Hotărârea nr. 650/2020

Hotărârea 650/2020 - Deschiderea unui punct de lucru în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj (C.M.I.D. Cluj) și completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca, aferent punctului de lucru.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind deschiderea unui punct de lucru în incinta Centrului de Management integrat al Deșeurilor Cluj (C.M.I.D Cluj) și completarea domeniului de activitate al Regiei

Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca, aferent punctului de lucru

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul privind deschiderea unui punct de lucru în incinta Centrului de Management integrat al Deșeurilor Cluj (C.M.I.D Cluj) și completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca, aferent punctului de lucru - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 396.768/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 396.781/44.10 din 18.08.2020 al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune deschiderea unui punct de lucru în incinta Centrului de Management integrat al Deșeurilor Cluj (C.M.I.D Cluj) și completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca, aferent punctului de lucru;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Adresa nr. 393.169/44/17.08.2020 și Hotărârea nr. 26/17.08.2020 a Consiliului de Administrație al R.A.D.P. Cluj-Napoca;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă deschiderea unui punct de lucru în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj (C.M.I.D Cluj) situat în localitatea Cluj-Napoca, varianta ocolitoare Vâlcele-Apahida, km 13+205, intravilanul municipiului Cluj-Napoca pe o colină numită „Postata sub păduri” sau zona „Tufele Roșii” (Colonia Budunuș).

Art. 2. Se aprobă înscrierea domeniului de activitate secundar al R.A.D.P. Cluj-Napoca la punctul de lucru prevăzut la art. 1, cu următoarele coduri CAEN:

COD CAEN 38 - Colectarea, tratarea si eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile;

Cod CAEN - 381 Colectarea deșeurilor;

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;

3812 Colectarea deșeurilor periculoase;

Cod CAEN - 382 Tratarea și eliminarea deșeurilor;

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase.

Cod CAEN - 5210 Depozitări,

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează R.A.D.P. Cluj-Napoca și Direcția tehnică.

Nr. 650 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)