Hotărârea nr. 640/2020

Hotărârea 640/2020 - Modificarea Anexei H.C.L. nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei H.C.L. nr. 393/2019, cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 642/2016, cu modificările și completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor H.C.L. nr. 309/2015, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei H.C.L. nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei H.C.L. nr. 393/2019 cu modificările ulterioare si a Anexei 2 la H.C.L. nr. 642/2016 cu modificările si completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor H.C.L. nr. 309/2015 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj -Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei H.C.L. nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei H.C.L. nr. 393/2019 cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 642/2016 cu modificările și completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor H.C.L. nr. 309/2015 cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 391223/1/14.08.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 391343/462/14.08.2020, al Direcției Ecologie urbană și spații verzi - Serviciul Ecologie Urbană, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Anexei H.C.L. nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei H.C.L. nr. 393/2019 cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 642/2016 cu modificările și completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor H.C.L. nr. 309/2015 cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, ale art. 20 alin. (2) lit. d, ale art. 25. alin. (1) lit. a, din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (4) lit. 1, ale art. 43 alin. (2), din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate,

Reținând Avizul Comisiei de prețuri și tarife nr. 386622.1/13.08.2020 pentru activitățile de salubrizare menajeră, respectiv Avizul Comisiei de prețuri și tarife nr. 386622/13.08.2020 pentru activitățile de salubrizare stradală;

Potrivit dispozițiunilor art. art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 633/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 990/2019 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A., conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 393/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 991/2019 privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorii S.C. Rosal Grup S.A. și Compania de Salubritate Brantner Veres S.A., conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Se aprobă modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 632/2019 și prin Hotărârea nr. 992/2019, în sensul modificării Anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca- Sectorul II, nr. 449745/2016, încheiat cu S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L., conform Anexei III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. Se aprobă încetarea parțială a Hotărârii nr. 309/2015, astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015, Hotărârea nr. 588/2019, Hotărârea nr. 634/2019 și Hotărârea nr. 989/2019, în ceea ce privește tariful pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Art. V. Se aprobă acordarea subvenției din bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca în cuantum de 116,15 lei/tonă fără T.V.A, pentru finanțarea costurilor de operare aferente serviciului public de salubrizare menajeră.

Art. VI. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, și Direcția Economică.

Art. VII. Prezenta hotărâre se comunică operatorilor de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca și R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea

ieral al municipiului, irJjra R^ȘCA

Nr. 640 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Tarifele pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.

Nr crt

Activitatea

Cantitate maximă Acord cadru

Unitatea de măsură (UM)

Preț unitar lei/UM fără TVA

1

Măturat și aspirat mecanizat trotuare si carosabil

619819,02

1000 mp

10,4

2

întreținere străzi

1687813,37

1000 mp

6,86

3

Măturat manual carosabil și trotuare

697777,84

1000 mp

16,28

4

Spălat din furtun

324794,29

1000 mp

18,74

5

Curățat manual rigole

2184,00

1000 ml

797,09

6

Stropit din paleți

209706,16

1000 mp

4,63

7

Curățat manual zăpada și gheața

6225,44

1000 mp

448,25

8

încărcat, transportat zăpada și gheața

136959,22

mc

9,04

9

Pluguit

192495,51

1000 mp

3,06

10

Combaterea poleiului cu sare pură

320825,86

1000 mp

17,05

11

Combaterea poleiului cu emulsie de sare

16041,29

1000 mp

27,53

12

Combaterea poleiului cu soluție de clorură de calciu

64165,17

1000 mp

15,88

13

Combaterea poleiului cu amestec de sare și nisip

16041,29

1000 mp

25,09

14

Curățarea de zăpadă a gurilor de scurgere

6240,Otf^ A

/ O Y   %

-

buc \ TN * \

5,162/a-A:_________Z             ________ . ! i:_ LSWWdi^J

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa II la Hotărârea nr.640/2020


DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ

Tarifele distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj Napoca, urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019

\o

Notă :


O        i

Nr crt

Activitatea prestată

Tarif aprobat TVA inclus, pentru Persoane fizice și Agenți economici/Instituții publice

Persoane fizice

Agenți economici/Instituții publice

lei/pers

lei/mc

lei/mc

1

Precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale reziduale sortate

14,43

70,98

125,37

2

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase de mobilier

32,21

51,37

3

A

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de Construcții și demolări

37,01

53,45

^Gestionarea deșeurilor Menajere reciclabile (hârtie, plastic, metal, sticlă)

0

0

0

L          .X

deșepme nesortate se va aplica o majorare de tarif de 25% la tarifele de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale reziduale sortate

DIRECTO

Vasile M


sXECUTIV ovanAnexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune, nr. 449745/26.10.2016

Tarifele pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L.

Nr crt

Activitatea

Unitatea de măsură (UM)

Preț unitar lei/UM fără TVA

1

Măturat și aspirat mecanizat trotuare și carosabil

1000 mp

13,04

2

întreținere străzi

1000 mp

6,36

3

Măturat manual carosabil și trotuare

1000 mp

10,61

4

Spălat din furtun

1000 mp

23,41

5

Curățat manual rigole

1000 ml

398,76

6

Stropit din paleți

1000 mp

5,71

7

Curățat manual zăpada și gheața

1000 mp

280,08

8

încărcat, transportat zăpada și gheața

mc

12,46

9

Pluguit

1000 mp

7,71

10

Combaterea poleiului cu sare pură

1000 mp

19,09

11

Combaterea poleiului cu emulsie de sare

1000 mp

32,49

12

Combaterea poleiului cu soluție de clorură de calciu

1000 mp

19,65

13

Combaterea poleiului cu amestec de sare și nisip

1000 mp

,Â~ty7\

34,45

14

Curățarea de zăpadă a gurilor de scurgef^ . \

-Ux, * buc

12,15

DIRECTOR-EXECUTIV                   ©/      SEF SERVICIU

Vasile MoldoVan                    xȚ' ? ?. > n v ,.x             Marius Coros