Hotărârea nr. 649/2020

Hotărârea 649/2020 - Aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2020 -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 395063/1 din 18.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 395190/447/18.08.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea unor măsuri pentru funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 46 alin. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și ale Statutului Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă cotizația pentru anul 2020 a Municipiului Cluj-Napoca la susținerea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, în cuantum de 162.288,00 lei (0.5 lei/locuitor).

  • (2) Cotizația prevăzută la alin. (1) va fi virată în contul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj.

  • Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

  • Art. 3. Prezenta hotărîre va fi comunicată Instituției Prefectului Cluj și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj.


Nr.649 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)