Hotărârea nr. 646/2020

Hotărârea 646/2020 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea tramvaie – Etapa I – Faza I”, „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza II” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza III”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie - Etapa I - Faza I”, “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie - Etapa I - Faza II” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie - Etapa I - Faza III”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin, achiziționarea de tramvaie - Etapa I - Faza I”, “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie - Etapa I - Faza II” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie - Etapa I - Faza III” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 393803/1/17.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 393829 din 17.08.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie - Etapa I - Faza I”, “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie - Etapa I - Faza II” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie - Etapa I - Faza III”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 2 lit. j, 24 și 29 alin. 7, alin. 11 lit. m din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 și 21 alin. 5 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 307 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce face parte din investiția “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie -Etapa I - Faza I”, “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie - Etapa I - Faza II” și “înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie - Etapa I - Faza III”, pe perioada de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 2. Redevența datorată Municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a fost calculată conform art. 6 din Hotărârea nr. 1124/2018, în cuantum de 0,03% din valoarea bunurilor concesionate și reprezintă suma de 11045.58 lei/an.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători cu nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.


edintp de ședință, n Ștefan Tarcea


rqfra Roșea


Nr. 646 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Anexa               GSG/ioi^

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR NR. 1-3


Magazia: PRIMĂRIE - MIJLOACE DE TRANSPORT URBAN 213.03

Notă de recepție

Nr. 392226, din data: 17.08.2020

Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara

curenta

Cota T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

luni

ani

ramasa

2.3.5.1

TRAMVAI ASTRA IMPERIO

2415263-0

9.204.650,00

0,00

9.204.650,00

14 * 12

14

168

DA

2.3.5.1

TRAMVAI ASTRA IMPERIO

2415264 - 0

9.204.650,00

0,00

9.204.650,00

14 * 12

14

168

DA

2.3.5.1

TRAMVAI ASTRA IMPERIO

2415265 - 0

9.204.650,00

0,00

9.204.650,00

14 * 12

14

168

DA

2.3.5.1

TRAMVAI ASTRA IMPERIO

2415266 - 0

9.204.650,00

0,00

9.204.650,00

14*12

14

168

DA

Valoarea TOTALĂ:

36.818.600,00

COMISIA DE RECEPȚIE

___________________Z.G .(ga___X_______

TRAMVAI 01


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


17.08.2020


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 392226 din 17.08.2020 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 2098/30.04.2020 FURNIZOR: ASTRA VAGOANE CALATORI SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 372971/06.08.2018

CONTRACT NR. 504756/25.10.2018      ____________ _______

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata Normala

Nr de inventar

1

Tramvai Astra Imperio

2.3.5.1

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. AR AVC 10773

Total facturat (fara TVA) (lei) 7735000 lei, din care s-a achitat avans 2320500 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 9204650 lei

Alte date

Număr de identificare (serie sasiu): 1CJ 006A005C004B CJ

Cod corn.: f18507301

Anul fabricației: 2020

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnătură

Nume si prenume

Semnătură

VIRGIL PORUȚIU

c

IOAN MOLDOVAN

I                            ■

RĂZVAN GHIURCO

' Va

GABRIEL LUPȘA

DANIEL DRANCA

DEZMIREAN SORIN

HORAȚIU POP

„ CĂLIN ICLODEAN

LAURENȚIU PETREAN

'-/O

Vlorin MARIAȘIU

-

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


17.08.2020


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 3S2223 din 17.08.2020 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 2098/30.04.2020 FURNIZOR: ASTRA VAGOANE CALATORI SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 372971/06.08.2018

CONTRACT NR. 504756/25.10.2018        ___

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

Tramvai Astra Imperio

2.3.5.1

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. AR AVC 10774

Total facturat (fara TVA) (lei) 7735000 lei, din care s-a achitat avans 2320500 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 9204650 lei

Alte date

Număr de identificare (serie sasiu): 2CJ 004A004C006B CJ

Cod corn.: f18507302

Anul fabricației: 2020

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnătură

Nume si prenume

Semnătură

VIRGIL PORUȚIU

- C/t; ,

IOAN MOLDOVAN

1 i''* J      '

RĂZVAN GHIURCO

I.

GABRIEL LUPȘA

-—-—-

DANIEL DRANCA

l J

DEZMIREAN SORIN

HORATIU POP

CĂLIN ICLODEAN

LAURENȚIU PETREAN

..FLORIN MARIASIU

c r

Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIUMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


17.08.2020


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 392221 din 17.08.2020 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr 2098/30.04.2020 FURNIZOR: ASTRA VAGOANE CALATORI SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 372971/06.08.2018

CONTRACT NR. 510715/29.10.2018                        ________

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

Tramvai Astra Imperio

2.3.5.1

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. AR AVO 10775

Total facturat (fara TVA) (lei) 7735000 lei, din care s-a achitat avans 2320500 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 9204650 lei

Alte date

Număr de identificare (serie sasiu): 3CJ 001A001C002B CJ

Cod corn.: f18507303

Anul fabricației: 2020

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume

Semnătură

Nume si prenume

Semnătură

VIRGIL PORUȚIU

IOAN MOLDOVAN

RĂZVAN GHIURCO

GABRIEL LUPȘA

M'-"'

DANIEL DRANCA

DEZMIREAN SORIN

JJ-

HORAȚIU POP

'■

- CĂLIN ICLODEAN

LAURENȚIU PETREAN

Vlorin MARIAȘIU

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


17.08.2020


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE nr 3S2216 din 17.08.2020 A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEP l IE constituita conform dispoziției nr 2098/30.04.2020 FURNIZOR: ASTRA VAGOANE CALATORI SA

ACORD CADRU DE FURNIZARE NR. 372971/06.08.2018

CONTRACT NR. 516900/01.11.2018                ______________

Poz.

Mijlocul fix si caracteristici

Buc

Cod de clasificare

Durata

Normala

Nr de inventar

1

Tramvai Astra Imperio

1

2.3.5.1

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ

Factura nr. AR AVC 10776

Total facturat (fara TVA) (lei) 7735000 lei, din care s-a achitat avans 2320500 lei

Cheltuieli de transport (lei) -

Valoarea de inventar (lei) 9204650 lei

Alte date

Număr de identificare (serie sasiu): 4CJ 002A003C003B CJ

Cod corn.: f18507304

Anul fabricației: 2020

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAHotărârea nr. 646/2020 conține 7 pagini.