Hotărârea nr. 642/2020

Hotărârea 642/2020 - Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Clusterul de educație C-EDU” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Clusterul de educație C-EDU” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membra fondator, la constituirea Asociației „Clusterul de educație C-EDU” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 388728/1/13.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 389439/105/13.08.2020 al Biroului Relații externe și investitori, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Clusterul de educație C-EDU” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 1, respectiv art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și art. 89 alin(7), 129, alin.(2) lit e), coroborat cu alin.(9) lit a) și c),154 alin(6)din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor 129, 133 alin.l, 139, și 196 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Clusterul de educație C-EDU”.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei, reprezentând contribuția la constituirea patrimoniului inițial al Asociației „Clusterul de educație C-EDU”.

Art. 3. Se aprobă actul constitutiv și statutul Asociației „Clusterul de educație C-EDU”, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă plata cotizației anuale, în valoare de 2000 lei, începând cu anul 2021.

Art. 5. Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să reprezinte municipiul Cluj-Napoca în cadrul Asociației și să semneze actul constitutiv și statutul Asociației „Clusterul de educație C-EDU ”.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Relații externe și

investitori și Direcția Economică.Nr. 642 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


a 1 la Hotărârea nr.642/2020


ASOCIAȚIA „CLUSTER DE EDUCAȚIE C-EDU"


I. NATURA JURIDICĂ, DENUMIRE, MEMBRII FONDATORI ȘI SEDIU (FILIALE / SUCURSALE)

Art. 1 - NATURA JURIDICĂ

(1) ASOCIAȚIA „CLUSTER DE EDUCAȚIE C-EDU" denumită în continuare ASOCIAȚIE, s-a constituit în mod voluntar de către membrii fondatori și se înregistrează ca persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentelor acte constitutive, a dispozițiilor cuprinse în OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, modificată și aprobată prin L. 246/2005, precum și a completărilor aduse de alte norme aplicabile persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, potrivit legislației române.

(2) ASOCIAȚIA este neguvernamentală, apolitică, nonprofit și independentă, nesubordonată vreunei alte persoane juridice.

Art. 2 - MEMBRI FONDATORI:

 • 1. FUNDAȚIA TRANSYLVANIA COLLEGE, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Băișoara 2A, jud. Cluj, România având numărul 163/01.03.1996 din Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor Judecătoria Cluj-Napoca, având cod unic de înregistrare 8590047, email: simona.baciu@transylvania-college.ro, reprezentată prin Dna. Baciu Simona;

 • 2. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA”, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ion I. C. Brătianu 12, jud. Cluj, având cod unic de înregistrare 36923210, email: conscluj@gmail.com, reprezentată prin Dl. Rector Jucan Vasile;

 • 3. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31, jud. Cluj, cod de înregistrare fiscală 4288098, email: public@uad.ro, reprezentată prin Dl. Rector Moraru Radu-Mareel;

 • 4. UNIVERSITATEA "BABEȘ BOLYAI", cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 ap.8, jud. Cluj, cod de înregistrare fiscală 4305849, email: contact@ubbcluj.ro, reprezentată prin Dl. Rector Daniel David;

 • 5. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU", cu sediul în Cluj-Napoca, str. Str. Victor Babeș, nr. 8, jud. Cluj, având cod unic de înregistrare 4288047, email: contact@ubbduj.ro, reprezentată prin Dna Rector Buzoianu Anca Dana;

 • 6. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur 3-5, jud. Cluj, având cod unic de înregistrare 4288381, email: contact@usamvcluj.ro, reprezentată prin Dl. Rector Cătoi Cornel;

 • 7. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, jud. Cluj, având cod unic de înregistrare 4288306, email: contact@utcluj.ro, reprezentată prin Dl. Rector Țopa Vasile;

 • 8. JUDEȚUL CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților 106, Cluj-Napoca, jud. Cluj, având cod unic de înregistrare 4288110, email: infopublic@cjcluj.ro, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean dl. Tise Alin;

 • 9. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Strada Argeș nr. 24, Cluj-Napoca, jud. Cluj, având cod unic de înregistrare 4485669, email: cluj@isjcj.ro, reprezentat prin Inspector Școlar General Prof. Marinela Marc;

 • 10. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților 1-3, jud. Cluj, având cod de identificare fiscală 4305857, email: registratura@primariaclujnapoca.ro, |             reprezentat prin Primar dl. Boc Emil;

I

|           Art. 3 - DENUMIREA ASOCIAȚIEI

Denumirea este „"ASOCIAȚIA CLUSTER DE EDUCAȚIE C-EDU”", denumire rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul 180794 din 06.03.2020 eliberată de către Ministerul Justiției - Serviciul Comunicare și Relații Publice.

Art. 4 - Sediul ASOCIAȚIEI

 • (1) Sediul ASOCIAȚIEI este în România, jud. Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Aleea Băișoara 2A.

 • (2) Asociația își poate desfășura activitatea pe întregul teritoriu al României și în străinătate.

 • (3) în funcție de necesități, asociația își poate constitui filiale și sucursale, în țară sau străinătate, prin decizia Adunării Generale, în condițiile legii.

 • II. SCOP, OBIECTIVE ȘI DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 5 - SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

 • (1) ASOCIAȚIA se constituie cu scopul de a acționa ca un spațiu de dialog și colaborare între principalii actori implicați în educație, cu scopul a îmbunătăți accesul elevilor și studenților la structuri educaționale și formative, de a crește calitatea proceselor educaționale și de a conecta educația continuă cu mediul economic.

C-EDU va susține intersectarea formării profesionale cu cercetarea sș i inovarea, în scopul racordării educației la dinamica schimbărilor sociale.

Clusterul de educație C-EDU își asumă conceptul de entitate inovatoare în ceea ce privește formarea capitalului uman adaptat Ia inovațiile și schimbările tehnologice care condiționează dezvoltarea educațională.

Viziunea C-EDU este cea a unui ecosistem educațional conectat și competent, care pune în centrul proceselor educaționale elevul/studentul, asigurându-i acestuia-instrumentele și abilitățile care îl vor transforma într-un membru al societății competent, empatic și participant activ la structurarea comunității.

 • (2) ASOCIAȚIA va acționa în vederea atingerii următoarelor obiective de dezvoltare a CLUSTERULUI DE EDUCAȚIE C-EDU:

 • 1. Asigurarea standardelor de calitate ale proceselor educative și conectarea acestora cu cele europene/internaționale;

 • 2. Creșterea calității educației preuniversitare și universitare prin raportarea la economia viitorului și, implicit, la formarea acelor competențe care o vor susține [norme europene - creativitate, dezvoltare antreprenorială și personală, gândire critică etc);

 • 3. Introducerea în programele de învățare formale a cursurilor formatoare de abilități personale și interpersonale - educație culturală, dezvoltare personală, cetățenie activă, etc.;

 • 4. îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la educație în toate formele ei;

 • 5. Conectarea structurilor educaționale cu cele profesionale;

 • 6. Dezvoltarea unei oferte curriculare interinstituțională care dezvoltă competențe transversale;

 • 7. Crearea unor infrastructuri educaționale [poli de cercetare] care să faciliteze dezvoltarea unor activități interdisciplinare^

 • (3) Activitățile asociației sunt descrise pe larg în cuprinsul statutului asociației.

Art. 6 - DURATA

S-a stabilit durata de funcționare a ASOCIAȚIEI pe o perioadă nedeterminată.

|                       III. PATRIMONIUL INIȚIAL SI ORGANELE DE CONDUCERE

|

Art. 7 - PATRIMONIUL INIȚIAL

Patrimoniul inițial al Asociației este de 10.000 lei, fiind vărsați prin contribuția membrilor fondatori.

Art. 8 - ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL

 • (1) Primul Consiliu Director va avea în special rol de coordonare și va fi compus din 3 persoane: 1 președinte, 1 vicepreședinte și 1 membru al Consiliului Director. Prima componență nominală a Consiliul Director este următoarea:

 • 1. Președinte: Simona Baciu

 • 2. Vicepreședinte: Daniela Popescu

 • 3. Membru Consiliul Director: Marinela Marc

 • (2) In primele 3 luni de la înființare se organizează Adunarea Generala unde se va alege un Consiliu Director compus din 10 persoane: 1 președinte, 1 vicepreședinte si 8 membrii ai Consiliului Director, fiecare dintre acestea reprezentând un membru fondator al ASOCIAȚIEI.

 • (3) Nominalizarea și alegerea componenței Consiliului Director se va face în cadrul Adunării Generale.

 • (4) Perioada pentru care se alege nominal componența Consiliului Director este de 2 ani.

 • (5) Persoanele care compun Consiliului Director nu vor fi remunerate/vor fi remunerate.

 • (6) Consiliul Director poate lua decizii statutare prin prezența majorității simple la ședința în cauză.

 • (7) Deciziile Consiliului Director se vor lua prin votul majorității simple celor prezenți. Fiecare persoană, respectiv președintele, vicepreședinții si membrii Consiliului Director au dreptul la vot egal, respectiv 1 vot / membru.

 • (8) Desfășurarea activității Consiliului Director va fi reglementată în cadrul unui Regulament intern de organizare și funcționare, supus aprobării Adunării Generale a membrilor fondatori, în conformitate cu drepturile și obligațiile stabilite în Statutul ASOCIAȚIEI.

 • (9] Activitatea de control a gestiunii patrimoniului și a activității economico-financiare a ASOCIAȚIEI este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea Generală.

Art. 9. Pentru îndeplinirea formalităților legate de atestarea, înregistrarea și îndeplinirea formalităților legale privind atestarea Statutului și Actului Constitutiv, înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor a Asociației „CLUSTER DE EDUCAȚIE C-EDU”, se mandatează Simona Diana Baciu, care poate angaja un avocat pentru îndeplinirea mandatului.

Art.10. Prezentul act constitutiv se completează cu prevederile legislației în vigoare.

Redactat azi,..............2020, la Cluj-Napoca în 14 [paisprezece] exemplare originale.

FUNDAȚIA TRANSYLVANIA COLLEGE

reprezentant Simona Baciu

ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA” reprezentant Jucan Vasile

UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA reprezentant Moraru Radu-Marcel

"i

UNIVERSITATEA "BABEȘ BOLYAI”

reprezentant Daniel David

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU

HAȚIEGANU”

reprezentant Buzoianu Anca Dana

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ

VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

reprezentant Catoi Cornel

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

reprezentant Topa Vasile

JUDEȚUL CLUJ

reprezentant Tise Alin

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ reprezentant Marc Marinela

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA reprezentant Boc Emil

hik Ă A*

—C^A^exa 2 la Hotararea nr.642/2020

s __-—X. a* a

I

EDU"

CAPITOLUL I. NATURA JURIDICĂ, DENUMIRE, MEMBRII FONDATORI ȘI SEDIU (FILIALE / SUCURSALE)

Art. 1 - NATURA JURIDICĂ

(1) ASOCIAȚIA "CLUSTER DE EDUCAȚIE C-EDU” denumită în continuare ASOCIAȚIE, acronim C-EDU, s-a constituit în mod voluntar de către membrii fondatori și se înregistrează ca persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentelor acte constitutive, a dispozițiilor cuprinse în OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, modificată și aprobată prin L. 246/2005, precum și a completărilor aduse de alte norme aplicabile persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, potrivit legislației române.

(2) ASOCIAȚA este neguvernamentală, apolitică, nonprofit și independentă, nesubordonată vreunei alte persoane juridice.

Art. 2 - MEMBRII FONDATORI:

 • 1. FUNDAȚIA TRANSYLVANIA COLLEGE, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Băișoara 2A, jud. Cluj, România având numărul 163/01.03.1996 din Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor Judecătoria Cluj-Napoca, având cod unic de înregistrare 8590047, email: simona.baciu@transylvania-college.ro, reprezentată prin Dna. Baciu Simona;

 • 2. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA", cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ion I. C. Brătianu 12, jud. Cluj, având cod unic de înregistrare 36923210, email: conscluj@gmail.com, reprezentată prin Dl. Rector Jucan Vasile;

 • 3. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 31, jud. Cluj, cod de înregistrare fiscală 4288098, email: public@uad.ro, reprezentată prin Dl. Rector Moraru Radu-Marcel;

 • 4. UNIVERSITATEA "BABEȘ BOLYAI", cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 ap.8, jud. Cluj, cod de înregistrare fiscală 4305849, email: contact@ubbcluj.ro, reprezentată prin Dl. Rector Daniel David;

 • 5. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU", cu sediul în Cluj-Napoca, str. Str. Victor Babeș, nr. 8, jud. Cluj, având cod unic de înregistrare 4288047, email: contact@ubbcluj.ro, reprezentată prin Dna Rector Buzoianu Anca Dana;

 • 6. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur 3-5, jud. Cluj, având cod unic de înregistrare 4288381, email: contact@usamvcluj.ro, reprezentată prin Dl. Rector Cătoi Cornel;

 • 7. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, jud. Cluj, având cod unic de înregistrare 4288306, email: contact@utcluj.ro, reprezentată prin Dl. Rector Țopa Vasile;

 • 8. JUDEȚUL CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților 106, Cluj-Napoca, jud. Cluj, având cod unic de înregistrare 4288110, email: infopublic@cjcluj.ro, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean dl. Tise Alin;

 • 9. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Strada Argeș nr. 24, Cluj-Napoca, jud. Cluj, având cod unic de înregistrare 4485669, email: cluj@isjcj.ro, reprezentat prin Inspector Școlar General Prof. Marinela Marc;

 • 10. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților 1-3, jud. Cluj, având cod de identificare fiscală 4305857, email: registratura@primariaclujnapoca.ro, reprezentat prin Primar dl. Boc Emil;

  .     .. . '22    .        ' ."' '                                                                     ' WiKPn’■ '           / ■ _____BJffiffil


Denumirea este "ASOCIAȚIA CLUSTER DE EDUCAȚIE C-EDU”, denumire rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul 180794 din 06.03.2020 eliberată' de către Ministerul Justiției - Serviciul Comunicare și Relații Publice.

Art. 4 - Sediul ASOCIAȚIEI

 • (1) Sediul ASOCIAȚIEI este România, jud. Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Aleea Băișoara 2A.

 • (2) Asociația își poate desfășura activitatea pe întregul teritoriu al României și în străinătate.

 • (3) în funcție de necesități, asociația își poate constitui filiale și sucursale, în țară sau străinătate, prin decizia Adunării Generale, în condițiile legii.

CAPITOLUL II. SCOP, OBIECTIVE ȘI DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 5 - SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

 • (1) ASOCIAȚIA se constituie cu scopul de a acționa ca un spațiu de dialog și colaborare între principalii actori implicați în educație, cu scopul a îmbunătăți accesul elevilor și studenților la structuri educaționale și formative, de a crește calitatea proceselor educaționale și de a conecta educația continuă cu mediul economic.

C-EDU va susține intersectarea formării profesionale cu cercetarea s? i inovarea, în scopul racordării educației la dinamica schimbărilor sociale.

Clusterul de educație C-EDU își asumă conceptul de entitate inovatoare în ceea ce privește formarea capitalului uman adaptat la inovațiile și schimbările tehnologice care condiționează! dezvoltarea educațională.

Viziunea C-EDU este cea a unui ecosistem educațional conectat și competent, care pune în centrul proceselor educaționale elevul/studentul, asigurându-i acestuia instrumentele și abilitățile care îl vor transforma într-un membru al societății competent, empatic și participant activ la structurarea comunității.

 • (2) ASOCIAȚIA va acționa în vederea atingerii următoarelor obiective de dezvoltare a CLUSTERULUI DE EDUCAȚIE C-EDU:

 • 1. Asigurarea standardelor de calitate ale proceselor educative și conectarea acestora cu cele europene/internaționale;

 • 2. Creșterea calității educației preuniversitare și universitare prin raportarea la economia viitorului și, implicit, la formarea acelor competențe care o vor susține (norme europene - creativitate, dezvoltare antreprenorială și personală, gândire critică etc);

 • 3. Introducerea în programele de învățare formale a cursurilor formatoare de abilități personale și interpersonale - educație culturală, dezvoltare personală, cetățenie activă, etc.;

 • 4. îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la educație în toate formele ei;

 • 5. Conectarea structurilor educaționale cu cele profesionale;

 • 6. Dezvoltarea unei oferte curriculare interinstituțională care dezvoltă competențe transversale;

 • 7. Crearea unor infrastructuri educaționale (poli de cercetare) care să faciliteze dezvoltarea unor activități interdisciplinare;

 • (3) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, ASOCIAȚIA desfasoara următoarele activitati:

 • 1. Analizarea standardelor de calitate ale proceselor educative și crearea de oportunități de conectare cu programe educative europene/internaționale;

 • 2. Elaborează strategii și programe pentru creșterea gradului de creativitate, dezvoltare antreprenorială și personală, gândire critică etc. în domeniul educațional;

 • 3. Dezvoltarea cursurilor formatoare de abilități personale și interpersonale - educație culturală, dezvoltare personală, cetățenie activă, etc.;

 • 4. Elaborează și promovează proiecte pentru îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la educație în toate formele ei;

 • 5. Organizează și acordă asistență pentru colaborarea între membrii săi în vederea conectarea structurilor educaționale cu cele profesionale;

 • 6. Acordă asistență și promovează oferte curriculare interinstituționale care dezvoltă competențe transversale;

 • 7. Efectuează activități de cercetare și studii și elaborează strategii, inițiază politici publice, construiește baze de date, sistematizează informațiile și asigură accesul larg și nediscriminatoriu al membrilor la acestea

 • 8. Crează infrastructură educațională (poli de cercetare) care să faciliteze dezvoltarea unor activități interdisciplinare

 • 9. Desfășoară activități de cercetare-dezvoltare-inovare (GDI), transfer tehnologic, precum și activități economice directe, în conformitate cu prevederile OG 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

 • 10. Organizează acțiuni de formare profesională în țară și străinătate;

 • 11. Elaborează strategii de promovare și derulează activități de promovare a proiectelor întreprinse de Asociație și de membrii acesteia (inclusiv comunicarea și promovarea facilităților proiectelor disponibile pentru uzul membrilor, atragerea de noi membri, dezvoltarea de pagini web/ portaluri etc.);

 • 12. Desfășoară activități legate de participarea Asociației și a membrilor săi la târguri, expoziții și misiuni economice (activități privind organizarea standurilor, producerea și diseminarea de materiale promoționale, contacte de afaceri cu prilejul participării la aceste evenimente).

 • 13. Desfășoară activități de marketing a rezultatelor proiectelor implementate de Asociație;

 • 14. Desfășoară activități aferente organizării de, și/sau participării la sesiuni de formare (training) și/sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experiență;

 • 15. Desfășoară activități de management, coordonare, monitorizare și raportare privind implementarea coordonată și coerentă a proiectelor și implementarea planurilor de dezvoltare sau lanțului de valoare;

 • 16. întreprinde activități de comunicare, construire de imagine (branding) la nivel național și european, mediatizarea proiectelor si a rezultatelor, întărirea cooperării cu parteneri interni și internaționali;

 • 17. în derularea activității sale, Asociația va putea achiziționa atât active corporale, cât și active necorporale, obiecte de inventar, sau poate desfășura orice alte achiziții.

 • 18. Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

Art. 6 - DURATA

S-a stabilit durata de funcționare a ASOCIAȚIEI pe o perioadă nedeterminată.

CAPITOLUL III: PATRIMONIUL, VENITURILE ȘI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI

Art 7 - PATRIMONIUL INIȚIAL

S-a stabilit patrimoniul inițial, la data constituirii ASOCIAȚIEI, în sumă de 10.000 lei, format din aportul în bani al tuturor membrilor fondatori cotizanți, respectiv câte 1.000 lei pentru fiecare membru.

Art 8 - VENITURILE ASOCIAȚIEI

 • (1) Patrimoniul inițial urmează a fi dezvoltat ulterior constituirii ASOCIAȚIEI prin:

 • a) cotizațiile anuale ale membrilor fondatori și activi cotizanti și celelalte contribuții și taxe stabilite în sarcina membrilor de către Adunarea Generală;

Pentru anul 2020 nu se achita cotizație. Cotizația membrilor asociației pentru anul 2021 va fi de 2000 ron, suma ce trebuie achitata în primul trimestru al anului.

 • b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale și/sau programe de finanțare cu fonduri europene sau internaționale;

 • e) venituri din activitățile economice directe;

 • f) fonduri/finanțări pentru proiecte în acord cu statutul ASOCIAȚIE primite de la persoane fizice

sau juridice din țară sau străinătate;

 • h) alte mijloace legale.

s

 • (2) Fondurile existente vor fi folosite exclusiv pentru îndeplinirea scopului ASOCIAȚIE și realizarea obiectivelor propuse.

|           Art. 9 - CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI

(1) Se vor efectuat toate cheltuielile necesare pentru o derulare optima a activitatilor ASOCIAȚIE și în vederea îndeplinirii scopurilor și a obiectivelor asocierii.

(2) ASOCIAȚIA va putea efectua inclusiv cheltuieli de investiții, acordate de donații și burse de studiu sau perfecționare.

CAPITOLUL IV: MEMBRII ASOCIAȚIEI. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art. 10 - MEMBRII ASOCIAȚIEI

 • (1) ASOCIAȚIA are următoarele categorii de membri:

 • a) Membri fondatori - persoane juridice care au luat inițiativa înființării asociației;

 • b) Membri activi - persoane juridice care dobândesc calitatea de membru după înființarea asociației;

 • (2) Entitățile tip Cluster, Hub Digital de Inovare și Asociații/Fundații sunt considerate membrii activi ai ASOCIAȚIEI avand aceleași drepturi și obligații cu excepția scutirii de la plata cotizației anuale datorită rolului pe care aceste entități îl au în cadrul ecosistemului regional, național și european.

 • (3) ASOCIAȚIA își desfășoară efectiv activitatea prin:

 • a) reprezentanți ai membrilor ASOCIAȚIEI;

c) colaboratori voluntari;

d) personal angajat și/sau alte tipuri de contracte, conform legislației în vigoare.

Art. 11 - DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI

 • (1) ASOCIAȚIA este o structură asociativă deschisă și orice persoană juridică poate să dobândească calitatea de membru, dacă își însușește și respectă actele constitutive, documentele de organizare și funcționare, și parcurge o procedură transparentă de aderare.

 • (2) Admiterea noilor membri în cadrul asociației se face prin hotărârea Consiliului Director, pe baza unei cereri de adeziune însoțită de copia actelor constitutive și a altor informații și documente, conform prevederilor procedurale cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

 • (3) Calitatea de membru se pierde în următoarele moduri:

 • a) la cerere, prin renunțare la calitatea de membru;

 • b) în caz de deces /pierdere/încetare a personalității juridice;

 • c] la dizolvarea asociației;

 • d) prin excludere;

 • (4) Sancțiunea de excludere se aplică de către Adunarea Generală, pentru încălcări grave sau repetate ale obligațiilor statutare, în cazurile expres prevăzute de Statut sau în alte cazuri când Adunarea Generală apreciază că repetitivitatea sau gravitatea încălcărilor impune această măsură.

 • (5) Excluderea unui membru se face la propunerea Consiliului Director sau a cel puțin 1/4 din membrii ASOCIAȚIEI, prin votul a % din totalul membrilor prezenți în urma unei convocări statutare a Adunării Generale. Această decizie este definitivă și se poate modifica doar dacă condițiile care au stat la baza excluderii se modifică, moment în care persoana juridică în cauză poate solicita din nou adeziunea la ASOCIAȚIE.

 • (6) Dobândirea și pierderea calității de membru al asociației se anunță în scris tuturor celorlalți membri ai asociației în termen de 30 de zile de la data producerii acestora.

Art. 12 - DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

 • (1) Toți membrii ASOCIAȚIEI sunt beneficiarii, fără discriminare, a tuturor rezultatelor acțiunilor/activităților întreprinse de ASOCIAȚIE în urmărirea scopului și obiectivelor pentru care aceasta s-a constituit.

 • (2) Pentru fiecare proiect individual, în funcție de gradul de implicare a membrilor în unele activitățile punctuale desfășurate de ASOCIAȚIE, vor putea exista situații în care membrii cu o implicare mai mare să beneficieze de un drept preferențial sau condiții mai favorabile la

exploatarea rezultatelor, în comparație cu ceilalți membrii ai asociației, proporțional cu contribuția fiecăruia dintre acești membri la respectivele activități și aceste situații vor fi considerate excepții față de prevederile pct. (1). Aceste excepții se vor discuta punctual de către membrii ASOCIAȚIEI atunci când se ivesc și vor fi supuse votului în cadrul Adunării Generale a Membrilor Asociației.

 • (3) Excepțiile prevăzute la pct. [2] vor avea un caracter particular, vor fi făcute publice și sunt consecințele implementării unor proiecte în care parte din membrii au o implicare semnificativă, putând avea în consecință un drept preferențial, dar nu exclusiv, în privința beneficiilor rezultate din acele acțiuni/activități. Aceste excepții vor trebui aprobate obligatoriu în ședințe ale Adunării Generale.

 • (4) Membrii fondatori ai ASOCIAȚIE au următoarele drepturi:

 • a) să participe sau să fie reprezentați la Adunările Generale ale ASOCIAȚIE, să pună în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al ASOCIAȚIEI; să își delege votul prin mandat scris unui alt membru al ASOCIAȚIE sau unei persoane desemnate în acest scop;

 • b) să sesizeze ASOCIAȚIA despre problemele care privesc interesele generale ale membrilor, în vederea apărării și promovării acestor interese;

 • c) să-și expună opiniile cu privire la orice situație legată de bunul mers al ASOCIAȚIE;

 • d) să aibă acces la evidențele contabile cu privire la modul de folosire a fondurilor cu aprobarea prealabilă a membrilor Consiliului Director al ASOCIAȚIE;

 • e) să beneficieze, în condițiile stabilite de statut și în regulamentul de funcționare, de serviciile ASOCIAȚIEI.

 • f) să propună AMBASADORI ai ASOCIAȚIEI. Procedura de numire a AMBASADORILOR, drepturile și obligațiile acestora fiind stabilită printr-un regulament separat.

 • g) în cadrul Adunării Generale, puterea de vot a membrului fondator este de 3:1 (votul său este egal cu 3 voturi).

 • (5) Membrii activi ai ASOCIAȚIE au următoarele drepturi:

 • a) Membrii activi au aceleași drepturi ca și membrii fondatori cu excepția puterii de vot.

 • b) Puterea de vot a membrului activ este de 1:1 (1 vot).

Art. 13 - OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

 • (1) Toți membrii ASOCIAȚIEI au obligații egale, exceptând atunci când eventualele drepturi preferențiale și/sau condiții mai favorabile la exploatarea unor rezultate au corelate obligații suplimentare, asumate prin liberul consimțământ al acestor membri și care, o data asumate, devin obligații ferme ale acestuia față de ASOCIAȚIE.

 • (2) Membrii fondatori și activi ai asociației au următoarele obligații decurgând din calitatea de membri:

 • a) să promoveze prin orice mijloace posibile scopul, obiectivele și activitățile ASOCIAȚIE;

 • b) să respecte prevederile statutului și hotărârile organelor de conducere ale asociației și să-i acorde sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia;

 • c) să dea dovadă de corectitudine în raport cu ceilalți membri ai asociației si să respecte Codul etic al asociației;

 • d) să se abțină de la organizarea sau înștiințarea oricăror activități contrare scopului și obiectivelor asociației sau care ar conduce la manipularea politică și/sau religioasă a celor care participă la manifestările și activitățile asociației;

 • e) Să plătească cotizația anuală, precum și alte contribuții și taxele, în condițiile și la nivelurile stabilite de Consiliul Director;

 • f) Să-și desfășoare activitatea cu respectarea legislației în vigoare.

CAPITOLUL V: ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL

Art. 14

Asociația este înființată din inițiativa membrilor fondatori prevăzuți în Actul Constitutiv

și în Statut și prezintă următoarea organizare internă:

I. ADUNAREA GENERALĂ

K)

(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației și este constituită din totalitatea membrilor fondatori și activi, la ședințele ei putând asista, cu acceptul ei, și'alte persoane. Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 • a) stabilește strategia și obiectivele generale ale asociației;

 • b] aprobă și modifică Actul constitutiv și Statutul, Regulamentul de organizare și funcționare țROF) al asociației, precum și Codul etic;

 • c] aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, Planul anual de activitate și situațiile financiare ale anului anterior și descărcarea de gestiune;

 • d) dezbate raportul de activitate al Consiliului Director și raportul de verificare al Cenzorului privind activitatea desfășurată între sesiunile Adunării Generale și dă descărcare de gestiune;

 • e) alege președintele Consiliului Director și aprobă sau modifică programul și Comitetele și sau Comisiile propuse de Consiliul Director;

 • f) stabilește numărul membrilor din consiliul director, alege și revocă membrii Consiliului Director;

 • g) stabilește numărul cenzorilor, alege și revocă cenzorii;

 • h] aprobă înființarea de filiale și/sau sucursale;

 • i) aprobă schimbarea sediului și a denumirii Asociației;

 • j) dispune aprobarea fuziunii și afilierii Asociației cu alte persoane juridice fără scop patrimonial cu obiective asemănătoare;

kj aprobă dizolvarea și lichidarea asociației și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare.

1] dezbate problemele de interes general și actual ale Asociației, adoptă rezoluții care reflectă poziția membrilor Asociației în problemele dezbătute și care cuprind concluziile și propunerile de măsuri corespunzătoare;

n) deliberează și hotărăște în privința oricăror altor probleme care intră în competența sa conform legislației în vigoare.

 • (2) Membrii fondatori si activi au drept de vot în Adunarea Generală conform art. 12 alin. 4.

 • (3) Adunarea Generală este convocată:

 • a) cel puțin o dată pe an pentru a aproba bugetul de venituri și cheltuieli;

 • b) la inițiativa Consiliului Director;

 • c) la cererea scrisă a cel puțin 20 % din numărul membrilor Asociației.

 • (4) Atribuțiile Adunării Generale se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 16

Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară, o dată în fiecare an, iar în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante care intră în competența sa și care nu suferă amânare.

Adunarea Generala poate avea loc chiar si in mediul virtual/online respectandu-se prevederile prezentului Statut și ale legislației aplicabile în vigoare.

Art. 17

(1) Adunarea Generală se convoacă, în cazurile prevăzute de Statut, de Consiliul Director, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax, e-mail, sau în orice alt mod prin care se și atestă confirmarea primirii convocării.

(2) Odată cu convocarea se comunică membrilor ordinea de zi preliminară, cu prezentarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării, precum și a datelor, locațiilor și orelor eventualelor reconvocări în situațiile de neîntrunire a cvorumului prevăzut în Statut.

Art. 18

(1) Adunarea Generală este valabil întrunită dacă sunt prezenți 50% + 1 din numărul total al membrilor ASOCIAȚIEI.

(2) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de membri, operează reconvocare, la minim 1 zi maxim 15 zile de la data primei convocări, Adunarea Generală fiind valabil întrunită în acest caz indiferent de numărul de membri, cu excepția situațiilor când pe ordinea de zi sunt prevăzute: aprobarea unei eventuale fuziuni și afilieri a

ASOCIAȚIEI cu alte persoane juridice fără scop patrimonial cu obiective asemănătoare și/sau aprobarea dizolvării și lichidării ASOCIAȚIEI și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, situații în care este nevoie de 50% + 1 din numărul total al membrilor fondatori ai ASOCIAȚIEI pentru a se putea lua decizii statutare chiar și la reconvocare.

Art. 19

(1) Adunarea Generală este condusă de Președintele în funcțiune al ASOCIAȚIEI sau de unul dintre Vicepreședinte.

(2) înainte de deschiderea Adunării Generale, se va verifica numărul membrilor prezenți după lista nominală, raportându-se Adunării Generale rezultatul verificării prin persoanele desemnate de către Consiliul Director în convocator.

Art. 20

 • (1) în cadrul unei convocări statutare, Adunarea Generală va lua decizii prin votul majorității simple a membrilor prezenți, cu excepția deciziilor privind aprobarea unei eventuale fuziuni și afilieri a ASOCIAȚIEI cu alte persoane juridice fără scop patrimonial cu obiective asemănătoare și/sau aprobarea dizolvării și lichidării ASOCIAȚIEI și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, situații în care deciziile se vor putea lua doar majoritatea calificată, respectiv 2/3 din drepturile de vot a membrilor prezenți.

 • II. CONSILIUL DIRECTOR

Art. 21

 • (1) Primul Consiliu Director va avea în special rol de coordonare și va fi compus din 3 persoane: 1 președinte, 1 vicepreședinte și 1 membru al Consiliului Director.

 • (2) Prima componență nominală a Consiliul Director este următoarea:

 • 1. Președinte: Simona Baciu

 • 2. Vicepreședinte: Daniela Popescu

 • 3. Membru Consiliul Director : Marinela Marc

 • (3) In primele 3 luni de la înființare se organizează Adunarea Generala unde se va alege un Consiliu Director compus din 10 persoane: 1 președinte, 1 vicepreședinte si 8 membrii ai Consiliului Director, fiecare dintre acestea reprezentând un membru fondator al ASOCIAȚIEI

 • (4) Nominalizarea și alegerea componenței Consiliului Director se va face în cadrul Adunării Generale.

 • (5) Perioada pentru care se alege nominal componența Consiliul Director este de 2 ani.

 • (6) Persoanele care compun Consiliul Director nu vor fi remunerate.

 • (7) Consiliul Director trebuie sa fie format din minim 50%+l membrii fondatori, cu excepția primului Consiliu Director si al doilea Consiliu Director care vor avea componenta indicata in prevederile Actului Constitutiv si ale Statutului.

 • (8) Atribuțiile Consiliului Director sunt următoarele:

 • a] asigură conducerea operativă a ASOCIAȚIEI și aplicarea hotărârilor Adunării Generale, asigurând coordonarea acțiunilor strategice la nivelul ASOCIAȚIEI;

 • b) elaborează și supune spre aprobarea și/sau modificarea Adunării Generale, Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al asociației, Planul anual de activitate, Bugetul anual de venituri și cheltuieli, precum și Codul etic;

 • c) alege managerul general al asociației, persoană care va conduce organul executiv al asociației, respectiv Entitatea de Management a Gușterului;

 • d) prezintă Adunării Generale proiectele majore ale ASOCIAȚIEI, analizând periodic stadiul de realizare al acestora, precum și execuția bugetară;

 • e] propune Ordinea de zi și elaborează materialele care se prezintă în Adunarea Generală;

 • f) asigură convocarea Adunării Generale în condițiile prevăzute în Statut;

 • g] încheie acte juridice în numele și pe seama ASOCIAȚIEI, direct sau prin persoane mandate;

 • h) aprobă Organigrama și Politica de personal ale ASOCIAȚIEI;

 • i) dezbate problemele de interes general ivite în perioada dintre adunările generale și adoptă concluziile și hotărârile cu măsurile corespunzătoare;

 • j] aprobă solicitările de adeziune la ASOCIAȚIE;

 • k] exercită orice alte atribuții prevăzute prin Statut, Adunările Generale și legislația în vigoare.

1) stabilește taxele și cotizațiile membrilor, precum și nivelul acestora;

m) aprobă participarea în calitate de membru fondator a ASOCIAȚIEI în cadrul altor asociații sau fundații constituite conform OG 26/2000 actualizată și reformulată.

Art. 22

 • (1) Consiliul Director se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei] luni.

 • (2) Convocarea Consiliului Director se face de către Președinte sau de către o persoană desemnată de acesta, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru ședințe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax, e-mail, sau în orice alt mod care atestă confirmarea primirii convocării.

 • (4) Consiliul Director poate lua decizii statutare prin prezența majorității simple la ședința în cauză. Deciziile Consiliului Director se vor lua prin votul majorității simple celor prezenți. Fiecare persoană, respectiv președintele și vicepreședinții, membrii Consiliului Director, au dreptul la vot egal, respectiv 1 vot / membru.

 • (5) Desfășurarea activității Consiliului Director va fi reglementată în cadrul unui Regulament intern de organizare și funcționare, supus aprobării Adunării Generale, în conformitate cu drepturile și obligațiile stabilite în Statutul Asociației.

Art. 23

 • (1) Calitatea de membru al Consiliului Director poate fi revocată prin votul Consiliului Director, în următoarele condiții:

 • - aduce prejudicii grave imaginii și activității Asociației;

 • - nu participă la 6 întâlniri consecutive personal sau prin reprezentant;

 • - intră în conflict cu interesele organizației.

 • (2) Completarea posturilor rămase libere, în Consiliul Director, se face în cel mult 90 de zile.

Art. 24

 • (1) Calitatea de membru a Consiliului Director încetează, dacă încetează apartenența acelei persoane fizice la persoana juridică, membru al asociației pe care o reprezenta și/sau dacă nu mai are susținerea acesteia.

 • (2) Constatarea intervenirii încetării calității de membru al unui organ în cazul prevăzut de alin.(l) se face de Consiliul Director, în termen de 30 zile de la notificarea sa în acest sens de către persoana în cauză sau de membrul în cauză sau de luarea la cunoștință pe orice altă cale a situației create.

Art. 25

Deliberările și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director se consemnează de către o persoană desemnată în acest sens de către Consiliul Director, în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe. Procesele-verbale se arhivează, prin grija Președintelui Consiliului Director, alături de toate actele Asociației.

 • III. PREȘEDINTELE

Art. 26

 • (1) Președintele asociației este ales dintre membrii Consiliului Director pentru un mandat de doi ani prin hotărârea Adunării Generale. Președintele are rol de reprezentare și exercită atribuțiile proprii prevăzute în Statut, precum și competențele delegate de Adunarea Generală și de către Consiliul Director.

 • (2) Principalele atribuții ale Președintelui sunt:

 • a] convoacă Consiliul Director și pregătește ordinea de zi a ședințelor acestuia;

 • b) analizează periodic, împreună cu membrii Asociației, stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse și a rezultatelor obținute;

 • c) reprezintă asociația în raporturile cu alte asociații și fundații, cu instituții, persoane fizice sau juridice române sau străine.

 • IV. ECHIPA DE MANAGEMENT A CLUSTERULUI

I ' ■

|            Art. 27

 • (1) Echipa de Management a Gușterului este organul executiv al ASOCIAȚIEI și concură la atingerea obiectivelor asocierii, desfășurându-și activitatea în subordinea Consiliului Director.

I -1

 • (2) Echipa de Management a Gușterului va fi condusă de un manager general ales de către Consiliul Director și care, la rândul lui, va propune echipa cu care va desfășura activități, în funcție de obiective asumate, planul de activități și bugetul avut la dispoziție.

 • (3) Echipa de Management a Gușterului, sub conducerea managerului general, are în principal următoarele atribuții:

 • a) organizează și conduce activitatea curentă a ASOCIAȚIEI în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director, a programelor și planurilor de activitate aprobate, în limita resurselor avute la dispoziție;

 • b) pregătește împreună cu Consiliul Director programele și planurile de activitate ale ASOCIAȚIEI, bugetul anual de venituri și cheltuieli, precum și situația periodică a execuției bugetare;

 • c) implementează strategia generală și programele ASOCIAȚIEI;

 • d) este responsabilă de managementul operațional al ASOCIAȚIEI;

 • e) implementează prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al ASOCIAȚIEI;

 • f) angajează ASOCIAȚIEI în relațiile cu terții, în limitele competenței delegate de către Consiliul Director, în funcție de atribuțiile fiecărui post;

 • g] participă la ședințele Consiliului Director fără drept de vot;

 • hj menține legăturile dintre membrii, membrii Consiliului Director, personalul angajat, beneficiarii și partenerii ASOCIAȚIEI;

 • i) participa la întocmirea raportului anual de activitate al ASOCIAȚIEI și orice alte rapoarte, la solicitarea Consiliului Director;

 • j) îndeplinește orice alte sarcini delegate de Consiliul Director, conform legii și prevederilor acestui Statut.

 • V. CENZORUL

Art. 28

 • (1) Controlul financiar al ASOCIAȚIEI este asigurat de un Cenzor numit de Adunarea Generală pentru un mandat de patru ani.

 • (2) Cenzorul are următoarele atribuții:

 • a) - verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b) - întocmește rapoarte de verificare și le prezintă Adunării Generale;

 • c) - poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

 • d] - îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

CAPITOLUL VI : MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A STATUTULUI ASOCIAȚIEI

Art. 29

Modificarea actului constitutiv și/sau a Statutului asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială îsi are sediul asociația, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30

Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de Procesul-Verbal al Adunării Generale, în forma atestată sau autentificată.

Art. 31

s

Demersurile pentru autentificarea sau atestarea procesului-verbal și înscrierea modificării se intreprind de către Consiliul Director. Pentru efectuarea formalităților la notarul public sau la avocat nu este necesară prezența altor persoane decât aceea a unui reprezentant al Consiliului Director sau a unei persoane împuternicite prin de Adunarea Generala ori decizie a Consiliului Director, după caz.

Art. 32


II

Mențiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află vechiul sediu, cât și în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află noul sediu.

CAPITOLUL VII: DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 33

 • (1) Cazurile și condițiile de dizolvare și lichidare a Asociației sunt cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Dizolvarea voluntară a asociației poate avea loc prin hotărârea Adunării Generale, adoptată cu cvorumul și în condițiile prevăzute de actualul Statut.

 • (3) în cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

 • (4) Aceste bunuri vor fi transmise către membrii Clusterului de Educație C-EDU, conform aportului procentual adus prin cotizațiile plătite.

CAPITOLUL VIII: LITIGII

Art. 34

Litigiile ASOCIAȚIEI cu persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabilă. în cazul în care această situație nu este posibilă, litigiile sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

CAPITOLUL IX: DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 35

Dispozițiile prezentului statut se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, modificată și aprobată prin L. 246/2005.

Art. 36

Prezentul statut intră în vigoare după dobândirea personalității juridice prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, respectiv Judecătoria Cluj-Napoca.

Redactat de avocat lancu Fulvia Mădălina Emina, în 14 [paisprezece] exemplare originale, 11 pentru asociație, două pentru instanță și unul pentru avocat.

 • 1. FUNDAȚIA TRANSYLVANIA COLLEGE reprezentant Simona Baciu

 • 2. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ

"GHEORGHE DIMA"

reprezentant Jucan Vasile

 • 3. UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

reprezentant Moraru Radu-Marcel

 • 4. UNIVERSITATEA "BABEȘ BOLYAI" reprezentant Daniel David

 • 5. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU"

reprezentant Buzoianu Anca Dana

 • 6. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA reprezentant Catoi Cornel

 • 5. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

„IULIU HAȚIEGANU”

reprezentant Buzoianu Anca Dana

 • 6. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE

ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA reprezentant Catoi Cornel

 • 7. UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA reprezentant Topa Vasile

 • 8. JUDEȚUL CLUJ reprezentant Tise Alin

 • 9. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ reprezentant Marc Marinela

 • 10. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA reprezentant Boc Emil