Hotărârea nr. 652/2020

Hotărârea 652/2020 - Exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alba Iulia nr. 16.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alba lulia nr. 16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alba lulia nr. 16 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 399688/1/20.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 399703/45/30/20.08.2020 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alba lulia nr. 16;

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 4, 7 și 8 din Legea nr. 422/2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice, art. 129 alin. 1, alin. 7 lit. j și alin. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 127 alin. 3, 129 alin. 1, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă exercitarea dreptului de preemțiune, de către Municipiul Cluj-Napoca, pentru cumpărarea imobilului-monument istoric, situat în Municipiul Cluj-Napoca, strada Alba lulia nr. 16, compus din: teren-curte și grădină, în suprafață de 349 mp., cu nr. topo. 1359 și construcția cu nr. topo. 1359-C1: casă de cărămidă, acoperită cu țiglă compusă din: 4 camere, o bucătărie, dependințe, în suprafață desfășurată de 105 mp., înscris în CF nr. 293337 Cluj-Napoca, în proprietatea numiților luhas Leontin-Horațiu, în cotă actuală de 48/96 parte, Combes Alexandre-loan-Albert, în cotă actuală de 16/96 parte, Combes Toma-Oliver, în cotă actuală de 16/96 parte și Combes Julie-Maria-Marguerite, în cotă actuală de 16/96 parte.

Art. 2. Se mandatează Comisia constituită prin Hotărârea nr. 651/2020, pentru negocierea prețului de cumpărare a imobilului, în condițiile legii.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia constituită prin Hotărârea nr. 401/2016, cu modificările și completările ulterioare, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea ontrasbmnează:

erai al municipiului, .ca

Nr. 652 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)