Hotărârea nr. 645/2020

Hotărârea 645/2020 - Preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 338711, înscris în C.F. nr. 338711 Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 338711 înscris în C.F. nr. 338711 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 338711 înscris în C.F. nr. 338711 Cluj-Napoca-proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 393796 din 17.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 393844 din 17.08.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea preluării în proprietate privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 338711, înscris în C.F. nr. 338711 Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 286 alin. (1) și alin. (4), ale art. 287 lit. b) și ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 562 alin. (2), ale art. 861 alin. (1), ale art. 863 lit. e) și ale art. 889 alin. (1) și (2) din Codul civil, ale Hotărârii nr. 841/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt 2S+P+4E+R, str. Someșului nr. 28, ale Declarației autentificate sub nr. 671 din 21 mai 2020 de către Societatea Profesională Notarială Miclea Florina și Fomade Teodora-Maria din Cluj-Napoca, prin notar public Miclea Florina;

Potrivit dispozițiunilor art. 129,133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, în suprafață de 126 mp., identificat cu nr. cad. 338711 înscris în C.F. nr. 338711 Cluj-Napoca, în baza Declarației autentificate sub nr. 671 din 21 mai 2020, prin notar public.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului-teren, prevăzut la art. 1, din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum, în vederea lărgirii străzii Someșului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția Economică.


Președinte de ședință, Ștefan TARCEA 9


semnează:

eneral al municipiului SCA

Nr. 645 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)