Hotărârea nr. 634/2020

Hotărârea 634/2020 - Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare – Piața Unirii nr. 1 și nr. 2” din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare-Piața Unirii nr. 1 și nr. 2”, municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare-Piața Unirii nr. 1 și nr. 2”, municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 384316/1/11.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 384580/443/11.08.2020 al Direcției Tehnice - Serviciul Tehnic-Reparații Imobile, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare-Piața Unirii nr. 1 și nr. 2", municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. 6, art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 43 alin. 2 din Legea nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018, ale art. 129 alin. 4 lit. a) și alin. 9 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 824/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare imobile existente, eliminare corpuri parazitare-Piața Unirii nr. 1 și nr. 2”, municipiul Cluj-Napoca, aprobați prin Hotărârea nr. 824/2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul Tehnic-Reparații Imobile și Direcția Economică.


nează:

1 general al municipiului, sca

Nr. 634 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ANEXÂ LA H.C.L. NR. 634/2020


DEVIZ GENERAL, conform Anexa 7 din H.G. nr.28/2008 privind cheltuielile necesare realizării

REABILITARE SI CONSOLIDARE IMOBILE EXISTENTE SI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII PARAZITARE

PIAȚA UNIRII nr.1 si PIAȚA UNIRII nr.2

în mii lei/mii euro la cursul 4,7627 lei/euro


Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Mii lei

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Amenajarea terenului

14,32765

3,00831

2,72227

17,04992

3,57989

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

2,42404

0,50896

0,46057

2,88461

0,60566

TOTAL CAPITOL 1

16,75169

3,51727

3,18284

19,93453

4,18555

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

83,93128

17,62262

15,94694

99,87822

20,97094

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3-1-

Studii

1,60000

0,33594

0,30400

1,90400

0,39978

3.2.

Taxe pentru Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,02408

0,21504

0,06158

1,08566

0,22796

3-3-

Proiectare si inginerie

296,32000

62,21681

56,30080

352,62080

74,03800

3-4-

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3-5-

Asistență tehnică

315,08831

66,15750

59,86678

374,95509

78,72742

TOTAL CAPITOL 3

614,03239

128,92529

116,53316

730,56555

153,39316

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4-1-

Construcții și instalatii

20.555,50810

4.315,93592

3-9O5,5465l

24.461,05461

5.135,96378

4-2-

Montaj utilaj tehnologic

97,70131

20,51385

18,56326

116,26457

24,41148

4-3-

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

L356,7937O

284,87911

257,79081

1.614,58451

339,00614

4-4-

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4-5-

Dotări

324,87666

68,21270

61,72657

386,60323

81,17313

4.6.

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 4

22.334,87977

4.689,54158

4.243,62715

26.578,50692

5-580,55453

CAPITOLUL 5: Alte Cheltuieli

5-1-

Organizare de șantier

91,95541

19,30769

17,47153

109,42694

22,97582

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

81,66928

17,14769

15,51717

97,18645

20,40575

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații șantierului

10,28613

2,16000

1,95436

12,24049

2,57007

5-2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

104,17781

21,87369

0,00000

104,17781

21,87369

5-3-

Cheltuieli diverse și neprevăzute

4.609,91903

967,92135

875,88462

5.485,80365

1.151,82641

TOTAL CAPITOL 5

4.806,05225

1.009,10273

893,35615

5.699,40840

1.196,67592

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6,2

Probe tehnologice și teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

27.855,64738

5.848,70949

5.272,64624

33.128,29362

6.955,78010

din care C+M

20.835,561^'

4.374,73735

3-958,75672

24-794,31838

5-205,93750

Ae pro/A. /    /Data: mai 2020                            0 J

PROIECTANT             g %

K&K STUDIO DE PROIECTARE Ș.R.L.

■ A-O ,J5BeWE/ciAB/

J<l|/|t|RrUL CLUJ- NAPOCA