Hotărârea nr. 641/2020

Hotărârea 641/2020 - Aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI »

C LUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 384375/1/11.08.2020, conexat cu nr. 308086/1/30.06.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 384539/42/11.08.2020, al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 84 alin. 1, coroborat cu art. 105 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ale Hotărârii nr. 415 din 18 iunie 2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020, ale Hotărârii nr. 92/2020, precum și ale Hotărârii de Guvern nr. 435/2020, privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern, feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 42/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei, ca parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea Hotărârii nr. 93/2020.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția Economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 641 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

ROMÂNIA ♦


Anexă la Hotărârea nr. 641/2020

JUDEȚUL CLUJ


MUNICIPIUL CLUIJ-NAPOCA

de acordare a facilităților la transportul public local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar

acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Cap. I. Dispoziții generale

Art. 1. Obiectul prezentului Regulament îl constituie reglementarea cadrului general de acordare a facilităților la transportul public local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Prezentul Regulament are la bază prevederile următoarelor acte normative:

  • a) Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

  • b) Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • c) Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • d) Legea nr. 92/2007 a transportului public, cu modificările și completările ulterioare;

  • e) Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern, feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți aprobate prin Hotărîrea de Guvern nr. 42/2017".

Art. 3. Facilitățile la transportul public local rutier constau în acordarea gratuității pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, care au domiciliul pe raza U.A.T. Cluj-Napoca.

Cap. II. Condiții de acordare a facilităților la transportul public local rutier

Art. 4. (1). Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor de transport public local rutier, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat solicită Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., prin centrele de emitere a cârdurilor, în baza carnetului emis de instituția de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie de tipul cârd, cu încărcare lunară.

£2). Cârdurile emise elevilor vor fi nominale și netransmisibile.

Art. 5. (1). Cârdul de călătorie emis în condițiile menționate anterior va conține un număr de 120 de călătorii pe lună, la tariful stabilit prin hotărârea consiliului local.

(2). Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. are obligativitatea de a menține același tarif pentru elevi pe durata anului școlar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pe celelalte categorii de călători.

Art. 6 (1). Titlul de călătorie este valabil o oră de la validare, indiferent de numărul de mijloace de transport utilizate între prima și ultima validare.

(2). Titlurile de călătorie rămase neutilizate la finalul lunii nu vor fi reportate în luna următoare.

Cap. III. Modalități de decontare a abonamentelor

Art. 7. Cheltuielile pentru transportul public local rutier de care beneficiază, în mod gratuit elevii, care au domiciliul pe raza municipiului Cluj-Napoca, vor fi suportate în procent de 50% de fiecare unitate de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din sume repartizate de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației și Cercetării, la solicitarea inspectoratului școlar și 50% de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 8. (1). Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. realizează pe fiecare unitate de învățământ o situație care va cuprinde numărul de documente de transport emise și liste cu beneficiarii acestora.

(2). Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate la decontare.

(3). Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. emite factura fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pe fiecare unitate de învățământ și 50% pentru Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 9. (1). Decontarea va fi făcută, lunar, de către Municipiul Cluj-Napoca, pe bază de factură emisă de Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., însoțită de documentele prevăzute la art. 8.

(2). Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin intermediul Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate și Direcția economică, prin intermediul Biroului Buget și execuție bugetară vor verifica și vor deconta valoarea serviciilor de transport public local rutier, pentru unitățile de învățământ preuniversitar acreditate/autorizate, de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Cap. IV. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea cârdurilor de călătorie și responsabilitățile părților

Art. 10. Costul de emitere a primului cârd de călătorie va fi suportat de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 11. (D. în cazul în care elevii vor solicita emiterea unui alt cârd, din anumite motive, precum furt, pierdere, distrugere etc., costul cârdului de călătorie va fi suportat de către elevi.

(2). Cârdul vechi va fi blocat în sistemul de ticketing, iar titlurile de călătorie vor fi încărcate pe noile cârduri de călătorie.

Art. 12. Costul abonamentelor lunare vor fi suportate conform prevederilor Art. 7 din prezentul regulament.

|

Cap. V. Dispoziții finale

Art. 13. La pierderea calității de elev, cârdurile de călătorie eliberate elevilor de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. vor fi anulate la solicitarea conducerii unităților de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art. 14. Prezentul regulament poate fi actualizat/modificat prin hotărâre de consiliu local.

Direcția generală comunicare, dezvoltare locală, management proiecte


Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate Șef birou, Țene loan Vasile


Consilier superior, Ioana C. Râmniceanu-Torsin