Hotărârea nr. 66/2020

Hotărârea 66/2020 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice” 30 stații de încărcare lente, 6 stații de încărcare rapide și branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații de încărcare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice”

30 stații de încărcare lente, 6 stații de încărcare rapide și branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații de încărcare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice” - 30 stații de încărcare lente, 6 stații de încărcare rapide și branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații de încărcare -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 79016/1/11.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 79034/444/11.02.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice” - 30 stații de încărcare lente, 6 stații de încărcare rapide și branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații de încărcare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 2 lit. j, ale art. 24 și art. 29 alin. 7, alin. 11 lit. m din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin 1A1, art. 14 și art. 21 alin 5 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 307 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 6 din HCL nr. 1124/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Cluj-Napoca; ale cap. 12 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în Asociația de dezvoltare intercomunitară "Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj”;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se aprobă darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice” - 30 stații de încărcare lente, 6 stații de încărcare rapide și branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații de încărcare, pe perioada de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

  • (3) Locația stațiilor:

  • 1. str. Al. Vaida Voevod FN cartierul Gheorgheni, 10 stații lente și două stații rapide;

  • 2. b-dul 1 Decembrie 1918 FN- cartierul Grigorescu, 15 stații lente și trei stații rapide;

  • 3. str. Aurel Vlaicu - IRA cartierul Mărăști, 5 stații lente și o stație rapidă.

Art. 2. Redevența datorată Municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a fost calculată conform art. 6 din Hotărârea nr. 1124/2018, în cuantum de 0,03% din valoarea bunurilor concesionate și reprezintă suma de 1952,26 lei/an.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători cu nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Nr. 66 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR NR. 1-3


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 66/2020

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Notă de recepție

Nr. 661044, din data: 20.12.2019


Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota

T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

ramasa

luni

ani

2.1.16.5

BRANȘAMENT SI ALIMENTARE CU ENERGIE STATII ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE -CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415069-0

825.589,64

0,00

825.589,64

8*12

8

96

DA

Valoarea TOTALĂ:

825.589,64
.Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Notă de recepție

Nr. 556957, din data: 20.12.2019

Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota

T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

ramasa

luni

ani

2.1.16.5

BRANȘAMENT SI ALIMENTARE CU ENERGIE STATII ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE -CARTIER MARASTI - STR. AUREL VLAICU - IRA

2415070-0

479.480,08

0,00

479.480,08

8*12

8

96

DA

Valoarea TOTALĂ:

479.480,08

Notă de recepție

Nr. 661058, din data: 20.12.2019

Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

luni

ani

ramasa

2.1.16.5

BRANȘAMENT SI ALIMENTARE CU ENERGIE STATII ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE -CARTIER GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

2415071 -0

489.666,83

0,00

489.666,83

8*12

8

96

DA

Valoarea TOTALĂ:

489.666,83

Notă de recepție

Nr. 11, din data: 20.12.2019

Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota

T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

luni

ani

rântâsâ

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415072-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8 * 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415073-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8 * 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415074-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA-CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415075-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415076-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8 * 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA-CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415077-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415078-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA-CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415079-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415080-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8 * 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415081 -0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

luni

ani

ramasa

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415082-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8 * 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA-CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415083-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA-CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415084-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8 * 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA-CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415085-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8 * 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA-CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415086-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA-CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415087-0

463.597,82

0,00

463.597,82

8* 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA-CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415088-0

463.597,82

0,00

463.597,82

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA-CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

2415089-0

463.597,82

0,00

463.597,82

8*12

8

96

DA

Valoarea TOTALĂ:

2.974.623,96

Notă de recepție

Nr. 12, din data: 20.12.2019

Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

luni

ani

râtkiâSci

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA-CARTIER MARASTI - STR. AUREL VLAICU - IRA

2415090-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER MARASTI - STR. AUREL VLAICU - IRA

2415091 -0

105.588,70

0,00

105.588,70

8 * 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER MARASTI - STR. AUREL VLAICU - IRA

2415092-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER MARASTI - STR. AUREL VLAICU - IRA

2415093-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8 * 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA-CARTIER MARASTI - STR. AUREL VLAICU - IRA

2415094-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA -CARTIER MARASTI - STR. AUREL VLAICU - IRA

2415095-0

463.597,82

0,00

463.597,82

8*12

8

96

DA

Valoarea TOTALĂ:

991.541,32

Notă de recepție

Nr. 13, din data: 20.12.2019

Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota

T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

luni

ani

rarnasa

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

2415096-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8 * 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA-CARTIER GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

2415097-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA-CARTIER GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

2415098-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8 * 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

2415099-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8 * 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA-CARTIER GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

2415100-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA-CARTIER GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

2415101 -0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

2415102-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8 * 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

2415103-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

2415104-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA -CARTIER GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

2415105-0

105.588,70

0,00

105.588,70

8*12

8

96

DA

Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

ramasa

luni

ani

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA-CARTIER GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

2415106-0

463.597,82

0,00

463.597,82

8 * 12

8

96

DA

2.1.28

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA -CARTIER GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

2415107-0

463.597,82

0,00

463.597,82

8*12

8

96

DA

Valoarea TOTALĂ:

1.983.082,64

Denumirea

Fișa mijlocului

fix

Categoria: Aparataje pentru statii electrice si posturi de transformare. Echipamente pentru centrale termice, electrice si nucleare

BRANȘAMENT SI ALIMENTARE CU ENERGIE STATII

ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE - CARTIER GRIGORESCU -B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Codul de clasificare: 2.1.16.5

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 8.599, 89

Val amortizată cumulată: 103.198, 68

Val amortizată rămasă: 722.390, 96 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415069

20/12/19, NIR, 661044

Nota de recepție

1

825.589,64

0,00

825.589,64

Denumirea            Fișa mijlocului fîx

Categoria: Aparataje pentru statii electrice si posturi de transformare. Echipamente pentru centrale termice, electrice si nucleare

Codul de clasificare: 2.1.16.5

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 4.994, 58

Val amortizată cumulată: 59.934, 96

Val amortizată rămasă: 419.545, 12 Domeniu: PRIVAT

BRANȘAMENT SI ALIMENTARE CU ENERGIE STATII ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE - CARTIER MARASTI - STR. AUREL VLAICU - IRA

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415070

20/12/19, NIR, 556957

Nota de recepție

1

479.480,08

0,00

479.480,08

Denumirea            Fișa mijlocului flX

Categoria: Aparataje pentru statii electrice si posturi de transformare. Echipamente pentru centrale termice, electrice si nucleare

Codul de clasificare: 2.1.16.5

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 5.100, 69

Val amortizată cumulată: 61.208, 28

Val amortizată rămasă: 428.458, 55 Domeniu: PRIVAT

BRANȘAMENT SI ALIMENTARE CU ENERGIE STATII

ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE - CARTIER GHEORGHENI -

STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415071

20/12/19, NIR, 661058

Nota de recepție

1

489.666,83

0,00

489.666,83

Denumirea            Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415072

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea

Fișa mijlocului

fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Codul de clasificare: 2.1.28 Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415073

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijlocului flX

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415074

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea

Fișa mijlocului

fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027 Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415075

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mîjJoCUSu! fix

statii/post'uri de incaVcareTent^cartier^

GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1


Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATil DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415076

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea

Fișa mijlocului

fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Codul de clasificare: 2.1.28 Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATil DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415077

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STĂTU DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415078

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijlocului flX

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STĂTU DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415079

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Codul de clasificare: 2.1.28 Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415080

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Codul de clasificare: 2.1.28 Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415081

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415082

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Codul de clasificare: 2.1.28 Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STĂTU DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415083

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Codul de clasificare: 2.1.28 Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATll DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415084

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijlocului flX

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415085

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea

Fișa mijlocului

fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Codul de clasificare: 2.1.28 Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415086

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijlocului flX

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 4.829, 14

Val amortizată cumulată: 57.949, 68

Val amortizată rămasă: 405.648, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA - CARTIER

GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415087

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

463.597,82

0,00

463.597,82

3ZZT


Denumirea


Fișa mijlocului fix


Categoria: neregasite în cadrul subgrupei 2.1

STATIl/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA - CARTIER

GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 4.829, 14

Val amortizată cumulată: 57.949, 68

Val amortizată rămasă: 405.648, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATll DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr


2415088


Documentul (data, felul, numărul)

20/12/19, NIR, 11


Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix


Nota de recepțieNumăr bucăți7,0


Denumirea

Fișa mijSocuiui fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA - CARTIER

GRIGORESCU - B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 FN

Codul de clasificare: 2.1.28 Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 4.829, 14

Val amortizată cumulată: 57.949, 68

Val amortizată rămasă: 405.648, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STĂTU DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operabile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415089

20/12/19, NIR, 11

Nota de recepție

1

463.597,82

0,00

463.597,82

Denumirea            Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,S0 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER MARASTI -STR. AUREL VLAICU - IRA

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415090

20/12/19, NIR, 12

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijlocului flX

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER MARASTI -STR. AUREL VLAICU-IRA

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415091

20/12/19, NIR, 12

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            FÎȘO mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER MARASTI -STR. AUREL VLAICU - IRA

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415092

20/12/19, NIR, 12

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER MARASTI -STR. AUREL VLAICU - IRA

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415093

20/12/19, NIR, 12

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijiOCUlui flX

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER MARASTI -STR. AUREL VLAICU - IRA

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 ■ PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415094

20/12/19, NIR, 12

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijlocului flX

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 4.829, 14

Val amortizată cumulată: 57.949, 68

Val amortizată rămasă: 405.648, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA - CARTIER MARASTI -STR. AUREL VLAICU-IRA

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATIl DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415095

20/12/19, NIR, 12

Nota de recepție

1

463.597,82

0,00

463.597,82

Denumirea            Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATÎI DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415096

20/12/19, NIR, 13

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 ■ PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STĂTU DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415097

20/12/19, NIR, 13

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea

Fișa mijlocului fax

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

Codul de clasificare: 2.1.28 Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STĂTU DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415098

20/12/19, NIR, 13

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STĂTU DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415099

20/12/19, NIR, 13

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STÂTII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415100

20/12/19, NIR, 13

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operabile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415101

20/12/19, NIR, 13

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Noma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415102

20/12/19, NIR, 13

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STĂTU DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415103

20/12/19, NIR, 13

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea            Fișa mijlocului flX

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14

Domeniu: PRIVAT

STATIl/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415104

20/12/19, NIR, 13

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea

Fsșa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE LENTA - CARTIER

GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 1.099, 88

Val amortizată cumulată: 13.198, 56

Val amortizată rămasă: 92.390, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STATII DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415105

20/12/19, NIR, 13

Nota de recepție

1

105.588,70

0,00

105.588,70

Denumirea

Fișa mijlocului

fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA - CARTIER

GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

Codul de clasificare: 2.1.28

Data dării în folosință:

Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 4.829, 14

Val amortizată cumulată: 57.949, 68

Val amortizată rămasă: 405.648, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STĂTU DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415106

20/12/19, NIR, 13

Nota de recepție

1

463.597,82

0,00

463.597,82

Denumirea

Fișa mijlocului fix

Categoria: neregasite in cadrul subgrupei 2.1

STATII/POSTURI DE ÎNCĂRCARE RAPIDA - CARTIER

GHEORGHENI - STR. AL.VAIDA VOIVOD FN

Codul de clasificare: 2.1.28 Data dării în folosință: Decembrie 2019

Data amortizării complete:

Decembrie 2027

Norma amortizare: 12,50 %

Amortizare lunară: 4.829, 14

Val amortizată cumulată: 57.949, 68

Val amortizată rămasă: 405.648, 14 Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 213.01 - PRIVAT

Magazia: PRIMĂRIE - STAT» DE ÎNCĂRCARE C.T.P. 213.01

Nr. inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

Sold

2415107

20/12/19, NIR, 13

Nota de recepție

1

463.597,82

0,00

463.597,82

Hotărârea nr. 66/2020 conține 49 pagini