Hotărârea nr. 651/2020

Hotărârea 651/2020 - Modificarea Hotărârii nr. 401/2016 (desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 401/2016 (desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 401/2016 (desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric) -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 399199/1/20.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 399342/45/30/20.08.2020 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 401/2016 (desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric);

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 4 și 7 din Legea nr. 422/2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 127 alin. 3, 129 alin. 1, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. L Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 401/2016 (desemnarea unor consilieri locali, membri și membri; supleanți, în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric), în sensul înlocuirii doamnei Horvâth Arma, cu doamna Olâh Emese, consilier local, membru titular și a domnului Sărmaș loan Sabin, cu domnul Marius Sorel Jurja, consilier local, membru supleant.

Art II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 401/2016 rămân nemodificate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 651 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)