Hotărârea nr. 636/2020

Hotărârea 636/2020 - Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 și 5 și completarea Hotărârii nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 4 și 5 și completarea Hotărârii nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 4 și 5 și completarea Hotărârii nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 390836 din 14.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 390861 din 14.08.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice, al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și al Direcției Economice prin care se propune modificarea art. 4 și 5 și completarea Hotărârii nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”);

Reținând prevederile Acordului de Program și Acordul de Implementare al Programului, încheiat între Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe și Ministerul Fondurilor Europene, la data de 19 iunie 2018) și ale Ordonanței de Urgență nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian;

Ținând cont de prevederile apelului de proiecte „Programul pentru energie în România” și ale Ghidului Programului pentru energie în România” - Innovation Norway - Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă - alte surse de energie regenerabilă;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. 4 lit. a), alin. 9 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și cu ale art. 53 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”), care va avea următorul conținut:

”Art. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”, în cuantum de 848.708,13 euro (inclusiv T.V.A), din care:

Valoarea totală eligibilă: 820.521,00 euro (inclusiv T.V.A.), din care grant acordat 697.300 euro (inclusiv T.V.A.);

Valoarea totală neeligibilă: 28.187,13 euro (inclusiv T.V.A.);

Cofmanțarea asigurată de parteneri: 123.221 Euro (inclusiv T.V.A).

Defalcarea bugetului pe cei doi parteneri:

 • 1. Valoare totală UATM Cluj-Napoca: 705.504,13 euro (inclusiv T.V.A.), din care:

 • • Contribuție proprie la cheltuieli eligibile: 101.711 euro (inclusiv T.V.A.)

 • • Valoare eligibilă nerambursabilă: 575.606 euro (inclusiv T.V.A.)

 • • Valoare activități neeligibile: 28.187,13 euro (inclusiv T.V.A.)

 • 2. Valoare totală Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: 143.204 euro (inclusiv T.V.A.), din care:

  Contribuție proprie la cheltuieli eligibile: 21.510 euro (inclusiv T.V.A.)

  Valoare eligibilă nerambursabilă: 121.694 euro (inclusiv T.V.A.)


  Plățile în cadrul proiectelor vor fi convertite în euro, utilizând cursul de schimb lunar al Comisiei Europene, în luna în care cheltuielile au fost înregistrate în conturile instituțiilor implicate.”

  Art. II Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”), care va avea următorul conținut:

  ”Art. 5. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii de 129.898,13 euro (inclusiv T.V.A.), compusă din: contribuția proprie la cheltuielile eligibile la implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice” în cuantum de 101.711 euro (inclusiv T.V.A.) și respectiv 28.187,13 euro (inclusiv T.V.A.) reprezentând cheltuieli neeligibile aferente aceluiași proiect. ”

  Art. III Se aprobă completarea Hotărârii nr. 97/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri


  fotovoltaice”) în sensul introducerii unui nou articol, 41, cu următorul conținut:


  ”Art. 41. Se aprobă acordul de parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de


  panouri fotovoltaice”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

  Art. IV Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția economică.


  Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea


  nează:


  ral al municipiului, rora Roșea


  Nr. 636 din 20 august 2020

  (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


Iceland EKP3 [Ki

Liechtenstein Norway

Norway grants grants


EEA AND NORWAY GRANTS FROM INNOVATION NORWAY

. la HCL nr. 636 /2020


NORVEGIENE Șl EEA DE LA


PARTNERSHIP AGREEMENT

Concluded between:

Municipality of CLUJ-NAPOCA, based in Cluj-Napoca, 3 Calea Moților Street, postai code 400001, Cluj County, Romania, represented by Mayor Emil BOC, as Main Partner in the Project and

TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA, Cluj-Napoca, 28 Memorandumului Street, postai code 400114, Cluj County, Romania, represented Rector: Prof. Dr. Eng. Vasile ȚOPA, legal representative, as a Project Partner

agreed upon the following

Partnership Agreement on the implementation of the project

INCREASING ENERGY EFFICIENCY IN MUNICIPAL BUILDINGS BY USING PV SYSTEM SOLUTIONS

ACORD DE PARTENERIAT încheiat între:

Municipiul CLUJ-NAPOCA, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Calea Moților, nr. 3, cod postai 400001, jud. Cluj, Romania, prezentata prin Primar Emil BOC, reprezentat legal, în calitate de Partener Principal si

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca str. Memorandumului nr. 28, cod postai 400114, jud. Cluj, România, reprezentată prin Rector: Prof. Dr. Ing. Vasile ȚOPA, reprezentant legal, in calitate de Partener Proiect au convenit

Acord de parteneriat pentru implementarea proiectului

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE MUNICIPALE PRIN SOLUȚII DE SISTEME FOTOVOLTAICE

The following has been agreed:

 • Article 1 - Project Objectives

The project INCREASING ENERGY EFFICIENCY IN MUNICIPAL BUILDINGS BY USING PV SYSTEM SOLUTIONS will contribuie to the following focus area and outcome(s) in the Caii for Project Proposals:

 • a) Estimated annual CO2 emissions reductions (in tonnes CO2 eq./year): tonnes of 147,34 CO2eq/year;

 • b) Electric energy produced from other renewable sources- solar (in MWh/year): 173,34 MWh/year;

 • c) 8 small PV systems with an installed capacity of 220 kW.

PP= Project Promoter = Municipality of Cluj Napoca (PCJ)

Pl= Partner 1 = Technical University of Cluj Napoca (TUCN)

 • Article 2 - Subject of the Partnership Agreement

By the present Partnership Agreement, the Project Promoter and the Project Partner(s) have defined the tasks and responsibilities, and the internai procedures, for the work to be carried out and the relations that shall govern them within the Partnership set up in order to complete the in the following way:

S-a convenit după cum urmează:

Articolul 1    - Obiectivele

proiectului

Proiectul CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE MUNICIPALE PRIN SOLUȚII DE SISTEME FOTOVOLTAICE va aduce o contribuție în următoarea zonă de interes și rezultatele Cererii de ofertă pentru proiect:

 • a) Reduceri estimate anuale de emisii de CO2 (în tone CO2 echivalent/an):

147,34 tone CO2 echivalent/an

 • b) Energia electrică produsă din alte surse de energie regenerabile -energie solară (în MWh/an): 173,34 MWh/an;

 • c) 8 sisteme PV mici cu o capacitate instalată de 220 kW.

PP= Partenerul principal = Primăria Cluj Napoca (PCJ)

Pl = Partenerul 1 de proiect = Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN)

Articolul 2 - Obiectul Acordului de parteneriat

Prin prezentul Acord de parteneriat, Partenerul principal și Partenerul 1 de proiect au definit obligațiile și responsabilități, precum și procedurile interne, pentru activitățile care se vor desfășura și relațiile care vor guverna aceste activități în cadrul Parteneriatului stabilit în vederea îndeplinirii activităților, după cum urmează:

• ISS'Ș'W:


Iceland 0^ Li^
Liechtenstein Norway

1|J| Innovation c 1B Norway


Name

Project activities

Tasks and responsibilities

Project Promot er

MUNICI PALITY OF CLUJ NAPOC A

Investmen ts

PP Acquisition of the integrated       and

complete PV system and         auxiliary

materials, according to the Feasibility Study for 7 locations owned by the Project Promoter, Delivery and installation of the integrated PV facilities that makes the        integrated

system of electricity generation      from

renewable resources funcțional, along with the          energy

management and control      system;

training of the personnel;

PP. Execution of constructions works (including Approvals, Taxes          and

unforeseen costs);

Other

 • 1. Project design and documentations for approvals;

 • 2. Verlfication of the project;

 • 3. Financial audit;

 • 4. ■ Engineering and supervision in situ;

Manageme nt

1.       Externalized

consultancy Services; (outsourced project management and support Services for the relation with the

Denum ire

Activității e din cadrul proiectulu i

Obiective și responsabilități

Partene rul principa 1

M unicipi ui Cluj-Napoca

Investiții

PP Achiziția unui sistem PV integrant și complet și materiale        auxiliare,

conform Studiului de fezabilitate pentru 7 locații deținute de către       Partenerul

principal, Livrarea și instalarea instalațiilor PV integrate care fac funcțional sistemul integrat de generare a energiei electrice din surse regenerabile, împreună         cu

gestionarea energiei și sistemul de control; instruirea personalului;PP.

Executarea lucrărilor de construcții (inclusiv Aprobări, Taxe și Cheltuieli neprevăzute);

Altele

1.          Elaborarea

proiectului           și

documentațiile     de

aprobări

2.           Verificarea

proiectului 3. Audit financiar

4.        Inginerie       și

supraveghere de șantier

Manageme nt

1. Serviciile de consultanță externalizate;

(managementul de proiect externalizat și serviciile de suport pentru relația cu Furnizorul Fondurilor -cererea           de


Iceland
Liechtenstein Norway
Norway.gLants_^£antsr_

, Innovation
Ti Norway

Publicity


Partner

Activity 3.

1

Investmen

TECHNI CAL UNIVER SITY OF CLUJ-NAPOC

ts

A


Model de Acord de parteneriat,


Fund Provider reimbursement request, elaboration of periodic reports. Includes experts with additional expertise / experience compared to their own staff)


2. Indirect costs (costs which are not directly related to production. Indirect costs         include

administration, personnel, costs, protection )


security work


1. Press release

2. Information materials:    website

and project labei in situ:


3. Organization of 1 round table on Energy Management in local communities and buildings with the involvement of at least 15 other local communities Romania, the objectives, results, lessons experience.


in to share project actions, learned and


PI. Acquisition of the integrated complete and materials, to the Study proposed Delivery installation integrated


and

PV system auxiliary according Feasibility for


TUCN location, and the PV


of


facilities that makes the integrated system of electricity generation from renewable resourcesPublicitate


rambursare, elaborarea rapoartelor periodice. Include costurile experților cu expertiză

suplimentară / expertiză comparativ cu propriul angajat)


personal


indirecte nu sunt


2. Costuri (costuri care legate în mod direct de producție). Costurile indirecte includ administrarea, personalul, costurile de         siguranță,

protecția muncii)_____

1. Comunicate de presă


2. Materiale informative: website și eticheta de proiect la șantier:


3. Organizarea mese rotunde privire Managementul


unei cu la


Partene r 1 UNIVER SITATE A TEHNIC Ă DIN CLUJ NAPOC A

Zo


Activitatea 3. Investiții


energetic în cadrul comunităților locale și clădirilor            cu

implicarea a cel puțin 15 alte comunități locale din România, care vor împărtăși obiectivele proiectului, acțiunile, rezultatele, lecțiile învățate și experiența.___________

PI Achiziția unui sistem PV integrant și complet și auxiliare, Studiului fezabilitate locația UNCN,


materiale conform de pentru


propusă a Livrarea șiNorwav eraots__erants____________________

funcțional,     along

with the energy management and control      system;

training of the personnel;

Other

 • 1. Project design and documentations for approvals;

 • 2. Verification of the project;

 • 3. Financial audit;

 • 4. Engineering and supervision in situ;

Manageme nt

1.       Externalized

consultancy Services; (inel.

VAT) (outsourced project management and support Services for the relation with the Fund Provider -reimbursement request, elaboration of periodic reports. Includes experts with additional expertise / experience compared to their own staff)

2. Indirect costs (costs which are not directly related to production. Indirect costs         include

administration, personnel, security costs,           work

protection)

Publicity

 • 1. Press release (inel. VAT);

 • 2. Information

materials:    website

and project labei in situ:

 • 3. Organization of 1 round table on Energy Management in local communities and buildings with

surse regenerabile, împreună         cu

gestionarea energiei și sistemul de control; instruirea personalului;

Altele

 • 1. Elaborarea

proiectului           și

documentațiile     de

aprobări

 • 2. Verificarea

proiectului (

 • 3. Audit financiar

 • 4. Inginerie       și

supraveghere de șantier

Manageme nt

1. Serviciile de consultanță externalizate; (inel.

TVA) (managementul de proiect externalizat și serviciile de suport pentru relația cu Furnizorul Fondurilor -cererea            de

rambursare, elaborarea rapoartelor periodice.     Include

costurile experților cu expertiză suplimentară        /

expertiză comparativ cu propriul personal angajat)

2. Costuri indirecte (costuri care nu sunt legate în mod direct de        producție).

Costurile     indirecte

includ administrarea, personalul, costurile de         siguranță,

protecția muncii)

Publicitate

 • 1. Comunicate de presă

 • 2. Materiale informative: website și eticheta de proiect la șantier

 • 3. Organizarea unei

Iceland Liechten

Norway e

■nTI__ctH

JN Un stein Norway irants erants

the involvement of at least 15 other local communities in Romania, to share the           project

objectives, actions, results,       learned

lessons         and

experience.

 • Article 3 - Duration of the Agreement

This Partnership Agreement shall take effect on the date on which it is signed by all Parties. It shall remain in force until the Project Promoter has discharged in full his obligations toward Innovation Norway. The date of Innovation Norway's approval of the final payment is considered the date when the Project Promoter has fulfilled all obligations.

 • Article 4 - The Project Promoter

4.1 The Project Promoter is responsible for the overall coordination, management and implementation of the project. The Project Promoter shall manage the funds in accordance with the Project Contract and the details of this Partnership Agreement. The Project Promoter assumes sole responsibility for the entire project vis-â-vis Innovation Norway.

4.2 The Project Promoter shall appoint a Project Manager who has operațional responsibility for the implementation of the overall project.

4.3 The Project Promoter will ensure commencement of the project implementation of the entire project the time schedule in compliance with al] obligations set out in the Project Cșpț^cj^^^


timely and within

The Project Promoter shall notify Innovation


mese rotunde cu privire               la

Managementul energetic în cadrul comunităților locale și clădirilor            cu

implicarea a cel puțin 15 alte comunități locale din România, care vor împărtăși obiectivele proiectului, acțiunile, rezultatele, lecțiile învățate și experiența.

Articolul 3 - Durata Acordului de parteneriat

Acest Acord de parteneriat va intra în vigoare la data semnării de către părți. Acesta va rămâne valabil până când Partenerul principal își va îndeplini în totalitate obligațiile sale față de Innovation Norway. Data la care Innovation Norway aprobă plata finală este considerată data la care Partenerul principal și-a îndeplinit toate obligațiile.

Articolul 4 - Partenerul principal

4.1 Partenerul principal este responsabil pentru coordonarea generală, managementul și implementarea proiectului. Partenerul principal proiectului va gestiona fondurile în conformitate cu Contractul aferent proiectului și detaliile din acest Acord de parteneriat. Partenerul principal își asumă întreaga responsabilitate pentru întregul proiect față de Innovation Norway.

4.2 Partenerul principal va desemna un Manager de proiect care are responsabilitatea operațională pentru implementarea proiectului general.


Partenerul principal va asigura începerea p util a proiectului și implementarea •egului proiect conform graficului de

Norway, and inform the Project Partner(s), of any factors that may adversely affect implementation of the project activities and/or financial plan.


implementare în

conformitate cu toate obligațiile stabilite în cadrul Contractului aferent proiectului. Partenerul principal va notifica imediat Innovation Norway și va informa Partenerul 1 de proiect cu privire la orice factori care ar putea avea un efect advers asupra implementării activităților de proiect și/sau planului financiar.

 • 4.4 The Project Promoter will receive disbursements from Innovation Norway and is responsible for the overall management of the grant, in particular the timely onward transfers to Project Partners; review of the appropriate spending of the grant by the Project Partner(s); consolidation of the project-related individual accounting records of the Project Partner(s) and the preparation of all required documents and records for the final audit (with assistance of the Project Partner(s)). The Project promoter is also responsible for the acceptance/approval of deliverables and expenses of the Project Partner(s).

 • 4.5 The Project Promoter is responsible for the preparation and implementation of the Project Implementation Plan (PIP) setting out the detailed activities in the project, the responsibilities of the Project Partner(s) and the provision of a detailed project budget. The budget shall include provisions on the financial arrangements between the parties, including, but not limited to, which expenditure the Project Partner(s) can get reimbursed from the project budget, with detailed itemised costs and unit prices. The budget shall also, if applicable, include currency exchange rules for such expenditure and its reimbursement. Payment claims shall be converted to Euro using the monthly accounting exchange rate of the European Commission in the month during which the expenditure was registered in the accounts of the Project Promoter.

 • 4.6 The Project Promoter is responsible for the preparation and submission of all reports

 • 4.4 Partenerul principal va primi rambursări de la Innovation Norway și este responsabil pentru gestionarea generală a grantului, în special cu privire la transferurile în timp util către Partenerul 1 de proiect; verificarea cheltuielii corespunzătoare a grantului de către Partenerul 1 de proiect; actualizarea registrelor contabile individuale aferente proiectului Partenerului de proiect și elaborarea tuturor documentelor necesare în vederea efectuării misiunii de audit finale (cu asistență din partea Partenerului 1 de proiect). Partenerul principal va fi, de asemenea, responsabil pentru acceptarea/aprobarea livrabilelor și cheltuielilor Partenerului 1 de proiect.

 • 4.5 Partenerul principal este responsabil pentru elaborarea și implementarea Planului de implementare a proiectului (PIP) care stabilește descrierea detaliată a activităților din cadrul proiectului, responsabilitățile Partenerului 1 de proiect și furnizarea unui buget detaliat de proiect. Bugetul va include prevederile cu privire la aranjamentele financiare dintre părți, inclusiv, dar fără a ne limita la, cheltuieli Partenerului ce pot fi rambursate din bugetul de proiect, cu costuri pe articole detailate și prețuri unitare. De asemenea, dacă este cazul, bugetul va include normele de schimb valutar aplicate pentru fiecare cheltuială în parte și decontarea acesteia. Plățile in cadrul proiecte vor fi convertite în euro, utilizând cursul de schimb lunar al Comisiei Europene, în luna în care cheltuielile au fost înregistrate în conturile instituțiilor implicate.


  Iceland
  Liechtenstein Norway

  required in the Project Contract, including Interim Project Reports related to the payment claims, yearly reports on project results and impact (including performance on indicators), the Final Project Report, and any further requested financial verification.


  Article 5 - Project Partner(s)


  for the


  5.1 Project Partner(s) are responsible carrying out specific project activities in manner and scope as described in the project application, the project Contract, this Partnership Agreement and other project relevant documents.


  • 5.2 More specifically, the Project Partner(s) shall be responsible for:

  • a) Expeditiously carry out the specific activities set out in the Project Implementation Plan or otherwise agreed;

  • b) Providing all Information and data to the Project Promoter, required to coordinate and monitor the implementation of the project and for reporting purposes;

  • c) Submitting verification on the eligibility of their claimed expenditure;

  • d) Notifying the Project Promoter of any factors that may affect implementation of the Project


  project in accordance with Implementation Plan.

  5.3 Project Partner(s) agree necessary steps enabling


  the


  take all Project Promoter to comply with its responsibilities as set out in the Project Contract with Innovation Norway.


  to the


  Article 6 - Intellectual property Rights


  4.6 Partenerul principal este responsabil pentru elaborarea și transmiterea tuturor rapoartelor în cadrul Contractului aferent proiectului, inclusiv Rapoartele de proiect interimare rapoartele proiectului cu privire proiect și financiare ulterioare solicitate.


  cu privire la cererile de plată, anuale cu privire la rezultatele și impactul (inclusiv performanța la indicatori), Raportul final de orice alte note de verificare


  Articolul 5 proiect


  Partenerii! 1 de


  5.1 Partenerul 1 de proiect este responsabil pentru desfășurarea activităților specifice proiectului conform modalității și obiectului, așa cum este descris în cererea de proiect, în Contractul aferent proiectului, Acord de parteneriat și alte relevante ale proiectului.


  prezentul documente


  fi


  responsabil


  5.2 Concret, Partenerul va pentru:

  a) îndeplinirea în timp util specifice stabilite în Planul de


  activităților implementare


  a proiectului sau convenite sub orice altă formă;

  b) Transmiterea tuturor datelor către în vederea implementării raportării;


  informațiilor și Partenerul principal, necesare coordonării și monitorizării proiectului și în vederea


  c) Transmiterea spre verificare cu privire la eligibilitatea cheltuielilor decontare;

  d) Notificarea Partenerului oricăror factori care


  solicitate spre


  principal asupra pot afecta implementarea proiectului în conformitate Planul de implementare a proiectului.

  5.3 Partenerul 1 de proiect convine întreprindă toate măsurile necesare care


  cu


  să să


  :                               ..... ....... ' ,:.7.                               .............. ’ ’.......Z”!........77 7 : .'7'7MMsSiiK77 IE®!:


Iceland [MP3 tK)

Liechtenstein Norway
Norway_gmnts_gmMa

Intellectual property rights being a result/or related with the Project Contract will be owned by MUNICIPALITY OF CLUJ NAPOCA AND TECHNICAL UNIVERSITY OFCLUJ-NAPOCA, proportionally, acoording to their contribution.

Article 7 - Specific Activities

7.1 The main tasks of MUNICIPALITY OF CLUJ NAPOCA, referred to as the 'Project Promoter', are summarized as follows:

Name

Project activities

Project budget

Project Promot er MUNI CIPAL ITY OF CLUJ NAPO CA

Investments

295.963 Euro (PV system and auxiliary materials)

307.433 Euro (execution of constructions works)

Other

21.058 Euro (project design and documentations for approvals)

1.272 Euro (project verification)

8.602 Euro (financial audit)

3.054 Euro (supervision)

Management

31.118 Euro (externalized consultancy Services)

5.174 Euro (indirect costs)

Publicity

250 Euro (press release)

2.500 Euro


"WB Innovation I Norway

permită Partenerului principal să își ducă la îndeplinire obligațiile, așa cum sunt acestea stabilite în Contractul aferent proiectului încheiat cu Innovation Norway.

Articolul! 6   - Drepturi de

Proprietate Intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală rezultate sau care au legătură cu Contractul aferent proiectului vor fi deținute de MUNICIPALITATEA CLUJ NAPOCA ȘI UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA., în cote părți, în funcție de contribuție.

Articolul! 7 - Activități specifice

7.1 Obligațiile principale ale MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, denumit în continuare „Partenerul principal", sunt sumarizate după cum urmează:

Denum

ire

Activitățile din cadrul proiectului

Buget de proiect

Parte ne rut prin ci pa 1

MUNIC

I PĂLIT ATEA CLUJ NAPO CA

/ © J />'Z--

_La—

Investiții

295.963 Euro (sistem PV și materiale auxiliare)

307.433 Euro (executarea lucrărilor de construcții)

Altele

Z£-y\

21.058 Euro (elaborarea proiectului și documentațiile de aprobări)

1.272 Euro (verificarea proiectului)

8.602 Euro

(audit financiar)

3.054 Euro (supervizare)Iceland

Liechtenstein

Norwav erants

14—

Norway                                            ?

eraots

Jl Innovation ™ Norway

(Information materials)

Management

31.118 Euro (servicii de consultanță externalizate)

893 Euro (round table)

Non-eligible costs

Land studies

3.921,38

5.174 Euro (costuri indirecte)

Technical expertise

6.947,67

Fesability study

17.318,08

Publicitate

250 Euro (comunicate de presă)

Total

28.187,13

TOTAL

705.504,13

7.2 The main input/responsibilities

3f

2.500 Euro (materiale informative)

TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA (partner 1), referred to as Partner 1 are summarized as follows:

893 Euro (masa rotundă)

Costuri neeligibile

Studii teren

3.921,38

Expertiza tehnica

6.947,67

Name

Project activities

Project budget

Studiu fezabilitate

17.318,08

Partner 1

TECH

NICAL UNIVE R.SITY OF CLUJ-NAPO

CA

Activity 3. Investments

66.983 Euro (PV system and auxiliary materials)

Total

28.187,13

TOTAL

705.504,13 Euro

7.2 Obligațiile principale/responsabilitățile UNIVERSITĂȚII TEHNICE CLUJ-NAPOCA (partener), denumit în continuare Partener sunt sumarizate după cum urmează:

61.714 Euro (execution of constructions works)

Activity 6. Other

2.422 Euro (project design and documentations for approvals)

Denum îre

Activitățile din

cadrul

proiectului

Project budget

Partene r 1

UNIVE RSITA

TEA

TEHNI CĂ DIN CLUJ NAPO CA

Activitatea 3. Investiții

66.983 Euro (sistem PV și materiale auxiliare)

95 Euro (project verification)

61.714 Euro (executarea lucrărilor de construcții)

1.834 Euro (financial audit)

663 Euro (supervision)

Activitatea 6. Altele

2.422 Euro (elaborarea proiectului și documentațiile de aprobări)

Management

5.851 Euro (externalized consultancy Services)

Publicity

250 Euro (press release)

95 Euro (verificarea proiectului)

2.500 Euro (Information materials)

1.834 Euro (audit financiar)

893 Euro (round table)

663 Euro (supervizare)

TOTAL

143.204

Euro

Management

5.851 Euro (servicii de

Iceland CKI
Liechtenstein Norway
Norwaygrants__^gr-aDts_______________________

Total Budget: 848.708,13 euro (VAT included) out of which 820.521 Euro for eligible activities and 28.187,13 for non-eligible activities.

Grant rate requested by the Applicant : 677.317 Euro (VAT included).

7.3 The Project Implementation Plan setting out a detailed description of key tasks, targets, timescales and the budget for each of the actions undertaken by the Project Promoter and the Project Partner(s) is appended to this Partnership Agreement.

Article 8 - Cooperation with Third Parties

 • 8.1 In case of cooperation with third parties including subcontractors, the Project Partner(s) concerned shall remain solely responsible to the Project Promoter concerning compliance with its obligations as set out in this Partnership Agreement.

 • 8.2 No Project Partner(s) shall have the right to transfer its rights and obligations under this Partnership Agreement without the prior consent of the other Project Partner(s) and Innovation Norway.

 • 8.3 Co-operation with third parties including subcontractors shall be undertaken in accordance with procedures set out in EU and național public procurement legislation, if applicable.

Article 9 - Monâtoring, Evaluation and Reporting

The Project Promoter has the overall responsibility for monitoring the actions undertaken by the Project Partner(s) on an

I1

y-' Innovation ™ Norway

consultanță externalizate)

Publicitate

250 Euro (comunicate de presă)

2.500 Euro (materiale informative)

893 Euro (masa rotundă)

TOTAL

143.204 Euro

Buget total: 848.708,13 euro (inclusiv

T.V.A.) din care 820.521 Euro activitati eligibile și 28.187,13 activitati neeligibile.

Rata finanțării solicitate de către Solicitant : 677.317 Euro (TVA inclusă).

7.3 Planul de implementare a proiectului care stabilește descrierea detaliată a obligațiilor principale, a obiectivelor, a graficelor de timp și a bugetului pentru fiecare dintre acțiunile întreprinse de către Partenerul principal și Partenerul 1 de proiect sunt anexate la acest Acord de parteneriat.

Articolul 8 - Colaborarea cu terții
 • 8.1 în cazul colaborării cu terțe părți, inclusiv subcontractanți, Partenerul principal/Partenerul 1 de proiect la care se face referire vor fi singurii responsabili față de Partenerul principal cu privire la respectarea obligațiilor sale așa cum sunt acestea stabilite în acest Acord de parteneriat.

 • 8.2 Niciunul dintre partenerii din proiect nu vor avea dreptul să cesioneze drepturile și obligațiile sale asumate conform acestui Acord de parteneriat fără acordul prealabil al celuilalt Partener de proiect și a Innovation Norway.

 • 8.3 Colaborarea cu terții, inclusiv subcontractanți va fi întreprinsă în conformitate cu procedurile stabilite în legislația privind achizițiile publice ale Uniunii

  Iceland

  Liechtenstein Norway îtomay_gLaats_gmiils_


on-going basis, and is responsible for the monitoring, evaluation and reporting requirements set out in the Project Contract with Innovation Norway.

The Project Partner(s) is obliged to supply the Project Promoter with aii information deemed necessary for the preparation of reports of any kind to Innovation Norway.

 • Article 10 - Financial Control and Audits

 • 10.1 For audit purposes, the Project Promoter and the Project Partner(s) shall agree to carry out audits as specified in the Project Contract signed between the Project Promoter and Innovation Norway.

 • 10.2 The Partner(s) shall make aii the necessary arrangements to ensure that any audits notified by Innovation Norway, or any bodies mentioned in the Standard Terms of Conditions included as a part of the Project Contract, can be carried out.

 • Article 11 = Communication and Publicity

The Project Promoter and the Project Partner(s) shall implement the communication and publicity measures in accordance with the project application and the Project Contract with Innovation Norway.

 • Article 12 - Confidentiality Requirement

12.1 The Project Promoter and the Project Partner(s) agree that any information that they obtain during the execution of this Partnership Agreement are confidențial, provided that the Project Promoter or one of the Project Partners explicitly requests such. The same applies to al! docume^^țrom classified as "confidențial". / 0^


Europene         și

naționale.

Articolul 9 - Monitorizare, Evaluare și Raportare

Partenerul principal are responsabilitatea generală cu privire la monitorizarea acțiunilor întreprinse de către Partenerul 1 de proiect permanent și, de asemenea, are responsabilitatea cu privire la monitorizarea, evaluarea și raportarea cerințelor stabilite în Contractul aferent proiectului încheiat cu Innovation Norway.

Partenerul 1 de proiect are obligația de a furniza Partenerului principal toate informațiile considerate necesare pentru elaborarea rapoartelor de orice fel către Innovation Norway.

Articolul 10 - Controlul financiar și misiunile de audit

10.1 în vederea efectuării misiunilor de audit, Partenerul principal și Partenerul 1 de proiect vor conveni să efectueze misiuni de audit așa cum este specificat în Contractul aferent proiectului semnat între Partenerul principal și Innovation Norway.

10.2 Partenerii vor dispune toate măsurile necesare pentru a se asigura că orice misiune de audit notificată de Innovation Norway sau orice alte organisme menționate în Termenii și condițiile standard incluse ca parte a Contractului vor fi efectuate.

Articolul 11 - Comunicare și Publicitate

Parten'erul principal și Partenerul 1 de proiect vor implementa măsurile cu privire la comunicare și publicitate în conformitate cu obiectul proiectului și Contractul aferent proiectului încheiat cu Innovation Norway.

Articolul 12 - Cerințe privind

ftcpnfidențialitatea

Iceland |]4W)--
Liechtenstein Norway

Norway .gr^ants—geanta______________________

12,2          The

confidentiality clause will not affect Innovation Norway's right (or third party appointed by Innovation Norway or bodies mentioned in art. 10.2) to verify/control/audit the activities and costs related to the financed project.

Article 13 - Modifications and Withdrawals

13.1 Any modification to the present Partnership Agreement shall form the subject of an Addendum to this Agreement, which shall be submitted for the approval of Innovation Norway.

13.2 The Project Promoter and the Project Partner(s) agree to not withdraw from the project unless there are unavoidable reasons for it. If this were nonetheless to happen, the Project Promoter and the Project Partner(s) shall endeavor to cover the contribution of the withdrawing Project Partner, either by assuming their tasks or, if relevant, by including new Partner(s) in the project. A possible inclusion of new partner(s) is subject to prior approval by Innovation Norway.

Article 14 - Non-execution of Obligations and Reimbursement

In the event of total or parțial incompletion of the obligations of the Project Partner(s) or in the event of material errors in the effective execution of project activities, each Partner of the Partnership Agreement undertakes to reimburse the Project Promoter any funds that have been unduly received, within the month following notification.

12.1 Partenerul principal și Partenerul 1 de proiect convin ca toate informațiile pe care le obțin pe durata executării acestui Acord de parteneriat vor fi confidențiale, cu condiția ca Partenerul principal sau unul dintre Partenerii de proiect să solicite în mod expres acest lucru. Aceeași prevedere se va aplica și pentru întreaga documentație clasificată ca fiind „confidențială".

12.2 Clauza de confidențialitate nu va afecta dreptul Innovation Norway (sau al unor terți numiți de Innovation Norway sau organismele menționate în art. 10.2) să verifice/controleze/efectueze misiuni de audit asupra activităților și costurilor cu privire la proiectul finanțat.

Articolul 13 - Modificare și Retragere

13.1 Orice modificare față de condițiile acestui Acord de parteneriat vor forma obiectul unui act adițional, care va fi transmis spre aprobare către Innovation Norway.

13.2 Partenerul principal și Partenerul 1 de proiect convin să nu se retragă din cadrul proiectului, cu excepția apariței unor situații care nu puteau fi prevăzute la momentul încheierii contractului și care pun partenerii în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor asumate. în cazul unor situații de acest tip, Partenerul principal și Partenerul 1 de proiect convin că vor depune toate eforturile să acopere contribuția de retragere în calitate de Partener de proiect, incluzând un nou/noi Partener/Parteneri în cadrul proiectului. O posibilă includere a unui nou/noilor Partener/Parteneri în cadrul proiectului se va supune aprobării prealabile de către Innovation Norway.

Articolul 14 - Neexecutarea obligațiilor și despăgubirea

în eventualitatea în care obligațiile asumate


Iceland

Liechtenstein Norway


innovation I îl Norway

de către Partenerul

 • 1 de proiect nu sunt respectate în totalitate sau parțial sau în eventualitatea unei erori materiale în executarea efectivă a activităților din cadrul proiectului, (acesta) fiecare dintre Partenerii implicați în Acordul de parteneriat se obligă să despăgubească Partenerul principal pentru orice fonduri care au fost primite necuvenit, în termen de o lună de la data notificării.

 • Article 15 - Working Language

The working language of this Partnership Agreement shall be English. AII communication with Innovation Norway shall be in English.

 • Article 16 - Dispute Resolution

 • 16.1 Any dispute relating to the conclusion, validity, interpretation or performance of this Partnership Agreement shall be resolved amicably through consultation between the Parties.

 • 16.2 Any dispute arising out of or in relation with this Partnership Agreement which cannot be settled amicably, shall be brought before the Court of [name of the relevant Court] and finally settled in accordance with the laws of [country of Project Promoter].

 • Article 17 - Force Majeure

No party shall be held liable for not complying with obligations ensuing from this Partnership Agreement should the non-compliance be caused by force majeure.-

Articolul 15 - Limba care guvernează acordul

Limba care guvernează presentul acord este limba engleză. Toate comunicările cu Innovation Norway se vor purta în limba engleză.

Articolul 16 - Rezolvarea disputelor

 • 16.1 Orice dispută cu privire la încheierea, validitatea, interpretarea sau performanța prezentului Acord de parteneriat va fi rezolvată pe cale amiabilă prin consultări între Părți.

 • 16.2 Orice dispută care apare în legătură cu prezentul Acord de parteneriat care nu piote fi rezolvată pe cale amiabilă, va fi adusă în fața Instanței competentă și rezolvată definitiv în conformitate cu legile din România.

Articolul 17 - Forța majoră

Iceland llKI

Liechtenstein Norway

NorwaygranW—granta


Niciuna dintre părți

nu va fi considerată responsabilă pentru nerespectarea obligațiilor asumate conform acestui Acord de parteneriat în cazul în care respectiva nerespectare este determinată de o situație de forță majoră.

 • Article 18 - Concluding Provisions

This present Partnership Agreement can only be changed by means of a written addendum that is signed by the Project Promoter and the Project Partner(s). The amended agreement is subject to prior approval by Innovation Norway.

Written in Cluj Napoca in 4 (four) original copies, on.

Name of Project Promoter

MUNICIPALITY OF CLUJ NAPOCA

Name and title of legal representativ e

EMIL BOC, MAYOR

Signature and sta mp

Name of Project Partner (Partner2)

TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA

Name and title of legal representative

VAS 1 LE ȚOPA, RECTOR

Signatura and

Articolul 18 - Prevederi finale

Prezentul Acord de parteneriat poate fi modificat doar prin intermediulunui act adițional elaborat în formă scrisă și semnat de ambele părți. Actul adițional prin care se modifică Acordul se va supune aprobării prealabile de către Innovation Norway.

Elaborat în Cluj Napoca în (patru) exemplare originale, la data de.

Denumirea

Partenerul principal

MUNICIPALITA TEA CLUJ NAPOCA

Numele și titlul reprezentantului legal

EMIL BOC, PRIMAR

Semnătura și ștampila

Iceland [MP3

Liechtenstein Norway

Norway_gr-aDis_gmnts_ sta mp


Denumirea Partenerului 1 de proiect (Partener 2)

UNIVERSITATEA

TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA

Numele și titlul reprezentantului legal

VASILE TOPA, RECTOR

Semnătura și ștampila