Hotărârea nr. 633/2020

Hotărârea 633/2020 - Aprobarea P.U.Z. – Construire locuință unifamilială, Colonia Borhanci nr. 80 B prov.; beneficiari: Erdelyi Szilard-Miklos și Erdelyi Andreea.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -

Construire locuință unifamilială, Colonia Borhanci nr. 80 B provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuință unifamilială, Colonia Borhanci nr. 80 B provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 379412/1/7.08.2020, conex cu nr. 290013/1/19.06.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 379560/433/7.08.2020, conex cu nr. 290258, din 19.06.2020, al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuință unifamilială, Colonia Borhanci nr. 80 B provizoriu, beneficiari: Erdelyi Szilard-Miklos și Erdelyi Andreea;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 338 din 7.05.2019, avizul Arhitectului șef nr. 65 din 6.03.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal - Construire locuință unifamilială, Colonia Borhanci nr. 80 B provizoriu, beneficiari: Erdelyi Szilard-Miklos și Erdelyi Andreea, pe parcela cu nr. cad. 319183. Documentația reglementează:

 • - U.T.R Liu* Locuințe individuale (unifamiliale)

 • - funcțiunepredominantă', locuințe individuale (unifamiliale);

 • - regim de construire: izolat;

 • - înălțime maximă admisă', trei nivele supraterane D+P+M, Hmax.comișă=8m, H max.coamă= 12m;

 • - indici urbanistici'. P.O.T max =35% , C.U.T max=0,9 ADC/mp;

 • - retragere față de aliniament: 4m față de aliniamentul propus al străzii Borhanciului;

 • - retragere min.față de limitele laterale: min. 3m;

 • - retragere min.față de limitele posterioare: H clădire dar nu mai puțin de 6,00m;

 • - circulații, accese: din strada Borhanciului regularizată la profil tip III.B - 18,00m;

 • - staționare a autovehiculelor, va fi organizată în interiorul parcelei;

 • - echipare tehnico-edilitară: completă la pe strada Borhanciului.

Suprafața de teren necesară lărgirii străzii Borhanci va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „drum”, anterior eliberării autorizației de construire pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani.

Art. 3- Cu îndeplinirea prevederilor


g

1-

Nr. 633 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


generalprimăria șicnusn im iaca.

<".l ilI NAPOCÂ


ROMÂNIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusincss.ro | www.visitclujnapoca.ro


Ca urmare a cererii adresate de Erdclyi Andreea-Georgiana și Erdelyi Sziiard-Miklos cu domiciliu în județul Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 81, bl. P13, sc. 1, et. 4, ap. 10A, înregistrată sub nr. 15559 din 10.01.2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei operative de urbanism întrunită în ședința din data de 15.03.2019, se emite prezentul

Aviz de Oportunitate

Nr. ...3Ș.Ș....... din

pentru elaborarea

P.U.Z - construire locuințe familiale, str. Borhanciului nr. 80 - str. Rcmenyik Săndor nr.2 generat de imobilul cu nr. cad. 319183 cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z:

Conform Anexei la prezentul aviz, teritoriul de studiat cuprinde parcelele de pe frontul sudic al străzii Borhanciului, pe aliniamentul de la nr. 80 și până la intersecția cu strada Remenyik Săndor. Construcțiile existente și cele autorizate cu parcelele aferente vor fi integrate în P.U.Z ca elemente existente.

 • 2. Categorii funcționale ale dezvoltării si eventualele servituti:

  • 2.1. existent', conf. PUG aprobat cu H.C.L nr. 493/2014 teritoriul de studiat este încadrat în U.T.R. ULiu - zonă de urbanizare; locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban;

  • 2.2. propus: locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban;;

  • 2.3. servituti de utilitate publică instituite prin P. U.G.: strada Borhanciului, profil tip III.B - 18,00m;

 • 3. Indicatori urbanistici obligatorii:

 • - P.O.T max.=35%, C.U.T max= 0,9 ADC/mp;

 • 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:

 • - asigurarea servitutii de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Borhanciului;

 • - accesul auto la zona rezidențiala se realizează din strada Borhanciului;

 • - staționarea autovehiculelor se va realiza în interior parcelei;

 • - toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor cadea în sarcina inițiatorului P.U.Z.;

 • 5. Capacitățile de transport admise:

 • -se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R.L.U aferent P.U.G și normele tehnice specifice;

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.:

 • - conform cu Certificatul de Urbanism nr. 4704 din 07.11.2018;

 • -studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei (relația zonă-oraș, conformări spațial volumetrice, caracteristicile țesutului urban, reambulare topografică);


  PRIMĂRIA SI CONSII IUI I OCA. CIIII-NAPOCĂ


ROMÂNIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z.ce derivă din procedurile specifice de informare $i consultare publicului: - conform regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului aprobat cu H.C.L nr. 153/2012.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 4704 din 07.11.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Documentația se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM -010 -2000, cu respectarea prevederilor legii 350/2001 actualizată și ord. 233/2016.

Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

Arhitect Șef, Arh. Daniel Popctor specialitate,

.JLigia Subțirică


Șef birou Strategii urbane.

Arh. Andreea Murlsanred.3ex. Arh. Anamaria Popa


inspector, Biroul str;


ii urbaneAchitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr..........................din......................................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de...........................


PRIMAR IA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF


ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM BIROUL STRATEGII URBANE

Calea Moților nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264/99559 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnap
^UNICII


Ca urmare a cererii adresate de Erdelyi Szilard-Miklos și Erdelyi Andreea-Georgiana cu domiciliul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Plopilor nr.81, înregistrată sub nr. 442168/433/2019 cu completările ulterioare înregistrate cu nr. 562160/433/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul: pentru

P.U.Z - Construire locuințe familiale, str. Borhanciului nr. 80 - str. Remenyik Sândor nr.2

generat de imobilele cu nr. cad. 319183

Inițiator: Erdelyi Szilard-Miklos și Erdelyi Andreea-Georgiana

Proiectant: S.C. TEKTUM ARHITECTURA & ARTA S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. Tothfalusi Gabor, arh. urb. Istvan Levente Szocs .Amplasare, delimitare, suprafață zona reglementată în P.U.Z.: teritoriul de studiat cuprinde parcelele de pe frontul sudic al străzii Borhanciului, pe aliniamentul de la nr. 80 și până la intersecția cu strada Remenyik Sândor. Teritoriul de studiat cuprinde zona de reglementat (terenul beneficiarului) și zona de influență a acesteia.

 • I. Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

Terenul studiat prin PUZ este încadrat conform PUG în UTR ULiu.

 • - UTR ULiu- Zonă de urbanizare - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar dc tip urban;

 • - funcțiune predominantă', funcțiune rezidențială de densitate mică, predominant locuințe unifamiliale;

 • - regim de construire: locuințe grupate tipologic în teritoriu în regim izolat, cuplat, înșiruite, covor;

 • - înălțimea maximă admisă: două niveluri supraterane (parter și etaj sau demisol și parter). Suplimentar față de acestea, este admisă o mansardă sau un nivel retras, conform definițiilor din glosar (Anexa 9 - aferentă Regulament PUG). Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R; înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m;

 • - indici urbanistici: P.O.T max = 35% pentru toate utilizările admise, cu excepția locuințelor covor pentru care P.O.T maxim = 60% , C.U.T max= 0,9 ADC/mp;

 • - retragere min. față de aliniament: min.3 m- max 5 m și va fi stabilită prin PUZ;

 • - retragere min. față de limitele laterale: în cazul construirii pe limita / limitele laterală / laterale de proprietate (locuințe cuplate, înșiruite, covor), PUZ va stabili adâncimea calcanului. Se recomandă construirea de ziduri comune pe limita de proprietate. Prima / ultima clădire dintr-un șir se va retrage de la limita laterală de proprietate ; în cazul construirii în retragere față de limita laterală -min. 3m. (min. 4.5m pentru locuințele în cascadă);

 • - retragere min. față de limitele posterioare: H clădire dar nu mai puțin de 6,00m:


  PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM BIROUL STRATEGII URBANE

Calea Moților nr. 3,400001. Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusincss.ro | www.visilclujnapoca.ro

Jl. Prevederi P.U.Z- R.L.U propuse:

- U.T.R Liu* Locuințe individuale (unifamiliale).


-funcțiunepredominantă', locuințe individuale (unifamiliale);

 • - regim de construire: izolat;

 • - înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterane D+P+M, Umax. cornișă = 8m, H max. coamă = 12m;

 • - indici urbanistici: P.O.T max =35% , C.U.T max=0,9 ADC/mp;

 • - retragere față de aliniament: 4m față de aliniamentul propus al străzii Borhanciului;

 • - retragere min.față de limitele laterale: min. 3m;

 • - retragere min. față de limitele posterioare: H clădire dar nu mai puțin de 6,00m;

 • - circulații, accese: din strada Borhanciului regularizată la profil tip 1II.B - 18,00m;

 • - staționarea autovehiculelor: se va organiza în interiorul parcelei;

 • - echipare tehnico-edilitară: completă la pe strada Borhanciului;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13.12.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Suprafața de teren necesară lărgirii străzii Borhanci se va dezmembra din parcela inițială și înscrie in CF cu titlu de drum, anterior eliberării autorizației de construire pe parcelaă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 4704 din 07.11.2018, emis de Primăria Cluj-Napoca.


Șef birou, arh. Andreea Mureșan

Red. 3ex. arh. Anajfiaria Popa

Achitat taxa de 13 lei, conform Chitanței nr.


.........................din......................................


Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.............................

P.U.Z. - Construire locuințe familiale

str. Borhanciului nr. 80 - str, Remenyik Sandor nr. 2

Nr, 183229/31.03.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • • Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiuiui CIuj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam, 64 (Simona Cipcigan)

 • * Inițiatori: ERDELYI SZILARD-MIKLOS și ERDELYIANDREEA-GEORGIANA

 • • Proiectant: S.C. TEKTUM ARHITECTURĂ & ARTĂ S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 442168/30.08.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr, 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - Construire locuințe familiale - str. Borhanciului nr. 80 - str. Remenyik Sandor nr. 2

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 4704/07.11.2018

 • - Aviz de oportunitate nr. 338/07.05.2019

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 65/06.03.2020

 • A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 442168/30.08.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în datele de 21.01.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afîșaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

o Plan reglementări urbanistice

« Plan încadrare în zonă

Datele și lacurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 13.12.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajate a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 30.08-01.09.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 13.12.2019 - ora 9.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 13.12.2019 - ora 9.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • • Luca Viorel - str. Borhanciului nr. 78

«  Mîndru Maria - str. Ion Meșter nr. 4, bl. El, sc. III, ap. 22

«  Balealoan- str. Mehedinți nr. 13, bl. Ol, sc. II, ap. 22

« Sămărghițan Mihai și Sămărghițan Cristina - str. Remenyik Sandor nr. 2-4

 • • Rotund Codruț Marcel - str. Borhanciului nr. 78

 • • Rotund Aurelian - str. Borhanciului nr. 78

A fost amplasat pe teren un panou de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca, beneficiarului și proiectantului la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 13.12.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Tothfalusi Gabor.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

 • B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1, modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,                   Șef Birou,                Responsabil cu informarea

Andreea Mtfrcșan


și consultarea publicului Siniona Cipcigan