Hotărârea nr. 647/2020

Hotărârea 647/2020 - Darea în administrare, în favoarea Liceului cu Program Sportiv, a unei părți din imobilul cu nr. cadastral 313981-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare, în favoarea Liceului cu Program Sportiv, a unei părți din imobilul cu nr. cadastral 313981-C1, situat în municipiul Cluj -Napoca, str. Câmpului nr. 2/II

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Liceului cu Program Sportiv, a unei părți din imobilul cu nr. cadastral 313981-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 394724/18.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 394787/45/30/18.08.2020 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune darea în administrare, în favoarea Liceului cu Program Sportiv, a unei părți din imobilul cu nr. cadastral 313981-CI, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 112 alin. 1 și 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale art. 867-870 Cod civil, ale art. 108 lit. a), 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. a), alin. 7 lit. a), 297 alin. 1 lit. a) și 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului nr. 2160/12.08.2020 al Liceului cu Program Sportiv, avizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE ;

Art 1. (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea Liceului cu Program Sportiv Cluj-Napoca, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II, Corp B -clădire cu regim de înălțime P+3E, identificat prin nr. cadastral 313981-C1, înscris în CF nr. 313981 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, respectiv etajul III al clădirii, cu valoare de inventar de 1.776.565,79 lei.

(2) Spațiul va fi dat în administrare prin protocol de predare-primire, pe perioada desfășurării activităților specifice unității de învățământ preuniversitar Liceul cu Program Sportiv, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 647 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)