Hotărârea nr. 648/2020

Hotărârea 648/2020 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare 15 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 2532/3.07.2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul CIuj-Napoca”

- semaforizare 15 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 2532/3.07.2020

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” - semaforizare 15 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 2532/3.07.2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 394744 din 18.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 394811/446 din 18.08.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” -semaforizare 15 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 2532/3.07.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4), ale art. 7 alin (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 128 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129,133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” - semaforizare 15 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 2532/3.07.2020, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția

Economică.Nr. 648 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA             A

DIRECȚIA TEHNICĂ               / zC^^S^ne'xă la Hotărârea nr. 648/ 2020

! ! îs» V \

H 'WS ă I

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘJ Wl^#)RII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca”

Treceri de pietoni (15 buc.)

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENTE:

 • - str. Donath-Hotel Premier;

 • - str. Bucium-nr.7, înainte bretea Nod N;

 • - Bd.Nicolae Titulescu-str. Ariesului;

 • - str. Eremia Grigorescu nr. 124 - Mega Image;

 • - Bd. Muncii nr. 267;

 • - str. București-str.Anton Pann;

 • - str. Mirăslau-str.Paul loan (Profi);

 • - str. Fabricii-str.Grădinarilor;

 • - str. Câmpina-str. Fabricii de Zahăr;

 • - str. Unirii nr. 23;

 • - Bd. Muncii-str. Voroneț;

 • - str. Câmpina-str.Teilor;

 • - str. Făgetului zona Vila Tușa;

 • - Calea Turzii-nr.77 ( pasaj zona Rompetrol);

 • - pasaj Calvaria-str. Plopilor (linia de tramvai);

INDICATORI TEHNICI:

Fiecare trecere de pietoni va fi echipată cu: butoane pietonale, stâlpi cu console de susținere semafoare, stâlpi simpli de susținere semafoare, cămine de tragere, corpuri de semafor pentru vehicule, corpuri de semafor pentru pietoni, automat de dirijare a traficului, dispozitive acustice pentru nevăzători, instalație electrică, detectori de trafic.

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 4.150.883,38 LEI +T.V.A.,din care C+M 3.595.895,99 LEI + T.V.A.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

Durata de realizare a investiției: șapte luni, respectiv o lună perioadă de implementare proiect și șase luni perioadă de execuție, conform graficului.

Finanțarea investiției: bugetul local și alte surse constituite conform legii.

ȘEF SERVICIU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, Mirela Mărincean