Hotărârea nr. 65/2020

Hotărârea 65/2020 - Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare tronson – str. Tipografiei, municipiului Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.79452/1/11.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr.79549/423/11.02.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca”;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. 6, art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 43 alin. 2 din Legea nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 4 lit. a) și alin. 9 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 752/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 503/2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.
Secretarul genjffal al municipiului, Jr. Aurora RNr. 65 din 17 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA


Anexă la Hotărârea nr. 65/2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

AMPLASAMENT: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, ZONA CENTRALA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

  • •   Valoarea totală a investiției, conform devizului general, fără T.V.A., în prețuri septembrie 2019, este 1.917.931,80 lei;

Din care, C+M: 1.209.374,81 lei farăT.V.A.

Construcții:

  • •  Amenajarea tronsonului străzii Tipografiei va fi făcută utilizând pavaje din pavele de granit de 15x15x15 cm. (pavajul general al străzii) și dale din piatră granit de 10 cm. grosime cu diverse dimensiuni în plan, dispuse astfel încât să marcheze diversele zone funcționale ale străzii.

Dotările prevăzute pe spațiul tronsonului de stradă amenajat sunt: suporții pentru biciclete, arbori cu grilaje de protecție și loc de șezut din lemn. Fiecărui arbore îi corespunde un proiector de lumină dispus în grilajul de protecție pentru iluminatul ambiental al vegetației înalte.

Toate capacele căminelor de vizitare ale rețelelor edilitare dispuse subteran vor fi de tip camuflat cu dale de piatră de granit.

  • •   Clădirile sunt situate în zona seismica F;

  • •   Durata de realizare a investiției: 8 luni;

  • •   Finanțarea investiției: surse constituite potrivit legii.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Beneficiar:

Municipiul Cluj-napoca

Executant:

Proiectant:

Vlad Sebastian Rusu

Obiectivul:

AMENAJARE TRONSON STRADA TIPOGRAFIEI (tronson între Strada David Ferencz și Strada Frederic Joliot Curier), Cluj-Napoca, jud. Cluj

DEV8Z GEMERAL

privind cheOtMieSofle necesare realizării

In lei/euro la cursul 4.7432 lei/euro din data de 20/09/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

22,655.55

4,304.55

26,960.10

1.3.1

02 Protecția mediului si aducere la starea inițiala

22,655.55

4,304.55

26,960.10

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

22,655.55

4,304.55

26,960.10

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.1

Studii de teren

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

800.00

152.00

952.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000.00

380.00

2,380.00

Investiție - DEVIZ GENERAL

Pagina 1 din 3

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

13,220.00

2,511.80

15,731.80

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

2,370.00

450.30

2,820.30

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

370.00

70.30

440.30

3.8.2

Dirigentie de șantier

10,850.00

2,061.50

12,911.50

TOTAL CAPITOL 3

44,020.00

8,363.80

52,383.80

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,068,310.29

202,978.96

1,271,289.25

4.1.1

01 Amenjare trons.str Tipografiei, Cluj-Napoca

1,068,310.29

202,978.96

1,271,289.25

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

19,579.71

3,720.15

23,299.86

4.2.1

01 Amenjare trons.str Tipografiei, Cluj-Napoca

29,579.71

3,720.15

23,299.86

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

213,115.26

40,491.90

253,607.16

4.3.1

01 Amenjare trons.str Tipografiei, Cluj-Napoca

213,115.26

40,491.90

253,607.16

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

166,009.28

31,541.76

197,551.04

4.5.1

01 Amenjare trons.str Tipografiei, Cluj-Napoca

166,009.28

31,541.76

197,551.04

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,467,014.54

278,732.76

1,745,747.31

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

129,063.62

24,522.09

153,585.71

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

98,829.25

18,777.56

117,606.81

5.1.1.1

03 Organizare de Șantier

98,829.25

18,777.56

117,606.81

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din C+M)

30,234.37

5,744.53

35,978.90

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13,303.12

2,527.59

15,830.72

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% din C+M)

6,046.87

1,148.91

7,195.78

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din C+M)

1,209.37

229.78

1,439.16

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

s

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

6,046.87

1,148.91

7,195.78

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20.0% din C+M)

241,874.96

45,956.24

287,831.20

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

384,241.71

73,005.92

457,247.63

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL AMENAJARE TRONSON STRADA TIPOGRAFIEI (tronson între Strada Davld Ferencz șl Strada Frederic Joliot Curier), CluJ-Napoca, Jud. Cluj

1,917,931.80

364,407.04

2,282,338.84

TOTAL Constructii+Montaj

1,209,374.81

229,781.21

1,439,156.02
Proiectant,

Ofertant,