furtuni, tornade, secetă, inundații, îngheț, avalanșe);

 • - Cutremure și erupții vulcanice;

  întocmit             Data                Observații


 • - Riscuri geomorfologice (alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren);

 • - Riscuri biologice (epidemii, epizootii).

Riscurile climatice - probabilitatea de apariție a riscurilor climatice precum furtuni, inundații, îngheț este destul de ridicată, dar analizând condițiile climatice din ultimii ani se constată că frecvența acestora este

Cutremure și erupții vulcanice-Amplasamentul nu este afectat de erupții vulcanice. Analizând evoluția seimologică pe teritoriul României din ultimii ani, riscul și frecvența de apariție sunt medii.

Riscuri biologice (epidemii, epizootii) - prin specificul investiției, exigențele cu privire la sănătatea beneficiarilor sunt ridicate. Riscul și frecvența de apariție a riscurilor biologice sunt mici.

Factorii antropici

Riscurile antropice și tehnologice care ar putea afecta investiția:

 • - Incendii;

 • - Eșecul utilităților publice;

acestui risc se va avea în vedere aprovizionarea din timp a materialelor în timpul execuției lucrărilor. Incendii - Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

Eșecul utilităților publice - Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

B.4.3. Situația utilităților si analiza de consum

Principalele utilitati necesare pentru operarea investiției sunt alimentarea cu energie electrica si infrastructura de comunicație.

Alimentarea, cu energie electrica se va face branșamentele electrice existente pe amplasament, racordate in SEN.


AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRÂTE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚI! DE URGENȚĂ Și DE PROTECȚIE CIVILĂ.”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

întocmit             Data                Observații


Bilanț energetic

in urma bilanțului energetic efectuat, au rezultat următoarele valori:

-16 sirene electronice de 1200 W

 • - 62 sirene electronice de 900 W

 • - 7 sirene electronice de 600 W

Total consum energie electrica:

Ten=108.6 kW/h

Racordul la rețelele de comunicație se va realiza direct de către furnizorii de utilități

B.4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

Sustenabilitatea realizării obiectivului a fost evaluata pozitiv din punctul de vedere al încadrării in politicile de investiții generale.

B,4.4.a. Impactul social si cultural, egalitatea de sartse

Realizarea investiției va contribui in mod direct la creșterea nivelului de trai si de siguranța al populației, Impactul social avut se măsoară în creșterea siguranței si calității vieții.

B.4.4,b. Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției

Număr de locuri de munca create in faza de execuție:

Număr de locuri de munca create in faza de execuție = 8 posturi

-1 post de inginer șef punct de lucru

-1 post tehnician

-1 post personal administrativ                                                            \ ,

- 4 posturi muncitori calificați

-1 post muncitor necalificat

Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN situații de urgență și de protecție civilă."

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE


Nr.Pr.:    55/2018


întocmit: Irig. Radu MICLAUS


Pagina:         75


Număr cîe locuri de munca creste in faza de operare

Nici un post, deoarece personalul de întreținere si exploatare este existent.

. BÂAc. Impactul asupra factorilor de mediu


Lucrările prevăzute în prezentui proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului și subsolului și nu sunt generatoare de noxe.

Prin activitatea sa obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin funcționalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante) nu depășesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare.

La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apă și sol.

Pe parcursul executării lucrărilor, deșeurile generate rezultă din desfaceri si decupări de materiale. Aceste deșeuri vor fi colectate de către firma de construcții în pubele tipizate, agreate de către societatea de salubritate cu care se va încheia un contract.

Uilajele folosite pentru efectuarea lucrărilor nu sunt poluante chimic și sonor. Se poate face recomandarea ca orele de utilizare a unor utilaje să fie alese în afara momentelor de vârf a poluării de fond.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

Obiectivele colectează deșeurile și le depozitează conform legislației in vigoare.

în perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu se estimează a fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația de protecția mediului în vigoare. Investiția nu are impact negativ asupra biodiversității și asupra siturilor protejate.

B.4.4.d. impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic

<fo

Proiect:

Nr. Pr.:

55/2018

Data:

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:           11


Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Lucrările de execuție pentru obiectivul de investiție nu favorizează eroziunea hio'rica sau alunecări cie teren.

Lucrările nu determina deteriorarea structurii solului sau poluarea sa chimica.

în perioada de exploatare, impactul asupra contextului natural si antropic se estimează a fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația în vigoare. Investiția nu are impact negativ asupra contextului natural si antropic in care aceasta se integrează.

întocmit             Data                Observații


o

CI


B.4.5. Ânaiize> cererii de bunuri si servicii

înștiințarea, avertizarea, prealarmarea si alarmarea se realizează in scopul evitării surprinderii si al luării masurilor privind adapostirea populației, proiecția bunurilor materiale, precum si pentru limitarea, efectelor dezastrelor, atacurilor din aer si ale acțiunilor militare.

în conformitate cu prevederile Legii protecției civile nr. 481/2004 este necesar ca Sistemul de comunicații, înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă să se realizeze, să se întrețină și să funcționeze în orice moment.

Scopul sistemului este:

 • - Conducerea inspectoratelor și formațiunilor de protecție civilă în acțiunile de limitare și lichidare a urmărilor dezastrelor;

 • - Asigurarea transmiterii informațiilor între centrele operative de la localități și centrul operațional al județului;

 • - Asigurarea înștiințării în scopul evitării surprinderii și al realizării măsurilor de protecție;

 • - Avertizarea și alarmarea populației prin transmiterea mesajelor și semnalelor de avertizarea a populației despre iminența producerii unor dezastre.

B.4.6. Analiza financiara

Obiectivul analizei financiare aferentă proiectului “Modernizare și extindere a sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca, în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a. semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă” este de a calcula indicatorii de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilite si sustenabilitatea financiară.                        , QI

Jl

I

I

întocmit             Data                Observații


Proiect:     „MODERNIZARE Si EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,


AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA. ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ.”


Faza: STUDIU DE FEZABILITATE


Nr. Pr.: 55/2018


întocmit Ing. Radu MICLAUS


Pagina:


Analiza financiară este realizată din punct de vedere a! beneficiarului, municipiul Cluj-Napoca și evaluează profitabilitatea financiară a investiției.

Scopul principal il constituie estimarea unui flux de numerar pe întreaga perioadă de referințăAnaliza s-a efectuat în baza metodei incrementale. Vom determina astfel fluxurile financiare marginale aferente investiției, utilizând în acest sens numai surplusul de venituri, respectiv de costuri, generate de implementarea proiectului în varianta optimă.

Metodologia fluxului de numerar actualizat

Se bazează pe următoarele convenții: numai fluxurile de numerar efective au fost luate în considerație, fiind eliminate fluxurile non-monetare (contabile) cum sunt amortizările și provizioanele, etc; valorile sunt determinate incremental și sunt calculate la valoarea actualizată astfel încât fluxurile de numerar din viitor, pe întreaga perioadă de operare a investiției, să fie reflectate la valoarea prezentă.

Analiza financiară s-a efectuat în lei. Acolo unde au fost necesare conversii în/din alte valute -euro - s-a folosit cursul 4,66 euro din data 05.11.2018.

în practică se pot utiliza atât valori nominale cât și valori reale (prețuri constante) pentru exprimarea beneficiilor și costurilor.

Prețuri curente reprezintă valoarea monetară astfel cum este efectiv observată într-un anumit moment sau estimată pentru o variabilă de-a lungul perioadei de referință a proiectului se referă la prețuri care includ și efectul inflației (termeni nominali).

Prețuri constante nu iau în considerare impactul imflației, valorile fiind exprima-te în termeni reali (ceea ce înseamnă prețurile unui an de bază). Valorile aferente fiecărei perioade de timp sunt exprimate in termeni de preț dintr-o anumită perioada de bază.

Fluxurile financiare vor fi exprima-te în termeni nominali ceea ce înseamnă că va lua în calcul impactul inflației.

5. Estimări și variabile de lucru

Pentru elaborarea unei analize financiare realiste se impune luarea în calcul a unor estimări și utilizarea anumitor variabile.

în cadrul Analizei Financiare s-au utilizat următorii parametrii:

 • f) Perioada de referință a investiției - este de 10 ani, însumând perioada de realizare a


investiției cu perioada de referință recomandată pentru operarea investiției.

Nr. Pr.:

55/2018

Data:

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

73


 • g)  Rata de actualizare ‘ utilizată este de 5% pentru lei.

 • h)  Rata inflației

Pentru transformarea în prețuri curente (termeni nominali) atât a costurilor cât și a veniturilor ce vor fi estimate în prima etapa în termeni reali, se va realiza o rara anuala estimată a inTlatiei oe o% pentru întreaga perioadă de referință.

 • i)  Taxa pe Valoare Adăugată (TVA)

Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de neplătitor de TVA, ceea ce înseamnă că taxa pe valoarea adăgată aferentă achizițiilor din proiect este suportată de instituție, în calitate de consumator final, fiind inclusă în costuri. De aceea, în fundamentarea costurilor în cadrul analizei financiare vom utiliza valorile inclusiv TVA, care în acest caz este un flux de ieșire ce urmează a fi plătit efectiv.

 • j)  Costul investiției si costul proiectului

Costul total al unui proiect de investiții este dat o'e suma costurilor de investiției.

Metodologia internețională pentru analiză financiară pe baza fluxului de numerar presupune calcularea rentabilității unei investiții prin folosirea costurilor aferente respectivei investii.

Având în vedere caracterul investiției realizate și faptul că aceasta nu este o investiție productivă, nu sunt necesare investiții în capitalul de lucru; vom considera deci că atît investiția inițială în capitalul de lucru, cât și cea pe parcursul duratei de viață a proiectului sunt ambele egale cu zero.

Costurile investiției sunt detaliate trecând în cascadă de la Devizul General, prin Devize pe obiecte și apoi o Evaluare detaliată pe obiecte.

Așadar costul total al investiției/total valoare investiție, conform devizului general, este de 33.145.567,54 lei, echivalentul a 7.112.782,73 euro.

Costul total care va fi luat în calculul analizei financiare este costul total din devizul general al proiectului de investiții pentru proiectul "Modernizare și extindere a sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca, în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă", respectiv:

33.145.567,54 iei, echivalentul a 7.112.782,73 euro

(folosind cursul de 4,66 lei/euro la data de 05.11.2018.

6. Evoluția prezumată a costuriior                                                  \/V

Nr. Pr.: .

55/2018

Data:

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

74

în estimarea costurilor anuale, atât în varianta cu investiție cât și în varianta rară investiție, s-au luat în calcul următoarele categorii de costuri operaționale:

® Cheltuieli cu energia electrica, dimensionată conform studiului de fezabilitate la aproximativ 108,6 kwh anual, prevăzuți la uri cost mediu de 0,46378 lei/kw, indexat ulterior anual cu 3%, reprezentând o creștere firească a prețurilor;

întocmit             Data                Observații


© Cheltuieli cu întreținerea și mentenanță, dimensionate cu valoare 0 în primii ani, în care investiția va fi în garanție, iar ulterior cu sume progresive crescătoare, pe măsura acumulării de uzură fizică și moral la nivelul elementelor de infrastructură.

Pentru o durată normală de viață de 25 de ani a. obiectivului investiției, valoarea totală a costurilor estimative de operare este de 52.000 lei, rezultată prin însumarea valorilor anuale;

© Cheltuieli cu abonamente de date, dimensionată cu o valoare 0 în primii 2 ani, iar ulteior valoarea va fi de 840 lei anual, prevăzute la un cost mediu de 70 lei/luna.

Tabel 1. Costurile în varianta fără investiție

MII LE!

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

COSTURI VARIANTA 0

ANUL 0

ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

Cost contract de mentenanta

27,000

28,350

29,768

31,256

32,819

34,460

Cost consumabile frecvente

13,000

13,650

14,333

15,049

15,802

16,592

Cost chirie intretinere frecventa de comunicație

12,000

12,600

13,230

13,892

14,586

15,315

Cost chirie linie telefonica

3,000

3,150

3,308

3,473

3,647

3,829

Cost energie electrica

34,500

36,225

38,036

39,938

41,935

44,032

TOTAL

89,500

93,975

98,674

103,607

108,788

114,227

COSTURI VARIANTA 0

ANUL 6

ANUL 7

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

Cost contract de mentenanta

36,183

37,992

39,891

41,886

43,980

46,179

Cost consumabile frecvente

17,421

, 18,292

19,207

20,167

21,176

22,234

Cost chirie intretinere frecventa de comunicație

16,081

16,885

17,729

18,616

19,547

20,524

Cost chirie linie telefonica

4,020

4,221

4,432

4,654

4,887

5,131

Cost energie electrica

46,233

48,545

50,972

53,521

56,197

59,007

TOTAL

119,939

125,935

132,232

138,844

145,786

153,075

COSTURI VARIANTA 0

ANUL 12

ANUL 13

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 17

Cost contract de mentenanta

48,488

50,913

53,458

56,131

58,938

65,185

Cost consumabile frecvente

23,346

24,513

25,739

27,026

28,377

29,796

Cost chirie intretinere frecventa de comunicație

21,550

22,628

23,759

24,947

26,194

27,504

Cost chirie linie telefonica

5,388

5,657

5,940

6,237

6,549

6,876

Cost energie electrica

61,957

65,055

68,308

71,723

75,309

79,075

TOTAL

160,729

168,766

177,204

186,064

195,367

208,436

COSTURI VARIANTA 0

ANUL 18

ANUL 19

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

Cost contract de menteqanta

72,095

75,699

79,484

83.45Ș

87,631

92,013întocmit            Data               Observații


Cosi consumabile frecvente

Cost chirie intretinere frecventa de comunicație

Cost chirie linie telefonica

Cost energie electrica

TOTAL

COSTURI VARIANTA 0

Cost contract de mentenanta

Cost consumabile frecvente

Cost chirie intretinere frecventa de comunicație

Cost chirie linie telefonica

Cost energie electrica

TOTAL


308,933


33.538


42,059

38,824

9,706

111,619


294.222


în tabelul nr. 3 varianta zero “Cash Flow” se poate observa că pe toți anii studiați pentru prognoză se întregistrează o variație a fluxurilor cumulate nete negativa, din care reise neviabilitate acestei variante.


Tabel 2. Cash Flow- Varianta zero


VARIANTA 0

MII LEI

MII LEI

MII LEI

NR.

CRT

ANUL

RATA DE

ACTUALIZARE

COEF.

CHELTUIELI

VENITURI

CASH

TOTAL

ACTUALIZATE

TOTAL

ACTUALIZATE

FLOW CUMULAT

0

0

%

1

89,500

89A00t

0,000

0,000

-89,500

1

1

5,00%

0,952380952

93,975

89,500

0,000

0,000\

-89,500

2

2

5,00%

0,907029478

98,674

89,500.

0,000

0,000

-89,500

3

3

5,00%

0,863837599

103,607

89,500.F

0,000

0,000

-89,500

4

4

5,00%

0,822702475

108,788

I 89,500 î

0,000

0,000

-82,500

5

5

5,00%

0,783526166

114,227

89,500

0,000

0,000

-89,500

6

6

5,00%

0,746215397

119,939

.   89,500     -

0,000

0,000

-89,500

7

7

5,00%

0,71068133

125,935

89,500

0,000

0,000

-89,500

8

8

5,00%

0,676839362

132,232

89,500

0,000

0,000

-89,500

9

9

5,00%

0,644608916

138,844

89,500

0,000

0,000

-89,500

10

10

5,00%

0,613913254

145,786

89,500

0,000

0,000

-89,500

11

11

5,00%

0,584679289

153,075 -

89,500

0,000

0,000

-89,590

12

12

5,00%

0,556837418

160,729

89,500

0,000

0,000;

■89,500

13

13

5,00%

0,530321351

168,766

89,500 :

0,000

0,000

-89,500

14

14

5,00%

0,505067953

177,204

89,500 ,

0,000

0,000

-89,500

15

15

5,00%

0,481017098

186,064

89,500

0,000

0,000

-89,500

16

16

5,00%

0,458111522

195,367

89,500

0,000

0,000

-85,500

17

17

5,00%

0,436296688

208,436

90,940'

0,000

0,000

-90,940

18

18

5,00%

0,415520655

230,530

95,790

0,000

■ 0,000

-25,797


Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERI! EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN

SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ.”

Fsza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.: 55/2018

Data:      11.2018

întocmit: ing. Radu MICLAUS

Pagina:

19

19

5,00%

0,395733957

242,057

95,790

0,000

0,000

r'_

20

20

5,00%

0,376889483

254,160

95,790

0,000

0,000

-95,7'9 j

21

21

5,00%

0,358942365

266,868

95,790

0,000

0,000

_-:;c y q -j

22

22

5,00%

0,341849871

280,211

95,790

0,000

0,000

-95.7 9?

23

23

5,00%

0,325571306

294,222

95,790

0,000

0,000

_oc -or

24

24

5,00%

0,31006791

308,933

95,790

0,000

0,000

25

25

5,00%

0,295302772

324,379

95,790

0,000

0,000

-95 799

TOTAL

4398,129

2282,971

0,000

0,000

^Î',2Ț7-

întocmit             Data                Observații


Varianta 2:

--           în varianta 2 se propun următoarele soluții:

A. CENTRUL DE COMANDA

în momentul actual există două sisteme centralizate de alarmare independente, tip FI 001 "A” instalată în sediul __I.S.U.J.CIui, ți tip F1001 “B” instalată în biroul Serviciului Protecție civilă din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Se vor instala suplimentar:

__- o centrală electronică de alarmare în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • -  o centrală electronică de alarmare într-o locație care va fi indicată ulterior de Beneficar și va asigura redundanța centralei de alarmare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • - un punct de comandă mobil;

 • -  o extensie de centrală electronică de alarmare în sediul I.S.U.J.Cluj, care va putea asigura comanda și monitorizarea sistemului centralizat.

Se vor realiza legături de comunicații cu elemente de interfațare și integrare adecvate între centralele de alarmare existente si cele nou prevăzute.

Centralele electronice de alarmare se compun din:

 • - unitate centrală pentru comandă sirene;

 • - calculator cu software și hardware specifice;

 • - imprimantă color;


 • - memorie text și microfon;

 • - tastatură;

 • - sistem de alimentare cu energie electrică;

 • - echipamente pentru comunicații fir și radio (stație, antenă, accesorii montare)

Centralele electronice de alarmare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • - să poată fi conectate într-un sistem informatic modern;

 • - sa asigure interoperabilitatea cu elementele deja existente ale sistemului;

I                                                                                                                                                                                      t

Nr. Pr.:

55/2018

Data:

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

z f • - să permită coordonarea acțiunilor de alarmare;

 • - să permită conectarea cu alte centrale de alarmare;

 • - să permită telecomanda automată a sirenelor de alarmare;

 • - să asigure transmiterea de mesaje vocale generale sau individuale;

 • - să asigure transmiterea rapidă a minimum 10 mesaje;

 • - să asigure transmiterea automată a mesajelor despre starea liniilor de comunicație;

 • - să permită transmiterea confirmării de operator a recepției mesajelor;

 • - să poată face analiza și sinteza sistemului informatic privind accesibilitatea funcțiilor sistemului, privind testarea automată, selectarea zonelor de interes, accesul prin parolă;

 • - testul de diagnosticare să se execute fără scoaterea din funcțiune a sistemului;

 • - să fie prevăzută cu program de autoatestare care funcționează automat și raportează starea tehnică a mijloacelor cel puțin o dată pe zi.

 • - sa fie ușor de operat de către personalul tehnic;

 • - sa fie sugestive în raport cu informațiile afișate;

 • - sa asigure interoperabilitatea cu elementele deja existente ale sistemului;

 • - sa asigure gestionarea si arhivarea eficienta a datelor, informațiilor si mesajelor;

 • - sa asigure prelucrarea datelor, informațiilor si mesajelor;

 • - sa asigure elaborarea de rapoarte privind starea resurselor fiecărei componente si activitatea operatorului;

 • - sa utilizeze hărți digitale calibrate;

 • - accesul sa fie protejat prin parole software și hardware;

 • - sa informeze operatorul acustic și optic asupra schimbărilor în starea sistemului;

 • - sa permită alarmarea pe grupuri și tipuri de alarmă;

 • - sa permită reprezentarea concentrata a subretelelor cu posibilități de zoom;

 • - sa includă capabilitati de înștiințare, avertizare, alarmare prin mesaje transmise automat la o lista de destinatari privilegiat!;

 • - sa permită activarea de la panoul central, de la orice nivel ierarhic de comanda si control, a unei alarme locale sau de grup predefinit local (de la caz la caz);

 • - pentru sincronizarea tuturor componentelor mobile ale Sistemului integrat de avertizare si alarmare, acestea trebuie sa fie echipate cu module GPS;

 • - sa permită comanda la distanta de la centrul ierarhic superior:

 • - sa dispună de interfețe ce utilizează protocolul de comunicații CAP pentru interfața cu sitemul național de avertizare RO-ALERT.


Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎKȘTHWȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE


I Nr Pr.:

55/2018

Data:

11.2018

întocmit:

i

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

78


La locul de montare a centralelor electronice se vor asigura, toate condițiile tehnice pentru funcționareaîntocmit             Data                Obseivalii


corespunzătoare a acestora.

Echipamentele trebuie să fie dotate cu elemente care asigură autonomia, față de rețeaua energetică națională (baterii de acumulatori, motogeneratoare, UPS etc.) pentru o perioadă de minim 48 h .

Spatiile vor fi prevăzute cu sistem tehnic o'e securitate compus din sistem antiefractie, sistem TVCI si sitem control acces cu memorie de evenimente.

B. SUBSISTEM DE ALARMARE - SIRENE

Se va realiza înlocuirea sirenelor electrice cu sirene electronice noi.

Pentru instalarea sirenelor electronice, ținând cont si de prevederile studiului de audibilitate existent, s-au ales locațiile cele mai potrivite optându-se în primul rând la amplasarea acestora pe clădiri, în locul celor existente. Această soluție oferă câteva avantaje și rezolvă următoarele necesități:

 • - securitatea sistemului;

 • - refolosirea circuitului telefonic pentru acționarea sirenelor noi instalate;

 • - posibilități de acționare de la fața locului;

 • - posibilități de întreținere și exploatare optime.

S-a stabilit că pentru realizarea sistemului sunt necesare:

-16 sirene electronice de 1200 W

 • - 62 sirene electronice de 900 W

 • - 7 sirene electronice de 600 W

Locul de instalare al sirenelor este prevăzut la următoarele locații:

 • 1.  piața Abator, nr.8 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 2.  str.Lacu Roșu, nr.2 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

str.Fabricii, nr.2 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

str.Alexandru Vaida Voievod, nr.2 - putere: 900W (conform studiu audibilitate) str.Teleorman, nr.72 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

str.Beiusului, nr.1 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția S.C. Sanex S.A. (Turnul de apa), fiind același amplasament)

str.Traian Vuia, nr.76 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

calea Desmirului, nr.1 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea Aeroportul „Avram lancu" Cluj-Napoca propusa in studiul de audibilitate)

calea.Someseni, nr.8 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea străzii Moș Ion Roată


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


UM 01607 Someșeni propusa in studiu! de audibilitate)

10. piața 1 Mai, nr. 4-5 - putere: 1200.W (conform studiu audibilitate)t:    „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ"

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2018

Dais:

11.2018

întocmit:

ing. Radu MiCLAUS

Pagina:

7’9 • 11. str.Campina, nr.62A - putere: 900W (conform studiu audibilitate, in studiul de audibilitate era indicata SC ARTA JUCĂRIILOR., str. Plevnei insa in realitate clădirea se numește COOPERATIVA MOBILA SI JUCĂRII, amplasarea pe harta este aceeași ca si in studiul de audibilitate)

 • 12. str.Oltului, nr. 83 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Școala gen. „ Al. Vaida Voievod" - Intre Lacuri, fiind același amplasament)

 • 13. calea.Dorobantilor, nr.105 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Parking Piața Marasti, fiind același amplasament)

 • 14. bd.21 Decembrie, nr.69-71 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Colegiul tehnic"A. Saligny" - Bd. 21 Decembrie, fiind același amplasament)

 • 15. bd.21 Decembrie, nr. 128-130 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Sediu! ISUJ Cluj - Bd. 21 Decembrie 1989, fiind același amplasament)

 • 16. str. Beiusului, nr. 61 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Ansamblu de locuințe „Oser“, str. Blajului, fiind același amplasament)

 • 17. str. Anina, nr.1 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 18. str.Alverna, nr.69 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 19. str.Rasinari, nr.2 — putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 20. str.Liviu Rebreanu, nr.27 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 21. bd.Nicolae Titulescu, nr.11-15 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 22. str.Aurel Suciu, nr.18 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 23. str.Godeanu, nr.7 -putere: 900W(conform studiu audibilitate)

 • 24. str.Unirii, nr.5 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 25. aleea Detunata, nr.7 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 26. str.Brasov, nr.56 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate, poziția Piața Ion Agarbiceanu „Clădirea Drumul Nou", fiind același amplasament)

 • 27. str.Alexandru Vaida Voievod, nr.55 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Liceul Pedagogic-str. Al. Vaida Voievod, fiind același amplasament)

 • 28. str.Borhanciului, nr.F.N., P.T.E. (post transformare electric) - putere: 600W (conform studiu audibilitate)

 • 29. str.Romul Ladea, nr.F.N., P.T.E. (post transformare electric) - putere: 1200W (rezerva propusa.)

Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Și A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚI! DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILA”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

 • 30. Calea Turzii, nr.253 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Reprezentanta auto Dacia - Calea Turzii, fiind același amplasament)

 • 31. str.Trifoiului, nr.22 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea Hotel Grand Italia - str. Trifoiului propus in studiul de audibilitate)

 • 32. str.Liviu Rusu, nr.1 - putere: 600W (conform studiu audibilitate, poziția Hotel Sunny Hili - str.

Făgetului, fiind același amplasament)

întocmit             Data                Observații


 • 33. str.Făgetului, nr.26 - putere: 600W (amplasament in vecinătatea Hotel Stil - str. Făgetului propus in studiul de audibilitate)

 • 34. str.Sergiu Celibidache, nr.8-12 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 35. str.Zorilor, nr.27 - putere: 600W (conform studiu audibilitate, poziția Școala generala nr. 10- str. Zorilor, fiind același amplasament)

 • 36. Calea Turzii, nr.140-142 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Liceu de Informatica Strada Meteor, fiind același amplasament)

 • 37. str.luliu Moldovan, nr.23 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Spitalul Clinic de

Boli Infectioase, fiind același amplasament)

 • 38. str.Viilor, nr.46-50 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate, poziția Spitalul Clinic de

Recuperare, fiind același amplasament)

 • 39. str.Gheorghe Dima, nr.41 - putere: 600W (conform studiu audibilitate)

 • 40. str.Castanilor, nr.3 - putere: 600W (conform studiu audibilitate)

 • 41. str.Arinilor, nr.20 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 42. str.Parang, nr.10 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 43. calea Floresti, nr.60 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 44. str.Grigore Alexandrescu, nr.30 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 45. str.Micus, nr.8 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 46. str.Mehedinti, nr.51-53 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 47. str.Mehedinti, nr.38-40 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 48. str.Izlazului, nr.8 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 49. str.Campului, nr.38 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 50. calea Manastur, nr.3-5 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Universitatea de

Stiinte Agricole, fiind același amplasament)


 • 51. str.Tarnita, nr.5 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

  Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

  AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

  NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERI! EFICIENTE A MESAJELOR

  DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

  Fsza: STUDIU DE FEZABILITATE

  Nr. Pr.: 55/2018

  Data:      11.2018

  întocmit: Ing. Radu MICLAUS

  Pagina:

52. str.Johannes Gutenberg, FN - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Subunitatea

„Colina" ISUJ Cluj, fiind același amplasament)

 • 53. aleea Peana, nr.2-4 - putere: 600W (conform studiu audibilitate, poziția Școala Ion Creanga str.

Peana, fiind același amplasament)

 • 54. str.Campului, nr.2/!l - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Colegiul Tehnic E.Nicolau, Strada Negoiu, fiind același amplasament)

  întocmit             Data                Observații


 • 55. str.Campului, P.T.E. (post transformare electric) - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția str. Câmpului, nr. 273 - PTE, nu are număr, fiind același amplasament)

 • 56. str.Plopilor, nr.56 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea străzii Parcul „luliu Hatieganu" Hotelul Sportivilor propusa in studiul de audibilitate)

 • 57. str.Donath, nr.180 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 58. str.Miraslau, nr.4 -putere: 1200W(conform studiu audibilitate)

 • 59. str.Fantaneie, bloc lama E - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 60. str.Alexandru Viahuta, bloc lama D - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

6'1. str.Donath, nr.2 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 62. str.Octavian Goga, nr.1 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate, poziția Hotel „Napoca", fiind același amplasament)


 • 63. str.Vânătorului, nr.12 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 64. str.Gruia, nr.28A - putere: 900W (conformi studiu audibilitate)

 • 65. aleea Stadionului, nr.4 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea străzii Hotel „Sport"

propusa in studiul de audibilitate)

 • 66. str.Emil Isac, nr.26-28 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Teatrul si Opera Maghiara, fiind același amplasament)

 • 67. str.Regele Ferdinand, nr.22-26 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Magazinul „Central", fiind același amplasament)

 • 68. piața Lucian Blaga, nr.1-3 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Casa de Cultura a Studenților, fiind același amplasament)

 • 69. piața Unirii, nr. 1 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 70. piața Avram lancu, nr.1-3 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate, poziția Cercul Militar, fiind același amplasament)

 • 71. str.Cuza Vodă, nr.18-20 - putere: 900W (conform studiu audibilitate) <

Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A. SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

I Nr. Pr.: j

55/2018

Data:

11.2018

întocmit:

Ing. Radu 1/ilCLAUS

Padina:

82


AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIE! MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

 • 72. str.Aviator Badescu, nr.7-9 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 73. str.Horea, nr.40 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Strada Horea, nr.38

„Policlinica de întreprinderi", fiind același amplasament)

 • 74. str.Horea, nr.112 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea străzii Piața Gării - Gao Ciuj-

Napoca propusa in studiul de audibilitate)


 • 75. str.Giordano Bruno, nr.7 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Strada Giordano Bruno - Școala generala nr.7, fiind același amplasament)

  CD


  cn J2>


 • 76. Calea Baciului, nr.2-4 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate, poziția Moara Cluj - Calea Baciuiui, fiind același amplasament, o'oar se va monta pe clădirea Amera Tower)

 • 77. str.Fabricii, nr. 124 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția S.C. Terapia Ranbaxy


S.A., fiind același amplasament)


 • 78. bd.Muncii, nr. 199-201 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Colegiul tehnic „Aurel Vlaicu" - bd.Muncii, fiind același amplasament)

  53

  Q1


 • 79. str.Maramuresului, nr.165A - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Colegiul tehnic „Tehnofrig"- str.Maramuresului, fiind același amplasament)

 • 80. str.Fabricii de Chibrituri, nr.13-21 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 81. str.Comeliu Coposu, nr.89-91 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Școala de Politie „S.Muresan" - Strada C.Coposu, fiind același amplasament)

 • 82. str.Taietura Turcului, nr.47 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Parc industria Tetarom 1, Strada T.Turcului, fiind același amplasament)

 • 83. str.Oasului, nr.298 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Centrul de găzduire temporara - Strada Oașului, fiind același amplasament)

 • 84. str.Lombuiui, F.N. - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția „Centrul Cinematografic"

- Dealul Lombului, fiind același amplasament)

 • 85. str.Emerson, nr.4 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția S.C. Emerson S.A. -Bulevardul Muncii, fiind același amplasament)

Montarea mijloacelor de alarmare în locațiile propuse va asigura acoperirea tuturor zonelor din municipiu cu un

semnal de alarmare optim și stabil indiferent de momentul din zi sau noapte când va funcționa sistemul centralizat de alarmare.


Subsistemul de alarmare va îndeplini următoarele cerinte/caracteristici: /

Proiect:


„MODERNIZARE Si EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Și ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Și A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URC-EKȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ.”

Fszg; STUDIU DE FEZABILITATE


Nr. Pr.: 55/2018


Data:      11.2018


- asigura funcțiuni de transmitere de mesaje vocale (adresare publica) de la centrele de comanda si control, prin mijloace radio sau fir, la sirenele electronice Selectarea tipului de semnal sau de mesaj vocal se face în locațiile de comanda si control, oricare ar fi nivelul ierarhic al acestora, prin alegerea unuia dintre semnalele

definite sau mesajele vocale predefinite pentru sirenele selectate.

 • - capacitatea de a înregistra noi mesaje în locațiile de comanda

 • - sirenele trebuie sa asigure stocarea a minimum 16 mesaje predefinite de câte minimum 60 de secunde fiecare

  întocmit             Data                Observații


 • - ascultarea mesajelor stocate trebuie sa fie posibila si pe aparatura folosita ca echipament concentrator de date, pentru verificări, corecturi si modificări

 • - asigurarea funcțiunii de transmitere de semnale si mesaje optice predefinite

 • - echipamentul de control va avea funcțiuni încorporate de testare, care asigura:

 • - masurarea puterii directe si reflectate a emițătorului;

 • - monitorizarea rețelei de alimentare interne si externe;

 • - monitorizarea funcțiunilor componentelor principale ale echipamentului de

alarmare.

 • - atunci când funcțiunile de testare detectează o eroare, subsistemul o va semnaliza optic si acustic.

-activarea semnalelor de alarmare a subsistemului;

-transmiterea, semnalizarea, înregistrarea si ștergerea mesajelor predefinite;

-dezactivarea alarmei;

-schimbarea valorilor parametrilor de configurare a echipamentului de control si a repetoarelor;

-inițierea rutinelor de autotestare;

-prezentarea alarmelor de la subsistemul de alarmare sau senzori.

 • - echipamentul de control si comunicații trebuie sa fie prevăzut cu rutine automate de pornire

 • - la pornire, subsistemul trebuie sa intre automat în modul operațional, folosinduse cel mai recent set de parametri configurați.

Capul sirenei - va fi plasat în vârful catargului, fixat prin intermediul a patru șuruburi, compus din generatoare de sunet având puterea de 150W fiecare (numărul lor depinde de puterea instalată) și goarnele aferente.

Generatoarele vor fi legate de panoul de comandă prin intermediul unui cablu fixat cu cleme de prindere de construcția respectivă. Generatorul de sunet să fie construit din aluminiu rezistent la influența factorilor externi, perfect capsulat și rezistent la solicitări mecanice.

Prinderile dintre goarne să asigure o bună rigidizare a ansamblului astfel că el să reziste la solicitările date de vânt sau alți factori atmosferici perturbatori.


AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Ș! A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ"

Pagini
cablurilor în dulapul electronic să se facă prin presetupe care asigură perfecta etanșare, iar în interior se racordează la subansamblurile echipamentului prin intermediul clemelor dedicate. Subansamblurile electronice să fie fixate pe un rack rabatabil care dă posibilitatea accesării părții din spate a acesteia.

întocmit             Data                Observații


Dulapul electronic de comandă este recomandat să se instaleze în așa fel încât distanța de la acesta la radiatoarele sonore să nu fie mai mare de 100 de metri. La montarea dulapului electronic trebuie amplasată o placă avertizoare cu inscripția “înaltă tensiune, pericol de moarte” și marcarea cu însemnul protecției civile.

Dulapul să fie prevăzut cu ușă etanșă, încuietoare și un microîntrerupător pentru semnalizarea deschiderii ușii ia centrala de alarmare. în dulapul electronic să se găsească:

 • - transformatorul de rețea cu filtru de rețea, redresorul și blocul de control a încărcării acumulatoarelor și convertorul de 24/5 V c.c (PS);

 • - siguranță cu mare putere de rupere pe circuitul de c.c.;

  <D Cd


 • - două acumulatoare capsulate cu acid în gel de 12 V; 40-45 AH conectate în serie pentru a debita 24V;

 • - amplificatoare de putere (2 buc);

 • - placa sirenei cu memorii și generatoare de ton;

 • - placă procesoare;

 • - cartela de comandă manuală;

 • - placa de bază (placa mamă în care se implementează toate celelalte cartele);

 • - placa cu siguranțe;

 • - placa de microfon și microfonul;

 • - modem fir telefonic;

 • - modem radio;

 • - stație radio emisie-recepție;

 • - memorie digitală pentru texte vorbite.

Sirenele electronice trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • - Pe cablul de antena al stației radio să existe un element de protecție la supratensiuni atmosferice;

 • - Nr. posibil de alarmări cu o singură încărcare a bateriei: minim 20 ;

 • - Tipuri de alarmare posibile (semnale): minim 20;

 • - Nr. de alarme sau anunțuri verbale de maxim 2 minute fără reîncărcarea acumulatoarelor timp de 48


  Proiect:


  „MODERNIZARE Si EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,


  Data:      11.2018


AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIE! MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

- Nr. de semnale sau anunțuri cu durată de două minute după întreruperea alimentării de la rețea timp

de 7 zile;

- Timpul de încărcare al acumulatoarelor (complet descărcate), până la nivelul la care poate fi emisă o alarmă de 2 minute: 6 ore;

 • - Adresarea publică de la microfon în reprize de:60 min;

 • - Pauza între două acționări cu semnal codat sau adresare prin microfon (inclusiv mesaje

preînregistrate): minim 10 minute;

întocmit             Data                Observații


- Transmitere de mesaje preînregistrate compuse din fraze a căror durată nu depășește 20 de secunde: 60 min;

 • - înregistrarea de mesaje vocale direct de la microfonul sirenei și de la sursa de semnal;

 • - Circuit de protecție a acumulatorilor comandat de procesor, pentru a evita supraîncărcarea;

 • - Protecția echipamentului la supratensiuni.

 • C. SUBSISTEM - SUPORT DE COMUNICAȚIE

Subsistemul de comunicații va fi prevăzut cu cel puțin doua dintre următoarele medii de comunicație:

 • a) fir;

  ai o;


 • b) radio;

 • c) telefonie mobila;

 • d) satelit.


Ca si medii de comunicație între centralele de alarmare și sirenele electronice, se vor folosi următoarele mijloace tehnice: circuite fizice (linii telefonice închiriate de la un furnizor specializat), rețea radio - care va funcționa pe o frecvență repartizată pentru sistemul centralizat de alarmare - cuprinsă în banda de lucru 146-174 Mhz, și rețea intranet.

Echipamentul de retranslatie radio trebuie sa răspundă următoarelor cerințe:

 • - rezervare totala a funcției, inclusiv antenele;

 • - sa îsi monitorizeze următorii parametri:

 • - masurarea puterii directe si reflectate a emițătorului;

 • - monitorizarea rețelei de alimentare interne si externe;

 • - transmiterea parametrilor de funcționare la centrul de comanda si control se va face independent, pe canal radio sau telefonie mobila;

 • - autotestare periodica;

 • - reconfigurare de la centrul de comanda si control;

 • - sa asigure comunicația radio a Sistemului integrat de avertizare si alarmare timp de 7 zile fara alimentare

externa.


Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

Dai?.:       '11.2018


AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, IN SCOPUL TRANSMITERI! EFICIENTE A MESAJELOR

■DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN

SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Timpul de întârziere, de la activarea sirenei din oricare centru de comanda si control până la emiterea concreta a sunetului la sirena/sirenele selectate, nu trebuie sa depaseasca 5 secunde.

 • D. SUBSISTEMUL PRODUSE INFORMATICE

Aplicațiile care deservesc Sistemul integrat de avertizare si alarmare vor include secvențe software pentru funcționarea în mod automat a echipamentelor si canalelor de comunicații.

Aceste secvențe, precum si cele pentru funcționare în regim manual (în prezenta si sub comanda si controlul operatorului) vor fi separate clar de secvențele operaționale standard.

întocmit             Dala                Observații


Sistemul integrat de avertizare si alarmare va include un set de rapoarte cu informații de stare.

Programele aplicative trebuie sa asigure posibilitatea de selectare a unei zone de alarmare specificate, prin marcarea acesteia pe harta, sirenele respective fiind evidențiate si pregătite pentru o selectare rapida. Software-u! pentru prelucrarea harților trebuie sa asigure prelucrarea de harți scanate si digitizate.

Hărțile trebuie sa evidențieze elementele de infrastructura semnificative, rețeaua hidrografica si zonele construite. Software-ul pentru prelucrarea harților trebuie sa includă următoarele funcțiuni:

-apropierea si îndepărtarea imaginii; în cazul în care apare o zona de interes pe harta, sistemul evidențiază aceasta imagine prin marirea detaliilor;

-prezentarea datelor prin intermediul simbolurilor specifice:

 • - granițe;

 • - numele străzilor si locurile importante;

 • - centre de comanda, conform accesului alocat de nivelul ierarhic;


 • - diferitele tipuri de sirene si zonele de acoperire;

-prezentarea de informații despre starea si tipul sirenelor, tipul locației de control si starea acesteia, statistici referitoare la elementele funcționale selectabile etc., prin acționarea diferitelor simboluri de pe harta;

-indicarea stării de activare pentru sirene, individual si pe grupuri de sirene;

-cautarea si prezentarea sirenelor specificate;

-amplasarea de simboluri care indica incendii, gaze etc.;

-posibilitatea de a schimba, adauga sau șterge simbolurile din sistem.

Afișarea stării Sistemului integrat de avertizare si alarmare trebuie sa fie posibila în format grafic si text, cu acoperirea tuturor componentelor:

Rapoartele de stare de la un subsistem, un grup sau de la toate componentele Sistemului integrat de avertizare si alarmare din zona de subordonare trebuie sa fie afișabile periodic, în modul de lucru automat sau la cererea operatorului, indiferent de regimul de procesare.

Asistenta contextuala (ca funcție de instruire si ghidare) trebuie sa fie prevăzută pentru toate funcțiile subsistemului de programe, ca suport software al utilizatorilor care operează în situații critice.                 G C„MODERNIZARE SI EXTINDERE A. SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN. SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ.”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2018

Dsts;

11.2018

întocmit:

ing. Radii MICLAUS

Pagina:

87


La gestionarea deficitara a Sistemului integrat de avertizare si alarmare (comenzi greșite, valori În afara limitelor etc.), aceasta, furnizează mesaje de eroare, sugestii si referințe la paragrafele corespunzătoare din manualul utilizatorului.

Echipamentele de calcul vor include funcții de simulare integrate.

în regim cie simulare nu trebuie sa se producă activarea sirenelor, in situația în care un utilizator de ia oricare dintre centrele de comanda operează în regim de simulare pe un echipament de calcul principal, funcția de alarmare efectiva este preluata de echipamentul de rezerva.

Subsistemul produse informatice trebuie sa prevada:

-capacitatea de a schimba configurația prin adaugarea, înlocuirea sau înlăturarea unor subsisteme ori senzori la nivel logic, atunci când s-au efectuat astfel de modificări la nivel fizic;

-configurarea de la distanta a unui subsistem;

-executarea descărcării si încărcării de la distanta a informațiilor de configurare a

subsistemului, schimbarea caii de comunicație (radio sau fir);

-încarnarea de la distanta cu date si programe în stafiile de comanda.

Pentru transmiterea mesajelor si semnalelor de înștiințare, avertizare si alarmare se vor proiecta proceduri standardizate, în vederea asigurării respectării cerințelor privind redundanta si interoperabilitatea subsistemelor.

Valoarea la care se ridică întreaga investiție în acest caz este de 33.145.567.54 lei, echivalentul a 7.112.782,73 euro.

Argumente în alegerea soluției tehnice:

Având în vedere considerentele celor 2 scenarii tehnico-economice propuse in cadrul studiului de fezabilitate s-a stabilit implementarea variantei 1 deoarece prin implementarea acestei variante se oferă o soluție viabilă printr-o investiție la standarde ridicate atât în ceea ce privește calitatea lucrărilor ce vor fi executate, reducerea costurilor de întreținere, securitatea operatorilor și utilizatorilor, cât mai ales în ceea ce privește siguranța în funcționare și stabilitatea alarmării în orice situație.

Veniturile sunt reprezentate de economiile care se vor realiza o dată cu implementarea proiectului față de situația actuală.

Tabel 3. Venituri - Varianta 2

| MII LEI

MU LEI

MII LEI

MII LEI       | Mii LEI

MII LEI

Proiect; „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERI! EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATEVENITURI VARIANTA 2

Economii realizate din varianta 0

TOTAL

VENITURI VARIANTA 2

Economii realizate din varianta 0

TOTAL

VENITURI VARIANTA 2

Economii realizate din varianta 0

TOTAL

VENITURI VARIANTA 2

Economii realizate din varianta 0

TOTAL

VENITURI VARIANTA 2

Economii realizate din varianta 0

TOTAL


ANUL 2


ANUL 3


Nr. Pr.:

55/2018

Data:

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

co


ANUL 4


0,000


ANUL 7


199,878


ANUL 24


298,700

298,700

ANUL 19

545,684


545,684

ANUL 25


365,149

ANUL 21


120,970

ANUL 11

220,995

220,995

ANUL 16

403,727


403,727

ANUL 22


737,554

737,554


Costurile sunt estimate anual și sunt fundamentale pe elemente componente.


244,343

ANUL 17

446,381

446,381

ANUL 23


815,477


Tabel 4. Costuri


Varianta 2


Ml! LE!

MII LE!

Ml! LE!

MII LEI

MII LEI

| Mîî LEI

COSTURI VARIANTA 2

ANUL1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

ANUL 6

INVESTIE INIȚIALA

33145,5675

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cheltuieli energie electrica

24,518

27,108

29,972

33,139

36,640

Cheltuieli abonamente de date

0,000

0,000

0,840

0,929

1,027

Cheltuieli cu întreținere si mentenanta

52

57,494

63,568

70,284

77,709

TOTAL

33145,568

76,518

84,602

94,380

104,352

115,376

COSTURI VARIANTA 2

ANUL 7

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

ANUL 12

INVESTIE INITiALA

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cheltuieli energie electrica

40,511

44,791

49,523

54,755

60,540

66,936

Cheltuieli abonamente de date

1,135

1,255

1,388

1,535

1,697

1,876

Cheltuieli cu întreținere si mentenanta

85,919

94,997

105,033

116,130

128,399

141,965

TOTAL

127,566

141,043

155,944

172,420

190,636

210,777

COSTURI VARIANTA 2

ANUL 13

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 16

ANUL 17

INVESTIE INIȚIALA

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cheltuieli energie electrica

74,008

81,827

90,472

100,030

110,599

122,283

Cheltuieli abonamente de date

2,074

2,293

2,536

2,803

3,100

3,427

Cheltuieli cu întreținere si mentenanta

156,963

173,546

191,881

0,000

0,000

0,000

TOTAL

233,045

257,667

284,889

102,834

113,698

125,711

COSTURI VARIANTA 2

ANUL 18

ANUL 19

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

INVESTIE INIȚIALA

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cheltuieli energie electrica

135,203

149,487

165,280

182,742

202,049

223,395

Cheltuieli abonamente de date

3,789

4,189

4,632

5,122

5,663

6,261


Proiect:


„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, Nr Pi AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ ____

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR ln®or


55/2018


Irig. Radu MICLAUS


Data:


Pagina:


DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Cheltuieli cu întreținere si mentenanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

138,932

153,676

169,912

187,864-

207,711

229,656

COSTURI VARIANTA 2

ANUL 24

ANUL 25

INVESTIE INIȚIALA

0,000

0,000

Cheltuieli energie electrica

246,997

273,092

Cheltuieli abonamente de date

6,922

7,654

Cheltuieli cu întreținere si mentenantg

0,000

0,000

TOTALE

253,919

280,746


în tabelul numărul 6 “Cash Flow” se observă o generare pozitivă a fluxurilor cumulate nete pe perioada analizată datorită costurilor salvate din faza actuală.


Tabel 5. Cash Flow -

Varianta 2


VÂRI

MV A 2

MII LEI

MII LEI

MII LEI

NR.

ANUL

RATA

COEFICIEN

CHELTUIELI

VENITURI

CASH

CRT.

DE

TDE

total

ACTUALIZA

TOTAL

ACTUALIZATE

FLOW CUMULAT

0

0

%

1

33145,568

33145,563

0,000

J 0,000

-33145,568

1

1

5,00%

0,952380952

76,518

- 72,874

89,500

85,238

12,364

2

2

5,00%

0,907029478

84,602

76,737

98,956

89,756

13.015

3

3

5,00%

0,863837599

94,380

, 81,529 .

109,410

- 94,513

12,983

4

4

5,00%

0,822702475

104,352

85,850

120,970

99,522 .

13,672

5

5

5,00%

0,783526166

115,376

90,400

133,750

104,797

U,3W

6

6

5,00%

0,746215397

127,566

.95,192

147,881

110,351 -

15,15?

7

7

5,00%

0,71068133

141,043

100,237

163,504

116,199

15,963

8

8

5,00%

0,676839362

155,944

105,549

180,778

122,358

16,803

9

9

5,00%

0,644608916

172,420

111,143

199,878

.    128,843

17,790

10

10

5,00%

0,613913254

190,636

117,034

220,995

135,672

16,638

11

11

5,00%

0,584679289

210,777

123,237

244,343

142,862

19,625

12

12

5,00%

0,556837418

233,045

129,768

270,158

150,434

20,666

13

13

5,00%

0,530321351

257,667

■■136,646 -

298,700

158,407

21,761

14

14

5,00%

0,505067953

284,889

143,888

330,258

166,803

22,914

15

15

5,00%

0,481017098

102,834

49,465

365,149

175,643

126,178

16

16

5,00%

0,458111522

113,698

52,087

403,727

184,952

132,866

17

17

5,00%

0,436296688

125,711

54,847

446,381

194,755

139,907

18

18

5,00%

0,415520655

138,992

57,754

493,54-1

205,077

147,323

19

19

5,00%

0,395733957

153,676

60,815

545,684

215,946

155,131

20

20

5,00%

0,376889483

169,912

64,038

603,335

/ 227,391

163,353

21

21

5,00%

0,358942365

187,864

. 67,432

667,078

239,442

172,010

22

22

5,00%

0,341849871

207,711

.71,006

737,554

252,133 Ț

181,127

23

23

5,00%

0,325571306

229,656

74,769

815,477

265,496 ..

193,727

24

24

5,00%

0,31006791

253,919

.78,732

901,632

279,567

203,835

25

25

5,00%

0,295302772

280,746

82.805

!

996,890

294,384

2'i'i


întocmit             Data                Observații


Proiect:     „MODERNIZARE Si EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

..

Nr. Pr.: 55/2018

Dsts.        11 .2018

întocmit: Ing, Radu MICLAUS

Pagina:

TOTAL                                 35394,784    34615,654 1       2609,080       1705,754     |        / .

Tabel 6. Tabel comparativ al variantelor analizate

VARIANTA 0

DENUMIRE PARAMETRU VARIAT

DENUMIRE %

VARIANTA 2

VARIANTA 0

VARIAȚIE

VARIAȚIE %

VAN

-32783,722

-2.282,071

30500,75

-33,04%

RIR

#NUM!

-23,00%

#NUM!

C/B

0,011

-24,508

-Ir.C-'L

-224597,15%

VARIANTA 2

DENUMIRE PARAMETRU VARIAT

DENUMIRE %

VARIANTA

VARIANTA

VARIAȚIE

VARIAȚIE %

VAN

-32783,722

-28.146,17

4637.55

-14,15%

RIR

#NUMI

-18,00%

#NUM!

#NUM!

C/B

0,011

-0,012

-0,023

-207,80%


Difernțele de variații între indicatorii de performanță financiară au fost raportați la indicatorii de performanță financiară rezultați din varianta optima.

7. Analiza de profitabilitate

Calculul indicatorilor (K) au la baza fluxului de numerar care stă la baza VANF/C și RIRF/C, în care costul investițional total s-a înlocuit cu suma finanțată din surse proprii de către beneficiar.

Tabel 7. Cash Flow - Analiza de

profitabilitate

i . MII LEI

MII LEI

MII LEI

NR.

ANUL

RATA DE

COEF.

CHELTUIELI

VENITURI

CASH

CRT.

ACTUALI

. TOTAL

ACTUALIZAT

TOTAL

ACTUALI

FLOW

1

1

%

1

33145,568

.33145,568

0,000

0,000

-33145,568

2

2

5,00%

0,907029478

76,518

69,404

89,500

81,179

11.775

3

3

5,00%

0,863837599

84,602

73,082

98,956

85,482

12,399

4

4

5,00%

0,822702475

94,380

' 77,647

109,410

90,012

12,365

5

5

5,00%

0,783526166

104,352

81,762

120,970

94,783

z cț fi 9 *

6

6

5,00%

0,746215397

115,376

*86,096

133,750

' 99,806 j

„MODERNIZARE Si EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚI! DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ.”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE


Nr. Pr.:

55/2018

Date:

11.2016

întocmit

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

s-i7

7

5,00%

0,71068133        127,566

90,659

|    147,881

105,096

8

8

5,00%

0,676839362

141,043

95,464

163,504

110,666

c

9

5,00%

0,644608916

155,944

100,523

180,778

116,531

10

10

5,00%

0,613913254

172,420

105,851

199,878

122,708

'    £ F-;

11

11

5,00%

0,584679289

190,636

111,461

220,995

129,211

12

12

5,00%

0,556837418

210,777

117,368

244,343

136,059

13

13

5,00%

0,530321351

233,045

123,589

270,158

143,270

z9.6t i

14

14

5,00%

0,505067953

257,667

130,139

298,700

150,864

20,725

15

15

5,00%

0,481017098

284,889

137,037

330,258

158,860

Z    *

16

16

5,00%

0,458111522

102,834

47,109

365,149

167,279

20/70

17

17

5,00%

0,436296688

113,698

49,606

403,727

176,145

126,539

18

18

5,00%

0,415520655

125,711

52,235

446,381

185,481

19

19

5,00%

0,395733957

138,992

55,004

493,541

195,311

143,307

20

20

5,00%

0,376889483

153,676

57,919

545,684

205,663

147,743

O/j £= I

21

5,00%

0,358942365

169,912

60,989

603,335

216,563

22

22

5,00%

0,341849871

187,864

.64,221

667,078

228,040

163,81?

23

23

5,00%

0,325571306

207,711

67,625

737,554

240,127

172,502

24

24

5,00%

0,31006791

229,656

. 71,209

815,477

. 252,853

181,644

25

25

5,00%

0,235302772

253,919

74,983

901,632

266,255

191,271

TOTAL

35394,784

34545,649

2609,080

1624,527

-32921,122


Tabel 8. Comparație indicatori de profitabilitate și

financiari

ANALIZA DE PROFITABILITATE

Indicatori varianta 2

Indicatori analiza profitabilitate

VANF/C

-32783,722 mii lei

VANF/K

-32921,122 mii lei

RIRF/C

#NUMI

RIRF/K

#NUM!

C/B

0,011

C/B

0,007


Compararea variantelor în vederea alegerii variantei optime

Varianta recomandată este varianta 2.

Evaluarea Varinatei optime (varianta 2) a fost aleasă și în funcție de cerințele din cadrul Analizei Cost-Eficacitate asupra indicatorilor de profitabilitate financiară aferenți analizei financiare astfel:

 • d)  profitabilitatea financiară a investiției este determinată cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) și RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată ia total valoare investiție). Total valoare investiție include totalul costurilor din Devizul de cheltuieli.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor publice, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 5).

 • e)  cantitatea'optimă de intervenție financiară din partea, fondurilor publice. '


Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2018

Dsta.’

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

92


 • f) durabilitatea financiară a proiectului în condițiile intervenției financiare din partea fondurilor publice.

 • 8. Rezultatele analizei financiare


Rezultatele analizei financiare investiției reflectă eficiența și fezabilitatea acesteia. Valorile obținute pentru indicatorii RIRF/C și VNAF/C justifica necesitatea acesteia, având în vedere faptul că acest proiect de investiții este orientat asupra beneficiilor sociale și economice adiacente nu a obținerii de profit.

De menționat este faptul că ponderea cea mai mare în cadrul costurilor Ratei Interne a Rentabilității Financiare o au cheltuielile de investiții. Din acest motiv, valoarea negative nu constituie un motiv de îngrijorare.

• B.4.7. Analiza economica

Deși la nivelul investiției propuse, nu este cazul să se realizeze analiza economică, aceasta fiind obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore, respectiv a investițiilor publice al căror cost total depășește pragul de 50 milioane euro în cazul investițiilor promovate în alte domenii conform lit. d) art. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectiveior/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, elaboratorul optează pentru realizarea analizei economice, în scopul dovedirii viabilității investiției.

Având în vedere amplitudinea impactului socio - economic al investiției, rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar în măsura în care ele sunt completate de cele ale analizei economice. Nu mai este cazul să insităm asupra faptului că multe din proiectele finanțate din fonduri publice au o rată internă de reantabilitate financiară mică sau negativă - datorită faptului că implementarea lor nu generează (sau genereză într-o mica măsură) venituri.

Tabel 9. Analiza economică

VENITURI ÎNREGISTRATE IN ANLIZA ECONOMICA

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

VENIT .

Factori

VENITURI

ANUL1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

VENITURI din economii

0,95

- 89,500

85,025

89,276

93,740

98,427

103,348

TOTAL

89,500

85,025

89,276

93,740

98,427

103,348

VENIT

ANUL 6

ANUL?

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

VENITURI din economii

<

108,516

113,942

119,639

125,621

131,902

138,497

Proiect;


„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,


AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR


întocmit: Irig. Radu MICLAUSîntocmit             Data                Observații


DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE ȘI A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

TOTAL

i

|    108,516

i 113,942

119,639

125,621

131,902

138,497

VENIT

ANUL 12

ANUL 13

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 17

VENITURI din economii

145,422

152,693

160,327

168,344

176,761

185,599

TOTAL

145,422

152,693

160,327

168,344

176,761

185,599

VENIT

ANUL 18

ANUL 19

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

VENITURI din economii

194,879

204,623

214,854

225,597

236,876

248,720

TOTAL

194,879

204,623

214,854

225,597

236,876

248,720

VENIT

ANUL 24

ANUL 25

VENITURI din economii

261,156

274,214

TOTAL

261,156

274,214


MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

MII LEI

| MII LEI

COSTURI

Factori de

ANUL0

ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

ANUL 5

Investiție inițiala

terenuri

23348,780

0,000

0,000

0,000

0,000

o.ocjo

Cheltuieli energie electrica

0,950

0,000

24,518

25,744

27,031

28,383

29.8C2

Cheltuieli abonamente de date

0,950

0,000

0,000

0,000

0,840

0,882

0,926

Cheltuieli cu întreținere si mentenanta

0,950

0,000

52

54,600

57,330

60,197

63.2C6

TOTAL

23348,780;

76,518

80,344

85,201

89,461

.93,934

COSTURI

ANUL 6

ANUL 7

ANUL 8

ANUL 9

ANUL 10

ANUL 11

Investiție inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

o.odo

Cheltuieli energie electrica

31,292

32,856

34,499

36,224

38,035

39,9^7

Cheltuieli abonamente de date

0,972

1,021

1,072

1,126

1,182

1,24,1

Cheltuieli cu intretinere si mentenanta

66,367

69,685

73,169

76,828

80,669

84,7C|3

TD.f AL,....        ,

■■ ■■/ '■> ■

98,631

103,562

.108,741

114,178

119,886

125,881

COSTURI

ANUL 12

ANUL 13

ANUL 14

ANUL 15

ANUL 16

ANUL 17

Investiție inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

o.oco

Cheltuieli energie electrica

41,934

44,031

46,232

48,544

50,971

53,520

Cheltuieli abonamente de date

1,303

1,368

1,437

1,509

1,584

1,663

Cheltuieli cu intretinere si mentenanta

88,938

93,385

98,054

102,956

108,104

113.5C 9

TOTAL ,

,132,175

'153,009

160,659

168,692

COSTURI

ANUL 18

ANUL 19

ANUL 20

ANUL 21

ANUL 22

ANUL 23

Investiție inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

o.oco

Cheltuieli energie electrica

56,196

59,005

61,956

65,054

68,306

71,722

Cheltuieli abonamente de date

1,746

1,834

1,925

2,022

2,123

2,229

Cheltuieli cu intretinere si mentenanta

119,185

125,144

131,401

137,971

144,870

152,114

TOTAL        .      ■;

74,85,983

195,282

205,047

215,299

226,064

COSTURI

ANUL 24

ANUL 25

Investiție inițiala

0,000

0,000

Cheltuieli energie electrica

75,308

79,073

Cheltuieli abonamente de date

2,340

2,457

Cheltuieli cu intretinere si mentenanta

159,719

167,705

TOTAL- .. z A .      ■Tu'■

237,367

249,235

(


Proiect: ' „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE ȘI A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE


K'r. Pr.: 55/2018

Data:      11.2018

întocmit Ing. Radu MICLAUS

-   .               oz

Pagina:labe! 10. Cash Flow - Anaiiza


economică


Ai/ALIZA ECONOMICA

MII LEI

MII LEI

MII LEI

ANUL

RATA DE

ACTUALIZARE

COEF.

CHELTUIELE

VENITURI

CASH

TOTALE

ACTUALIZATE

TOTALE

ACTUALIZATE

FLOW CUMULAT

0

%

1

23.348,780

23.348,780

89,500

89,500

-23214,2501

1

5,50%

0,947867299

76,518

72,529

85,025

80,592

f ,0035

2

5,50%

0,898452416

80,344

72,185

89,276

80,210

8.K5-

3

5,50%

0,851613664

85,201

72,558

93,740

79,830

7.271-

4

5,50%

0,807216743

89,461

72,215

98,427

79,452

7X374

5

5,50%

0,765134354

93,934

71,872

103,348

79,075

7,2031

6

5,50%

0,725245833

98,631

71,532

108,516

78,701

7,'C:'7-

7

5,50%

0,687436809

103,562

.71,193

113,942

78,328

7C-53

6

5,50%

0,651598871

108,741

70,855

119,633

77,956

7,?C12

Q

5,50%

0,617629261

114,178

70,519

125,621

77,587

7,0676

10

5,50%

0,585430579

119,886

70,185

131,902

77,219

7,0341

11

5,50%

0,554910502

125,881

69,853

138,497

76,853

7,0307

12

5,50%

0,525981518

132,175

69,522

145,422

76,489

6,9875

13

5,50%

0,498560681

138,784

69,192

152,693

76,127

6,9345

14

5,50%

0,472569366

145,723

68,864

160,327

75,766

6,9017

15

5,50%

0,447933048

153,009

68,538

168,344

75,407

6,858-2

16

5,50%

0,424581088

160,659

68J213

176,761

75,049

6,6364

17

5,50%

0,402446529

168,692

67,890

185,599

74,694

6,8046

18

5,50%

0,381465904

177,127

67,568

194,879

74,340

6,7717

19

5,50%

0,361579056

185,983

67,248

204,623

73,987

6,7397

20

5,50%

0,342728963

195,282

66,929

214,854

73,637

6,7077

21

5,50%

0,324861577

205,047

66,612

225,597

73.288

6,6759

22

5,50%

0,307925665

215,299

66,296

236,876

72,940

6,6443

23

5,50%

0,291872668

226,064

65,982

248,720

72,595

6,6128

24

5,50%

0,276656558

237,367

65,669

261,156

72,251

6,5815

25

5,50%

0,262233704

249,235

65,358

274,214

71,908

6,5503

26

5,50%

0,248562753

261,697

65,048

287,925

71,567

6,5192

27

5,50%

0,235604505

274,782

64,740

302,321

71,228

' 6,4883

28

5,50%

0,223321805

288,521

64,433

317,437

70,891

6,4576

29

5,50%

0,211679436

302,947

64,128

333,309

70,555

6,4270

30

5,50%

0,200644016

318,095

■ ■ 63,824

349,974

70,220

6,3965

5.132,826

2.051,548

5.648,963

2X58,742

-23052,0862


indicatori de performantă economică

RIRE (Rate, interna de rentabilitate) = #WUM!Proiect:


„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A. SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”


Nr. Pr.:


55/2016


întocmit:


Irig, Radu MICLAUS
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Raportul cost I beneficiu = 0,0127 mii iei

Tabel 11. I abel comparativ al indicatorilor de performanță financiară și economică

DENUMIRE PARAMETRU

INDICATOR! ANALIZA ECONOMICA

INDICATORI ANALIZA FINANCIARA

VAN

-23.052,085

-32577,614

RIR

#NUMI

-78,946

C/B

0,0127

0,017


Rev întocmit           Data              Observai


Din analiza economică reiese ca variantă optimă pentru realizarea investiției este varianta (2).

B.4.8. Analiza de senzitivitate

Ceea ce am încercat să determinăm sunt acele valori care influențează stabilitatea investiției noastre.

analiza de sezitivitate: identificarea variabilele critice; am analizat performanțele financiare și economice ale investiției atunci când valorile acestora variază în plus sau în minus, cu 1 %;

în cadrul analizei de senzitivitate au fost identificate variabilele critice care pot influența performanța economică a proiectului și a fost analizat modul în care variația acestora, în plus sau în minus, influențează indicatorii calculați în cadrul analizei economice.

Variabilile luate în considerare în cadrul analizei riscului și senzitivității în acest proiect sunt următoarele:

 • c.  Costul investiției - se estimează că se pot înregistra economii față de sumele precizate în mod cert sau, dimpotrivă, anumite capitole bugetare să fie mai mari decât s-a estimate inițial; intervalul de variație al variabilei este stabilit la între -10% și +10%;

 • d.  Dinamica costurilor de întreținere - având în vedere nivelul relativ ridicat al acestora, s-a stabilit un interval de variație între -15% și +15%.

Tabel 12. Tabel variabile

Identificarea variabilelor critice

Exemple de variabile

Dinamica costurilor de întreținere

Rata inflației

Costul investiției

Costul energiei electrice, costul de

lo\

Proiect:


„MODERNIZARE Si EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚI! DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ,”


Nr. Pr.:


întocmit


55/2018


Ing. Radu MICLAUSFaza: STUDIU DE FEZABILITATE


întreținere și mentenanță. costul cu abonamente de date.

B.4.9. Analiza de riscuri, masuri d& prevenire/diminuare a riscurilor

întocmit             Data                Observații


analiza. de risc: am luat în calcul probabilitatea modificării cu un anumit procent a valorii unei variabile critice, astfel ca am dezvoltat o analiză de risc pe baza analizei de senzitivitate.

în funcție de factorii implicați în proiect se pot determina două categorii principale de riscuri:

Riscuri interne

Această categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în planul de acțiune al proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuție:

 • f)   Etapizarea eronată a lucrărilor (risc tehnic);

 • g)  Erori în calculul soluțiilor tehnice (risc tehnic);

 • h)  Executarea defectuoasă a unei/unor părți din lucrări (risc tehnic);

 • i)   Nerespectarea normativelor și legislației în vigoare (risc legal);

 • j)   Comunicarea defectuoasă între entitățile implicate în implementarea proiectului și executanții contractelor de lucrări (risc instituțional).

Riscuri externe

Această categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde de beneficiarul proiectului:

 • c)  Modificări sau completări frecvente în legislația națională (risc legal);

 • d)  Creșterea nejustificată a prețurilor achiziției pentru lucrările implicate în proiect (risc financiar).

Metode de diminuare a riscului

Diminuarea riscurilor se poate realiza printr-o serie de instrumente, precum programarea, astfel, dacă riscurile sunt legate de termenul de execuție, programarea științifică a activităților cu ajutorul graficelor poate diminua riscurile în limite rezonabile.

Riscurile pot fi, de multe ori, diminuate printr-o reproiectare judicioasă a echipelor de muncă, fluxurilor de materiale, folosirii echipamentelor și a forței de muncă.                                 I ș/A

Proiect:


„MODERNIZARE Si EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Și ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”


Nr. Pi.: 55/2018


întocmit: Ing. Radu MICLAUS


Data:      11.2018


Pagina:


Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

întocmit            Data               Observații


Repartizarea riscurilor este, de asemenea, un instrument performant de management al riscului. Aceasta se referă la părțile care vor accepta o parte sau întreaga responsabilitate pentru consecințele riscului.

Repartizarea riscului trebuie să se facă ținându-se seama de comportamentul față de risc al diferitelor organizații implicate. în acest sens, regula generală de alocare a riscului este atribuirea riscului părții care poate să îl suporte și să îl controleze cel mai bine.

In majoritatea cazurilor, riscurile legate de materiale și echipamente pot fi transferate furnizorilor acestora, prin garanțiile pe care aceștia le oferă. Unele riscuri pot fi îndepărtate prin încheierea unor contracte de asigurare. Compania de asigurări își asumă o parte din riscuri în schimbul unui preț (prima de asigurare). Dacă riscul se produce în condițiile specificate prin contractul de asigurare, asigurătorul va rambursa partea asigurata sau toate pierderile suferite din cauza riscului.


Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

h!r. Pr;

55/2018

Data:

51.2018

întocmit:

Irig. Radu MICLAUS

ragina:


AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERI! EFiCiENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

5. SCENARIUL I OPȚIUNEA TEHNtCO-ECONOMICA OPTIMA
RECOMANDATA
 • 5.1. Comparația scenariiior/optiunilor propuse

  întocmit             Data               | UDservalii


Scenariul 1

Acest sistem presupune instalarea de adaptoare și antene de comunicare la sirenele existente, dar și instalarea unei centrale de comunicare în punctul de comandă.

Avantajele acestui sistem constau în:

 • - Costul redus de implementare - deoarece folosește o mare parte a sistemului existent (sirenele electrice), și se bazează pe o comunicare pe bandă de mare frecvență (5GHz);

  >

  CD C£


 • - Construcția modulară a sistemului - achiziția și instalarea adaptoarelor și antenelor în funcție de alocările bugetare (anual-multianual).

Dezavantajele sistemului sunt:

 • - Deoarece frecvența de comunicare este de 5GHz, o cerință obligatorie este contactul vizual între antenele wireless, de aceea e necesar instalarea unui repetor.

 • - Datorită acestei condiții de funcționare (contact vizual între antene sirene și antene centru) orice dezvoltare urbanistică a orașului poate perturba funcționalitatea sistemului.

 • - Deoarece se păstrează sirenele electrice, transmiterea de mesaje directe este imposibilă, acest lucru se poate face doar la sirenele electronice noi aflate în componenta sistemului existent.

Scenariul 2

Acest sistem presupune înlocuirea sirenelor electrice cu sirene electronice.

Se vor instala suplimentar:

 • - o centrala electronica de alarmare in cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • - o centrala electronica de alarmare intr-o locație care va fi indicata ulterior de Beneficar si va asigura

redundanta centralei de alarmare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;                    ,   ,

I °z

 • - un punct de comanda mobil;                                             .                    1

t'


„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

- o extensie de centrala electronica de alarmare in sediul I.S.U.J.Cluj, care va putea asigura comanda si monitorizarea sistemului centralizat.Se vor realiza legături de comunicații cu elemente de interfatare si integrare adecvate intre centralele de alarmare existente si cele nou prevăzute.

Avantajele sistemului propus sunt:

 • - îndeplinirea cerințelor prevăzute de legislația specifica: Legea nr. 481 din 2004 privind protecția civilă; OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgenta; O.M.A.I. nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de instiintare, avertizare si alarmare a populației; O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situații de protecție civila;

 • - Reducerea costurilor de funcționare a sirenelor (sistemul funcționează pe tensiune de 220v);

 • - Reducerea costurilor de întreținere a sirenelor - construcția sirenelor electronice asigură o fiabilitate ridicată, având mai puține componente.

 • - Sunt asigurate cel puțin doua căi de acționare a sistemului (fir și radio), opțional se poate implementa și acționarea prin GSM si Internet

Dezavantajele sistemului propus sunt:

 • - Costuri de implementare mari.


Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

Nr. Pr.:

Ș5/2018

Data:

.20'18

intocmit:

ing. Radu MICLAUS

Pagina;


AVERTIZARE ȘI ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

 • 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate

Se recomandă adoptarea Scenariului 2.

întocmit             Data                Observații


Prin implementarea Scenariului 2 se oferă o soluție viabilă printr-o investiție la. standarde ridicate atat in ceea ce privește calitatea lucrărilor ce vor fi executate, reducerea costurilor de întreținere, securitatea operatorilor si utilizatorilor, cat mai ales in ceea ce privește siguranța in funcționare si stabilitatea alarmarii in orice situație.

 • 5.3. Descrierea scenariului,'opțiunii optime recomandate privind:

 • 5.3. s. Obținerea si amenajarea terenului

Realizarea investiției nu presupune obținerea sau amenajarea terenului.

 • 5.3. b. Asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

Investiția ce face obiectul prezentei documentații, prin caracterul tehnologic folosește utilitati la parametrii impuși de standardele de funcționare a echipamentelor.

In aceste condiții, in categoria utilităților sunt cuprinse următoarele:

 • - rețea de alimentare cu energie electrica asigurata din branșamentele electrice existente

 • - rețea de comunicații asigurata de furnizorii de utilitati

 • 5.3. c. Soluția tehnica

|Ld

In conformitate cu prevederile legislației din domeniul protecției civile - Legea nr. 481 din 24.11.2004 privind protecția civilă (republicata); OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al

;rt


-I


Proiect:    „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN

SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ.”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2018

Data:

11.2G1E

întocmit:

Ing. Radu IvilCLAUS

ragins:

10Î


întocmit           Data              Observam


>

<D tr


Situațiilor de Urgenta (actualizata); O.M.A.I. nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de instiintare, avertizare si alarmare a. populației; O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situații de proiecție civila - la nivelul municipiului Cluj-Napoca, este necesara realizarea un sistem centralizat de alarmare a populației, care sa intruneasca cerințele prevăzute de legislația mai sus menționata si care să poată fi integrat în sistemul centralizat de alarmare al județului Cluj precum si în sistemul național integrat de înștiințare, avertizare și alarmare.

Sistemul integrat de avertizare si alarmare va avea ca destinație asigurarea suportului fizic si logic pentru aplicarea, conform Legii nr. 481/2004, a masurilor de prevenire si proiecție a populației, precum si a bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu si mediului, în cazul iminentei producerii dezastrelor sau atacurilor aeriene, prin transmiterea mesajelor si semnalelor către autoritatiie administrației publice centrale si locale, precum si a populației, conform Metodologiei transmiterii mesajelor de înștiințare, avertizare si alarmare despre situații de urgenta.

In realizarea acestui scop, anterior prezentului studiu a fost efectuat un studiu de audibilitate acustică determinandu-se numărul mijloacelor de alarmare, puterea acestora, locurile de instalare a sirenelor și posibilitățile de interconectare a mijloacelor de alarmare deja existente pe teritoriul municipiului.

Soluțiile propuse astfel, prin intermediul prezentului studiulu de fezabilitate sunt urmatoareele:

A. CENTRUL DE COMANDA

în momentul actual există două sisteme centralizate de alarmare independente, tip FI 001 “A” instalata in sediul I.S.U.J.Cluj, si tip F1001 “B” instalata in biroul Serviciului Protecție civila din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Se vor instala suplimentar:

 • - o centrala electronica de alarmare in cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • - o centrala electronica de alarmare intr-o locație care va fi indicata ulterior de Beneficar si va asigura redundanta centralei de alarmare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • - un punct de comanda mobil;

 • - o extensie de centrala electronica de alarmare in sediul I.S.U.J.Cluj, care va putea asigura comanda si monitorizarea sistemului centralizat.

Se vor realiza legături de comunicații cu elemente de interfatare si integrare adecvate intre centralele de alarmare existente si cele nou prevăzute.

Centralele electronice de alarmare se compun din:

Proiect:


„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2018

Data:

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MiCLAUS

Pagina:

102


întocmit           | Data                Uuservatii • - unitate centrală pentru comandă sirene;

 • - calculator cu software și hardware specifice;

 • - imprimantă color;

 • - memorie text și microfon;

 • - tastatură;

 • - sistem de alimentare cu energie electrică:

 • - echipamente pentru comunicații fir și radio (stație, antenă, accesorii montare)

Centralele electronice de alarmare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • - să poată fi conectate într-un sistem informatic modem;

 • - sa asigure interoperabilitatea cu elementele deja existente ale sistemului;

 • - să permită coordonarea acțiunilor de alarmare;

 • - să permită conectarea cu alte centrale de alarmare;

 • - să permită telecomanda automată a sirenelor de alarmare;

 • - să asigure transmiterea de mesaje vocale generale sau individuale;

 • - să asigure transmiterea rapidă a minimum 10 mesaje;

 • - să asigure transmiterea automată a mesajelor despre starea liniilor de comunicație;

 • - să permită transmiterea confirmării de operator a recepției mesajelor;

 • - să poată face analiza și sinteza sistemului informatic privind accesibilitatea funcțiilor sistemului, privind testarea automată, selectarea zonelor de interes, accesul prin parolă;

 • - testul de diagnosticare să se execute fără scoaterea din funcțiune a sistemului;

 • - să fie prevăzută cu program de autoatestare care funcționează automat și raportează starea tehnică a mijloacelor cel puțin o dată pe zi.

 • - sa fie ușor de operat de către personalul tehnic;

 • - sa fie sugestive în raport cu informațiile afișate;

 • - sa asigure interoperabilitatea cu elementele deja existente ale sistemului;

 • - sa asigure gestionarea si arhivarea eficienta a datelor, informațiilor si mesajelor;

 • - sa asigure prelucrarea datelor, informațiilor si mesajelor;

 • - sa asigure elaborarea de rapoarte privind starea resurselor fiecărei componente si activitatea operatorului;

 • - sa utilizeze harți digitale calibrate;

 • - accesul sa fie protejat prin parole software si hardware;

  Li'L


  Proiect:


„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ"

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.: 55/2018

Data:      11.2018

întocmit: Ing. Radu MICLAUS

.                 'înQ

Pagina:


întocmit             Data                Uuservatii


>

<D


 • - sa informeze operatorul acustic si optic asupra schimbărilor în starea sistemului;

 • - sa permită alarmarea pe grupuri si tipuri de alarma;

 • - sa permită reprezentarea concentrata a subretelelor cu posibilități de zoom;

 • - sa includă capabilitati de înștiințare, avertizare, alarmare prin mesaje transmise automat la o lista de destinatari privilegiat!;

 • - sa permită activarea de la panoul central, de la orice nivel ierarhic de comanda si control, a unei alarme locale sau de grup predefinit local (de la caz la caz);

 • - pentru sincronizarea tuturor componentelor mobile ale Sistemului integrat de avertizare si alarmare, acestea trebuie sa fie echipate cu module GPS;

 • - sa permită comanda la distanta de la centrul ierarhic superior:

 • - sa dispună de interfețe ce utilizează protocolul de comunicații CAP pentru interfața cu sitemul național de avertizare RO-ALERT.

La locul de montare a centralelor electronice se vor asigura toate condițiile tehnice pentru funcționarea corespunzătoare a acestora.

Echipamentele trebuie să fie dotate cu elemente care asigură autonomia față de rețeaua energetică națională (baterii de acumulatori, motogeneratoare, UPS etc.) pentru o perioadă de minim 48 h .

Spatiile vor fi prevăzute cu sistem tehnic de securitate compus din sistem antiefractie, sistem TVCI si sitem control acces cu memorie de evenimente.

B. SUBSISTEM DE ALARMARE - SIRENE

Se va realiza înlocuirea sirenelor electrice cu sirene electronice noi.

Pentru instalarea sirenelor electronice, ținând cont si de prevederile studiului de audibilitate existent, s-au ales locațiile cele mai potrivite optându-se în primul rând la amplasarea acestora pe clădiri, în locul celor existente.

Această soluție oferă câteva avantaje și rezolvă următoarele necesități:

 • - securitatea sistemului;

 • - refolosirea circuitului telefonic pentru acționarea sirenelor noi instalate;

 • - posibilități de acționare de la fața locului;

 • - posibilități de întreținere și exploatare optime.

S-a stabilit că pentru realizarea sistemului sunt necesare:

-16 sirene electronice de 1200 W (din care 1 rezerva propusa)                              f «y?

- 62 sirene electronice o'e 900 W           <

Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIE! MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

- 6 sirene electronice de 600 W

Locul de instalare al sirenelor este prevăzut la următoarele locații:

1.


Nr. Pr.:

55/2018

Date:

11.2018

întocmii:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

xnx IVH-


2.


4.


întocmit             Data                ODservatii


piața Abator, nr.8 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate) str.Lacu Roșu., nr.2 - putere: 900W (conform studiu audibilitate) str.Fabricii, nr.2 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate) str.Alexandru Vaida Voievod, nr.2 - putere: 900W (conform studiu audibilitate) str.Teleorman, nr.72 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

8.


9.


 • 6. str.Beiusului, nr.1 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția S.C. Sanex S.A. ( Tumul de apa), fiind același amplasament)

str.Traian Vuia, nr.76 - putere: 900W (conform studiu audibilitate) calea Desmiruiui, nr.1 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea Aeroportul „Avram lancu" Cluj-Napoca propusa in studiul de audibilitate)

calea.Someseni, nr.8 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea străzii Moș Ion Roată

>

0) oi


UM 01607 Someseni propusa in studiul de audibilitate)

 • 10. piața 1 Mai, nr. 4-5 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 11. str.Campina, nr.62A - putere: 900W (conform studiu audibilitate, in studiul de audibilitate era indicata SC ARTA JUCĂRIILOR, str. Plevnei insa in realitate clădirea se numește COOPERATIVA MOBILA SI JUCĂRII, amplasarea pe harta este aceeași ca si in studiul de audibilitate)

 • 12. str.Oltului, nr. 83 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Școala gen. „ Al. Vaida Voievod" - Intre Lacuri, fiind același amplasament)

 • 13. calea.Dorobantilor, nr.105 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Parking Piața Marasti, fiind același amplasament)

 • 14. bd.21 Decembrie, nr.69-71 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Colegiul tehnic'A. Saligny"- Bd. 21 Decembrie, fiind același amplasament)

 • 15. bd.21 Decembrie, nr.128-130 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Sediul ISUJ Cluj - Bd. 21 Decembrie 1989, fiind același amplasament)

 • 16. str. Beiusului, nr. 61 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Ansamblu de locuințe „Oser", str. Blajului, fiind același amplasament)

 • 17. str. Anina, nr.1 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)                                 j

 • 18. str.Alverna, nr.69 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)                           '   /

Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN

SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2018

D2l2.‘

11.2018

întocmit

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

IOd


întocmit            Data               Uuservalii


>

<D

Csl


 • 19. str.Rasinari, nr.2-putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 20. str.Liviu Rebreanu, nr.27 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 21. bd.Nicolae Titulescu, nr.11-15 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 22. str.Aurel Suciu, nr.18 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 23. str.Godeanu, nr.7 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 24. str.Unirii, nr.5 - putere: 900W (conform studiu audibilitate).

 • 25. aleea Detunata, nr.7 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 26. str.Brasov, nr.56 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate, poziția Piața Ion Agarbiceanu „Clădirea Drumul Nou", fiind același amplasament)

 • 27. str.Alexandru Vaida Voievod, nr.55 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Liceul Pedagogic - str. Al. Vaida Voievod, fiind același amplasament)

 • 28. str.Borhanciului, nr.F.N., P.T.E. (post transformare electric) - putere: 600W (conform studiu audibilitate)

 • 29. str.Romul Ladea, nr.F.N., P.T.E. (post transformare electric) - putere: 1200W (rezerva propusa.)

 • 30. Calea Turzii, nr.253 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Reprezentanta auto Dacia - Calea Turzii, fiind același amplasament)

 • 31. str.Trifoiului, nr.22 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea Hotel Grand Italia - str. Trifoiului propus in studiul de audibilitate)

 • 32. str.Liviu Rusu, nr.1 - putere: 600W (conform studiu audibilitate, poziția Hotel Sunny HUI - str. Făgetului, fiind același amplasament)

 • 33. str.Fagetului, nr.26 - putere: 600VV (amplasament in vecinătatea Hotel Stil - str. Făgetului propus in studiul de audibilitate)

 • 34. str.Sergiu Celibidache, nr.8-12 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 35. str.Zorilor, nr.27 - putere: 600W (conform studiu audibilitate, poziția Școala generala nr. 10- str. Zorilor, fiind același amplasament)

 • 36. Calea Turzii, nr. 140-142 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Liceu de Informatica Strada Meteor, fiind același amplasament)

 • 37. str.luliu Moldovan, nr.23 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Spitalul Clinic de Boli Infectioase, fiind același amplasament)

 • 38. str.Viilor, nr.46-50 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate, poziția Spitalul Clinic de

Recuperare, fiind același amplasament)                                    »             j

Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ"

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2018

Data:

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina.         105 • 39. str.G'heorghe Dima, nr.41 - putere: 600W (conform studiu audibilitate)

 • 40. str.Castanilor, nr.3 - putere: 600W (conform studiu audibilitate)

 • 41. str.Arinilor, nr.20 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 42. str.Parang, nr.10 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 43. calea Floresti, nr.60 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 44. str.Grigore Alexandrescu, nr.30 - putere: 900.W (conform studiu audibilitate)

 • 45. str.Micus, nr.8 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 46. str.Mehedinti, nr.51-53 -putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 47. str.Mehedinti, nr.38-40 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 48. str.Izlazului, nr.8 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 49. str.Campului, nr.38 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 50. calea Manastur, nr.3-5 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Universitatea de Stiinte Agricole, fiind același amplasament)

 • 51. str.Tarnita, nr.5 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 52. str.Johannes Gutenberg, FN - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Subunitatea „Colina" ISUJ Cluj, fiind același amplasament)

 • 53. aleea Peana, nr.2-4 - putere: 600W (conform studiu audibilitate, poziția Școala Ion Creanga str. Peana, fiind-același amplasament)

 • 54. str.Campului, nr.2/ll - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Colegiul Tehnic

 • E.Nicolau, Strada Negoiu, fiind același amplasament)

 • 55. str.Campului, P.T.E. (post transformare electric) - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția str. Câmpului, nr. 273 - PTE, nu are număr, fiind același amplasament)

 • 56. str.Plopilor, nr.56 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea străzii Parcul „luliu Hatieganu" Hotelul Sportivilor propusa in studiul de audibilitate)

 • 57. str.Donath, nr.180 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 58. str.Miraslau, nr.4 -putere: 1200W (conform studiu audibilitate)

 • 59. str.Fantanele, bloc iama E - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 60. str.Alexandru Vlahuta, bloc lama D - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 61. str.Donath, nr.2 — putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 62. str.Octavian Goga, nr.1 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate, poziția Hotel „Napoca", fiind același amplasament) <

  jet:

  „MODERNIZARE SI EXTINDERE A. SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

  Nr. Pr.:

  55/2015

  Dala:

  11.2018

  întocmit:

  Ing. Radu MICLAUS

  Pagina:

  107

  DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN

  SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ.”

  Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

 • 63. str.Vânătorului, nr.12 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 64. str.Gruia, nr.28A - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 65. aleea Stadionului, nr.4 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea străzii Hotel „Sport"

  întocmit             Data                Uuservatii


  CC


  or


propusa in studiul de audibilitate)

 • 66. str.Emil Isac, nr.26-28 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Teatrul si Opera Maghiara, fiind același amplasament)

 • 67. str.Regele Ferdinand, nr.22-26 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Magazinul „Central", fiind același amplasament)

 • 68. piața Lucian Blaga, nr. 1-3 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Casa de Cultura a Studenților, fiind același amplasament)

 • 69. piața Unirii, nr.1 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 70. piața Avram lancu, nr.1-3 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate, poziția Cercul Militar, fiind același amplasament)

 • 71. str.Cuza Vodă, nr. 18-20 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 72. str.Aviator Badescu, nr.7-9 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)

 • 73. str.Horea, nr.40 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Strada Horea nr.38 „Policlinica de întreprinderi", fiind același amplasament)

 • 74. str.Horea, nr.112 - putere: 900W (amplasament in vecinătatea străzii Piața Gării - Gara Cluj-Napoca propusa in studiul de audibilitate)

 • 75. str.Giordano Bruno, nr.7 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Strada Giordano Bruno - Școala generala nr.7, fiind același amplasament)

 • 76. Calea Baciului, nr.2-4 - putere: 1200W (conform studiu audibilitate, poziția Moara Cluj - Calea Baciului, fiind același amplasament, doar se va monta pe clădirea Amera Tower)

 • 77. str.Fabricii, nr.124 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția S.C. Terapia Ranbaxy S.A., fiind același amplasament)

 • 78. bd.Muncii, nr.199-201 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Colegiul tehnic „Aurel Vlaicu" - bd.Muncii, fiind același amplasament)

 • 79. str.Maramuresului, nr.165A - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Colegiul tehnic „Tehnofrig“-str.Maramuresului, fiind același amplasament)

 • 80. str.Fabricii de Chibrituri, nr.13-21 - putere: 900W (conform studiu audibilitate)             ;, u


  Proiect:


„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2018

Data:

11.2016

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

108


ri

1 CD t/3 □ O

Data

întocmit

> CD Dl


 • 81. str.Corneliu Coposu, nr.89-91 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Școala de

Politie „S.Muresan" - Strada C.Coposu, fiind același amplasament)

 • 82. str.Taietura Turcului, nr.47 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Parc industria

Tetarom 1, Strada I .turcului, fiind același amplasament)

 • 83. str.Oasului, nr.298 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția Centrul de găzduire

temporara - Strada Oașului, fiind același amplasament)

 • 84. str.Lombului, F.N. - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția „Centrul Cinematografic"

- Dealul Lombului, fiind același amplasament)

 • 85. str.Emerson, nr.4 - putere: 900W (conform studiu audibilitate, poziția S.C. Emerson S.A. -

Bulevardul Muncii, fiind același amplasament)

Montarea mijloacelor de alarmare în locațiile propuse va asigura acoperirea tuturor zonelor din municipiu cu un semnal de alarmare optim și stabil indiferent de momentul din zi sau noapte când va funcționa sistemul centralizat de alarmare.

Subsistemul de alarmare va indeplini următoarele cerințe/caracteristici:

- asigura funcțiuni de transmitere de mesaje vocale (adresare publica) de ia centrele de comanda si control, prin mijloace radio sau fir, la sirenele electronice Selectarea tipului de semnal sau de mesaj vocal se face în locațiile de comanda si contrai, oricare ar fi nivelul ierarhic al acestora, prin alegerea unuia dintre semnalele definite sau mesajele vocale predefinite pentru sirenele selectate.

 • - capacitatea de a înregistra noi mesaje în locațiile de comanda

 • - sirenele trebuie sa asigure stocarea a minimum 16 mesaje predefinite de câte minimum 60 de secunde fiecare

 • - ascultarea mesajelor stocate trebuie sa fie posibila si pe aparatura folosita ca echipament concentrator de date, pentru verificări, corecturi si modificări

 • - asigurarea funcțiunii de transmitere de semnale si mesaje optice predefinite

 • - echipamentul de control va avea funcțiuni încorporate de testare, care asigura:

 • - masurarea puterii directe si reflectate a emițătorului;

 • - monitorizarea rețelei de alimentare interne si externe;

 • - monitorizarea funcțiunilor componentelor principale ale echipamentului de alarmare.

- atunci când funcțiunile de testare detectează o eroare, subsistemul o va semnaliza optic si acustic.

-activarea semnalelor de alarmare a subsistemului;


Protest:


„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE. Nr pr ;   55/20-j8


AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREC-ISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”


întocmit Ing. Radu MICLAUS


Data:


Pagina:Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

__I_____________________________________________________________________________________________________________________________________ -transmiterea, semnalizarea, înregistrarea si ștergerea mesajelor predefinite;

-dezactivarea alarmei;

-schimbarea valorilor parametrilor de configurare a echipamentului de control si a repetoarelor; -inițierea rutinelor de autotestare;

-prezentarea alarmelor de la subsistemul de alarmare sau senzori.

 • - echipamentul de control si comunicații trebuie sa fie prevăzut cu rutine automate de pornire

  întocmit             Data                Ouservalii


 • - la pornire, subsistemul trebuie sa intre automat în modul operațional, folosinduse cel mai recent set de parametri configurați.

Capul sirenei - va fi plasat în vârful catargului, fixat prin intermediul a patru șuruburi, compus din generatoare de sunet având puterea de 150W fiecare (numărul lor depinde de puterea instalată) și goarnele aferente.

> <D


Generatoarele vor fi legate de panoul de comandă prin intermediul unui cablu fixat cu cleme de prindere de construcția respectivă, a cărui lungime să fie de minimum 20 m. Generatorul de sunet să fie construit din aluminiu rezistent la influența factorilor externi, perfect capsulat și rezistent la solicitări mecanice. Prinderile dintre goarne să asigure o bună rigidizare a ansamblului astfel că el să reziste la solicitările date de vânt sau alți factori atmosferici perturbatori.


Sirenele electronice se vor monta pe un catarg de diferite înălțimi pentru a se crea condiții cât mai bune de propagare a semnalelor de alarmare și a mesajelor vocale, evitându-se existența clădirilor mai înalte, a copacilor de aceeași înălțime care pot favoriza atenuarea semnalelor acustice.

Dulapul electronic să fie confecționat din tablă de oțel, vopsit cu vopsea rezistentă la apă și la praf. Intrarea cablurilor în dulapul electronic să se facă prin presetupe care asigură perfecta etanșare, iar în interior se racordează la subansamblurile echipamentului prin intermediul clemelor dedicate. Subansamblurile electronice să fie fixate pe un rack rabatabil care dă posibilitatea accesării părții din spate a acesteia.

Dulapul electronic de comandă este recomandat să se instaleze în interiorul clădirilor în așa fel încât distanța de la acesta la radiatoarele sonore să nu fie mai mare de 100 de metri. La montarea dulapului electronic trebuie amplasată o placă avertizoare cu inscripția “înaltă tensiune, pericol de moarte” și marcarea cu însemnul protecției civile.

Dulapul să fie prevăzut cu ușă etanșă, încuietoare și un microîntrerupător pentru semnalizarea deschiderii ușii la centrala de alarmare. în dulapul electronic să se găsească;


Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREC-ISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2016

Data:

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

TIO


Rev întocmit            Data               Ousen/atii


 • - transformatorul de rețea cu filtru de rețea, redresorul și blocul de control a încărcării acumulatoarelor și convertorul de 24/5 V c.c (PS );

 • - siguranță cu mare putere de rupere pe circuitul de c.c.;

 • - două acumulatoare capsulate cu acid în gel de 12 V; 40-45 AH conectate în serie pentru a debita 24 V;

 • - amplificatoare de putere (2 buc);

 • - placa sirenei cu memorii și generatoare de ton;

 • - placă procesoare;

 • - cartela de comandă manuală;

 • - placa de bază (placa mamă în care se implementează toate celelalte cartele);

 • - placa cu siguranțe;

 • - placa de microfon și microfonul;

 • - modem fir telefonic;

 • - modem radio;

 • - stație radio emisie-recepție;

 • - memorie digitală pentru texte vorbite.

Sirenele electronice trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • - Pe cablul de antena al stației radio să existe un element de protecție la supratensiuni atmosferice;

 • - Nr. posibil de alarmări cu o singură încărcare a bateriei: minim 20;

 • - Tipuri de alarmare posibile (semnale): minim 20;

 • - Nr. de alarme sau anunțuri verbale de maxim 2 minute fără reîncărcarea acumulatoarelor timp de 48 de ore: 20 ;

 • - Nr. de semnale sau anunțuri cu durată de două minute după întreruperea alimentării de la rețea timp de 7 zile;

 • - Timpul de încărcare al acumulatoarelor (complet descărcate), până la nivelul la care poate fi emisă o alarmă de 2 minute: 6 ore;

 • - Adresarea publică de la microfon în reprize de:60 min;

 • - Pauza între două acționări cu semnal codat sau adresare prin microfon (inclusiv mesaje preînregistrate): minim 10 minute;

  ILo


Proiect:     „MODERNIZARE Si EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE


întocmit Ing. Radu IVilCLAUS


Pagina:


111


- Transmitere de mesaje preînregistrate compuse din fraze a căror durată nu depășește 20 de

secunde: 60 min;

 • - înregistrarea de mesaje vocale direct de la microfonul sirenei și de la sursa de semnal;

 • - Circuit de protecție a acumulatorilor comandat de procesor, pentru a evita supraîncărcarea;

 • - Protecția echipamentului la supratensiuni.

C. SUBSISTEM - SUPORT DE COMUNICAȚIE

întocmit            Data               Uuservatii


Subsistemul de comunicații va fi prevăzut cu cel puțin doua dintre următoarele medii de comunicație:

 • a) fir;

 • b) radio;

 • c) telefonie mobila;

 • d) satelit.

  CD


Ca si medii de comunicație între centralele de alarmare și sirenele electronice, se vor folosi următoarele mijloace tehnice: circuite fizice (linii telefonice închiriate de la un furnizor specializat), rețea radio - care va funcționa pe o frecvență repartizată pentru sistemul centralizat de alarmare - cuprinsă în banda de lucru 146-174 Mhz, și rețea intranet.

Echipamentul de retranslatie radio trebuie sa răspundă următoarelor cerințe:

 • - rezervare totala a funcției, inclusiv antenele;

 • - sa îsi monitorizeze următorii parametri:

 • - masurarea puterii directe si reflectate a emițătorului;

 • - monitorizarea rețelei de alimentare interne si externe;

- transmiterea parametrilor de funcționare la centrul de comanda si control se va face independent, pe canal radio sau telefonie mobila;

 • - autotestare periodica;

 • - reconfigurare de la centrul de comanda si control;

 • - sa asigure comunicația radio a Sistemului integrat de avertizare si alarmare timp de 7 zile fara alimentare externa.

Timpul de întârziere, de la activarea sirenei din oricare centru de comanda si control până la emiterea concreta a sunetului la sirena/sirenele selectate, nu trebuie sa depaseasca 5 secunde.

 • D. SUBSISTEMUL PRODUSE INFORMATICE

Aplicațiile care deservesc Sistemul integrat de avertizare si alarmare vor include secvențe software pentru funcționarea în mod automat a. echipamentelor si canalelor de comunicații.


Proiect:

„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI DE PROTECȚIE CIVILĂ.”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2018

Data:

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

112

Aceste secvențe, precum si cele pentru funcționare în regim manual (în prezenta si sub comanda si controlul operatorului) vor fi separate clar de secvențele operaționale standard.

Sistemul integrat de avertizare si alarmare va include un set de rapoarte cu informații de stare. Programele aplicative trebuie sa asigure posibilitatea de selectare a unei zone de alarmare specificate, prin marcarea acesteia pe harta, sirenele respective fiind evidențiate si pregătite pentru o selectare rapida.

întocmit            Data               Observații


Software-ul pentru prelucrarea harților trebuie sa asigure prelucrarea de harți scanate si digitizate.

Hărțile trebuie sa evidențieze elementele de infrastructura semnificative, rețeaua hidrografica si zonele construite. Software-ul pentru prelucrarea harților trebuie sa includă următoarele funcțiuni: -apropierea si îndepărtarea imaginii; în cazul în care apare o zona de interes pe harta, sistemul evidențiază aceasta imagine prin marirea detaliilor;

-prezentarea datelor prin intermediul simbolurilor specifice:

 • - granițe;

 • - numele străzilor si locurile importante;

 • - centre de comanda, conform accesului alocat de nivelul ierarhic;

 • - diferitele tipuri de sirene si zonele de acoperire;

-prezentarea de informații despre starea si tipul sirenelor, tipul locației de control si starea acesteia, statistici referitoare la elementele funcționale selectabile etc., prin acționarea diferitelor simboluri de pe harta;

-indicarea stării de activare pentru sirene, individual si pe grupuri de sirene;

-cautarea si prezentarea sirenelor specificate;

-amplasarea de simboluri care indica incendii, gaze etc.;

-posibilitatea de a schimba, adauga sau șterge simbolurile din sistem.

Afișarea stării Sistemului integrat de avertizare si alarmare trebuie sa fie posibila în format grafic si text, cu acoperirea tuturor componentelor:

Rapoartele de stare de la un subsistem, un grup sau de la toate componentele Sistemului integrat de avertizare si alarmare din zona de subordonare trebuie sa fie afișabile periodic, în modul de lucru automat sau la cererea operatorului, indiferent de regimul de procesare.

Asistenta contextuala (ca funcție de instruire si ghidare) trebuie sa fie prevăzută pentru toate funcțiile subsistemului de programe, ca suport software al utilizatorilor care operează în situații critice.

Proiect:     „MODERNIZARE Si EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

Nr. Pr.:

55/2GT8

Data:

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

113


AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN

SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

La gestionarea, deficitara a Sistemului integrat de avertizare si alarmare (comenzi greșite, valori în afara limitelor etc.), aceasta furnizează mesaje de eroare, sugestii si referințe la paragrafele corespunzătoare din manualul utilizatorului.

Echipamentele de calcul vor include funcții de simulare integrate.

întocmit            Data               Observații


în regim de simulare nu trebuie sa se producă activarea sirenelor. în situația în care un utilizator de la oricare dintre centrele de comanda operează în regim de simulare pe un echipament de calcul principal, funcția de alarmare efectiva este preluata de echipamentul de rezerva.

Subsistemul produse informatice trebuie sa prevada:

-capacitatea de a schimba configurația prin adaugarea, înlocuirea sau înlăturarea unor subsisteme ori senzori la nivel logic, atunci când s-au efectuat astfel de modificări la nivel fizic;

-configurarea de la distanta a unui subsistem;

-executarea descărcării si încărcării de la distanta a informațiilor de configurare a subsistemului, schimbarea caii de comunicație (radio sau fir);

-încărcarea de la distanta cu date si programe în stafiile de comanda.

>

<D

Ol


Pentru transmiterea mesajelor si semnalelor de înștiințare, avertizare si alarmare se vor proiecta proceduri standardizate, în vederea asigurării respectării cerințelor privind redundanta si interoperabilitatea subsistemelor.

 • 5.3.d. Probe tehnologice si teste

Centrale electronice de alarmare

- verificare statie radio - verificare interfața GSM

 • - verificare charger baterie

 • - verificarea tensiunii si incarcarii bateriei - verificarea funcționarii conform manualului de operare

Sirene

 • - verificare autotest solicitat de la dispecer

 • - verificare emitere diferite tipuri de semnale de alarmare

 • - verificare acționare sirene de la dispecerat


Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN situații de urgența și de protecție civilă”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

- verificarea resurse hardware


- verificare baterii


- verificarea impamantare


- verificare raport unde staționare


-verificare caracateristica de transfer frecventa


-verificare putere de emisie


-verificare integritate pamantare


-verificare baterii


Nr. Pr.:

55/2018

Data.'

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

114


5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferent! obiectivului de investiții


5.4.a. Indicatori maximali


Deviz general:

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA: 46172476.81 lei


Din care


construcții - montaj: 5223717.07 lei


5,4.b, indicatori minimaii

Capacitati (in unitati fizice si valorice):

-16 sirene electronice de 1200 W (din care 1 rezerva propusa)


- 62 sirene electronice de 900 W


- 6 sirene electronice de 600 W


5.4.c. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat, de rezultat/operare


Număr de locuitori deserviți: 410.923 locuitori.


Proiect:     „MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE,

Nr. Pr.: 55/2018

Data:      11.2018

AVERTIZARE SI ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ

NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

întocmit: Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE ȘI A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN

SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

I

5.4.d. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții

Durata de execuție -15 luni

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției

  întocmit             Data                Uuservalii


Conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, pe toată durata de existență a instalațiilor este obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor.

CALITATEA CONSTRUCȚIEI este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreagă durată de existența, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților.

Sistemul calității în construcții se aplică în mod diferențiat în funcție de categoriile de importantă ale construcțiilor, conform regulamentelor și procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. Clasificarea în categorii de importanță a construcțiilor se face în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreagă durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

 • A) REZISTENȚĂ Șl STABILITATE;

 • B) SECURITATEA LA INCENDIU;

 • C) IGIENA, SĂNĂTATE Șl PROTECȚIA MEDIULUI;

 • D) SIGURANȚĂ Șl ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE;

 • E) PROTECȚIA LA ZGOMOT;

 • F) ECONOMIE DE ENERGIE Șl IZOLAREA TERMICĂ;

 • G) UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE.

CERINȚA "A” REZISTENTA SI STABILITATE

Condiții privind rezistența mecanică: materialele trebuie să prezinte stabilitate dimensională și caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, în funcție de structura elementelor de construcție în care sunt înglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel încât materialele să nu prezinte deformări sau

•         .                                       •       •. itr

Nr. Pr.:

55/2018

Datai

11.2018

întocmii:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

116

degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agenților atmosferici sau acțiunilor excepționale.

Condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor trebuie să fie în concordanță cu durabilitatea clădirilor și a elementelor de construcție în care sunt înglobate.

CERINȚA “B” SECURITATEA LA INCENDIU

întocmit             Data                Ouservatii


Siguranța la foc va fi satisfăcută prin respectarea criteriilor de performanțe generale existente în normele în vigoare (“Normativul de siguranță la foc a construcțiilor - P118/99” aprobat de MLPAT cu Ordin nr.27/N din 7 aprilie 1999).

Comportarea la foc a materialelor utilizate trebuie să fie în concordanță cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel încât să nu deprecieze rezistența la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/înglobate.

CERINȚA “C” IGIENĂ, SĂNĂTATE Șl MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Prin activitatea sa obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin funcționalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante) nu depășesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare.

La execuție și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apa și sol. CERINȚA “D” SIGURANȚĂ Șl ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Se asigură conform “Normativului privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” indicativ NP 068-02 aprobat de M.L.P.T.L. cu ordinul nr. 1576 din 15.10.2002. Prezenta reglementare se referă la cerința de “Siguranța și accesibilitate în exploatare” corespunzătoare clădirilor civile, respectiv stabilește măsurile ce trebuie avute în vedere la proiectarea unei clădiri astfel încât să se asigure:

-siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;

-siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;

-siguranța la intruziuni și efracții.

Securitatea utilizatorilor construcției este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce privește realizarea instalațiilor aferente imobilului.

CERINȚA “E” PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI                             /

1                                                         ’                                               4

hlr. Pr.:

55/2018

Datat

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

117

Protecția la zgomot este stipulată ca cerință esențială în Direc Documentele Interpretative.

:iva Consiliului Europei nr.89/106/CEE și


Investiția in sine prin specificul sau reprezintă o sursă de zgomot.


întocmit             Data                Observații


CERINȚA “F" ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICĂ

Prin înlocuirea sirenelor electrice cu sirene electronice se realizează Reducerea costurilor de funcționare a sirenelor (sistemul funcționează pe tensiune de 220v);

CERINȚA "G” UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Eficiența energetică a. clădirilor este componentă a conceptului de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor prezentului, satisface cerințele generației actuale fără a priva generațiile viitoare de posibilitatea de a își satisface propriile lor cerințe.

O utilizare sustenabilă, durabilă a resurselor naturale înseamnă utilizarea acestora într-un ritm care să permită regenerarea resurselor și folosirea tehnologiilor de creștere a eficienței energetice.

Sistemul nou proiectat folosește tehnologii de creșterea eficienței energetice, utilizând echipamente moderne, eficiente energetic.

Construcțiile sunt proiectate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele:

 • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare/dezafectare;

 • (b) durabilitatea construcțiilor;

 • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Finanțarea realizării investiției se va realiza din bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca.


Proiect:

„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CMLĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

_

Nr. Pr.:

55/2018

Datai

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

11b

6. URBANISM. ACORDURI SE AVIZE CONFORMEAvizele si acordurile sunt cele prevăzute in Certificatul de Urbanism nr..............................., emis de

................................................... cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat și aprobat potrivit legii.

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI
 • 7.1. Informata despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR NR. 3-5, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Tel: 0264 596 030

 • 7.2. Strategia de implementare

Investiția se implementează intr-o perioada de 15 de luni iar investiția de baza, se executa intr-o perioada de 12 luni.

Investiția cuprinde următoarele etape:

 • - etapa de servicii

 • - etapa de implementare

 • - etapa de postimplementare

Etapa de servicii presupune executarea si finalizarea următoarelor lucrări:

 • - pregătirea caietelor de sarcini pentu proiectare

 • - organizarea procedurilor de achiziție

 • - atribuirea contractului de achiziții - elaborarea PAC, a proiectului tehnic a detaliilor de execuție si a documentațiilor

necesare obținerii avizelor cerute prin certificatul de urbanism

- pregătirea caietelor de sarcini pentu execuție


Nr. Pr.:

55/201S

Data:

11.2018

întocmit:

Ing. Radu MICLAUS

Pagina:

119


 • - organizarea procedurilor de achiziție a execuției

Etapa de implementare prevede executarea si finalizarea următoarelor lucrări:

 • - atribuirea contractului de execuție

 • - execuția investiției de baza de către executantul lucrării

 • - lucrările de execuție vor fi supravegheate si verificate de către un diriginte de șantier

calificat si atestat

 • - recepția lucrărilor

 • - pregătirea personalului de exploatare

 • - probe tehnologice

 • - in perioada de garanție orice defecțiune va fi remediata gratuit de către executant

Etapa de postimplemnetare

 • - exploatarea si intretinerea investiției

 • - recepția finala a lucrărilor

Execuția lucrării va începe după ce antreprenorul și-a adjudecat execuția proiectului, urmare a atribuirii contractului și în urma încheierii contractului cu beneficiarul.

Piesele principale pe baza cărora constructorul va realiza lucrarea sunt următoarele:

 • - planuri de situație, de amplasament;

 • - detaliile tehnice de execuție ce cuprind cote, dimensiuni, planșe de detaliu pe subcategorii de lucrări;

 • - caiete de sarcini cu prescripții tehnice speciale pentru lucrarea respectivă;

 • - graficul de eșalonare a execuției lucrării (document atașat Devizului General).

Execuția lucrărilor va fi urmărită de consultanța de specialitate din partea beneficiarului, inspectoratul de stat în construcții și proiectant prin asistența tehnica de specialitate.

Contractanții au deplina libertate de a-și prevedea în oferta de achiziție a lucrării propriile consumuri și tehnologii de execuție precum și sursele de aprovizionare pe care le agreează, cu respectarea însă a exigențelor calitative și cantitative prevăzute în proiectul tehnic, în caietele de sarcini, în actele normative în vigoare și în avizele și acordurile obținute pentru realizarea investiției conform legii. Calitatea lucrărilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor din: - Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 a calitatii lucrărilor cu toate reglementările ce decurg din aceasta; - H.G. 925/1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calității lucrărilor; - Buletinul Construcțiilor 4/1996 - prescripții tehnice pentru verificarea calității lucrărilor, inclusiv controlul pe faze^j determinate.                                                                                 I

ILi P.nr

„MODERNIZARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ÎNȘTIINȚARE, AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ’’

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Nr. Pr.:

55/2018

Dats.

11.2018

întocmit;

ing. Radu MICLAUS

Pagina:

120

1

1


Durata de execuție a investitei este de 15 luni, în condițiile în care lucrările vor fi executate de firme specializate, într-un ritm normal de lucru, urmând ca graficul de eșalonare a investiției sa se completeze după atribuirea contractului și cunoașterea antrepenorului.

Lucrările se vor desfășura în funcție de aiocarile bugetare și în funcție de capacitatea de disponibilizare a unui număr adecvat de personal pentru execuția lucrărilor.

 • 7.3. Strategia de expioatare/operare si întreținere

Urmărirea comportării in timp a construcțiilor, exploatarea si întreținerea acestora se desfasoara pe toata perioada de viata a construcției incepand cu execuția ei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare (prin următoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor etc.) a informațiilor rezultate din observare si măsurători asupra unor fenomene si mărimi ce caracterizează proprietățile construcțiilor in procesul de interacțiune cu mediul ambiant si tehnologic. Proprietățile de comportament, ca si fenomenele si mărimile ce le caracterizează, se aleg pentru fiecare construcție in parte, astfel incat cu ajutorul unor criterii de apreciere si al unor condiții de calitate legate de destinația construcției, sa permită aprecierea aptitudinii ei pentru exploatare, respectiv a realizării calităților care o fac sa corespunda cerințelor proprietarilor si/sau utilizatorilor. Scopul urmăririi comportării in timp a construcțiilor este de a obține informații in vederea asigurării aptitudinii construcțiilor pentru o exploatare normala, evaluarea condițiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieți si de degradare a mediului (natural, social, cultural) cat si obținerea de informații necesare perfecționării activitatii in construcții. Efectuarea acțiunilor de urmărire a comportării in timp a construcțiilor se executa in vederea satisfacerii prevederilor privind menținerea cerințelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale construcțiilor cat si ale celorlalte cerințe esențiale.

Instrucțiunile de urmărire curenta a comportării vor cuprinde, in mod obligatoriu,următoarele: -fenomene urmărite prin observații vizuale sau cu dispozitive simple de măsurare;

-zonele de observație si punctele de măsurare;

-amenajările necesare pentru dispozitivele de măsurare sau observații (nise, scări de acces,balustrade, platforme etc);                                                                                       /

Proiect:


Nr. Pr.: 55/2018               I Data:


întocmii: Ing. Radu MICLAUS i Pagina:Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

-programul de măsurători, prelucrări, interpretări, inclusiv cazurile in care observațiile sau măsurările se fac in afara periodicității stabilite;

-modul de înregistrare si păstrare a datelor (ex. fise, dischete de calculator etc);

-modul de prelucrare primara;

-modalitati de transmitere a datelor pentru interpretarea si luarea de decizii; responsabilitatea luării de decizii de intervenție;

întocmit ■ Data                Observații


-procedura de atenționare si alarmare a populației susceptibila de alertata in cazul constatării posibilității sau iminentei producerii unei avarii.

Operațiile necesare menținerii sistemului în stare permanentă de funcționare sunt următoarele si nu se limitează la:

Centrale electronice de alarmare

 • - verificare statie radio

 • - verificare interfața GSM

 • - verificare charger baterie

 • - verificarea tensiunii si încărcării bateriei

 • - verificarea funcționarii conform manualului de operare

Sirene

 • - verificare autotest solicitat de la dispecer

 • - verificare emitere diferite tipuri de semnale de alarmare

 • - verificare acționare sirene de la dispecerat

 • - verificarea resurse hardware

 • - verificare baterii

 • - verificarea impamantare

 • - verificare raport unde staționare

-verificare caracateristica de transfer frecventa

-verificare putere de emisie

-verificare integritate pamantare

-verificare baterii


AVERTIZARE Șl ALARMARE A POPULAȚIEI MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, ÎN SCOPUL TRANSMITERII EFICIENTE A MESAJELOR

întocmit: Ing. Radu MICLAUS


Pagina:


DIRECTE SAU PREÎNREGISTRATE Șl A SEMNALELOR ACUSTICE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl DE PROTECȚIE CIVILĂ”

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Capacitatea manageriala este este capacitatea de a planifica si controla desfasurarea

activitatii obiectivului de investiție.

Unitatea responsabila cu implementarea investiției va realiza aranjamentele corespunzătoare pentru a asigura implementarea eficienta a. obiectivului de investiție.


Aceasta va organiza intern o Unitate de Implemi -manager de proiect -1 persoana -responsabil tehnic - 1 persoana -responsabil financiar - 1 persoana Atribuțiile generala ale UIP sunt: -monitorizarea evoluției proiectului sub aspectul timp -urmărirea indepliniriî indicatorilor asumați -pe durata executării lucrărilor asigura respectarea legislației specifice domeniului abordat de investiție -realizarea si monitorizarea achizițiilor de servicii si lucrări

-asigura managementul de risc al proiectului -asigura respectarea cerințelor si procedurilor de identitate vizuala

8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Din punct de vederei a respectării legislației in vigoare si a efectelor sociale pe care le produce, rezulta ca investiția este necesara.

Un sistem de alertare timpurie a populației este primordial, pentru a pregăti populația să facă față in orice moment unor eventuale situații de urgență.

întocmit,