Hotărârea nr. 635/2020

Hotărârea 635/2020 - Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 390854 din 14.08.2020 al primarului municipiului Cluj Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 390882 din 14.08.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”;

Având în vedere art. 10 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 96/2019 pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.


/ v ___—

r

A «p

\ e    ct

s u I

Președinte de ședința, Efe, Dan Ștefan Tarcea

,-Cb^trascmcncaza: țeț^uii general al municipiului <Ă'\Jr. Aurora Roșea


Nr. 635 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexa la Hotărârea nr. 635/2020


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Liceul cu Program Sportiv, Liceul Tehnologic Alexandru Borza, Baza Sportivă Gheorgheni, Hala Agroalimentara Grigorescu și Hala Agroalimentară IRA.

Indicatorii economici

Valoarea totală a investiției: 3.392.394.69 lei cu tva

Din care C+M: 1.141.032.49 lei cu tva

Durata de realizare a investiției: 36 luni

Capacități: 640 buc. panouri fotovoltaice, cu o suprafață de captare de 1.624 mp


'ranca


iPrteectarrt:

J

I]

?--

ISC. iNTELTER?" CONSULTING SRL.

(Cluj Napoca, str. Resteri, nr. S

f ewo

/• n'/l/l.'r>

■5'1.23

j BHR.

îRO 191S6037

iJI 2/210/199.®

I

r

1

3

l                                           DEVIZ GENERAL                                           |

i

1

i                  .....

CREȘTEREA SrlCEî 1;EJ 3NER3E75CE H CLAEW? rjBUCS

;

F73N EEEî -G» 7:~G2?1ERABÎLE Dt?1 HUMORUL >LÎ ,• 'FOCA

Primana CIwj-Nnpuca

r

_____________j

i                                                i

î

j Nr.

i Crt.

gj; n^foF'rîAWnr

Va?5$?l!F3

l WA

Valoare

Vai oare

țfaraTV.te

(

cu TVA

cu TVA

■te

; fo»

euro

î 1

2

j        3

1        4

1       5

6

CAPSTOLCL 1

CheSafe!! cente» obținerea ș: "“enararsa terenului

1.1

Obținerea terenului

I 0,00

1 Q,CO

!     0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

i 0,00

0,00     1

1.3

Am^mtend ~șrta’ orte^is m~":te'!i si crtecarea termr^tf Ea sta.:.'. terHaia

0,00

0,00

0.00

0,00

1.4

Ciș"’liîieii pentru retecareafcrotectia tiBMfor

0.00

0,00

1     0.00

0,00     1

Tetei capitel 1

i IS..-0

0,00

0,80

0,00

CAFTOLUL 2

CireSuteR psetru gpjgsswa vSteSor necesare obfedhtiM da Iwcstfe

2.1 'Alimentarea cu apa

1     0,00

0,00

0,00

0,00

■ 2.2 | Reies canal menajer

' QX3

0.00

!     0,00

0.00

2.3 ■Alimentarea eu gaze nafarah

0.00

0,00

i 6,00

0,00

2.4 iAffinentema cu enemh tee.cîrica

0,00

0,30

■     0.00

0,00

iTafei catetei 2

a.

0.S3

1 Mă

0,00 1

i l

CAPITOLM. 3

Chsfcfeli pentru proiectare si asistenta tehnica

1 3.1 jStist®

15.282,32

3.032,84

18.993,1®

3.921,38 I

2

13,1. t Sterili de- teren

15.S82.32 i 3.032,84

18.095,16

3.921,38

1

13.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0,00

0,00

o.co 1

13.1.3 Atestatei specifice

o.co

0,00

0,00

0,00 i

« 3.2 iFTor;..-... rre'te si terte:"te?'"rentai alternarea de awize, scnte’te si autorizații

5.1CS.30

1.027,25

6.433,85

1.328,21 |

' 3.3 i Expertiza tehnica

28.261,:.:;

5.373,41

33.SS4.51

6.947,67 i

3.4

Certificarea rrerfosmantafer enemeftoî si atrdih’! enerpeffc ai etaSrftCT

0,00

0,00

0,00

0,00

i 3.5

Proiectare

151.025,32

23.694,87

179.’. ‘ ~

37.101.67 i

3.5.1 Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

o,ec' |

3.5.2 Studiu ca jîrefezsbiiitate

0.00

0,00

0,00

0.CO I

3.5.3 Studiu drt fezabilitate / DncwrsttteH? de avizare a lucrate-' t do Mtemntil si O<2v?z ^\?r^?3TsO

70

13.394 01

83.888,78

17.318,88

3,5,4 DocunientsOe 1teh?7ic@ n^essar© sf wefer???         s’/iz^ter / acoirsis?i!of >’

auîonzatiifoT

23.812,69

4.466,39

28.098,98

5.800,73

3.5.5 Vi-irificsrea tehnica de calitate a nrofentuiur tehnic si a netaEîcr de eremrtfs

5.174 .

983,13

6.157,50

1.271,15 I

3.5.6        tsîhnic si dofesIH

51

9.331.34

31.575,23 :

12.711,65 i

O/gantearea procedurilor de achiziție                                              |

0.00

0,00

0.C0          0,30 i

3:

Consultanta

t6 :'<re;

30.719,76

192.402,71

39.719,80 I

3.7.1 Managementul do prefect pentru obiectivul de invcsîftfi

128.668,81 j

■;4.CS7,D7

150.735,8? ’

31.113,08

3.7.2 Auditul financiar

33.:;1 Ai ' '

6.652,69

41.666,83 ș

8.501,74 1

3.0

Asistenta tehnica

22.7: ;,.2f '

4.330,15

27.120,39

5.598,76 i

1

F

J            l

3.3.i AsistsîT&â

1C.353.2C

1.368,25

12.327,45

2.544,89 1

3.8.1.1 pe perioada de errecutie a lucrurilor

W.3Ș3.:îQ '

1.938.25

12.327,45

2.544,39 |

3.3.12. pentru participarea proîetriani>;'ui ia «șmete șnctese in pro-renwi! de contra' a! lucrarifer de execute, avizat de către -“pocter-tel de Stat in Ccnstnacîii

0,00 j

0,00

0,00

o.oc

3.3.2 Dirigentfe de snteter

12.43: ÎS :

2.361,90

14.792 35

3.053,87

T!îtei                                                                      Â a

458.327,13 ;

? ! : ' ;:

capte^OT', ; 'F,> X

Chete tetei              »

flrfeba^ș'7 \

i_______________________________A /

U.i I

.A Itekfet’l

\l - iț i i 1

35.00 45 \

... . . ,

țr<”'--'!''l:i'''--"•'-re're''c''te’

$ *>?/ 1

23.138.22

163.707,82    . 3 ?'iteZS

/ ' 1

?n^(2a

42.653,23

•                    -.nn'nnjc 3 . - -_ ■, ; .          JțlfeW •                   V". iș^țali

•efectrice c^rccrc sferante panouriter tete-rn^stes)

50.571,3®

|   9.508,5®

1 60.179,92

12.423,60

4.1.4 Liceul Pedagogic GheorgheLazai          sfecbice mterioare msteiatn

:O?p {^774^5* ovfxaFTf^rp            CATÎdsrife? GC'’*^tefC*2)

I 123.037,30

23.377,14

j 146.414,74

30.226,00

i-4.1.5 Hala Agroafimentais Grigcresca fcstetetif efecteoe -rtencAr?; TrtalaSo exterioare aferente panourilor tetevcJteice)

| 21.507,3®

493^,0

: 25.593,75

■’ 5.283,60

'-: • ?.?r Scorite^ Gh^crr "'?;                                          electr?

{exterioare aferente panourilor fcte¥c'te;ce)

i 57.352,9®

IC 897,05

■53.250,02

14.089,60

1 .

0 1.7 Hala Agrcafimerfara 8RA (tnsfefe*5? îteetre? 7-ta??r? fcmtoteffi-steciric® texterioare aferente panourilor fctovcitohss)

I 21.507,3®

4.086,40

' 593,7®

5.233,60

'",—ta        ecMiwr®nîs tamc*.- :: :’ •.: fistc"tawfe

i 470.C22.15

39.304,21

.     : .      ;,33

115.467,37

I

4.2.t Montaj utilaje, echipamente tehnicfcaice si funcționate -       cu Program

Sportiv (confecționat structura metalica sectara tancuri foteveftefe®, ancore chimice pentej fixarea structurii msteîic© de co^steKăte, refecsrea hidrofizoiatie?)

79.&05.77

15.125,10

’,S3

1

19.556,33

4.2.2 Montaj ufitajs, echipamente tehnologice si far.::- Liceul de Infcwnatfca Tfceriu Popovici (confectionst stntaura metalica susținere panouri fctovoltatee, ancore chimica pentru fixarea stadura metalka de ccnstrucfe refacerea hidroîzsîafiei)

79.763,8©

15.155.69

94.922,49

i____________________                                               ■ .-. ....

19.595,89

4.2.3 Montaj utilaje. echipamente tehnologice si fimcttatae -1 fesul Tehnctogm Alexandru Borza (confecționai structura metalica susținere paner m fctovolteice, ancore chimice centre fixarea ctactem motaiice de cwstn tefie refacerea ftidroizclaSei)

4S.^2ZJ,D4

9.124,02

i 57.145,15

!

11.797.10

4.2.4 Montaj utilaje, echipamente tehrci’ogiee si fanCTcrs'e - Liceul P'țrisrnmr-Gheorgbe Laear (confecționai stmchms metalica susținere panc’.m fctovcftewe, ancore ch^îT2î©3 oontnâ îhf7rm'?n structurii m&telKî© cte cc!r?s£r?ic?te

hîdroizoîattei)

79.525,25

1?5.1C9,eO

' 94.535,05

19.536,55

4.2.5 Monfeg utilaje, echipamente tehnologice si fimeitrenh - Hste Acroalimentara Grigorescu (confecționat structura metalica susținere panouri fetcvcSatoe, ancore chimice pentru fixarea structurii metalice de constnrtfe refacerea htdroizcfefei)

*&. 235,40

7.454,92

46.691.32

9.639,0(5

4.2.6 Montei srfiteje, echipamente tehnoteș'ce si funcționate - Beza Sportiva Ohcc^phsni (c^nfecîsonsit s^nrisfera         s'jst^Gra ^.roișri fctew-tefc®,

chimice pentru fixarea structurii metalice ds construcția, refacerea IrâUrcizotefei)

: 104.630,40

19.879,78

124.510,18

25.704,00

4.2.7 Pslcntej îfsi’sp, ©chipsm^jrfe tefrnoFo^frs sr fencSfonste Hafe Agrosltms^tera IRA (confecționat structura metafca ccstinere p?nmt< fctevelîaica, ancore chimice PQntru                              ^0 cc^stiinuc^fe “~7^'/rY>ȚȚ>o

39.236,40

7.454,92

9.339,00

U®3te. echipomenta tehnologica st fanctfenais ~?r? nenooKa nrenteț

1\G5S :? 147

2f0.243.34

1.254.158,78

258.909,74 j

•ȘWz,                 Arn.rc?^.; .       ..         j^p-,           ,T>0nl2j - {JCStlt

cj iPy^-s’rsm         ^roc^ra?©                        fetc^sOsteic©,

modulator, arestor)

182. 3 ' -

30.900,35

193.533,79

39.953.30

4.3.2 Ut^ate,                        s5 îwcfe?£?9 care         montei - Lics^S

d$> ?nfonns?îca Trbsri’j PțspcvH^ (procisrar© ©c&ipStneHte: ps^oyri fetew^aics, înverioi; ^edufater, arestor)

30.S00.35

193.533.79

39.953,3-0

4.3,3 UUIsj®, ©e^rpsmsnte            gî           căra         monlaj - Ucswî

TGÎw$fe&c j^fssfsindru                                           ^Gtevojfiajcs,

inverter, modulator, arestor)

101.037,13

19 J 97,05

120.234.18

24.821,26

4.3.4 Utilaje, echipamente feimclogKe si fannficnafe cere necesite montaj - L:caul FtedoGcgic             L^z??r                                       f^.cv<o>steios, bwssFtor, i

modulator, srestor)

1 c; oi

30.800,35

I

193.533,79

39.953,30

4.3.5 Utilaje, echipamente tehnologica si ftincScnste cere necesite montaj ■■ Hala Ș Arrroalimentara Gricerescu (procurare echipamente: “armuri frte’.'ofekre, invartor, l modulator, aresta)                                                           •

101 ..037.13

19.197,05 ;

120.234.18

24.821,26

■1.3.6 Utifeje. ech'par~?te~ tehoc’n-rfca s; fanctfenofe cor? necesite menisj - Baza ;

^2zCr^-fS               {pstC^srArT?                                         “T^r^rîoîr

modulat®’, aresta)

2S2®n3,26 j

49.951,62

312.854,87

^4.5-86..-J8 j

4.3.7 Utilaje, schioamente tehncfcgtea ss făimcfinnais care necesita montaj - Haia Agroalfrnentara IRA (pred-irace echtp’nterte: oanc’.m fcîcvcîtaice, "martor, modulator, aresta)

101 037,13

|

19.197,05

120.234,13

24.821,26

4.4 [

Jtnaje, echipamente teftnote^cs si fcj?c<ienste csra ■su necesite        si

scfoip&îwnte de transpojt           cy ir?>scs>fa, s^vuiter,        ^scsOa, @te. ■rentry

Tiontejiiî stFiicîLsrii rnetelics s? psșroL’Ti’or feîcYc^sfcî?^

71. - • ,20 |

5

33 j

85.312,53

, J

17.612,00

4.5

Cotari (echipa?Vvente psntr.i vs^Oge-zo psraruwhii, echipSTTîe^rte dp m’^sisrara, | echipamente de conwcicQtfe si 'hrafftsmrtere date)

28.821,80 |

5.47B 14

34.297,94

7.080,50

i 4.6

Active necorporabile                                                                   li

O.f!O «

3,C0

0X0 i

0,00 i

i Tetei capitel 4

2.S7-I      ■'”1                  :

2.463.481,SOI

508.978,31 !

।                                               ca?rr©ua. 5

i

5.1 Organizare de șantier

62.155,24 î

11 :C:?49

73.234 73 ’

15.269,35 1

. 1 Ltrerari <fe coî’sfr’.TSi si mstelTlfi                  -y- mcțier               l<“ 44.433 fi* J 7. -jq

4S.nGS.84

10.179.57 î

.2 Ch- ?'■’ r«m»r=>':----■■■'-:•......■■'"MM:                            .zS^                      ? 3.936,3)

2X""i.G:j

5.089.78

I 5.2

2^-“ tej-T,, c~?'--.';                                             /       s---£

7352 78 ; 45.853,33

19.291,77 1

.6.2.' - rST-re:-“td'i’tarrfa         arcfctutebtmen mantato:|fift / r..fO, a?'--’* Y.

_wo__.JI

0,00

â.oo......