Hotărârea nr. 639/2020

Hotărârea 639/2020 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 394712/1/18.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 394773 /414/18.08.2020 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice;

Potrivit dispozițiunilor art. 129,133 alin. 1,139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020 conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.2, 2A.3, 2A.4, 2A.5, 2A.6, 2A.7, 2A.8, 2A.9, 2A.10, 2A.11, 2A.12, 2A.13, 2A.14, 2A.15, 2A.16, 2A.17, 2A.18, 2A.19, 2A.20, 2A.21, 2A.23, 2A.24, 2A.25,

2A.27, 2A.29, 2A.30, 2A.31, 2A.32, 2A.33, 2A.34, 2A.35, 2A.38, 2A.39, 2A.40, 2A.41, 2A.43,

2A.44, 2A.45, 2A.46, 2A.47, 2A.48, 2A.49, 2A.50, 2A.51, 2A.52, 2A.53, 2A.54, 2A.55, 2A.56,

2A.57, 2A.58, 2A.59, 2A.60, 2A.61, 2A.62, 2A.63, 2A.64, 2A.65, 2A.66, 2A.67, 2A.68, 2A.69,

2A.70, 2A.71, 2A.72, 2A.74, 2A.75, 2A.77, 2A.78, 2A.79, 2A.80, 2A.81, 2A.82, 2A.82.1, 2A.82.2, 5F, 5E1, și 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.9.1, 7.9.2, 7.9.3, 7.9.4, 7.10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bugetul general este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe și, la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

 • 1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.516.472.489 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.339.885.960 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 2.165.635 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 289.816.994 lei.

 • 2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 1.719.314.128 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.537.992.691 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 2.300.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 294.417.537 lei.

 • 3. Excedentul anilor precedenți - bugetul local, în sumă de 198.106.731 lei.

 • 4. Excedentul anilor precedenți - bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 134.365 iei.

 • 5. Excedentul anilor precedenți - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 4.600.543 lei.

Art. 3. Se aprobă finanțarea de bază, finanțarea complementară și a altor drepturi pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, conform anexelor, 2A.4, 2.A.5, 2A.82, 2A.82.1 și 2A.82.2.

Art. 4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local, în vederea susținerii finanțării de bază aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2020, cu suma de 13.793.700 lei, conform Anexelor 2A.4, 2A.82 și 2A.82.1.

Art. 5. Se aprobă finanțarea complementară aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pe anul 2020 din bugetul local, cu suma de 73.073.483 lei, conform Anexelor 2A.5, 2A.82 si 2A.82.2.

Art. 6. Se aprobă ca din suma de 25.500.000 lei cuprinsă în bugetul local la capitolul 66.02 titlul 51 și în bugetul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca la capitolul 66.10 titlul 20 bunuri și servicii să se achite de către spital diferența dintre costul total și tariful pe pacient decontat de către Casa de asigurări de sănătate pentru pachetul de servicii medicale și a cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituțiile publice subordonate.

Nr. 639 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


ANEXA 1 la Hotărârea nr. 639/2020

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL GENERAL RECTIFICAT PE ANUL 2020lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget rectificat HCL 530/2020

Influență

Buget Rectificat

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.510.259.132

6.213.357

1.516.472.489

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

1.002.047.250

5.706.357

1.007.753.607

BUGETUL DE DEZVOLTARE

508.211.882

507.000

508.718.882

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.713.100.771

6.213.357

1.719.314.128

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

1.006.594.793

5.706.357

1.012.301.150

BUGETUL DE DEZVOLTARE

706.505.978

507.000

707.012.978

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.510.259.132

6.213.357

1.516.472.489

1

2A BUGETUL LOCAL

1.333.672.603

6.213.357

1.339.885.960

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ - Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

2.165.635

0

2.165.635

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

284.816.994

5.000.000

289.816.994

4E învățământ

14.651.225

0

14.651.225

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

152.292.960

5.000.000

157.292.960

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

117.872.809

0

117.872.809

Transferuri între bugete (se scad)

110.396.100

5.000.000

115.396.100

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.713.100.771

6.213.357

1.719.314.128

1

2A BUGETUL LOCAL

1.531.779.334

6.213.357

1.537.992.691

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ - Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

2.300.000

0

2.300.000

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

289.417.537

5.000.000

294.417.537

4E învățământ

17.150.437

0

17.150.437

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

154.000.000

5.000.000

159.000.000

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

118.267.100

0

118.267.100

Transferuri între bugete (se scad)

110.396.100

5.000.000

115.396.100

Excedentul anilor precedenți

-202.841.639

0

-202.841.639

Director Execuți

Olimpia Moi^răda

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 2A la Hotărârea nr.639/2020


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2020

Sursa de finanțare: 02A

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

1.333.672.603,00

6.213.357,00

1.339.885.960,00

00.02

VENITURI PROPRII

852.221.236,00

158.400,00

852.379.636,00

00.03

I. VENITURI CURENTE

930.800.809,00

40.302,00

930.841.111,00

00.04

A. VENITURI FISCALE

851.242.250,00

0,00

851.242.250,00

00.05

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

611.560.000,00

0,00

611.560.000,00

03.00.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

611.560.000,00

0,00

611.560.000,00

03.02A

Impozit pe venit

6.659.000,00

0,00

6.659.000,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

6.659.000,00

0,00

6.659.000,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

604.901.000,00

0,00

604.901.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

604.901.000,00

0,00

604.901.000,00

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

117.575.000,00

0,00

117.575.000,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

117.575.000,00

0,00

117.575.000,00

07.02A.01

Impozit pe clădiri

91.711.000,00

0,00

91.711.000,00

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

28.706.000,00

0,00

28.706.000,00

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

63.005.000,00

0,00

63.005.000,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

16.063.000,00

0,00

16.063.000,00

07.02A.02.(^^/<'gSp-

Igipozit pe terenuri - PF

8.897.000,00

0,00

8.897.000,00

07.02A.02.ig (£^85^

IjSbpozit pe terenuri - PJ

6.708.000,00

0,00

6.708.000,00

07.02A.02.0^*

^fijpozit pe terenurile extravilane

458.000,00

0,00

458.000,00


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

9.801.000,00

0,00

9.801.000,00

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

119.885.000,00

0,00

119.885.000,00

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

77.832.000,00

0,00

77.832.000,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

55.016.000,00

0,00

55.016.000,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

2.000,00

0,00

2.000,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

2.000,00

0,00

2.000,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

2.741.000,00

0,00

2.741.000,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

1.901.000,00

0,00

1.901.000,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

840.000,00

0,00

840.000,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39.310.000,00

0,00

39.310.000,00

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

30.568.000,00

0,00

30.568.000,00

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PE

18.171.000,00

0,00

18.171.000,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

12.397.000,00

0,00

12.397.000,00

16.02A.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

8.742.000,00

0,00

8.742.000,00

18.00.01

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.222.250,00

0,00

2.222.250,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.222.250,00

0,00

2.222.250,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.222.250,00

0,00

2.222.250,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

79.558.559,00

40.302,00

79.598.861,00

30.00.02

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.986.731,00

0,00

14.986.731,00

30.02A

Venituri din proprietate

14.986.731,00

0,00

14.986.731,00

30.02A.01

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

596.731,00

0,00

596.731,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

14.319.000,00

0,00

14.319.000,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

14.319.000,00

0,00

14.319.000,00


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

30.02A.08

Venituri din dividente

71.000,00

0,00

71.000,00

30.02A.08.02

Venituri din dividende de la alti plătitori

71.000,00

0,00

71.000,00

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

64.571.828,00

40.302,00

64.612.130,00

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

22.497.000,00

0,00

22.497.000,00

33.02A.08

Venituri din prestări de servicii

21.660.000,00

0,00

21.660.000,00

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

670.000,00

0,00

670.000,00

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

111.000,00

0,00

111.000,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

14.000,00

0,00

14.000,00

33.02A.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

42.000,00

0,00

42.000,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

76.000,00

0,00

76.000,00

34.02A.02

Taxe extrajudiciare de timbru

68.000,00

0,00

68.000,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

8.000,00

0,00

8.000,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.401.000,00

0,00

20.401.000,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

19.849.000,00

0,00

19.849.000,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

19.849.000,00

0,00

19.849.000,00

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

552.000,00

0,00

552.000,00

36.02A

Diverse venituri

20.238.994,00

37.350,00

20.276.344,00

36.02A.01

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

28.780,00

0,00

28.780,00

36.02A.01.01

Venituri din aplicația prescripției extinctive

28.780,00

0,00

28.780,00

36.02A.06

Taxe speciale

19.100.000,00

0,00

19.100.000,00

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

1.017,00

0,00

1.017,00

36.02A.23

Taxa de reabilitare termica

264.197,00

37.350,00

301.547,00

36.02A.50

Alte venituri

845.000,00

0,00

845.000,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

1.358.834,00

2.952,00

1.361.786,00

37.02A.01

Donatii si sponsorizări

1.358.834,00

2.952,00

1.361.786,00

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-102.988.256,00

5.703.405,00

-97.284.851,00

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

102.988.256,00

-5.703.405,00

97.284.851,00


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

39.00.01

II. VENITURI DIN CAPITAL

611.261,00

121.050,00

732.311,00

39.02A

Venituri din valorificarea unor bunuri

611.261,00

121.050,00

732.311,00

39.02A.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

10.268,00

38.443,00

48.711,00

39.02A.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

20.442,00

3.061,00

23.503,00

39.02A.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

417.494,00

22.364,00

439.858,00

39.02A.10

Depozite speciale pentru construcții de construinte

163.057,00

57.182,00

220.239,00

42.00.01

IV. SUBVENȚII

108.154.045,00

907.801,00

109.061.846,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

108.154.045,00

907.801,00

109.061.846,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

108.154.045,00

907.801,00

109.061.846,00

42.02A.34

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

20.000,00

0,00

20.000,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

45.000,00

0,00

45.000,00

42.02A.55

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

42.02A.65

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

13.702.000,00

0,00

13.702.000,00

42.02A.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

84.087.045,00

907.801,00

84.994.846,00

42.02A.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

9.300.000,00

0,00

9.300.000,00

45.02A

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate

8.875.662,00

0,00

8.875.662,00

45.02A.18

Mecanismul financiar norvegian

17.662,00

0,00

17.662,00

45.02A.18.01

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

17.662,00

0,00

17.662,00

45.02A.19

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

8.858.000,00

0,00

8.858.000,00

45.02A.19.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

8.858.000,00

0,00

8.858.000,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

285.230.826,00

5.144.204,00

290.375.030,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

282.383.036,00

5.144.204,00

287.527.240,00

48.02A.01.01

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

227.730.459,00

5.144.204,00

232.874.663,00

48.02A.01.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

54.652.577,00

0,00

54.652.577,00

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

2.811.800,00

0,00

2.811.800,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

2.811.800,00

0,00

2.811.800,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

48.02A.15

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

35.990,00

0,00

35.990,00

48.02A.15.01

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

35.990,00

0,00

35.990,00

TOTAL CHELTUIELI

1.531.779.334,00

6.213.357,00

1.537.992.691,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.233.932.343,00

5.946.020,00

1.239.878.363,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

215.070.500,00

0,00

215.070.500,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

204.019.500,00

0,00

204.019.500,00

10.01.01

Salarii de baza

160.703.000,00

0,00

160.703.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

18.441.000,00

0,00

18.441.000,00

10.01.06

Alte sporuri

4.772.000,00

0,00

4.772.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

580.000,00

0,00

580.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

105.000,00

0,00

105.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

7.917.000,00

0,00

7.917.000,00

10.01.29

Stimulentul de risc

4.029.500,00

0,00

4.029.500,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

7.472.000,00

0,00

7.472.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

6.526.000,00

0,00

6.526.000,00

10.02.02

Norme de hrana

3.880.000,00

0,00

3.880.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

2.646.000,00

0,00

2.646.000,00

10.03

Contribuții

4.525.000,00

0,00

4.525.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

4.525.000,00

0,00

4.525.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

384.711.542,00

-804.334,00

383.907.208,00

20.01

Bunuri si servicii

158.053.736,00

-1.568.900,00

156.484.836,00

20.01.01

Furnituri de birou

2.725.000,00

0,00

2.725.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

3.832.306,00

31.100,00

3.863.406,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

32.873.045,00

-33.000,00

32.840.045,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

39.447.103,00

-1.500.000,00

37.947.103,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

1.220.000,00

0,00

1.220.000,00

20.01.06

Piese de schimb

1.919.003,00

0,00

1.919.003,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01.07

Transport

665.545,00

-10.000,00

655.545,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

3.554.228,00

5.000,00

3.559.228,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

39.464.000,00

-26.000,00

39.438.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

32.353.506,00

-36.000,00

32.317.506,00

20.02

Reparatii curente

63.481.727,00

0,00

63.481.727,00

20.03

Hrana

2.166.000,00

0,00

2.166.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.166.000,00

0,00

2.166.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

3.839.190,00

2.253.866,00

6.093.056,00

20.04.01

Medicamente

134.000,00

0,00

134.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

2.859.490,00

32.646,00

2.892.136,00

20.04.03

Reactivi

20.000,00

0,00

20.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

825.700,00

2.221.220,00

3.046.920,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

26.962.353,00

122.400,00

27.084.753,00

20.05.01

Uniforme si echipament

2.158.000,00

-2.000,00

2.156.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

182.000,00

0,00

182.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

24.622.353,00

124.400,00

24.746.753,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

1.646.200,00

0,00

1.646.200,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

1.053.200,00

0,00

1.053.200,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

593.000,00

0,00

593.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

709.800,00

0,00

709.800,00

20.12

consultanta si expertiza

78.700,00

-5.000,00

73.700,00

20.13

Pregătire profesionala

1.433.000,00

-4.000,00

1.429.000,00

20.14

Protecția muncii

532.000,00

0,00

532.000,00

20.16

studii si cercetări

250.000,00

0,00

250.000,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor

400.000,00

0,00

400.000,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor interne

400.000,00

0,00

400.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

6.868.720,00

0,00

6.868.720,00

20.30

Alte cheltuieli

118.290.116,00

-1.602.700,00

116.687.416,00

L___EW/Wi'.TLVÎ' ’1

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.30.01

Reclama si publicitate

1.543.000,00

0,00

1.543.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.019.000,00

0,00

1.019.000,00

20.30.04

Chirii

1.729.000,00

0,00

1.729.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

113.999.116,00

-1.602.700,00

112.396.416,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

4.000.000,00

27.700.000,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

0,00

23.700.000,00

40.30

Alte subvenții

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

112.896.100,00

5.000.000,00

117.896.100,00

51.01

Transferuri curente

39.300.100,00

5.000.000,00

44.300.100,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

18.800.100,00

0,00

18.800.100,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

20.500.000,00

5.000.000,00

25.500.000,00

51.02

Transferuri de capital

73.596.000,00

0,00

73.596.000,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

5.339.000,00

0,00

5.339.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

68.257.000,00

0,00

68.257.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.339.000,00

0,00

23.339.000,00

55.01

A. Transferuri interne

22.839.000,00

0,00

22.839.000,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

0,00

23.000,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizatii internaționale)

500.000,00

0,00

500.000,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

0,00

500.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

100.617.292,00

-2.211.000,00

98.406.292,00

57.02

Ajutoare sociale

100.617.292,00

-2.211.000,00

98.406.292,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

39.008.703,00

0,00

39.008.703,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

61.583.589,00

-2.211.000,00

59.372.589,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

0,00

25.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

339.243.109,00

0,00

339.243.109,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

335.476.109,00

0,00

335.476.109,00

58.01.01

Finanțarea naționala

59.430.776,00

-30.000,00

59.400.776,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

246.838.333,00

0,00

246.838.333,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

29.207.000,00

30.000,00

29.237.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.450.000,00

0,00

3.450.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

545.000,00

0,00

545.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.901.000,00

0,00

2.901.000,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

0,00

4.000,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

0,00

148.000,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

0,00

111.000,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

0,00

37.000,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

0,00

169.000,00

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

0,00

169.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

16.854.800,00

-38.646,00

16.816.154,00

59.01

Burse

14.446.800,00

0,00

14.446.800,00

59.40      \

_______&__s»_____

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

2.408.000,00

-38.646,00

2.369.354,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

282.876.180,00

507.000,00

283.383.180,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

282.876.180,00

507.000,00

283.383.180,00

Active fixe

282.876.180,00

507.000,00

283.383.180,00

Construcții

16.230.000,00

0,00

16.230.000,00

7i.oi.oXf0M^^-x *y

Mașini, echipamente si mijloace de transport

13.859.000,00

114.000,00

13.973.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7.416.025,00

201.300,00

7.617.325,00

71.01.30

Alte active fixe

245.371.155,00

191.700,00

245.562.855,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.979.000,00

0,00

17.979.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.979.000,00

0,00

17.979.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

17.979.000,00

0,00

17.979.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

17.979.000,00

0,00

17.979.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-3.008.189,00

-239.663,00

-3.247.852,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-3.008.189,00

-239.663,00

-3.247.852,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-3.008.189,00

-239.663,00

-3.247.852,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-2.135.878,00

-239.663,00

-2.375.541,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

-872.311,00

0,00

-872.311,00

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

245.742.320,00

-155.772,00

245.586.548,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

219.699.320,00

-155.772,00

219.543.548,00

01

CHELTUIELI CURENTE

194.911.214,00

0,00

194.911.214,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

82.533.000,00

0,00

82.533.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

79.643.000,00

0,00

79.643.000,00

10.01.01

Salarii de baza

67.552.000,00

0,00

67.552.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

7.850.000,00

0,00

7.850.000,00

10.01.06

Alte sporuri

81.000,00

0,00

81.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

580.000,00

0,00

580.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

70.000,00

0,00

70.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

2.450.000,00

0,00

2.450.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

1.060.000,00

0,00

1.060.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

10.03

Contribuții

1.790.000,00

0,00

1.790.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.790.000,00

0,00

1.790.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

98.952.925,00

0,00

98.952.925,00

20.01

Bunuri si servicii

10.160.654,00

0,00

10.160.654,00

20.01.01

Furnituri de birou

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.317.126,00

0,00

1.317.126,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

250.000,00

0,00

250.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

350.000,00

0,00

350.000,00

20.01.06

Piese de schimb

345.000,00

0,00

345.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.316.528,00

0,00

2.316.528,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.372.000,00

0,00

2.372.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

510.000,00

0,00

510.000,00

20.02

Reparatii curente

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

810.000,00

0,00

810.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

150.000,00

0,00

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

660.000,00

0,00

660.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

990.000,00

0,00

990.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

450.000,00

0,00

450.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

540.000,00

0,00

540.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

250.000,00

0,00

250.000,00

20.13

Pregătire profesionala

377.000,00

0,00

377.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

800.000,00

0,00

800.000,00

20.30

Alte cheltuieli

82.565.271,00

0,00

82.565.271,00

20.30.01

Reclama si publicitate

1.471.000,00

0,00

1.471.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

959.000,00

0,00

959.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

80.135.271,00

0,00

80.135.271,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

500.000,00

0,00

500.000,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizatii internaționale)

500.000,00

0,00

500.000,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

0,00

500.000,00

___

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

12.155.289,00

0,00

12.155.289,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

9.734.289,00

0,00

9.734.289,00

58.01.01

Finanțarea naționala

1.459.653,00

0,00

1.459.653,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

8.274.636,00

0,00

8.274.636,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.421.000,00

0,00

2.421.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

362.000,00

0,00

362.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.055.000,00

0,00

2.055.000,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

0,00

4.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

770.000,00

0,00

770.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

770.000,00

0,00

770.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.657.000,00

0,00

25.657.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

25.657.000,00

0,00

25.657.000,00

71.01

Active fixe

25.657.000,00

0,00

25.657.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

9.479.000,00

0,00

9.479.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

4.312.000,00

0,00

4.312.000,00

71.01.30

Alte active fixe

11.866.000,00

0,00

11.866.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-868.894,00

-155.772,00

-1.024.666,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-868.894,00

-155.772,00

-1.024.666,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-868.894,00

-155.772,00

-1.024.666,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-868.894,00

-155.772,00

-1.024.666,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

219.699.320,00

-155.772,00

219.543.548,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

219.699.320,00

-155.772,00

219.543.548,00

54.02A

Alte servicii publice generale

9.143.000,00

0,00

9.143.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.143.000,00

0,00

9.143.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.298.000,00

0,00

6.298.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

10.01

Cheltuieli salariale in bani

6.075.000,00

0,00

6.075.000,00

10.01.01

Salarii de baza

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

640.000,00

0,00

640.000,00

10.01.06

Alte sporuri

3.000,00

0,00

3.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

5.000,00

0,00

5.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

172.000,00

0,00

172.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

55.000,00

0,00

55.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

83.000,00

0,00

83.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

83.000,00

0,00

83.000,00

10.03

Contribuții

140.000,00

0,00

140.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

140.000,00

0,00

140.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.780.000,00

0,00

1.780.000,00

20.01

Bunuri si servicii

70.000,00

-26.000,00

44.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

60.000,00

-26.000,00

34.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.000,00

0,00

10.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

310.000,00

50.000,00

360.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

310.000,00

50.000,00

360.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

72.000,00

0,00

72.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

72.000,00

0,00

72.000,00

20.13           _____

Pregătire profesionala

25.000,00

0,00

25.000,00

20.30

_/c

*0 - \

Alte cheltuieli

1.303.000,00

-24.000,00

1.279.000,00

20.30.30

pite cheltuieli cu bunuri si servicii

1.303.000,00

-24.000,00

1.279.000,00

50

fân

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

59

59.40

O

4*

^TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

65.000,00

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

65.000,00

54.02A.05

__z

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

54.02A.10

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

7.243.000,00

-50.000,00

7.193.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

54.02A.50

Alte servicii publice generale

900.000,00

50.000,00

950.000,00

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

16.900.000,00

0,00

16.900.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

16.900.000,00

0,00

16.900.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

400.000,00

0,00

400.000,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

400.000,00

0,00

400.000,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

400.000,00

0,00

400.000,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

16.900.000,00

0,00

16.900.000,00

59.02A

Partea a II-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

40.501.000,00

0,00

40.501.000,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

40.501.000,00

0,00

40.501.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

38.624.000,00

0,00

38.624.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

33.030.000,00

0,00

33.030.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

28.095.000,00

0,00

28.095.000,00

10.01.01

Salarii de baza

24.120.000,00

0,00

24.120.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

10.01.06

Alte sporuri

615.000,00

0,00

615.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

10.000,00

0,00

10.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

350.000,00

0,00

350.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

4.330.000,00

0,00

4.330.000,00

10.02.02

Norme de hrana

3.880.000,00

0,00

3.880.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

450.000,00

0,00

450.000,00

10.03

Contribuții

605.000,00

0,00

605.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

605.000,00

0,00

605.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.394.000,00

0,00

5.394.000,00

20.01

Bunuri si servicii

2.550.000,00

0,00

2.550.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01.01

Furnituri de birou

40.000,00

0,00

40.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

100.000,00

0,00

100.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

50.000,00

0,00

50.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

750.000,00

0,00

750.000,00

20.01.06

Piese de schimb

350.000,00

0,00

350.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100.000,00

0,00

100.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

480.000,00

0,00

480.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

680.000,00

0,00

680.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

10.000,00

0,00

10.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

10.000,00

0,00

10.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.480.000,00

0,00

2.480.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

1.790.000,00

0,00

1.790.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

690.000,00

0,00

690.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

95.000,00

0,00

95.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

95.000,00

0,00

95.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

60.000,00

0,00

60.000,00

20.13

Pregătire profesionala

199.000,00

0,00

199.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200.000,00

0,00

200.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

200.000,00

0,00

200.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.877.000,00

0,00

1.877.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.877.000,00

0,00

1.877.000,00

71.01

Active fixe

1.877.000,00

0,00

1.877.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

775.000,00

114.000,00

889.000,00

71.01.30

Alte active fixe

1.102.000,00

-114.000,00

988.000,00

61.02A.03

Ordine publica

38.764.000,00

114.000,00

38.878.000,00

61.02A.03.04

Politie locala

38.764.000,00

114.000,00

38.878.000,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

1.737.000,00

-114.000,00

1.623.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

523.004.855,00

3.742.020,00

526.746.875,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

6S.02A

Invatamant

180.947.883,00

-1.257.980,00

179.689.903,00

01

CHELTUIELI CURENTE

161.919.212,00

-1.444.980,00

160.474.232,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.985.692,00

2.157.020,00

77.142.712,00

20.01

Bunuri si servicii

38.227.952,00

-47.900,00

38.180.052,00

20.01.01

Furnituri de birou

845.000,00

0,00

845.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.826.180,00

11.100,00

1.837.280,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

14.775.814,00

-7.000,00

14.768.814,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

3.386.813,00

0,00

3.386.813,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

66.000,00

0,00

66.000,00

20.01.06

Piese de schimb

326.000,00

0,00

326.000,00

20.01.07

Transport

665.545,00

-10.000,00

655.545,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

922.700,00

0,00

922.700,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.987.000,00

-6.000,00

1.981.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

13.426.900,00

-36.000,00

13.390.900,00

20.02

Reparatii curente

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

540.836,00

2.190.220,00

2.731.056,00

20.04.01

Medicamente

25.000,00

0,00

25.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

444.136,00

0,00

444.136,00

20.04.04

Dezinfectând

71.700,00

2.190.220,00

2.261.920,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

16.957.952,00

72.400,00

17.030.352,00

20.05.01

Uniforme si echipament

43.000,00

-2.000,00

41.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

102.000,00

0,00

102.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

16.812.952,00

74.400,00

16.887.352,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

130.200,00

0,00

130.200,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

122.200,00

0,00

122.200,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

8.000,00

0,00

8.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

299.800,00

0,00

299.800,00

20.12

consultanta si expertiza

78.700,00

-5.000,00

73.700,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.13

Pregătire profesionala

572.000,00

-4.000,00

568.000,00

20.14

Protecția muncii

488.000,00

0,00

488.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

58.720,00

0,00

58.720,00

20.30

Alte cheltuieli

2.631.532,00

-48.700,00

2.582.832,00

20.30.01

Reclama si publicitate

27.000,00

0,00

27.000,00

20.30.04

Chirii

1.541.000,00

0,00

1.541.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.063.532,00

-48.700,00

1.014.832,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

55.01

A. Transferuri interne

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18.378.900,00

-3.602.000,00

14.776.900,00

57.02

Ajutoare sociale

18.378.900,00

-3.602.000,00

14.776.900,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

2.471.900,00

0,00

2.471.900,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

15.907.000,00

-3.602.000,00

12.305.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

31.291.820,00

0,00

31.291.820,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

31.291.820,00

0,00

31.291.820,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.604.123,00

0,00

4.604.123,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

26.087.697,00

0,00

26.087.697,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

600.000,00

0,00

600.000,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

14.446.800,00

0,00

14.446.800,00

59.01

Burse

14.446.800,00

0,00

14.446.800,00

70 1*

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.078.180,00

187.000,00

19.265.180,00

/ ^*1

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19.078.180,00

187.000,00

19.265.180,00

71.01

L*1

Active fixe

19.078.180,00

187.000,00

19.265.180,00

71.01.02\?oî<^[---’

Mașini, echipamente si mijloace de transport

453.000,00

0,00

453.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

2.468.025,00

201.300,00

2.669.325,00

71.01.30

Alte active fixe

16.157.155,00

-14.300,00

16.142.855,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-49.509,00

0,00

-49.509,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-49.509,00

0,00

-49.509,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-49.509,00

0,00

-49.509,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-49.509,00

0,00

-49.509,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

14.130.524,00

235.700,00

14.366.224,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

13.001.524,00

235.700,00

13.237.224,00

65.02A.03.01.01

Invatamant preșcolar - Finanțare de baza

6.574.000,00

-16.900,00

6.557.100,00

65.02A.03.01.02

Invatamant preșcolar - Finanțare complementara

6.427.524,00

252.600,00

6.680.124,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.129.000,00

0,00

1.129.000,00

65.02A.03.02.02

Invatamant primar - Finanțare complementara

1.129.000,00

0,00

1.129.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

105.223.359,00

-1.580.680,00

103.642.679,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

19.388.961,00

389.430,00

19.778.391,00

65.02A.04.01.01

Invatamant secundar inferior - Finanțare de baza

6.185.200,00

0,00

6.185.200,00

65.02A.04.01.02

Invatamant secundar inferior - Finanțare complementara

13.203.761,00

389.430,00

13.593.191,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

85.834.398,00

-1.970.110,00

83.864.288,00

65.02A.04.02.01

Invatamant secundar superior - Finanțare de baza

23.025.400,00

-25.000,00

23.000.400,00

65.02A.04.02.02

Invatamant secundar superior - Finanțare complementara

62.808.998,00

-1.945.110,00

60.863.888,00

65.02A.il

Servicii auxiliare pentru educație

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

65.02A.11.03

Internate si cantine pentru elevi

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

65.02A.il.03.02

Internate si cantine pentru elevi - Finanțare complementara

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

59.434.000,00

87.000,00

59.521.000,00

65.02A.50.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finanțare complementara

59.434.000,00

87.000,00

59.521.000,00

66.02A

Sanatate

68.757.500,00

5.000.000,00

73.757.500,00

01

CHELTUIELI CURENTE

65.567.500,00

5.000.000,00

70.567.500,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.281.500,00

0,00

20.281.500,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

19.593.500,00

0,00

19.593.500,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

10.01.01

Salarii de baza

15.668.000,00

0,00

15.668.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

2.593.000,00

0,00

2.593.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

750.000,00

0,00

750.000,00

10.01.29

Stimulentul de risc

272.500,00

0,00

272.500,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

310.000,00

0,00

310.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

257.000,00

0,00

257.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

257.000,00

0,00

257.000,00

10.03

Contribuții

431.000,00

0,00

431.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

431.000,00

0,00

431.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.617.000,00

0,00

11.617.000,00

20.01

Bunuri si servicii

224.000,00

0,00

224.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

35.000,00

0,00

35.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

2.000,00

0,00

2.000,00

20.01.06

Piese de schimb

50.000,00

0,00

50.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

60.000,00

0,00

60.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

77.000,00

0,00

77.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

1.975.000,00

0,00

1.975.000,00

20.04.01

Medicamente

80.000,00

0,00

80.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

1.865.000,00

0,00

1.865.000,00

20.04.03

Reactivi

20.000,00

0,00

20.000,00

20.04.04

Dezinfectant!

10.000,00

0,00

10.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000,00

0,00

80.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

80.000,00

0,00

80.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

8.000,00

0,00

8.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000,00

0,00

8.000,00

20.13

Pregătire profesionala

20.000,00

0,00

20.000,00

20.30

Alte cheltuieli

9.310.000,00

0,00

9.310.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.310.000,00

0,00

9.310.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

25.839.000,00

5.000.000,00

30.839.000,00

51.01

Transferuri curente

20.500.000,00

5.000.000,00

25.500.000,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

20.500.000,00

5.000.000,00

25.500.000,00

51.02

Transferuri de capital

5.339.000,00

0,00

5.339.000,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

5.339.000,00

0,00

5.339.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7.750.000,00

0,00

7.750.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7.750.000,00

0,00

7.750.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

1.163.000,00

0,00

1.163.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

6.587.000,00

0,00

6.587.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80.000,00

0,00

80.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

80.000,00

0,00

80.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.190.000,00

0,00

3.190.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.190.000,00

0,00

3.190.000,00

71.01

Active fixe

3.190.000,00

0,00

3.190.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.929.000,00

0,00

2.929.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

261.000,00

0,00

261.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

33.589.000,00

5.000.000,00

38.589.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

33.589.000,00

5.000.000,00

38.589.000,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

21.178.500,00

0,00

21.178.500,00

66.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

13.990.000,00

0,00

13.990.000,00

66.02A.50.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

13.990.000,00

0,00

13.990.000,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

109.662.372,00

0,00

109.662.372,00

01

CHELTUIELI CURENTE

69.346.000,00

0,00

69.346.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34.490.000,00

0,00

34.490.000,00

20.01

Bunuri si servicii

29.805.000,00

0,00

29.805.000,00


< ■                                                      ?.                                             va .< _..a :.y. > • ■           , ??.v:..... .. ::^....j.

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000,00

0,00

300.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

520.000,00

0,00

520.000,00

20.01.06

Piese de schimb

793.003,00

0,00

793.003,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

27.400.000,00

0,00

27.400.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

791.997,00

0,00

791.997,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4.235.000,00

0,00

4.235.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

4.235.000,00

0,00

4.235.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

35.000,00

0,00

35.000,00

20.16

studii si cercetări

250.000,00

0,00

250.000,00

20.30

Alte cheltuieli

165.000,00

0,00

165.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

25.000,00

0,00

25.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

40.000,00

0,00

40.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.000,00

0,00

100.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.292.000,00

0,00

6.292.000,00

51.01

Transferuri curente

5.227.000,00

0,00

5.227.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

5.227.000,00

0,00

5.227.000,00

51.02

Transferuri de capital

1.065.000,00

0,00

1.065.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

1.065.000,00

0,00

1.065.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

28.564.000,00

0,00

28.564.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

28.564.000,00

0,00

28.564.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.102.000,00

0,00

4.102.000,00

58.01.02             *X

Finanțarea externa nerambursabila

23.079.000,00

0,00

23.079.000,00

58.01.03

yheltuieli neeligibile

1.383.000,00

0,00

1.383.000,00

70        ¥1| 3

IdHELTUIELI DE CAPITAL

29.224.000,00

0,00

29.224.000,00

71 / *

D^ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

29.224.000,00

0,00

29.224.000,00

71.01 \o      ZaT

Ăctive fixe

29.224.000,00

0,00

29.224.000,00

71.01.30

Alte active fixe

29.224.000,00

0,00

29.224.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

11.159.000,00

0,00

11.159.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

11.159.000,00

0,00

11.159.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

11.159.000,00

0,00

11.159.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

11.159.000,00

0,00

11.159.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-66.628,00

0,00

-66.628,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-66.628,00

0,00

-66.628,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-66.628,00

0,00

-66.628,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

-66.628,00

0,00

-66.628,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

102.900.372,00

0,00

102.900.372,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

102.900.372,00

0,00

102.900.372,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

6.762.000,00

0,00

6.762.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

163.637.100,00

0,00

163.637.100,00

01

CHELTUIELI CURENTE

146.974.580,00

0,00

146.974.580,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

72.928.000,00

0,00

72.928.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

70.613.000,00

0,00

70.613.000,00

10.01.01

Salarii de baza

48.163.000,00

0,00

48.163.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

4.358.000,00

0,00

4.358.000,00

10.01.06

Alte sporuri

4.073.000,00

0,00

4.073.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

20.000,00

0,00

20.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

4.545.000,00

0,00

4.545.000,00

10.01.29

Stimulentul de risc

3.757.000,00

0,00

3.757.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

5.697.000,00

0,00

5.697.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

756.000,00

0,00

756.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

756.000,00

0,00

756.000,00

10.03

Contribuții

1.559.000,00

0,00

1.559.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.559.000,00

0,00

1.559.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.412.677,00

38.646,00

13.451.323,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01

Bunuri si servicii

3.510.609,00

5.000,00

3.515.609,00

20.01.01

Furnituri de birou

205.000,00

0,00

205.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

687.000,00

20.000,00

707.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

335.000,00

0,00

335.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

54.000,00

0,00

54.000,00

20.01.06

Piese de schimb

30.000,00

0,00

30.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

215.000,00

5.000,00

220.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

380.000,00

-20.000,00

360.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

554.609,00

0,00

554.609,00

20.02

Reparatii curente

1.950.000,00

0,00

1.950.000,00

20.03

Hrana

2.166.000,00

0,00

2.166.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.166.000,00

0,00

2.166.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

613.354,00

63.646,00

677.000,00

20.04.01

Medicamente

29.000,00

0,00

29.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

500.354,00

32.646,00

533.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

84.000,00

31.000,00

115.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.489.401,00

0,00

1.489.401,00

20.05.01

Uniforme si echipament

175.000,00

0,00

175.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

80.000,00

0,00

80.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

1.234.401,00

0,00

1.234.401,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

351.000,00

0,00

351.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

306.000,00

0,00

306.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

45.000,00

0,00

45.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

65.000,00

0,00

65.000,00

20.13

Pregătire profesionala

240.000,00

0,00

240.000,00

20.14

Protecția muncii

44.000,00

0,00

44.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

10.000,00

0,00

10.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.30

Alte cheltuieli

2.973.313,00

-30.000,00

2.943.313,00

20.30.01

Reclama si publicitate

20.000,00

0,00

20.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

20.000,00

0,00

20.000,00

20.30.04

Chirii

188.000,00

0,00

188.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.745.313,00

-30.000,00

2.715.313,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.730.100,00

0,00

13.730.100,00

51.01

Transferuri curente

13.573.100,00

0,00

13.573.100,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

13.573.100,00

0,00

13.573.100,00

51.02

Transferuri de capital

157.000,00

0,00

157.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

157.000,00

0,00

157.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

44.114.803,00

0,00

44.114.803,00

57.02

Ajutoare sociale

44.114.803,00

0,00

44.114.803,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

36.536.803,00

0,00

36.536.803,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

7.553.000,00

0,00

7.553.000,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

0,00

25.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.496.000,00

0,00

1.496.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

150.000,00

0,00

150.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

23.000,00

0,00

23.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

127.000,00

0,00

127.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

1.029.000,00

0,00

1.029.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

183.000,00

0,00

183.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

846.000,00

0,00

846.000,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

0,00

148.000,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

0,00

111.000,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

0,00

37.000,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

0,00

169.000,00

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

0,00

169.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.293.000,00

-38.646,00

1.254.354,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

1.293.000,00

-38.646,00

1.254.354,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

17.628.000,00

0,00

17.628.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

17.628.000,00

0,00

17.628.000,00

71.01

Active fixe

17.628.000,00

0,00

17.628.000,00

71.01.01

Construcții

16.230.000,00

0,00

16.230.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

223.000,00

0,00

223.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

375.000,00

0,00

375.000,00

71.01.30

Alte active fixe

800.000,00

0,00

800.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-965.480,00

0,00

-965.480,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-965.480,00

0,00

-965.480,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-965.480,00

0,00

-965.480,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-965.480,00

0,00

-965.480,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

70.463.500,00

0,00

70.463.500,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

70.463.500,00

0,00

70.463.500,00

68.02A.il

Crese

51.914.000,00

0,00

51.914.000,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

11.531.100,00

0,00

11.531.100,00

68.02A.15.01

Ajutor social

301.000,00

9,00

301.000,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

11.230.100,00

0,00

11.230.100,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

29.728.500,00

0,00

29.728.500,00

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

29.728.500,00

0,00

29.728.500,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

291.228.377,00

916.109,00

292.144.486,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

223.345.087,00

-83.891,00

223.261.196,00

01

CHELTUIELI CURENTE

150.897.958,00

0,00

150.897.958,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

35.719.958,00

0,00

35.719.958,00

20.01

Bunuri si servicii

22.400.231,00

0,00

22.400.231,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

14.037.231,00

0,00

14.037.231,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01.04

Apa, canal si salubritate

50.000,00

0,00

50.000,00

20.01.06

Piese de schimb

10.000,00

0,00

10.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

6.403.000,00

0,00

6.403.000,00

20.02

Reparatii curente

7.119.727,00

0,00

7.119.727,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200.000,00

0,00

200.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

200.000,00

0,00

200.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.035.000,00

0,00

67.035.000,00

51.02

Transferuri de capital

67.035.000,00

0,00

67.035.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.035.000,00

0,00

67.035.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

48.143.000,00

0,00

48.143.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.143.000,00

0,00

48.143.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

20.529.000,00

-30.000,00

20.499.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

26.564.000,00

0,00

26.564.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.050.000,00

30.000,00

1.080.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

69.934.000,00

0,00

69.934.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

69.934.000,00

0,00

69.934.000,00

71.01                “'jbX

Active fixe

69.934.000,00

0,00

69.934.000,00

71 oi              s

Alte active fixe

69.934.000,00

0,00

69.934.000,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

și

/ **, / i

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

81.02.05          •S

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-896.871,00

-83.891,00

-980.762,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-896.871,00

-83.891,00

-980.762,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-896.871,00

-83.891,00

-980.762,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-128.406,00

-83.891,00

-212.297,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

-768.465,00

0,00

-768.465,00

70.02A.03

Locuințe

52.154.000,00

0,00

52.154.000,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

52.154.000,00

0,00

52.154.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

18.445.231,00

0,00

18.445.231,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

152.745.856,00

-83.891,00

152.661.965,00

74.02A

Protecția mediului

67.883.290,00

1.000.000,00

68.883.290,00

01

CHELTUIELI CURENTE

52.197.290,00

1.000.000,00

53.197.290,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

52.197.290,00

-3.000.000,00

49.197.290,00

20.01

Bunuri si servicii

40.455.290,00

-1.500.000,00

38.955.290,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

700.000,00

0,00

700.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

34.855.290,00

-1.500.000,00

33.355.290,00

20.01.06

Piese de schimb

15.000,00

0,00

15.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

4.885.000,00

0,00

4.885.000,00

20.02

Reparatii curente

50.000,00

0,00

50.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

700.000,00

0,00

700.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

50.000,00

0,00

50.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

650.000,00

0,00

650.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000,00

0,00

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

150.000,00

0,00

150.000,00

20.30

Alte cheltuieli

10.842.000,00

-1.500.000,00

9.342.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.842.000,00

-1.500.000,00

9.342.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

40.30

Alte subvenții

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.686.000,00

0,00

15.686.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

15.686.000,00

0,00

15.686.000,00

71.01

Active fixe

15.686.000,00

0,00

15.686.000,00

71.01.30

Alte active fixe

15.686.000,00

0,00

15.686.000,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

67.883.290,00

1.000.000,00

68.883.290,00

74.02A.05.01

Salubritate

67.883.290,00

1.000.000,00

68.883.290,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

431.302.782,00

1.711.000,00

433.013.782,00

81.02A

Combustibili si energie

28.185.782,00

0,00

28.185.782,00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.223.000,00

0,00

27.223.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

20.30

Alte cheltuieli

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

0,00

23.700.000,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

0,00

23.700.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.000,00

0,00

23.000,00

55.01

A. Transferuri interne

23.000,00

0,00

23.000,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

0,00

23.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

71.01

Active fixe

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

71.01.30

Alte active fixe

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-37.218,00

0,00

-37.218,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-37.218,00

0,00

-37.218,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-37.218,00

0,00

-37.218,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

-37.218,00

0,00

-37.218,00

81.02A.06

Energie termica

28.185.782,00

0,00

28.185.782,00

83.02A

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

400.000,00

0,00

400.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

01

CHELTUIELI CURENTE

400.000,00

0,00

400.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

400.000,00

0,00

400.000,00

20.01

Bunuri si servicii

400.000,00

0,00

400.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

400.000,00

0,00

400.000,00

83.02A.03

Agricultura

400.000,00

0,00

400.000,00

83.02A.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

400.000,00

0,00

400.000,00

84.02A

Transporturi

402.717.000,00

1.711.000,00

404.428.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

299.828.589,00

1.391.000,00

301.219.589,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

51.862.000,00

0,00

51.862.000,00

20.01

Bunuri si servicii

10.250.000,00

0,00

10.250.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

750.000,00

0,00

750.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

20.02

Reparatii curente

36.362.000,00

0,00

36.362.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

250.000,00

0,00

250.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

250.000,00

0,00

250.000,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

38.123.589,00

1.391.000,00

39.514.589,00

57.02

Ajutoare sociale

38.123.589,00

1.391.000,00

39.514.589,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

38.123.589,00

1.391.000,00

39.514.589,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

209.843.000,00

0,00

209.843.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

209.843.000,00

0,00

209.843.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

27.550.000,00

0,00

27.550.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

156.119.000,00

0,00

156.119.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

26.174.000,00

0,00

26.174.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

99.602.000,00

320.000,00

99.922.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

99.602.000,00

320.000,00

99.922.000,00

...                     EKii®

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

71.01

Active fixe

99.602.000,00

320.000,00

99.922.000,00

71.01.30

Alte active fixe

99.602.000,00

320.000,00

99.922.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-123.589,00

0,00

-123.589,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-123.589,00

0,00

-123.589,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-123.589,00

0,00

-123.589,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-123.589,00

0,00

-123.589,00

84.02A.03

Transport rutier

402.717.000,00

1.711.000,00

404.428.000,00

84.02A.03.02

Transport in comun

191.370.000,00

1.391.000,00

192.761.000,00

84.02A.03.03

Străzi

211.347.000,00

320.000,00

211.667.000,00

96.02A

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02A

DEFICIT

198.106.731,00

198.106.731,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00.01

TOTAL VENITURI

836.913.356,00

5.706.357,00

842.619.713,00

00.02

VENITURI PROPRII

851.345.778,00

0,00

851.345.778,00

00.03

I. VENITURI CURENTE

827.548.356,00

5.706.357,00

833.254.713,00

00.04

A. VENITURI FISCALE

851.242.250,00

0,00

851.242.250,00

00.05

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

611.560.000,00

0,00

611.560.000,00

03.00.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

611.560.000,00

0,00

611.560.000,00


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

03.02A

Impozit pe venit

6.659.000,00

0,00

6.659.000,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

6.659.000,00

0,00

6.659.000,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

604.901.000,00

0,00

604.901.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

604.901.000,00

0,00

604.901.000,00

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

117.575.000,00

0,00

117.575.000,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

117.575.000,00

0,00

117.575.000,00

07.02A.01

Impozit pe clădiri

91.711.000,00

0,00

91.711.000,00

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

28.706.000,00

0,00

28.706.000,00

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

63.005.000,00

0,00

63.005.000,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

16.063.000,00

0,00

16.063.000,00

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

8.897.000,00

0,00

8.897.000,00

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

6.708.000,00

0,00

6.708.000,00

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

458.000,00

0,00

458.000,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

9.801.000,00

0,00

9.801.000,00

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

119.885.000,00

0,00

119.885.000,00

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

77.832.000,00

0,00

77.832.000,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

55.016.000,00

0,00

55.016.000,00

11.02A.09

Sjume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului jDațticular sau confesional acreditat

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

2.000,00

0,00

2.000,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

2.000,00

0,00

2.000,00

15.02A V

Taxe pe servicii specifice

2.741.000,00

0,00

2.741.000,00

15.02A.01 \pySqf—

‘hnpozit pe spectacole

1.901.000,00

0,00

1.901.000,00

15.02A.50             Ix*

Alte taxe pe servicii specifice

840.000,00

0,00

840.000,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39.310.000,00

0,00

39.310.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

30.568.000,00

0,00

30.568.000,00

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

18.171.000,00

0,00

18.171.000,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

12.397.000,00

0,00

12.397.000,00

16.02A.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

8.742.000,00

0,00

8.742.000,00

18.00.01

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.222.250,00

0,00

2.222.250,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.222.250,00

0,00

2.222.250,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.222.250,00

0,00

2.222.250,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

-23.693.894,00

5.706.357,00

-17.987.537,00

30.00.02

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.986.731,00

0,00

14.986.731,00

30.02A

Venituri din proprietate

14.986.731,00

0,00

14.986.731,00

30.02A.01

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

596.731,00

0,00

596.731,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

14.319.000,00

0,00

14.319.000,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

14.319.000,00

0,00

14.319.000,00

30.02A.08

Venituri din dividente

71.000,00

0,00

71.000,00

30.02A.08.02

Venituri din dividende de la alti plătitori

71.000,00

0,00

71.000,00

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-38.680.625,00

5.706.357,00

-32.974.268,00

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

22.497.000,00

0,00

22.497.000,00

33.02A.08

Venituri din prestări de servicii

21.660.000,00

0,00

21.660.000,00

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

670.000,00

0,00

670.000,00

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

111.000,00

0,00

111.000,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

14.000,00

0,00

14.000,00

33.02A.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

42.000,00

0,00

42.000,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

76.000,00

0,00

76.000,00

34.02A.02

Taxe extrajudiciare de timbru

68.000,00

0,00

68.000,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

8.000,00

0,00

8.000,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.401.000,00

0,00

20.401.000,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

19.849.000,00

0,00

19.849.000,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

19.849.000,00

0,00

19.849.000,00


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

552.000,00

0,00

552.000,00

36.02A

Diverse venituri

19.974.797,00

0,00

19.974.797,00

36.02A.01

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

28.780,00

0,00

28.780,00

36.02A.01.01

Venituri din aplicația prescripției extinctive

28.780,00

0,00

28.780,00

36.02A.06

Taxe speciale

19.100.000,00

0,00

19.100.000,00

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

1.017,00

0,00

1.017,00

36.02A.50

Alte venituri

845.000,00

0,00

845.000,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-101.629.422,00

5.706.357,00

-95.923.065,00

37.02A.01

Donatii si sponsorizări

1.358.834,00

2.952,00

1.361.786,00

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-102.988.256,00

5.703.405,00

-97.284.851,00

42.00.01

IV. SUBVENȚII

9.365.000,00

0,00

9.365.000,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.365.000,00

0,00

9.365.000,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

9.365.000,00

0,00

9.365.000,00

42.02A.34

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

20.000,00

0,00

20.000,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

45.000,00

0,00

45.000,00

42.02A.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

9.300.000,00

0,00

9.300.000,00

TOTAL CHELTUIELI

836.913.356,00

5.706.357,00

842.619.713,00

01

CHELTUIELI CURENTE

821.070.234,00

5.946.020,00

827.016.254,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

215.070.500,00

0,00

215.070.500,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

204.019.500,00

0,00

204.019.500,00

10.01.01

Salarii de baza

160.703.000,00

0,00

160.703.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

18.441.000,00

0,00

18.441.000,00

10.01.06

Alte sporuri

4.772.000,00

0,00

4.772.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

580.000,00

0,00

580.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

105.000,00

0,00

105.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

7.917.000,00

0,00

7.917.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

10.01.29

Stimulentul de risc

4.029.500,00

0,00

4.029.500,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

7.472.000,00

0,00

7.472.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

6.526.000,00

0,00

6.526.000,00

10.02.02

Norme de hrana

3.880.000,00

0,00

3.880.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

2.646.000,00

0,00

2.646.000,00

10.03

Contribuții

4.525.000,00

0,00

4.525.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

4.525.000,00

0,00

4.525.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

384.711.542,00

-804.334,00

383.907.208,00

20.01

Bunuri si servicii

158.053.736,00

-1.568.900,00

156.484.836,00

20.01.01

Furnituri de birou

2.725.000,00

0,00

2.725.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

3.832.306,00

31.100,00

3.863.406,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

32.873.045,00

-33.000,00

32.840.045,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

39.447.103,00

-1.500.000,00

37.947.103,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

1.220.000,00

0,00

1.220.000,00

20.01.06

Piese de schimb

1.919.003,00

0,00

1.919.003,00

20.01.07

Transport

665.545,00

-10.000,00

655.545,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

3.554.228,00

5.000,00

3.559.228,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

39.464.000,00

-26.000,00

39.438.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

32.353.506,00

-36.000,00

32.317.506,00

20.02

Reparatii curente

63.481.727,00

0,00

63.481.727,00

20.03

Hrana

2.166.000,00

0,00

2.166.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.166.000,00

0,00

2.166.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

3.839.190,00

2.253.866,00

6.093.056,00

20.04.01

Medicamente

134.000,00

0,00

134.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

2.859.490,00

32.646,00

2.892.136,00

20.04.03

Reactivi

20.000,00

0,00

20.000,00

20.04.04

Dezinfectând

825.700,00

2.221.220,00

3.046.920,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

26.962.353,00

122.400,00

27.084.753,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total-Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.05.01

Uniforme si echipament

2.158.000,00

-2.000,00

2.156.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

182.000,00

0,00

182.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

24.622.353,00

124.400,00

24.746.753,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

1.646.200,00

0,00

1.646.200,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

1.053.200,00

0,00

1.053.200,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

593.000,00

0,00

593.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

709.800,00

0,00

709.800,00

20.12

consultanta si expertiza

78.700,00

-5.000,00

73.700,00

20.13

Pregătire profesionala

1.433.000,00

-4.000,00

1.429.000,00

20.14

Protecția muncii

532.000,00

0,00

532.000,00

20.16

studii si cercetări

250.000,00

0,00

250.000,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

400.000,00

0,00

400.000,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

400.000,00

0,00

400.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

6.868.720,00

0,00

6.868.720,00

20.30

Alte cheltuieli

118.290.116,00

-1.602.700,00

116.687.416,00

20.30.01

Reclama si publicitate

1.543.000,00

0,00

1.543.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.019.000,00

0,00

1.019.000,00

20.30.04

Chirii

1.729.000,00

0,00

1.729.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

113.999.116,00

-1.602.700,00

112.396.416,00

30              3

TITLUL III DOBÂNZI

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

30.01                *\

Dobânzi aferente datoriei publice interne

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

30.01.01

^obanzi aferente datoriei publice interne directe

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

40         P(             1 2

^TLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

4.000.000,00

27.700.000,00

40.03                 / / A

.Șubventii pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

0,00

23.700.000,00

40.30

Alte subvenții

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

50             ♦J,/

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

39.300.100,00

5.000.000,00

44.300.100,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

51.01

Transferuri curente

39.300.100,00

5.000.000,00

44.300.100,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

18.800.100,00

0,00

18.800.100,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

20.500.000,00

5.000.000,00

25.500.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.316.000,00

0,00

23.316.000,00

55.01

A. Transferuri interne

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizatii Internationale)

500.000,00

0,00

500.000,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

0,00

500.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

100.617.292,00

-2.211.000,00

98.406.292,00

57.02

Ajutoare sociale

100.617.292,00

-2.211.000,00

98.406.292,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

39.008.703,00

0,00

39.008.703,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

61.583.589,00

-2.211.000,00

59.372.589,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

0,00

25.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

16.854.800,00

-38.646,00

16.816.154,00

59.01

Burse

14.446.800,00

0,00

14.446.800,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

2.408.000,00

-38.646,00

2.369.354,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.979.000,00

0,00

17.979.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.979.000,00

0,00

17.979.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

17.979.000,00

0,00

17.979.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

17.979.000,00

0,00

17.979.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.135.878,00

-239.663,00

-2.375.541,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.135.878,00

-239.663,00

-2.375.541,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-2.135.878,00

-239.663,00

-2.375.541,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-2.135.878,00

-239.663,00

-2.375.541,00

50.02A

Partea î-a SERVICII PUBLICE GENERALE

207.930.031,00

-155.772,00

207.774.259,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

51.02A

Autoritari publice si acțiuni externe

181.887.031,00

-155.772,00

181.731.259,00

01

CHELTUIELI CURENTE

182.755.925,00

0,00

182.755.925,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

82.533.000,00

0,00

82.533.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

79.643.000,00

0,00

79.643.000,00

10.01.01

Salarii de baza

67.552.000,00

0,00

67.552.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

7.850.000,00

0,00

7.850.000,00

10.01.06

Alte sporuri

81.000,00

0,00

81.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

580.000,00

0,00

580.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

70.000,00

0,00

70.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

2.450.000,00

0,00

2.450.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

1.060.000,00

0,00

1.060.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

10.03

Contribuții

1.790.000,00

0,00

1.790.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.790.000,00

0,00

1.790.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

98.952.925,00

0,00

98.952.925,00

20.01

Bunuri si servicii

10.160.654,00

0,00

10.160.654,00

20.01.01

Furnituri de birou

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.317.126,00

0,00

1.317.126,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

250.000,00

0,00

250.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

350.000,00

0,00

350.000,00

20.01.06

Piese de schimb

345.000,00

0,00

345.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.316.528,00

0,00

2.316.528,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.372.000,00

0,00

2.372.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

510.000,00

0,00

510.000,00

20.02

Reparatii curente

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

810.000,00

0,00

810.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.05.01

Uniforme si echipament

150.000,00

0,00

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

660.000,00

0,00

660.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

990.000,00

0,00

990.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

450.000,00

0,00

450.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

540.000,00

0,00

540.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

250.000,00

0,00

250.000,00

20.13

Pregătire profesionala

377.000,00

0,00

377.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

800.000,00

0,00

800.000,00

20.30

Alte cheltuieli

82.565.271,00

0,00

82.565.271,00

20.30.01

Reclama si publicitate

1.471.000,00

0,00

1.471.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

959.000,00

0,00

959.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

80.135.271,00

0,00

80.135.271,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

500.000,00

0,00

500.000,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizatii internaționale)

500.000,00

0,00

500.000,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

0,00

500.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

770.000,00

0,00

770.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

770.000,00

0,00

770.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-868.894,00

-155.772,00

-1.024.666,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-868.894,00

-155.772,00

-1.024.666,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-868.894,00

-155.772,00

-1.024.666,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-868.894,00

-155.772,00

-1.024.666,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

181.887.031,00

-155.772,00

181.731.259,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

181.887.031,00

-155.772,00

181.731.259,00

54.02A

Alte servicii publice generale

9.143.000,00

0,00

9.143.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.143.000,00

0,00

9.143.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.298.000,00

0,00

6.298.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

6.075.000,00

0,00

6.075.000,00

10.01.01

Salarii de baza

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

640.000,00

0,00

640.000,00

10.01.06

Alte sporuri

3.000,00

0,00

3.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

5.000,00

0,00

5.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

172.000,00

0,00

172.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

55.000,00

0,00

55.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

83.000,00

0,00

83.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

83.000,00

0,00

83.000,00

10.03

Contribuții

140.000,00

0,00

140.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

140.000,00

0,00

140.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.780.000,00

0,00

1.780.000,00

20.01

Bunuri si servicii

70.000,00

-26.000,00

44.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

60.000,00

-26.000,00

34.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.000,00

0,00

10.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

310.000,00

50.000,00

360.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

310.000,00

50.000,00

360.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

72.000,00

0,00

72.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

72.000,00

0,00

72.000,00

20.13

Pregătire profesionala

25.000,00

0,00

25.000,00

20.30

Alte cheltuieli

1.303.000,00

-24.000,00

1.279.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.303.000,00

-24.000,00

1.279.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

65.000,00

0,00

65.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

65.000,00

0,00

65.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

54.02A.10

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

7.243.000,00

-50.000,00

7.193.000,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

900.000,00

50.000,00

950.000,00

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

16.900.000,00

0,00

16.900.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

16.900.000,00

0,00

16.900.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

400.000,00

0,00

400.000,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

400.000,00

0,00

400.000,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

400.000,00

0,00

400.000,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

16.900.000,00

0,00

16.900.000,00

59.02A

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

38.624.000,00

0,00

38.624.000,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

38.624.000,00

0,00

38.624.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

38.624.000,00

0,00

38.624.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

33.030.000,00

0,00

33.030.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

28.095.000,00

0,00

28.095.000,00

10.01.01

Salarii de baza

24.120.000,00

0,00

24.120.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

10.01.06

Alte sporuri

615.000,00

0,00

615.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

10.000,00

0,00

10.000,00

io.oi.3(A

‘Alte drepturi salariate in bani

350.000,00

0,00

350.000,00

10.02                    >

Cheltuieli salariate in natura

4.330.000,00

0,00

4.330.000,00

10.02.02ur*

florine de hrana

3.880.000,00

0,00

3.880.000,00

10.02.06\fo'^?;s--^/4/

Tichete de vacanta

450.000,00

0,00

450.000,00

10.03

Contribuții

605.000,00

0,00

605.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

605.000,00

0,00

605.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.394.000,00

0,00

5.394.000,00


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01

Bunuri si servicii

2.550.000,00

0,00

2.550.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

40.000,00

0,00

40.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

100.000,00

0,00

100.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

50.000,00

0,00

50.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

750.000,00

0,00

750.000,00

20.01.06

Piese de schimb

350.000,00

0,00

350.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100.000,00

0,00

100.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

480.000,00

0,00

480.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

680.000,00

0,00

680.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

10.000,00

0,00

10.000,00

20.04.04

Dezinfectând

10.000,00

0,00

10.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.480.000,00

0,00

2.480.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

1.790.000,00

0,00

1.790.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

690.000,00

0,00

690.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

95.000,00

0,00

95.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

95.000,00

0,00

95.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

60.000,00

0,00

60.000,00

20.13

Pregătire profesionala

199.000,00

0,00

199.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200.000,00

0,00

200.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

200.000,00

0,00

200.000,00

61.02A.03

Ordine publica

37.989.000,00

0,00

37.989.000,00

61.02A.03.04

Politie locala

37.989.000,00

0,00

37.989.000,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

635.000,00

0,00

635.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

378.288.483,00

3.555.020,00

381.843.503,00

65.02A

Invatamant

130.577.883,00

-1.444.980,00

129.132.903,00

01

CHELTUIELI CURENTE

130.627.392,00

-1.444.980,00

129.182.412,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.985.692,00

2.157.020,00

77.142.712,00

20.01

Bunuri si servicii

38.227.952,00

-47.900,00

38.180.052,00

•   ' ■WfiW

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01.01

Furnituri de birou

845.000,00

0,00

845.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.826.180,00

11.100,00

1.837.280,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

14.775.814,00

-7.000,00

14.768.814,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

3.386.813,00

0,00

3.386.813,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

66.000,00

0,00

66.000,00

20.01.06

Piese de schimb

326.000,00

0,00

326.000,00

20.01.07

Transport

665.545,00

-10.000,00

655.545,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

922.700,00

0,00

922.700,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.987.000,00

-6.000,00

1.981.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

13.426.900,00

-36.000,00

13.390.900,00

20.02

Reparatii curente

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

540.836,00

2.190.220,00

2.731.056,00

20.04.01

Medicamente

25.000,00

0,00

25.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

444.136,00

0,00

444.136,00

20.04.04

Dezinfectant!

71.700,00

2.190.220,00

2.261.920,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

16.957.952,00

72.400,00

17.030.352,00

20.05.01

Uniforme si echipament

43.000,00

-2.000,00

41.000,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

102.000,00

0,00

102.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

16.812.952,00

74.400,00

16.887.352,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

130.200,00

0,00

130.200,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

122.200,00

0,00

122.200,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

8.000,00

0,00

8.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

299.800,00

0,00

299.800,00

20.12

consultanta si expertiza

78.700,00

-5.000,00

73.700,00

20.13

Pregătire profesionala

572.000,00

-4.000,00

568.000,00

20.14

Protecția muncii

488.000,00

0,00

488.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

58.720,00

0,00

58.720,00

20.30

Alte cheltuieli

2.631.532,00

-48.700,00

2.582.832,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.30.01

Reclama si publicitate

27.000,00

0,00

27.000,00

20.30.04

Chirii

1.541.000,00

0,00

1.541.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.063.532,00

-48.700,00

1.014.832,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

55.01

A. Transferuri interne

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18.378.900,00

-3.602.000,00

14.776.900,00

57.02

Ajutoare sociale

18.378.900,00

-3.602.000,00

14.776.900,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

2.471.900,00

0,00

2.471.900,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

15.907.000,00

-3.602.000,00

12.305.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

14.446.800,00

0,00

14.446.800,00

59.01

Burse

14.446.800,00

0,00

14.446.800,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-49.509,00

0,00

-49.509,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-49.509,00

0,00

-49.509,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-49.509,00

0,00

-49.509,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-49.509,00

0,00

-49.509,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

12.486.524,00

235.700,00

12.722.224,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

12.486.524,00

235.700,00

12.722.224,00

65.02A.03.01.01

Invatamant preșcolar - Finanțare de baza

6.574.000,00

-16.900,00

6.557.100,00

65.02A.03.01.02

Invatamant preșcolar - Finanțare complementara

5.912.524,00

252.600,00

6.165.124,00

65.02A.04

Invatamant secundar

93.115.359,00

-1.680.680,00

91.434.679,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

19.388.961,00

389.430,00

19.778.391,00

65.02A.04.01.01

Invatamant secundar inferior - Finanțare de baza

6.185.200,00

0,00

6.185.200,00

65.02A.04.01.02

Invatamant secundar inferior - Finanțare complementara

13.203.761,00

389.430,00

13.593.191,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

73.726.398,00

-2.070.110,00

71.656.288,00

65.02A.04.02.01

Invatamant secundar superior - Finanțare de baza

23.025.400,00

-25.000,00

23.000.400,00

65.02A.04.02.02

Invatamant secundar superior - Finanțare complementara

50.700.998,00

-2.045.110,00

48.655.888,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

65.02A.il

Servicii auxiliare pentru educație

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

65.02A.11.03

Internate si cantine pentru elevi

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

65.02A.11.03.02

Internate si cantine pentru elevi - Finanțare complementara

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

65.02A.50.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finanțare complementara

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

66.02A

Sanatate

52.478.500,00

5.000.000,00

57.478.500,00

01

CHELTUIELI CURENTE

52.478.500,00

5.000.000,00

57.478.500,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.281.500,00

0,00

20.281.500,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

19.593.500,00

0,00

19.593.500,00

10.01.01

Salarii de baza

15.668.000,00

0,00

15.668.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

2.593.000,00

0,00

2.593.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

750.000,00

0,00

750.000,00

10.01.29

Stimulentul de risc

272.500,00

0,00

272.500,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

310.000,00

0,00

310.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

257.000,00

0,00

257.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

257.000,00

0,00

257.000,00

10.03

Contribuții

431.000,00

0,00

431.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

431.000,00

0,00

431.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.617.000,00

0,00

11.617.000,00

20.01

Bunuri si servicii

224.000,00

0,00

224.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

35.000,00

0,00

35.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

2.000,00

0,00

2.000,00

20.01.06

Piese de schimb

50.000,00

0,00

50.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

60.000,00

0,00

60.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

77.000,00

0,00

77.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

1.975.000,00

0,00

1.975.000,00

20.04.01

Medicamente

80.000,00

0,00

80.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.04.02

Materiale sanitare

1.865.000,00

0,00

1.865.000,00

20.04.03

Reactivi

20.000,00

0,00

20.000,00

20.04.04

Dezinfectând

10.000,00

0,00

10.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000,00

0,00

80.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

80.000,00

0,00

80.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

8.000,00

0,00

8.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000,00

0,00

8.000,00

20.13

Pregătire profesionala

20.000,00

0,00

20.000,00

20.30

Alte cheltuieli

9.310.000,00

0,00

9.310.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.310.000,00

0,00

9.310.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

20.500.000,00

5.000.000,00

25.500.000,00

51.01

Transferuri curente

20.500.000,00

5.000.000,00

25.500.000,00

51.01.46

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

20.500.000,00

5.000.000,00

25.500.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80.000,00

0,00

80.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

80.000,00

0,00

80.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

20.500.000,00

5.000.000,00

25.500.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

20.500.000,00

5.000.000,00

25.500.000,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

21.178.500,00

0,00

21.178.500,00

66.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

66.02A.50.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

50.876.000,00

0,00

50.876.000,00

oi                          ?

«CHELTUIELI CURENTE

39.717.000,00

0,00

39.717.000,00

“__

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34.490.000,00

0,00

34.490.000,00

2O-°1

bunuri si servicii

29.805.000,00

0,00

29.805.000,00

20.01.03            *2/

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000,00

0,00

300.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

520.000,00

0,00

520.000,00

20.01.06

Piese de schimb

793.003,00

0,00

793.003,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

27.400.000,00

0,00

27.400.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

791.997,00

0,00

791.997,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4.235.000,00

0,00

4.235.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

4.235.000,00

0,00

4.235.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

35.000,00

0,00

35.000,00

20.16

studii si cercetări

250.000,00

0,00

250.000,00

20.30

Alte cheltuieli

165.000,00

0,00

165.000,00

20.30.01

Reclama si publicitate

25.000,00

0,00

25.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

40.000,00

0,00

40.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.000,00

0,00

100.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.227.000,00

0,00

5.227.000,00

51.01

Transferuri curente

5.227.000,00

0,00

5.227.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

5.227.000,00

0,00

5.227.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

11.159.000,00

0,00

11.159.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

11.159.000,00

0,00

11.159.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

11.159.000,00

0,00

11.159.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei prblice interne locale

11.159.000,00

0,00

11.159.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

45.179.000,00

0,00

45.179.000,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

45.179.000,00

0,00

45.179.000,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

5.697.000,00

0,00

5.697.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

144.356.100,00

0,00

144.356.100,00

01

CHELTUIELI CURENTE

145.321.580,00

0,00

145.321.580,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

72.928.000,00

0,00

72.928.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

70.613.000,00

0,00

70.613.000,00

10.01.01

Salarii de baza

48.163.000,00

0,00

48.163.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

4.358.000,00

0,00

4.358.000,00

10.01.06

Alte sporuri

4.073.000,00

0,00

4.073.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

10.01.13

Indemnizații de delegare

20.000,00

0,00

20.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

4.545.000,00

0,00

4.545.000,00

10.01.29

Stimulentul de risc

3.757.000,00

0,00

3.757.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

5.697.000,00

0,00

5.697.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

756.000,00

0,00

756.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

756.000,00

0,00

756.000,00

10.03

Contribuții

1.559.000,00

0,00

1.559.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.559.000,00

0,00

1.559.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.412.677,00

38.646,00

13.451.323,00

20.01

Bunuri si servicii

3.510.609,00

5.000,00

3.515.609,00

20.01.01

Furnituri de birou

205.000,00

0,00

205.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

687.000,00

20.000,00

707.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

335.000,00

0,00

335.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

54.000,00

0,00

54.000,00

20.01.06

Piese de schimb

30.000,00

0,00

30.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

215.000,00

5.000,00

220.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

380.000,00

-20.000,00

360.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

554.609,00

0,00

554.609,00

20.02

Reparatii curente

1.950.000,00

0,00

1.950.000,00

20.03

Hrana

2.166.000,00

0,00

2.166.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni

2.166.000,00

0,00

2.166.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

613.354,00

63.646,00

677.000,00

20.04.01

Medicamente

29.000,00

0,00

29.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

500.354,00

32.646,00

533.000,00

20.04.04

Dezinfectând

84.000,00

31.000,00

115.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.489.401,00

0,00

1.489.401,00

20.05.01

Uniforme si echipament

175.000,00

0,00

175.000,00

___________ :

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

80.000,00

0,00

80.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

1.234.401,00

0,00

1.234.401,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

351.000,00

0,00

351.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

306.000,00

0,00

306.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

45.000,00

0,00

45.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

65.000,00

0,00

65.000,00

20.13

Pregătire profesionala

240.000,00

0,00

240.000,00

20.14

Protecția muncii

44.000,00

0,00

44.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

10.000,00

0,00

10.000,00

20.30

Alte cheltuieli

2.973.313,00

-30.000,00

2.943.313,00

20.30.01

Reclama si publicitate

20.000,00

0,00

20.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

20.000,00

0,00

20.000,00

20.30.04

Chirii

188.000,00

0,00

188.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.745.313,00

-30.000,00

2.715.313,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.573.100,00

0,00

13.573.100,00

51.01

Transferuri curente

13.573.100,00

0,00

13.573.100,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

13.573.100,00

0,00

13.573.100,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

44.114.803,00

0,00

44.114.803,00

57.02

Ajutoare sociale

44.114.803,00

0,00

44.114.803,00

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

36.536.803,00

0,00

36.536.803,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

7.553.000,00

0,00

7.553.000,00

57.02.03

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

25.000,00

0,00

25.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.293.000,00

-38.646,00

1.254.354,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

1.293.000,00

-38.646,00

1.254.354,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-965.480,00

0,00

-965.480,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-965.480,00

0,00

-965.480,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-965.480,00

0,00

-965.480,00

'           .......:. :7:7:'.....              77;                        '■ 777:7 77 7777-7          7717777

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-965.480,00

0,00

-965.480,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

70.463.500,00

0,00

70.463.500,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

70.463.500,00

0,00

70.463.500,00

68.02A.il

Crese

35.081.000,00

0,00

35.081.000,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

11.374.100,00

0,00

11.374.100,00

68.02A.15.01

Ajutor social

301.000,00

0,00

301.000,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

11.073.100,00

0,00

11.073.100,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

27.437.500,00

0,00

27.437.500,00

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

27.437.500,00

0,00

27.437.500,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

91.198.842,00

916.109,00

92.114.951,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

39.001.552,00

-83.891,00

38.917.661,00

01

CHELTUIELI CURENTE

35.719.958,00

0,00

35.719.958,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

35.719.958,00

0,00

35.719.958,00

20.01

Bunuri si servicii

22.400.231,00

0,00

22.400.231,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

14.037.231,00

0,00

14.037.231,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

50.000,00

0,00

50.000,00

20.01.06

Piese de schimb

10.000,00

0,00

10.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

6.403.000,00

0,00

6.403.000,00

20.02

Reparatii curente

7.119.727,00

0,00

7.119.727,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200.000,00

0,00

200.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

200.000,00

0,00

200.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-128.406,00

-83.891,00

-212.297,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-128.406,00

-83.891,00

-212.297,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-128.406,00

-83.891,00

-212.297,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-128.406,00

-83.891,00

-212.297,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

13.737.231,00

0,00

13.737.231,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

25.264.321,00

-83.891,00

25.180.430,00

74.02A

Protecția mediului

52.197.290,00

1.000.000,00

53.197.290,00

01

CHELTUIELI CURENTE

52.197.290,00

1.000.000,00

53.197.290,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

52.197.290,00

-3.000.000,00

49.197.290,00

20.01

Bunuri si servicii

40.455.290,00

-1.500.000,00

38.955.290,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

700.000,00

0,00

700.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

34.855.290,00

-1.500.000,00

33.355.290,00

20.01.06

Piese de schimb

15.000,00

0,00

15.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

4.885.000,00

0,00

4.885.000,00

20.02

Reparatii curente

50.000,00

0,00

50.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

700.000,00

0,00

700.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

50.000,00

0,00

50.000,00

20.04.04

Dezinfectanti

650.000,00

0,00

650.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000,00

0,00

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

150.000,00

0,00

150.000,00

20.30

Alte cheltuieli

10.842.000,00

-1.500.000,00

9.342.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.842.000,00

-1.500.000,00

9.342.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

40.30

Alte subvenții

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

52.197.290,00

1.000.000,00

53.197.290,00

74.02A.05.01

Salubritate

52.197.290,00

1.000.000,00

53.197.290,00

__ JSIM

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

120.872.000,00

1.391.000,00

122.263.000,00

81.02A

Combustibili si energie

27.200.000,00

0,00

27.200.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.200.000,00

0,00

27.200.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

20.30

Alte cheltuieli

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

0,00

23.700.000,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

0,00

23.700.000,00

81.02A.06

Energie termica

27.200.000,00

0,00

27.200.000,00

83.02A

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

400.000,00

0,00

400.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

400.000,00

0,00

400.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

400.000,00

0,00

400.000,00

20.01

Bunuri si servicii

400.000,00

0,00

400.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

400.000,00

0,00

400.000,00

83.02A.03

Agricultura

400.000,00

0,00

400.000,00

83.02A.03.30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

400.000,00

0,00

400.000,00

84.02A

Transporturi

93.272.000,00

1.391.000,00

94.663.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

89.985.589,00

1.391.000,00

91.376.589,00

/ « \° \G o cq

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

51.862.000,00

0,00

51.862.000,00

20.01              4 \

Bunuri si servicii

10.250.000,00

0,00

10.250.000,00

20.01.o/X’^/7^^^

\ w 1

V*

dncalzit, iluminat si forța motrica

750.000,00

0,00

750.000,00

20.01.3p

1

|Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

20.02 \J^k«aîStL

/*)

Reparatii curente

36.362.000,00

0,00

36.362.000,00

20.05 \?r^nZ----V

Bunuri de natura obiectelor de inventar

250.000,00

0,00

250.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

250.000,00

0,00

250.000,00

20.30

Alte cheltuieli

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

38.123.589,00

1.391.000,00

39.514.589,00

57.02

Ajutoare sociale

38.123.589,00

1.391.000,00

39.514.589,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

38.123.589,00

1.391.000,00

39.514.589,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

3.410.000,00

0,00

3.410.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-123.589,00

0,00

-123.589,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-123.589,00

0,00

-123.589,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-123.589,00

0,00

-123.589,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-123.589,00

0,00

-123.589,00

84.02A.03

Transport rutier

93.272.000,00

1.391.000,00

94.663.000,00

84.02A.03.02

Transport in comun

43.500.000,00

1.391.000,00

44.891.000,00

84.02A.03.03

Străzi

49.772.000,00

0,00

49.772.000,00

96.02A

Partea a Vila REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02A

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01

TOTAL VENITURI

496.759.247,00

507.000,00

497.266.247,00

00.02

VENITURI PROPRII

875.458,00

158.400,00

1.033.858,00

00.03

I. VENITURI CURENTE

103.252.453,00

-5.666.055,00

97.586.398,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

103.252.453,00

-5.666.055,00

97.586.398,00

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

103.252.453,00

-5.666.055,00

97.586.398,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

36.02A

Diverse venituri

264.197,00

37.350,00

301.547,00

36.02A.23

Taxa de reabilitare termica

264.197,00

37.350,00

301.547,00

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

102.988.256,00

-5.703.405,00

97.284.851,00

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

102.988.256,00

-5.703.405,00

97.284.851,00

39.00.01

II. VENITURI DIN CAPITAL

611.261,00

121.050,00

732.311,00

39.02A

Venituri din valorificarea unor bunuri

611.261,00

121.050,00

732.311,00

39.02A.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

10.268,00

38.443,00

48.711,00

39.02A.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

20.442,00

3.061,00

23.503,00

39.02A.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

417.494,00

22.364,00

439.858,00

39.02A.10

Depozite speciale pentru construcții de construinte

163.057,00

57.182,00

220.239,00

42.00.01

IV. SUBVENȚII

98.789.045,00

907.801,00

99.696.846,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

98.789.045,00

907.801,00

99.696.846,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

98.789.045,00

907.801,00

99.696.846,00

42.02A.55

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

42.02A.65

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

13.702.000,00

0,00

13.702.000,00

42.02A.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

84.087.045,00

907.801,00

84.994.846,00

45.02A

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate

8.875.662,00

0,00

8.875.662,00

45.02A.18

Mecanismul financiar norvegian

17.662,00

0,00

17.662,00

45.02A.18.01

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

17.662,00

0,00

17.662,00

45.02A.19

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

8.858.000,00

0,00

8.858.000,00

45.02A.19.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

8.858.000,00

0,00

8.858.000,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

285.230.826,00

5.144.204,00

290.375.030,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

282.383.036,00

5.144.204,00

287.527.240,00

48.02A.01.01

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

227.730.459,00

5.144.204,00

232.874.663,00

48.02A.01.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

54.652.577,00

0,00

54.652.577,00

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

2.811.800,00

0,00

2.811.800,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

48.02A.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

2.811.800,00

0,00

2.811.800,00

48.02A.15

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

35.990,00

0,00

35.990,00

48.02A.15.01

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

35.990,00

0,00

35.990,00

TOTAL CHELTUIELI

694.865.978,00

507.000,00

695.372.978,00

01

CHELTUIELI CURENTE

412.862.109,00

0,00

412.862.109,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

73.596.000,00

0,00

73.596.000,00

51.02

Transferuri de capital

73.596.000,00

0,00

73.596.000,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

5.339.000,00

0,00

5.339.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

68.257.000,00

0,00

68.257.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.000,00

0,00

23.000,00

55.01

A. Transferuri interne

23.000,00

0,00

23.000,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

0,00

23.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

339.243.109,00

0,00

339.243.109,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

335.476.109,00

0,00

335.476.109,00

58.01.01

Finanțarea naționala

59.430.776,00

-30.000,00

59.400.776,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

246.838.333,00

0,00

246.838.333,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

29.207.000,00

30.000,00

29.237.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.450.000,00

0,00

3.450.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

545.000,00

0,00

545.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.901.000,00

0,00

2.901.000,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

0,00

4.000,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

0,00

148.000,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

0,00

111.000,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

0,00

37.000,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

0,00

169.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

0,00

169.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

282.876.180,00

507.000,00

283.383.180,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

282.876.180,00

507.000,00

283.383.180,00

71.01

Active fixe

282.876.180,00

507.000,00

283.383.180,00

71.01.01

Construcții

16.230.000,00

0,00

16.230.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

13.859.000,00

114.000,00

13.973.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7.416.025,00

201.300,00

7.617.325,00

71.01.30

Alte active fixe

245.371.155,00

191.700,00

245.562.855,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-872.311,00

0,00

-872.311,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-872.311,00

0,00

-872.311,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-872.311,00

0,00

-872.311,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

-872.311,00

0,00

-872.311,00

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

37.812.289,00

0,00

37.812.289,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

37.812.289,00

0,00

37.812.289,00

01

CHELTUIELI CURENTE

12.155.289,00

0,00

12.155.289,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

12.155.289,00

0,00

12.155.289,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

9.734.289,00

0,00

9.734.289,00

58.01.01

Finanțarea naționala

1.459.653,00

0,00

1.459.653,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

c___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.274.636,00

0,00

8.274.636,00

58.02

\

•gbpgrame din Fondul Social European (FSE)

2.421.000,00

0,00

2.421.000,00

58.02.01 ej

Emantarea naționala

362.000,00

0,00

362.000,00

58.02.02

^^pantarea externa nerambursabila

2.055.000,00

0,00

2.055.000,00

58.02.03            ---4

/keltuieli neeligibile

4.000,00

0,00

4.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.657.000,00

0,00

25.657.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

25.657.000,00

0,00

25.657.000,00

r         .       •                                 .....                ..             ... .

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

71.01

Active fixe

25.657.000,00

0,00

25.657.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

9.479.000,00

0,00

9.479.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

4.312.000,00

0,00

4.312.000,00

71.01.30

Alte active fixe

11.866.000,00

0,00

11.866.000,00

51.02A.01

Autoritari executive si legislative

37.812.289,00

0,00

37.812.289,00

51.02A.01.03

Autoritari executive

37.812.289,00

0,00

37.812.289,00

59.02A

Partea a II-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

1.877.000,00

0,00

1.877.000,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

1.877.000,00

0,00

1.877.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.877.000,00

0,00

1.877.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.877.000,00

0,00

1.877.000,00

71.01

Active fixe

1.877.000,00

0,00

1.877.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

775.000,00

114.000,00

889.000,00

71.01.30

Alte active fixe

1.102.000,00

-114.000,00

988.000,00

61.02A.03

Ordine publica

775.000,00

114.000,00

889.000,00

61.02A.03.04

Politie locala

775.000,00

114.000,00

889.000,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

1.102.000,00

-114.000,00

988.000,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

144.716.372,00

187.000,00

144.903.372,00

65.02A

Invatamant

50.370.000,00

187.000,00

50.557.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

31.291.820,00

0,00

31.291.820,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

31.291.820,00

0,00

31.291.820,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

31.291.820,00

0,00

31.291.820,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.604.123,00

0,00

4.604.123,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

26.087.697,00

0,00

26.087.697,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

600.000,00

0,00

600.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.078.180,00

187.000,00

19.265.180,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19.078.180,00

187.000,00

19.265.180,00

71.01

Active fixe

19.078.180,00

187.000,00

19.265.180,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

453.000,00

0,00

453.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

2.468.025,00

201.300,00

2.669.325,00

71.01.30

Alte active fixe

16.157.155,00

-14.300,00

16.142.855,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

1.644.000,00

0,00

1.644.000,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

515.000,00

0,00

515.000,00

65.02A.03.01.02

Invatamant preșcolar - Finanțare complementara

515.000,00

0,00

515.000,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.129.000,00

0,00

1.129.000,00

65.02A.03.02.02

Invatamant primar - Finanțare complementara

1.129.000,00

0,00

1.129.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

12.108.000,00

100.000,00

12.208.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

12.108.000,00

100.000,00

12.208.000,00

65.02A.04.02.02

Invatamant secundar superior - Finanțare complementara

12.108.000,00

100.000,00

12.208.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

36.618.000,00

87.000,00

36.705.000,00

65.02A.50.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finanțare complementara

36.618.000,00

87.000,00

36.705.000,00

66.02A

Sanatate

16.279.000,00

0,00

16.279.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

13.089.000,00

0,00

13.089.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.339.000,00

0,00

5.339.000,00

51.02

Transferuri de capital

5.339.000,00

0,00

5.339.000,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

5.339.000,00

0,00

5.339.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7.750.000,00

0,00

7.750.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7.750.000,00

0,00

7.750.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

1.163.000,00

0,00

1.163.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

6.587.000,00

0,00

6.587.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.190.000,00

0,00

3.190.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.190.000,00

0,00

3.190.000,00

71.01

Active fixe

3.190.000,00

0,00

3.190.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.929.000,00

0,00

2.929.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

261.000,00

0,00

261.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

13.089.000,00

0,00

13.089.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

13.089.000,00

0,00

13.089.000,00

66.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

3.190.000,00

0,00

3.190.000,00

66.02A.50.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

3.190.000,00

0,00

3.190.000,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

58.786.372,00

0,00

58.786.372,00

01

CHELTUIELI CURENTE

29.629.000,00

0,00

29.629.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.065.000,00

0,00

1.065.000,00

51.02

Transferuri de capital

1.065.000,00

0,00

1.065.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

1.065.000,00

0,00

1.065.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

28.564.000,00

0,00

28.564.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

28.564.000,00

0,00

28.564.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.102.000,00

0,00

4.102.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

23.079.000,00

0,00

23.079.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.383.000,00

0,00

1.383.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

29.224.000,00

0,00

29.224.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

29.224.000,00

0,00

29.224.000,00

71.01

Active fixe

29.224.000,00

0,00

29.224.000,00

71.01.30

Alte active fixe

29.224.000,00

0,00

29.224.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-66.628,00

0,00

-66.628,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-66.628,00

0,00

-66.628,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-66.628,00

0,00

-66.628,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

-66.628,00

0,00

-66.628,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

57.721.372,00

0,00

57.721.372,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

57.721.372,00

0,00

57.721.372,00

...                        iwaaffls

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.065.000,00

0,00

1.065.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

19.281.000,00

0,00

19.281.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.653.000,00

0,00

1.653.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

157.000,00

0,00

157.000,00

51.02

Transferuri de capital

157.000,00

0,00

157.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

157.000,00

0,00

157.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.496.000,00

0,00

1.496.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

150.000,00

0,00

150.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

23.000,00

0,00

23.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

127.000,00

0,00

127.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

1.029.000,00

0,00

1.029.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

183.000,00

0,00

183.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

846.000,00

0,00

846.000,00

58.15

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

148.000,00

0,00

148.000,00

58.15.01

Finanțarea naționala

111.000,00

0,00

111.000,00

58.15.02

Finanțare externa nerambursabila

37.000,00

0,00

37.000,00

58.32

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

169.000,00

0,00

169.000,00

58.32.01

Finanțarea naționala

169.000,00

0,00

169.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

17.628.000,00

0,00

17.628.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

17.628.000,00

0,00

17.628.000,00

71.01

Active fixe

17.628.000,00

0,00

17.628.000,00

71.01.01

Construcții

16.230.000,00

0,00

16.230.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

223.000,00

0,00

223.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

375.000,00

0,00

375.000,00

71.01.30

Alte active fixe

800.000,00

0,00

800.000,00

68.02A.il

Crese

16.833.000,00

0,00

16.833.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

157.000,00

0,00

157.000,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

157.000,00

0,00

157.000,00

68.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

2.291.000,00

0,00

2.291.000,00

68.02A.50.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

2.291.000,00

0,00

2.291.000,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

200.029.535,00

0,00

200.029.535,00

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

184.343.535,00

0,00

184.343.535,00

01

CHELTUIELI CURENTE

115.178.000,00

0,00

115.178.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.035.000,00

0,00

67.035.000,00

51.02

Transferuri de capital

67.035.000,00

0,00

67.035.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.035.000,00

0,00

67.035.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

48.143.000,00

0,00

48.143.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.143.000,00

0,00

48.143.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

20.529.000,00

-30.000,00

20.499.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

26.564.000,00

0,00

26.564.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

1.050.000,00

30.000,00

1.080.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

69.934.000,00

0,00

69.934.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

69.934.000,00

0,00

69.934.000,00

71.01 ______________3_______X». __

Active fixe

69.934.000,00

0,00

69.934.000,00

71.01.30

Alte active fixe

69.934.000,00

0,00

69.934.000,00

''PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-768.465,00

0,00

-768.465,00

85_____

1

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL »(JURENT

-768.465,00

0,00

-768.465,00

85.01

^lati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-768.465,00

0,00

-768.465,00

x.o         y

85.01.02           */

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

-768.465,00

0,00

-768.465,00

70.02A.03

Locuințe

52.154.000,00

0,00

52.154.000,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

52.154.000,00

0,00

52.154.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

4.708.000,00

0,00

4.708.000,00


ii.                    -.■    ■     .. .xjffigffii IM®;.;        E3EHE

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total-Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

127.481.535,00

0,00

127.481.535,00

74.02A

Protecția mediului

15.686.000,00

0,00

15.686.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.686.000,00

0,00

15.686.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

15.686.000,00

0,00

15.686.000,00

71.01

Active fixe

15.686.000,00

0,00

15.686.000,00

71.01.30

Alte active fixe

15.686.000,00

0,00

15.686.000,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

15.686.000,00

0,00

15.686.000,00

74.02A.05.01

Salubritate

15.686.000,00

0,00

15.686.000,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

310.430.782,00

320.000,00

310.750.782,00

81.02A

Combustibili si energie

985.782,00

0,00

985.782,00

01

CHELTUIELI CURENTE

23.000,00

0,00

23.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.000,00

0,00

23.000,00

55.01

A. Transferuri interne

23.000,00

0,00

23.000,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

0,00

23.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

71.01

Active fixe

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

71.01.30

Alte active fixe

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-37.218,00

0,00

-37.218,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-37.218,00

0,00

-37.218,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-37.218,00

0,00

-37.218,00

85.01.02

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

-37.218,00

0,00

-37.218,00

81.02A.06

Energie termica

985.782,00

0,00

985.782,00

84.02A

Transporturi

309.445.000,00

320.000,00

309.765.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

209.843.000,00

0,00

209.843.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

209.843.000,00

0,00

209.843.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

209.843.000,00

0,00

209.843.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

27.550.000,00

0,00

27.550.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

156.119.000,00

0,00

156.119.000,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

26.174.000,00

0,00

26.174.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

99.602.000,00

320.000,00

99.922.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

99.602.000,00

320.000,00

99.922.000,00

71.01

Active fixe

99.602.000,00

320.000,00

99.922.000,00

71.01.30

Alte active fixe

99.602.000,00

320.000,00

99.922.000,00

84.02A.03

Transport rutier

309.445.000,00

320.000,00

309.765.000,00

84.02A.03.02

Transport in comun

147.870.000,00

0,00

147.870.000,00

84.02A.03.03

Străzi

161.575.000,00

320.000,00

161.895.000,00

96.02A

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02A

DEFICIT

198.106.731,00

0,00

198.106.731,00


SEF SERVICIU

ȘTEFANI A MĂDĂRAȘ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Municipiul Cluj-Napoca 4305857


Anexa 2A.1 la Hotărârea nr.639/2020


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2020 - BUGET INDIVIDUAL Sursa de finanțare: 02A

(lei)

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

1.531.779.334,00

6.213.357,00

1.537.992.691,00

00.02

VENITURI PROPRII

1.050.327.967,00

158.400,00

1.050.486.367,00

00.03

I. VENITURI CURENTE

930.800.809,00

40.302,00

930.841.111,00

00.04

A. VENITURI FISCALE

851.242.250,00

0,00

851.242.250,00

00.05

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

611.560.000,00

0,00

611.560.000,00

03.00.01

Al 2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

611.560.000,00

0,00

611.560.000,00

03.02A

Impozit pe venit

6.659.000,00

0,00

6.659.000,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

6.659.000,00

0,00

6.659.000,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

604.901.000,00

0,00

604.901.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

604.901.000,00

0,00

604.901.000,00

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

117.575.000,00

0,00

117.575.000,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

117.575.000,00

0,00

117.575.000,00

07.02A.01

Impozit pe clădiri

91.711.000,00

0,00

91.711.000,00

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

28.706.000,00

0,00

28.706.000,00

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

63.005.000,00

0,00

63.005.000,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

16.063.000,00

0,00

16.063.000,00

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

8.897.000,00

0,00

8.897.000,00

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

6.708.000,00

0,00

6.708.000,00

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

458.000,00

0,00

458.000,00


''fflisMS1";.' _ BHSS' .

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

9.801.000,00

0,00

9.801.000,00

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

119.885.000,00

0,00

119.885.000,00

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

77.832.000,00

0,00

77.832.000,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

55.016.000,00

0,00

55.016.000,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

2.000,00

0,00

2.000,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

2.000,00

0,00

2.000,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

2.741.000,00

0,00

2.741.000,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

1.901.000,00

0,00

1.901.000,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

840.000,00

0,00

840.000,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

39.310.000,00

0,00

39.310.000,00

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

30.568.000,00

0,00

30.568.000,00

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

18.171.000,00

0,00

18.171.000,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

12.397.000,00

0,00

12.397.000,00

16.02A.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

8.742.000,00

0,00

8.742.000,00

18.00.01

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.222.250,00

0,00

2.222.250,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.222.250,00

0,00

2.222.250,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.222.250,00

0,00

2.222.250,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

79.558.559,00

40.302,00

79.598.861,00

30.00.02

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.986.731,00

0,00

14.986.731,00

30.02A

Venituri din proprietate

14.986.731,00

0,00

14.986.731,00

30.02A.01

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

596.731,00

0,00

596.731,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

14.319.000,00

0,00

14.319.000,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

14.319.000,00

0,00

14.319.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

30.02A.08

Venituri din dividente

71.000,00

0,00

71.000,00

30.02A.08.02

Venituri din dividende de la alti plătitori

71.000,00

0,00

71.000,00

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

64.571.828,00

40.302,00

64.612.130,00

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

22.497.000,00

0,00

22.497.000,00

33.02A.08

Venituri din prestări de servicii

21.660.000,00

0,00

21.660.000,00

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

670.000,00

0,00

670.000,00

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

111.000,00

0,00

111.000,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

14.000,00

0,00

14.000,00

33.02A.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

42.000,00

0,00

42.000,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

76.000,00

0,00

76.000,00

34.02A.02

Taxe extrajudiciare de timbru

68.000,00

0,00

68.000,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

8.000,00

0,00

8.000,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.401.000,00

0,00

20.401.000,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

19.849.000,00

0,00

19.849.000,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

19.849.000,00

0,00

19.849.000,00

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

552.000,00

0,00

552.000,00

36.02A

Diverse venituri

20.238.994,00

37.350,00

20.276.344,00

36.02A.01

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

28.780,00

0,00

28.780,00

36.02A.01.01

Venituri din aplicația prescripției extinctive

28.780,00

0,00

28.780,00

36.02A.06

Taxe speciale

19.100.000,00

0,00

19.100.000,00

36.02A.1^^SOL^^

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

1.017,00

0,00

1.017,00

36.02A^^.'Z/J|^^

»Taxa de reabilitare termica

264.197,00

37.350,00

301.547,00

36.02A®

lAlte venituri

845.000,00

0,00

845.000,00

37.02A\^V^ââ2J

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

1.358.834,00

2.952,00

1.361.786,00

37.02A.0^?oț<^r-^ V

Donatii si sponsorizări

1.358.834,00

2.952,00

1.361.786,00

37.02A.03     ---

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-102.988.256,00

5.703.405,00

-97.284.851,00

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

102.988.256,00

-5.703.405,00

97.284.851,00

. .u .       '                                                                     ?                                                                                           .....qjțr, ■                  *        ■■.......:.........:.....?       •      .....’• ■ "                       '■’jL"Tn> npru ■                     Lr^ir"7;7.''

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

39.00.01

II. VENITURI DIN CAPITAL

611.261,00

121.050,00

732.311,00

39.02A

Venituri din valorificarea unor bunuri

611.261,00

121.050,00

732.311,00

39.02A.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

10.268,00

38.443,00

48.711,00

39.02A.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

20.442,00

3.061,00

23.503,00

39.02A.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

417.494,00

22.364,00

439.858,00

39.02A.10

Depozite speciale pentru construcții de construinte

163.057,00

57.182,00

220.239,00

40.00.01

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

198.106.731,00

0,00

198.106.731,00

40.02A

Incasari din rambursarea Împrumuturilor acordate

198.106.731,00

0,00

198.106.731,00

40.02A.14

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

198.106.731,00

0,00

198.106.731,00

42.00.01

IV. SUBVENȚII

108.154.045,00

907.801,00

109.061.846,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

108.154.045,00

907.801,00

109.061.846,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

108.154.045,00

907.801,00

109.061.846,00

42.02A.34

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

20.000,00

0,00

20.000,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

45.000,00

0,00

45.000,00

42.02A.55

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

42.02A.65

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

13.702.000,00

0,00

13.702.000,00

42.02A.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

84.087.045,00

907.801,00

84.994.846,00

42.02A.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

9.300.000,00

0,00

9.300.000,00

45.02A

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate

8.875.662,00

0,00

8.875.662,00

45.02A.18

Mecanismul financiar norvegian

17.662,00

0,00

17.662,00

45.02A.18.01

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

17.662,00

0,00

17.662,00

45.02A.19

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

8.858.000,00

0,00

8.858.000,00

45.02A.19.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

8.858.000,00

0,00

8.858.000,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

285.230.826,00

5.144.204,00

290.375.030,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

282.383.036,00

5.144.204,00

287.527.240,00


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

48.02A.01.01

Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

227.730.459,00

5.144.204,00

232.874.663,00

48.02A.01.02

Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

54.652.577,00

0,00

54.652.577,00

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

2.811.800,00

0,00

2.811.800,00

48.02A.02.01

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

2.811.800,00

0,00

2.811.800,00

48.02A.15

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

35.990,00

0,00

35.990,00

48.02A.15.01

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

35.990,00

0,00

35.990,00

TOTAL CHELTUIELI

1.222.744.771,00

-99.663,00

1.222.645.108,00

01

CHELTUIELI CURENTE

946.485.971,00

-280.000,00

946.205.971,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

121.861.000,00

0,00

121.861.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

113.813.000,00

0,00

113.813.000,00

10.01.01

Salarii de baza

96.872.000,00

0,00

96.872.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

11.490.000,00

0,00

11.490.000,00

10.01.06

Alte sporuri

699.000,00

0,00

699.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

580.000,00

0,00

580.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

85.000,00

0,00

85.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

2.622.000,00

0,00

2.622.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

1.465.000,00

0,00

1.465.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

5.513.000,00

0,00

5.513.000,00

10.02.02

Norme de hrana

3.880.000,00

0,00

3.880.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.633.000,00

0,00

1.633.000,00

10.03

Contribuții

2.535.000,00

0,00

2.535.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

2.535.000,00

0,00

2.535.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

296.262.173,00

-3.460.000,00

292.802.173,00

20.01

Bunuri si servicii

116.091.175,00

-1.526.000,00

114.565.175,00

20.01.01

Furnituri de birou

1.640.000,00

0,00

1.640.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.317.126,00

0,00

1.317.126,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

17.047.231,00

-26.000,00

17.021.231,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.01.04

Apa, canal si salubritate

35.725.290,00

-1.500.000,00

34.225.290,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

20.01.06

Piese de schimb

1.513.003,00

0,00

1.513.003,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.416.528,00

0,00

2.416.528,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

37.037.000,00

0,00

37.037.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

18.294.997,00

0,00

18.294.997,00

20.02

Reparatii curente

47.297.727,00

-460.000,00

46.837.727,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

2.210.000,00

0,00

2.210.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

1.550.000,00

0,00

1.550.000,00

20.04.04

Dezinfectând

660.000,00

0,00

660.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.435.000,00

50.000,00

8.485.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

1.940.000,00

0,00

1.940.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

6.495.000,00

50.000,00

6.545.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

1.157.000,00

0,00

1.157.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

617.000,00

0,00

617.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

540.000,00

0,00

540.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

345.000,00

0,00

345.000,00

20.13

Pregătire profesionala

601.000,00

0,00

601.000,00

20.16

studii si cercetări

250.000,00

0,00

250.000,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor

400.000,00

0,00

400.000,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

400.000,00

0,00

400.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

20.30

Alte cheltuieli

112.675.271,00

-1.524.000,00

111.151.271,00

20.30.01

Reclama si publicitate

1.496.000,00

0,00

1.496.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

999.000,00

0,00

999.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

110.180.271,00

-1.524.000,00

108.656.271,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00


Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.700.000,00

4.000.000,00

27.700.000,00

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

23.700.000,00

0,00

23.700.000,00

40.30

Alte subvenții

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

84.557.100,00

0,00

84.557.100,00

51.01

Transferuri curente

16.300.100,00

0,00

16.300.100,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

16.300.100,00

0,00

16.300.100,00

51.02

Transferuri de capital

68.257.000,00

0,00

68.257.000,00

51.02.29

Alte transferuri de capital către instituții publice

68.257.000,00

0,00

68.257.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

23.339.000,00

0,00

23.339.000,00

55.01

A. Transferuri interne

22.839.000,00

0,00

22.839.000,00

55.01.12

Investirii ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

23.000,00

0,00

23.000,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizatii internaționale)

500.000,00

0,00

500.000,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

0,00

500.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

40.334.589,00

-820.000,00

39.514.589,00

57.02

Ajutoare sociale

40.334.589,00

-820.000,00

39.514.589,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

40.334.589,00

-820.000,00

39.514.589,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

337.897.109,00

0,00

337.897.109,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

335.476.109,00

0,00

335.476.109,00

58.01.01

Finanțarea naționala

59.430.776,00

-30.000,00

59.400.776,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

246.838.333,00

0,00

246.838.333,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

29.207.000,00

30.000,00

29.237.000,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.421.000,00

0,00

2.421.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

362.000,00

0,00

362.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.055.000,00

0,00

2.055.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

0,00

4.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.035.000,00

0,00

1.035.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

1.035.000,00

0,00

1.035.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

260.273.000,00

420.000,00

260.693.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

260.273.000,00

420.000,00

260.693.000,00

71.01

Active fixe

260.273.000,00

420.000,00

260.693.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

13.183.000,00

114.000,00

13.297.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

4.573.000,00

0,00

4.573.000,00

71.01.30

Alte active fixe

242.517.000,00

306.000,00

242.823.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.979.000,00

0,00

17.979.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.979.000,00

0,00

17.979.000,00

81.02

Rambursări de credite interne

17.979.000,00

0,00

17.979.000,00

81.02.05

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

17.979.000,00

0,00

17.979.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.993.200,00

-239.663,00

-2.232.863,00

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.993.200,00

-239.663,00

-2.232.863,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-1.993.200,00

-239.663,00

-2.232.863,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-1.120.889,00

-239.663,00

-1.360.552,00

85.01.02

'Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

-872.311,00

0,00

-872.311,00

iO

50.02A

_

^rtea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

245.742.320,00

-155.772,00

245.586.548,00

51.02A

^utoritati publice si acțiuni externe

219.699.320,00

-155.772,00

219.543.548,00

01

CHELTUIELI CURENTE

194.911.214,00

0,00

194.911.214,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

82.533.000,00

0,00

82.533.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

79.643.000,00

0,00

79.643.000,00

10.01.01

Salarii de baza

67.552.000,00

0,00

67.552.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

7.850.000,00

0,00

7.850.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

10.01.06

Alte sporuri

81.000,00

0,00

81.000,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

580.000,00

0,00

580.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

70.000,00

0,00

70.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

2.450.000,00

0,00

2.450.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

1.060.000,00

0,00

1.060.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

10.03

Contribuții

1.790.000,00

0,00

1.790.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.790.000,00

0,00

1.790.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

98.952.925,00

0,00

98.952.925,00

20.01

Bunuri si servicii

10.160.654,00

0,00

10.160.654,00

20.01.01

Furnituri de birou

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.317.126,00

0,00

1.317.126,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

250.000,00

0,00

250.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

350.000,00

0,00

350.000,00

20.01.06

Piese de schimb

345.000,00

0,00

345.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.316.528,00

0,00

2.316.528,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2.372.000,00

0,00

2.372.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

510.000,00

0,00

510.000,00

20.02

Reparatii curente

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

810.000,00

0,00

810.000,00

20.05.01

Uniforme si echipament

150.000,00

0,00

150.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

660.000,00

0,00

660.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

990.000,00

0,00

990.000,00

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

450.000,00

0,00

450.000,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

540.000,00

0,00

540.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

250.000,00

0,00

250.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.13

Pregătire profesionala

377.000,00

0,00

377.000,00

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

800.000,00

0,00

800.000,00

20.30

Alte cheltuieli

82.565.271,00

0,00

82.565.271,00

20.30.01

Reclama si publicitate

1.471.000,00

0,00

1.471.000,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

959.000,00

0,00

959.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

80.135.271,00

0,00

80.135.271,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

500.000,00

0,00

500.000,00

55.02

B.Transferuri curente in străinătate (către organizatii internaționale)

500.000,00

0,00

500.000,00

55.02.04

Alte transferuri curente in străinătate

500.000,00

0,00

500.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

12.155.289,00

0,00

12.155.289,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

9.734.289,00

0,00

9.734.289,00

58.01.01

Finanțarea naționala

1.459.653,00

0,00

1.459.653,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

8.274.636,00

0,00

8.274.636,00

58.02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.421.000,00

0,00

2.421.000,00

58.02.01

Finanțarea naționala

362.000,00

0,00

362.000,00

58.02.02

Finanțarea externa nerambursabila

2.055.000,00

0,00

2.055.000,00

58.02.03

Cheltuieli neeligibile

4.000,00

0,00

4.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

770.000,00

0,00

770.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

770.000,00

0,00

770.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.657.000,00

0,00

25.657.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

25.657.000,00

0,00

25.657.000,00

71.01

Active fixe

25.657.000,00

0,00

25.657.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

9.479.000,00

0,00

9.479.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

4.312.000,00

0,00

4.312.000,00

71.01.30

Alte active fixe

11.866.000,00

0,00

11.866.000,00

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-868.894,00

-155.772,00

-1.024.666,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-868.894,00

-155.772,00

-1.024.666,00

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-868.894,00

-155.772,00

-1.024.666,00

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-868.894,00

-155.772,00

-1.024.666,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

219.699.320,00

-155.772,00

219.543.548,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

219.699.320,00

-155.772,00

219.543.548,00

54.02A

Alte servicii publice generale

9.143.000,00

0,00

9.143.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.143.000,00

0,00

9.143.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.298.000,00

0,00

6.298.000,00

10.01

Cheltuieli salariale in bani

6.075.000,00

0,00

6.075.000,00

10.01.01

Salarii de baza

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

640.000,00

0,00

640.000,00

10.01.06

Alte sporuri

3.000,00

0,00

3.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

5.000,00

0,00

5.000,00

10.01.17

Indemnizație de hrana

172.000,00

0,00

172.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

55.000,00

0,00

55.000,00

10.02

Cheltuieli salariale in natura

83.000,00

0,00

83.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

83.000,00

0,00

83.000,00

10.03

Contribuții

140.000,00

0,00

140.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

140.000,00

0,00

140.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.780.000,00

0,00

1.780.000,00

20.01

Bunuri si servicii

70.000,00

-26.000,00

44.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

60.000,00

-26.000,00

34.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

10.000,00

0,00

10.000,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

310.000,00

50.000,00

360.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

310.000,00

50.000,00

360.000,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

72.000,00

0,00

72.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

72.000,00

0,00

72.000,00

20.13

Pregătire profesionala

25.000,00

0,00

25.000,00

20.30

Alte cheltuieli

1.303.000,00

-24.000,00

1.279.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.303.000,00

-24.000,00

1.279.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

50.04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

65.000,00

0,00

65.000,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

65.000,00

0,00

65.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

54.02A.10

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

7.243.000,00

-50.000,00

7.193.000,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

900.000,00

50.000,00

950.000,00

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

16.900.000,00

0,00

16.900.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

16.900.000,00

0,00

16.900.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

400.000,00

0,00

400.000,00

20.24

comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

400.000,00

0,00

400.000,00

20.24.02

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

400.000,00

0,00

400.000,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

30.01.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

16.900.000,00

0,00

16.900.000,00

59.02A

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

40.501.000,00

0,00

40.501.000,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

40.501.000,00

0,00

40.501.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

38.624.000,00

0,00

38.624.000,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

33.030.000,00

0,00

33.030.000,00

10.01

Cheltuieli salariate in bani

28.095.000,00

0,00

28.095.000,00

10.01.01

Salarii de baza

24.120.000,00

0,00

24.120.000,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

10.01.06

Alte sporuri

615.000,00

0,00

615.000,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

10.000,00

0,00

10.000,00

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

350.000,00

0,00

350.000,00

10.02

Cheltuieli salariate in natura

4.330.000,00

0,00

4.330.000,00

10.02.02

Norme de hrana

3.880.000,00

0,00

3.880.000,00

10.02.06

Tichete de vacanta

450.000,00

0,00

450.000,00

10.03

Contribuții

605.000,00

0,00

605.000,00

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

605.000,00

0,00

605.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.394.000,00

0,00

5.394.000,00

20.01

Bunuri si servicii

2.550.000,00

0,00

2.550.000,00

20.01.01

Furnituri de birou

40.000,00

0,00

40.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

100.000,00

0,00

100.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

50.000,00

0,00

50.000,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

750.000,00

0,00

750.000,00

20.01.06

Piese de schimb

350.000,00

0,00

350.000,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100.000,00

0,00

100.000,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

480.000,00

0,00

480.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

680.000,00

0,00

680.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

10.000,00

0,00

10.000,00

20.04.04 X3

Dezinfectanti

10.000,00

0,00

10.000,00

20.05

'Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.480.000,00

0,00

2.480.000,00

20.05.01     llSSSL

ilniforme si echipament

1.790.000,00

0,00

1.790.000,00

20.05.30 | e

1

Alte obiecte de inventar

690.000,00

0,00

690.000,00

20.06

<5

■Deplasări, detasari, transferări

95.000,00

0,00

95.000,00

2o.o6.oi

deplasări interne, detasari, transferări

95.000,00

0,00

95.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

60.000,00

0,00

60.000,00

20.13

Pregătire profesionala

199.000,00

0,00

199.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200.000,00

0,00

200.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

200.000,00

0,00

200.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.877.000,00

0,00

1.877.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.877.000,00

0,00

1.877.000,00

71.01

Active fixe

1.877.000,00

0,00

1.877.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

775.000,00

114.000,00

889.000,00

71.01.30

Alte active fixe

1.102.000,00

-114.000,00

988.000,00

61.02A.03

Ordine publica

38.764.000,00

114.000,00

38.878.000,00

61.02A.03.04

Politie locala

38.764.000,00

114.000,00

38.878.000,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

1.737.000,00

-114.000,00

1.623.000,00

64.02A

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

213.970.292,00

-2.571.000,00

211.399.292,00

65.02A

Invatamant

70.972.820,00

-2.571.000,00

68.401.820,00

01

CHELTUIELI CURENTE

57.084.820,00

-2.671.000,00

54.413.820,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

766.000,00

-460.000,00

306.000,00

20.02

Reparatii curente

766.000,00

-460.000,00

306.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

55.01

A. Transferuri interne

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

55.01.63

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

22.816.000,00

0,00

22.816.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

2.211.000,00

-2.211.000,00

0,00

57.02

Ajutoare sociale

2.211.000,00

-2.211.000,00

0,00

57.02.02

Ajutoare sociale in natura

2.211.000,00

-2.211.000,00

0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

31.291.820,00

0,00

31.291.820,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

31.291.820,00

0,00

31.291.820,00

58.01.01

Finanțarea naționala

4.604.123,00

0,00

4.604.123,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

26.087.697,00

0,00

26.087.697,00

58.01.03

Cheltuieli neeligibile

600.000,00

0,00

600.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

13.888.000,00

100.000,00

13.988.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

13.888.000,00

100.000,00

13.988.000,00

71.01

Active fixe

13.888.000,00

100.000,00

13.988.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

71.01.30

Alte active fixe

13.888.000,00

100.000,00

13.988.000,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

1.644.000,00

0,00

1.644.000,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

515.000,00

0,00

515.000,00

65.02A.03.01.02

Invatamant preșcolar - Finanțare complementara

515.000,00

0,00

515.000,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.129.000,00

0,00

1.129.000,00

65.02A.03.02.02

Invatamant primar - Finanțare complementara

1.129.000,00

0,00

1.129.000,00

65.02A.04

Invatamant secundar

15.085.000,00

-2.571.000,00

12.514.000,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

15.085.000,00

-2.571.000,00

12.514.000,00

65.02A.04.02.02

Invatamant secundar superior - Finanțare complementara

15.085.000,00

-2.571.000,00

12.514.000,00

65.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

54.243.820,00

0,00

54.243.820,00

65.02A.50.02

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Finanțare complementara

54.243.820,00

0,00

54.243.820,00

66.02A

Sanatate

21.740.000,00

0,00

21.740.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

18.550.000,00

0,00

18.550.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

20.04.02

Materiale sanitare

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

20.30

Alte cheltuieli

9.300.000,00

0,00

9.300.000,00

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.300.000,00

0,00

9.300.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7.750.000,00

0,00

7.750.000,00

58.01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

7.750.000,00

0,00

7.750.000,00

58.01.01

Finanțarea naționala

1.163.000,00

0,00

1.163.000,00

58.01.02

Finanțarea externa nerambursabila

6.587.000,00

0,00

6.587.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.190.000,00

0,00

3.190.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.190.000,00

0,00

3.190.000,00

71.01

Active fixe

3.190.000,00

0,00

3.190.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.929.000,00

0,00

2.929.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

261.000,00

0,00

261.000,00


; \: ■■ 1»':1

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

7.750.000,00

0,00

7.750.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

7.750.000,00

0,00

7.750.000,00

66.02A.50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

13.990.000,00

0,00

13.990.000,00

66.02A.50.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

13.990.000,00

0,00

13.990.000,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

109.662.372,00

0,00

109.662.372,00

01

CHELTUIELI CURENTE

69.346.000,00

0,00

69.346.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34.490.000,00

0,00

34.490.000,00

20.01

Bunuri si servicii

29.805.000,00

0,00

29.805.000,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000,00

0,00

300.000,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

520.000,00

0,00

520.000,00

20.01.06

Piese de schimb

793.003,00

0,00

793.003,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

27.400.000,00

0,00

27.400.000,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

791.997,00

0,00

791.997,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4.235.000,00

0,00

4.235.000,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

4.235.000,00

0,00

4.235.000,00

20.11

Cârti, publicatii si materiale documentare

35.000,00

0,00

35.000,00

20.16

studii si cercetări

250.000,00

0,00

250.000,00

20.30

Alte cheltuieli

165.000,00

0,00

165.000,00

20.30.01