Hotărârea nr. 632/2020

Hotărârea 632/2020 - Aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – str. Gării nr. 21; beneficiară: S.C. Liberty Technology Park S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z de restructurare urbană - str. Gării nr. 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z de restructurare urbană - str. Gării nr. 21 -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 379400/1/07.08.2020, conex cu nr. 290273/1/19.06.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 379466/433/7.08.2020, conex cu nr. 290494/433/19.06.2020, al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z de restructurare urbană - str. Gării nr. 21, beneficiară: S.C. Liberty Technology Park S.A;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 111 din 6.03.2019, Avizul arhitectului șef nr. 40 din 20.02.2020 și nr. 166 din 15.06.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Reținând prevederile art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă contractul de restructurare încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca pe de o parte și investitor pe de altă parte și P.U.Z de restructurare urbană -str. Gării nr. 21, beneficiară: S.C. Liberty Technology Park S.A., după cum urmează:

Prin P.U.Z se propune parcelarea terenului în 6 loturi și realizarea unui ansamblu mixt, format din 6 corpuri de clădire (o grădiniță, două imobile de locuințe colective și trei imobile mixte) ce completează spațial ansamblul Liberty Technology Park existent, precum și amenajarea terenului: spații verzi (plantații înalte, medii și joase), sistem de alei și platforme pentru circulații auto și pietonale, stații pentru biciclete, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă și alte activități în aer liber compatibile, platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții.

U.T.R RiML- teritoriu urban cu caracter mixt

 • - funcțiune predominantă: Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism, de sport etc.;

 • - regim de construire: deschis;

 • - înălțimea maximă admisă:

pentru funcțiunea de grădiniță: (1-2S) +P+E, Hmax = 9 m;

pentru alte funcțiuni: (1-3S)+P+5E+R. Se admite realizarea unui etaj tehnic cu condiția încadrării în Hmax=28 m;

 • - indici urbanistici: la nivelul ansamblului P.O.T. maxim = 60%, C.U.T max= 2,8;

 • - retragere min.față de aliniament: pentru clădiri noi, retragerea va fi de min.3 m;

 • - retragerea minimă față de limitele laterale: Hcomișă /2 dar nu mai puțin de 4,5 m;

 • - retragerea minimă față de limita posterioară: Hcomișă /2 dar nu mai puțin de 9 m;

 • - circulatii si accese: accesul este realizat din str. Gării si str. Oașului Fundătură. Prin P.U.Z, se propun circulații noi, respectiv str. „A” cu ampriză de 7 m (6 m carosabil + trotuar de un m) în partea vestică a amplasamentului și prelungirea străzii Oașului Fundătură, cu ampriză de 7,5 m (6 m carosabil + trotuar de 1,5 m);

 • - staționarea vehiculelor (auto, velo): va fi realizată în proporție minimă de 90% în spații specializate dispuse la subsol. In partea sudică a amplasamentului, adiacent străzii Gării, vor fi amplasate la sol două stații de biciclete publice;

 • - echiparea tehnico-edilitară: zona este echipată edilitar complet. Clădirile noi vor fi racordate la rețelele edilitare publice existente. Este interzisă conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în clădiri. Este interzisă dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Amplasamentul va dispune de spații destinate colectării deșeurilor menajere îngropate, pe patru fracții, accesibile din spațiul public.

Sunt menținute reglementările PUG pentru suprafața de teren încadrată în UTR Ve.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Conform planului de acțiune pentru implementarea investițiilor, investiția va fi realizată în patru etape:

etapa 1 - vor fi realizate corpurile „I” și „J” cu destinația de locuințe colective, precum și drumul de acces ce le deservește (prelungire strada Oașului Fundătură și str. A - tronsonul aferent locuințelor colective');

etapa 2 - vor fi realizate corpurile „G” (grădiniță) și „F” (birouri/servicii);

etapa 3 - vor fi realizate corpul „H” (birouri/servicii) și str. A - pe tronsonul aferent

imobilului;


etapa 4 - vor fi realizate corpul „A” (birouri/servicii) și strada „A” până la intersecția cu

strada Gării.


Anterior recepției corpurilor propuse pe parcele, va fi realizat drumul de acces la strat de uzură și echipat edilitar, pe tronsonul aferent fiecărei etape. Str. ”A” va fi dezmembrată din parcela inițială și va fi înscrisă în CF cu titlul de ”drum”, anterior emiterii autorizației de construire pentru corpurile din etapa 1.

Vor fi realizate, pe cheltuiala investitorului, următoarele obiective de interes public:

două stații publice de biciclete „Cluj Bike” ce vor fi cedate cu titlu gratuit în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca, anterior recepției corpului „A”;

amenajarea unui teren de 1800 mp, lotul 5, cu acces direct din str. Oașului Fundătură, ca spațiu verde cu loc de joacă pentru copii, ce va fi cedat cu titlu gratuit, în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca, anterior recepției ultimului corp de clădire al ansamblului propus, corpul A. Amenajarea va fi realizată în baza unui proiect de specialitate, avizat și va consta în loc de joacă pentru copii, cu dotări specifice, zonă de fitness în aer liber, zonă de relaxare, mobilier urban, alei pietonale, amenajare peisageră cu gazon, arbori și arbuști de talie mică și medie. Amenajarea va fi realizată în baza unui proiect de specialitate supus avizării;

vor fi plantați minim 8 arbori cu talie medie, cu circumferința de minim 35 cm măsurată la o distanță de 1 m de la colet, pe strada Gării, până la sfârșitul anului 2020;

va fi modernizată stația de autobuz de pe str. Oașului; termenul de realizare este de maxim 12 luni de la data obținerii autorizației de construire pentru modernizarea stației de autobuz, dar nu mai târziu de recepția corpurilor „I” și „J” din etapa 1.

Contractul de restrurcturare se constituie în Anexa 1, Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2, planșa Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 3, iar planșa Plan mobilare -concept-propunere se constituie în Anexa 4 la prezenta hotărâre și fac parte integrantă din aceasta.

Art.2.- Se mandatează Primarul Municipiului Cluj-Napoca să semneze Contractul de restructurare prevăzut la art. 1.

Art.3- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Art.4-  Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează DirecțiaXSpnerală de Urbanism.

iședinte de ședință, Dan Ștefan Tarcea

itrasemnează:

inicipiului,

Nr. 632 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Nr. inreg:

CONTRACT DE RESTRUCTURARE

Prezentul contract de restructurare intră în vigoare la data și este încheiat între

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca reprezentat de

cu sediul social în str.Motilor nr.3, Cluj-Napoca, Cluj, România, denumit în continuare autoritatea publică

SC LIBERTY TECHNOLOGY PARK SRL, identificata prin CUI 201853 si nr. inreg. Reg.Comertului Cluj J12/46/1.02.1991, reprezentata de administrator, dl. Emilian Balan, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Gării, nr. 21, jud. Cluj, Romania, denumit în continuare investitor privat.

Părțile menționate mai sus sunt denumite colectiv părți sau individual parte.

Având în vedere că:

 • A. Investitorul privat este decis să dezvolte un proiect imobiliar pe imobilul teren situat în Cluj-Napoca, Str. Gării, nr. 21, identificat prin extrasul CF nr 261797, 280191, 278827, 280158, 260151, 267798, 257674, 270442 , sau identificat prin plan de încadrare în zonă, extras de plan cadastral, plan de situație al imobilului cu inventarul de coordonate, încadrat în UTR RiM, conform certificat de urbanism nr. 617/ 16.02.2018 si Certificat de Urbanism 3801/03.08.2017

 • B. In privința teritoriilor industriale existente, prin Regulamentul local de urbanism aferent Planului Ubanistic General aprobat prin HCL nr. 493 din 22 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se solicită aplicarea unei proceduri de restructurare pe bază de Contract între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și proprietarii unităților industriale prin care, prin negociere, se vor stabili condițiile-cadru pentru restructurarea terenurilor.

 • C, Etapele procedurii de restructurare implică elaborarea unui Plan Urbansitic Zonal de restructurare (PUZ de restructurare) în urma negocierilor cu administrația publică locală pentru stabilirea condițiilor cadru de restructurare - prin care se stabilesc noul profil funcțional, principalii indicatori urbanistici, obiectivele de interes public; necesare în zonă (trama stradală de interes general și local, infrastructură edilitară, spațiile verzi, locurile de joacă pentru copii, piațete, instituții publice de învățământ, sănătate, locuințe sociale, etc. și terenurile aferente acestora, ce vor trece în proprietate publică, parametrii economici ai operațiunii, drepturile și obligațiilor părților, etc.), în limitele prevederilor RLU și elaborarea studiilor urbanistice și de mediu necesare.

 • D. Investitorul privat, în nume propriu și asumându-și responsabilitatea solidar cu oricare și cu toți partenerii (dacă e cazul), precum și cu alți parteneri care ar putea fi atrași în realizarea proiectului imobiliar, este gata să procure sursele financiare și tehnice pentru realizarea proiectului în condițiile stabilite de autoritatea publică^O^F

 • E. Cu luarea în considerare a studiilor efectuate pățțij^ctmvin următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI. CONDIȚII DE RESTRUCTURARE

 • l. 1. Investitorul Privat propune următoarea tema-program de restructurare urbana a amplasamentului studiat:

Profil funcțional : teritorii urbane cu caracter mixt, cu o structura funcționala echilibrata, rezultat al aplicării procedurii de restructurare a zonelor cu caracter industrial Indicatori urbanistici :

 • — pentru clădirile comune - POT max = 60% ; CUT max=2,8;

 • - pentru nivelele cu destinație locuire Aria Construita maxima - 40% x St (suprafața terenului) pentru parcele comune, respectiv Aria Construita = 50% St pentru parcele colț;

Dotări de interes public:

Conform avizului de oportunitate 111/06.03.2019 si a avizului Arhitectului Sef nr 40 din 20.02.2020 si completarea Avizul n.r.166/ 15.06.2020, următoarele dotări de interes public se afla sau se vor afla pe proprietate :

 • - dotări de interes public pentru comert-servicii;

 • - spatii verzi amenajate cu acces public nelimitat;

 • - loc de joaca pentru copii si parc;

 • - doua statii de biciclete;

 • - grădiniță privata, in clădire independenta, cu acces din strada Oașului Fundătură.

 • 1.2. Investitorul Privat propune și este de acord, conform cerințelor stabilite prin avizul de oportunitate 111/06.03.2019, avizul arhitectului - șef nr. 40 din 20.02.2020 si Avizul nr. 166/15.06.2020 cu realizarea următoarelor obiective de interes public necesare în zonă pentru folosul comunității publice, ce vor fi preluate in patrimoniul Autoritarii Publice prin donație:

Se vor realiza pe cheltuiala investitorului următoarele obiective de interes public:

 • - două stații de biciclete publice „Cluj Bike”ce vor fi cedate cu titlu gratuit in patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca anterior recepției corpului A; (lotul 5).

-amenajarea unui teren de 1800 mp, lotul 5, cu acces direct din str. Oașului Fundătură, ca spațiu verde cu loc de joacă pentru copii, ce va fî cedat cu titlu gratuit, în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca, anterior recepției ultimului corp de clădire al ansamblului propus (coipul A). Amenajarea va fi realizată în baza unui proiect de specialitate, avizat și va consta în loc de joacă pentru copii, cu dotări specifice, zonă de fitness în aer liber, zonă de relaxare, mobilier urban, alei pietonale, amenajare peisageră cu gazon, arbori și arbuști de talie mică și medie. Amenajarea va fi realizată în baza unui proiect de specialitate supus avizării;

 • - Se vor planta minim 8 arbori cu talie medie, cu circumferința de minim 35 cm măsurată la o distanță de 1 m de la colet, pe strada Gării, până la sfârșitul anului 2020;

 • - se va moderniza stația de autobuz de pe str. Oașului. Termenul de realizare este de maxim 12 luni de la data obținerii Autorizației de constuire pentru modernizarea stație de autobuz, dar nu mai târziu de recepția corpurilor „I” si „J” din etapa 1

 • 1.3. Investitorul privat este de acord cu aplicarea art. 25 revizuit din RLU aprobat prin HCL nr. 493/2014 și modificat prin HCL nr. 737/18.07.2017, în privința suprafețelor de teren grevate de servitute de utilitate publică instituită prin PUG, identificate după cum urmează, conform Plan Situație juridica atașat:

 • 1.4. Ulterior aprobării PUZ, investitorul va demara demersul cu privire la operațiunile cadastrale, notariale și autorizarea lucrărilor de construire.

 • 1.5. Obiectivele de interes public prevăzute la art. 1.2 ce vor fi preluate in patrimoniul Municipiului, conform termenelor specificate la articolul 1.2.

 • 1.6. Condițiile menționate la acest articol vor fi respectate atât de actualii, cât și de viitorii proprietari ai terenului studiat prin PUZ de restructurare.

 • 1.7. Autoritatea publică are dreptul să monitorizeze și să controleze, pe perioada derulării contractului de restructurare, modul în care investitorul privat își execută obligațiile născute din contract cu privire la respectarea obligației de realizare a obiectivelor publice.

 • 1.8. Investitorul privat are obligația de realizare a obiectivelor publice prevăzute la art. 1.2., precum și de a le întreține până la finalizarea contractului/predarea către autoritatea publică.

 • 1.9. In cazul obiectivelor de utilitate publică propuse a fi realizate pe terenurile proprietatea municipiului, autoritatea publică va emite toate acordurile, avizele și autorizațiile necesare, conform prevederilor legale, pentru autorizarea lucrărilor de construire.

 • 2. DURATA DE DERULARE

  • 2.1 Prezentul CONTRACT DE RESTRUCTURARE intră în vigoare la data semnării și produce efecte în vigoare până la finalizarea ultimei etape dezvoltate pe parcela, respectiv până la recepția tuturor lucrărilor prevăzute de PUZ de restructurare, în condițiile legii.

  • 2.2 Investitorul privat va implementa investițiile propuse prin PUZ de restructurare cu respectarea reglementărilor urbanistice aprobate și în termenele agreate .

  • 2.3 La încetarea contractului, bunurile realizate ce urmeaza a fi transferate autoritarii publice trebuie sa fie libere de sarcini, în stare buna de fiunctionare și exploatabile.

  • 2.4 Investitorul privat va asigura garanțiile de buna execuție pentru obiectivele de utilitate publică realizate.

 • 3. FINANȚAREA PROIECTULUI

  • 3.1 Valoarea investiției care face obiectul contractului de restructurare este de cca 1.000 lei/mp

  • 3.2 Realizarea obiectivelor propuse prin PUZ de restructurare se face exclusiv pe baza investițiilor private, conform avizului arhitectului-șef nr 40 din 20.02.2020, si completarea la Aviznr. 166/15.06.2020

 • 4. ALTE CLAUZE:

  • 4.1. Prezentul contract poate fi modificat doar în scris, cu acordul prealabil al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

  • 4.2. Prezentul CONTRACT DE RESTRUCTURARE a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte.

încheiat în data de 19.08.2020

între

SC LIBERTY TECHNOLOGY PARK SRL prin reprezentant Emilian Balan si

Municipiul Cluj-Napoca și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca prin reprezentant

Anexa 2 la Hotărârea nr. 632/2020

VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

CUPRINS

I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Rolul R.L.U.;

 • 2. Baza legala a elaborării regulamentului local de urbanism;

 • 3, Domeniul de aplicare.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 4. Reguli cu privire la pastrarea integrității patrimoniului natural si construit;

 • 5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea interesului public;

 • 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii;

 • 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii;

 • 8. Reguli cu privire la echiparea edilitara;

 • 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcții;

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri.

IU. ZONIFÎCARE FUNCȚIONALA

 • 11. Unitati si subunități funcționale.

IV PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Si SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Rolul R.L.U.

  • 1.1. Regulamentul Local de Urbanism, aferent Planului Urbanistic Zonal, insoteste, expliciteaza si reglementează modul de aplicare a prevederilor Planului Urbanistic General referitoare la amplasarea si amenajarea construcțiilor in zona studiata, in concordanta cu Regulamentul General de Urbanism.

  • 1.2. Regulamentul Local de Urbanism constituie un act de autoritate al administrației publice locale si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pe terenul care face obiectul prezentului proiect

  • 1.3. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism apro^csJ poateT^c^numai in spiritul actualului regulament. Aprobarea unor modificăricu respectarea filierei de avizare-aprobare pe care a urmat-6 si/docump^tarj^ inițiala.

Eventualele derogări se vor propune de către Consiliu! Ilocgj sil'yor fiwizâtah

'                v/arhitect sef

Comisia Locala de Urbanism, după care se vor putea opera modificările respective la condițiile de amplasare, conformare si echipare a construcțiilor precum si la indicii de ocupare a terenului.

 • 2. Baza legala a elaborării Regulamentului Local de Urbanism

La baza elaborării prezentului Regulament Local de Urbanism stau in pricipal: Legea nr. 50 din 29 iulie '1991 (**republicata**)(*actualizata*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Reglementările cuprinse in P.U.G. si in prescripțiile regulamentului local de urbanism aferente RU.G. , pentru zona care face obiectul RU.Z.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții; H.G.R. nr. 525/1996 pt. aprobarea Regulamentului General de Urbanism; Ghidul de aplicare al H.G.R. nr. 525/1996 aprobat prin Ordinul M.L.RA.T. nr.21/N/10,04.2000; Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul; alte acte , legi si normative in vigoare la data elaborării prezentului R.L.U.

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifica a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate si cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii obiectivelor sale.

Prin RU.Z. se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism - permisiuni si restricții, necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea construcțiilor din zona studiata.

 • 3. Domeniul de aplicare

Prezentul regulament cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pentru zona studiata.

în temeiul reglementarilor documentației de urbanism: Actualizare P.U.G. municipiul Cluj-Napoca aprobata cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 493/22.12.2014 și HCL nr. 118/01.04.2015 și HCL 737/18.07.2017 pentru modificarea parțiala și completarea Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G., amplasamentul este situat în UTR RiM -Restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixta - S_RIM Libertatea. în consecința, pentru restructurarea / schimbarea destinației acestor terenuri este necesara elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal.

Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la construire privind următoarele categorii de intervenții:

 • - existent - UTR RiM - Restructurarea zonelor cu carater industrial - Zonă mixtă, subzona S_RiM libertatea - unități industriale aflate în general în proprietate privata, dispunând de suprafețe însemnate de teren, situate în locații importante pentru dezvoltarea municipiului.

 • - propus - UTR RiM_L - Restructurarea urbana a ansamblului industrial Libertatea, în vederea valorificării potențialului de dezvoltare urbană - teritoriu urban cu caracter mixt.

 • - instituirea următoarelor zone de protecția / siguranța:

 • a. la nord - zona de protecția 15 m de la albia minora a paraului Nadas, conform Legii apelor nr. 107/1996 actualizata:

 • b. la sud - zona de protecție 100 m din axul caii ferate existente, conform OUG 12 din 1998 si a avizului/autorizatiei CER nr. 46/A/AV/66/03712/2018 ;

birou de arhitectura

 • c. la sud - zona de siguranța 20 m din axul caii ferate existente, conform OUG 12 clin 1998 si a avizului/autorizatieî CFR nr. 46/A/AV/66/03/12/2018.;

 • - organizarea accesului pe amplasamentul studiat.

Odată aprobat, împreuna cu P.U.Z., R.L.U. aferent acestuia constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Prevederile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism se aplica în proiectarea, autorizarea și realizarea construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul reglementat.

 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reglementarea urbanistica propusa prin PUZ: documentația propune aprofundarea reglementarilor urbanistice prevăzute în Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca,

Prin documentație se precizează și delimitează perimetrul edificabil, regimul de aliniere, regimul de înălțime și echiparea tehnico-edilitară, categoria de folosință a terenului. Regimul de încadrare a terenului în intravilan nu se modifică.

 • 4. Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Zona studiată este ferită de surse de poluare si nu prezintă disfuncționalități majore ale factorilor de mediu.

Zona verde este constituită din spatiile verzi amenajate in interiorul zonei reglementate, avand un soi natural cu adâncime de minim 70 cm.

Investiția propusa în zona studiată va beneficia de servicii pentru colectarea si depozitarea deșeurilor in urma contractului cu firma de salubritate.

Autorizațiile de construire vor conține obligația de a menține si de a crea spatii verzi si plantate in funcție de destinația si capacitatea construcțiilor propuse.

Prin PUZ se stabilesc următoarele reguli:

 • - autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei;

 • - este interzisa autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradicție cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii.

 • 5, Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea interesului public 5.1. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției si funcțiunea determinanta a zonei aferente, precum si cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicata privind calitatea in construcții.

De asemenea, autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția efectuării unui studiu geotehnic individual pentru fiecare lot sau cladire.

 • 5. 2. Protecția fata de poluare si alte riscuri: Pentru construirea clădirilor si instalațiilor in zona se vor lua masuri pentru evitarea poluării mediului si de diminuare a altor riscuri.

 • 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor si a recomandărilor de orientare fata de punctele cardinale si cu respectarea reglementarilor urbanistice in vigoare................................... ...........

Pe zona studiata a fost stabilit un perimetru edificabil și regimul de aliniere (retrageri pentru construire), conform planșei "Reglementari zonificare propunere”. Pentru construirea de platforme pentru adăpostirea utilajelor, panouri publicitare, împrejmuiri, etc se vor respecta regulile impuse de Codul Civil.

Retragerea construcțiilor fata de limitele laterale și posterioare vor avea în vedere distantele impuse de prezentul regulamentul de urbanism și prevederile Codului Civil.

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor se face cu condiția incadrarii în regimul de înălțime maxim admis și in indicii urbanistici POT și CUT maximali stabiliti pentru zona.

 • 7. Reguli cu privire Ia asigurarea acceselor obligatorii

  • 7.1. Circulatii si accese

   • 7.1.1. Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilități de acces direct la drumurile publice, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

   • 7.1.2. In mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fara îndeplinirea condițiilor prevăzute la aliniatul (7.1.1.) cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

   • 7,1.3. In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dizabilitati sau cu dificultăți de deplasare.

  • 7.2. Staționarea autovehiculelor

Vehiculele vor staționa numai in interiorul parcelelor in spatiile special amenajate in acest scop, subteran sau suprateran.

 • 8. Reguli cu privire ia echiparea edilitara

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente in zona. Utilitățile se vor introduce in totalitate in subteran-.

 • 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcții Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca forma terenului si amplasarea pe parcela permit adoptarea de soluții de echipare optime care sa respecte normele legale de igiena si de protecție a mediului.

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri

Autorizațiile de construire vor conține obligația de a menține si de a crea spatii verzi si plantate in funcție de destinația si capacitatea ^ș^ugî! ropuse.


IIL ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

 • 11. Unitati si subunități funcționale

Suprafața studiata prin prezentul Plan Urbanistic Zonal cuprinde următoarele zone funcționale:

 • - UTR RiM.JL- Restructurarea urbană a ansamblului industrial Libertatea, în vederea valorificării potențialului de dezvoltare urbană - teritoriu urban cu caracter mixt.

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

în prezent terenul este în proprietatea S.C. LIBERTY TECHNOLOGY PARK S.A., având suprafața totală de 45.042 mp conform Extras C.F. nr. 257674, 260151, 261797, 267798, 270442, 278827, 280158, 280191. Situația actuală a amplasamentului:

Extras CF 257674 - S teren = 3.272 mp

 • - 257674 C2 - Corp A, clădire administrativă, regim de înălțime S+P+1E,

 • S. construită = 844 mp

 • - 257674 C3 - Casa poarta P, S construit = 56 mp

Extras CF 260151 - S teren = 10.081 rnp

 • - 260151 C2- Corp B, clădire administrativă, regim de înălțime S+P+Mez+E'.

 • S. construită - 2.332 mp

 • - 260151 C4 - Corp C, administrativ C, regim de înălțime S+P+E,

 • S. construită = 1.384 mp

Extras CF 270442 - S teren = 5.967 mp

 • - 270442 C1 - Corp E, exstins, modificat și reabilitat între anii 2013-2016, P+3E.

- Spații comerciale, servicii și birouri.

 • S. construită = 850 mp

 • - 270442 C2- Corp D, exstins, modificat și reabilitat între anii 2013-2016, P+2E.

- Spații comerciale, servicii și birouri,

S. construită = 3.378,0 mp

Extras CF 261797 - S teren = 8.870 mp

Extras CF 267798 - S teren = 4.831 mp

Extras CF 278827 - S teren = 1.070 mp (măsurata 975 mp)

Extras CF 280158 - S teren = 6.924 mp

Extras CF 280191 - S teren = 4.027 mp

l erenul studiat nu prezintă denivelări semnificative reprezentând o configurație stabilă fără alunecări de teren sau tasari pronunțate.

Secțiunea 1, UTILIZARE FUNCȚIONALA

 • 1. UTILIZĂRI ADMISE

UTR RiiVI_L................

Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism, de sport etc. Locuirea va ocupa între 25% și 70% din suprafața construită desfășurată totală a ansamblului, pe parcela în înțeles urban. Locuirea poate exista în clădiri independente, fara alte funcțiuni conexe.

Conversia funcțională și restructurarea clădirilor cu valoare de patrimoniu industrial, pentru tipurile de activități admise.

 • 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

UTR R1MJ-

Activități complementare / de susținere a profilului funcțional al zonei administrative, comerciale, de cazare turistică, de loisir etc - cu condiția amplasării acestora în zone de servire special instituite în acest scop, prin PUZ.

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - fațade, calcane, acoperișuri, terase - sau pe împrejmuiri.

Garaje in clădiri independente, amplasate in interiorul parcelelor.

Se admite conversia și restructurarea clădirilor industriale sau de alt fel existente pentru tipurile de activități admise, cu condiția integrării acestora în noua structură urbană.

Se admite amplasarea construcțiilor cu caracter provizoriu de tip chioșcuri, tonete, cabine, module de tip container de transport, însă numai pe platformele destinate și special amenajate, având prevăzute racorduri la utilități (energie electrică, apă și canalizare)

 • 3. UTILIZĂRI INTERZISE

UTR RiM„L

Activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

Depozitare en gros.

Depozitare de materiale refolosibile.

Comerț en gros.

Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public.

Locuire de tip individual.

Construcții provizorii de orice natură.

Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațada dinspre spațiul public a imobilelor.

........    .... ....               .. . _        _ .                                                      .....SE2.3 .     _______ ■'      __________' : .                        _____ ________ .._             _ MEEȘfflEEC. . -WSlgB:


Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 2. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Condițiile de amplasare, echipare și configurare a clădirilor vor respecta prevederile prezentului Regulament.

 • 4. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

UTR RiM_ L

Divizarea parcelelor se poate face cu condiția ca parcelele rezultate să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 • (a) să aibă acces la drum public;

 • (b) suprafața să fie mai mare sau egală cu 500 mp.

 • 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

UTR RiMJL

Se păstrează aliniamentul constituit de clădirile existente pe amplasament la strada Gării, str. Oașului fundătură și strada nou creată. Pentru clădirile noi, amplasate retras față de aliniament, acestea vor avea o retragere minimă de 3 m.

 • 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

UTR RîM_L

Retragerea față de limitele laterale ale parcelelor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,50 m.

Retragerea față de limita posterioare ale parcelelor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 9 m.

 • 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Distanța între clădirile propuse, aflate pe aceeși parcelă, va fi de minim 1/2 din înălțimea clădirii cele mai înalte.

 • 8. CIRCULAȚII Si ACCESE

UTR RiMJL

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai.,da,că există posibilități de acces la drumurile publice, în mod direct. Este admis,.ă€c$$i£ intermediul garajelor subterane. Accesi incinta, cuprinse in propunerea de ame


Se vor prevedea accese pietonale și carosabile de acces la garaje, conform normelor.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Pentru amenajările curților cu rol pietonal și carosabile din interiorul parcelelor, in funcție de condițiile de amplasare, se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile.

Se vor asigura căi de circulație auto, cu lățime 3,5 m, care să permită accesul pentru autospeciale în caz de urgență la fiecare corp de clădire de pe amplasament.

 • 9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

UTR RiM._L

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la regulamentul aferent PUG Cluj-Napoca. Atunci când se prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte.

Staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor sau in clădiri independente destinate garajelor.

Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare în vigoare, respectiv vor păstra o distanță minimă de 5 m față de ferestrele camerelor de locuit

 • 10. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

UTR RiM_L

Inaltimea maxima admisa

 • - pentru funcțiunea de grădiniță: (1-2S) + P+ E, Hmax~9 m

 • - pentru alte functiuni(1-3S)+P+5E+R, Se admite realizarea unui etaj tehnic cu condiția incadrarii in Hmax=28m

 • 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

UTR RiMJ_

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) așa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Clădiri noi

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului (imobile cu funcțiune mixa). Se interzice realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Volumetrîa se va conforma tipologiilor specifice construcției urbane cu cvartale. Fațadele spre spațiile publice vor fi plane și se vor situa în aliniament / aliniere sau cu o retragere de minim 3 rn. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, începând de la înălțimea de 4,00 m de la cota trotuarului.

Acoperirea clădirilor va fi plată, (acoperișuri terasă sau cu pante mai mici de 10%).

Raportul plin-gol, ca și materialele de finisaj admise vor fi reglementate în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional, de o manieră limitativă pentru a determina o imagine urbană unitară.

Culorile vor fi pastelate, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, la toate elementele construcției. Având in vedere existenta clădirilor industriale reconvertite, se recomanda utilizarea cărămizii aparente si a elementelor metalice de culoare gri inchis.

Clădiri industriale supuse conversiei funcționale

Se vor conserva expresia arhitecturală, modenatura și materialele de finisai ale fațadelor clădirilor cu valoare de patrimoniu industrial. Reabilitarea termică nu poate.constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica tehnologii și materiale speciale.

Se vor evidenția / diferenția în structura spațială și expresia arhitecturală propusă elementele existente conservate.și cele noi.

Firmele comerciale / necomerciale și vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la regulamentul de urbanism aferent RUG municipiul Cluj-Napoca.

 • 12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA Șl EVACUAREA DEȘEURILOR

UTR RiM_L

Zona va fi echipată edilitar complet. Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice existente.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în clădiri.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Amplasamentul va dispune de spații destinate colectării deșeurilor menajere, accesibile din spațiul public.

I                                     ■        ARCHDESIGN

ffl                                                               .                biroudearhiwctura

j________________________________________

13, SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

UTR RilVt.L

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate vor ocupa minim 30% din suprafața totală și vor cuprinde vegetație joasă si medie.

Pe fâșia de teren cuprinsă între stradă / spațiu public și clădirile retrase de la alinirnanent (grădina de fațadă), minim 30% din suprafețe vor fi organizate ca spații verzi.

Spațiile verzi, de tipul scuarurilor sau al grădinilor, vor avea acces public nelimitat.

 • 14. ÎMPREJMUIRI

UTR RiM_L

Ca regulă generală, având în vedere structura spațială reglementată, spre

:             spațiul public nu se vor realiza împrejmuiri.

In cazuri particulare, când se impune realizarea de împrejmuiri spre spațiul

d           public, acestea vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte

transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pernițe vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației,

înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

In cazul în care împrejmuirile sunt necesare (se separă funcțiuni ce necesită delimitarea propriului teren), împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

Secțiunea 3: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

 • 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

UTR RîM.L

Pentru clădirile comune:

P.O.T. maxim = 60%

Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața . terenului) pentru parcele comune și respectiv AC maximă = 50% x St pentru parcele de colț.

 • 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

UTR RiM„L

Pentru clădirile comune:

C.U.T, maxim= 2.8

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

Acestea reprezintă suportul grafic al prescripțiilor din regulament.

U.T.R,-urile reprezintă instrumentele operaționale in sprijinul reglementarilor specifice din P.U.Z., se delimitează convențional pe baza criteriilor de omogenitate morfologica si funcționala. Ele se conturează prin străzi si limite cadastrale, pe baza funcțiunii predominante ce permite stabilirea categoriilor de intervenție.

Stabilirea U.T.R.-urilor pe zone funcționale s-a făcut in cadrul P.U.G.

In cadrul P.U.Z., S_RiM_Libertatea a fost preluat ca atare si a fost detaliat in UTR RiM_L.

CLUJ-NAPOCA iulie 2019


SHKEELEGENDA


Anexa 3 la Hotărârea nr.


Ijrrila axtei raglsnienu»!» r«.n P JIZ.

Lln'iiM pj/eale exs(«nt>» ae zai'.a

T&ll'Ager: iwr-rrc Mâtle ln«c L Vr«U iBbi&ce

Colnutiire U’R<i.s

tini* de Gafa letâu

PcOul Nusaș

Sepratați csrcwi-.ia- swicoju praat

SuSMâiiță carooMiti • tfcrrein-j puLh'c

Car ilHifSii f fi aarceis liroxb -L:

Ceetțusfi ps sanxlii #tjj*fîtcn»U Aîifei pa =ar=»la eeammMUSi Acuasi aulaypiKia)» sa ui gdiiji p ii parcela rc juin- cflUU

Aceea clădiți i» perasU reuicrraMo:» caniircUdiU nrcîussa

sinlur Sici po fw.xala •«sfernKr.li‘5

UTR R.VJ,, millt*. £_R<M TDFT

UTRVh

Zons da u'Olacțja pârât. Nad«ș

AfesicznituRii

Aici ji o^anr-e tlcUnac • demaniu jut-** Ăpat-u Vcrsa - doine nn p-jlvc

l.CCjdSo Kiriwe -domeniu putic

Piui isc aiderete

Sispraîali firsesâ pestr-j doîTerrfcrac în veJsruâ s&glcriC'lliirU alr. Găr'i ccnlcrn» P.O.G.


a ILAhtȚ TEHiTO RIAL ZC NI FICAR E


rJ.SAFUJICȚPNALĂ


SM, ă_RM uiteiraka


R.U.L

TOTAL 3. >EBE,i


216.07


î 0.46


JNDlCt TEHNIC) PROPUȘI U.T.R. - Ri.^_L

Tcrtl^U uixaa cu c4mcu=r mlaî


«iliilraA a pi-retaicr


■•raabsprc Id|» Cc giinbrperl99.53


H w:*î r.«. whr»c) < ii n


50 li (4316 pț 'Kr'i WKUWsi;


ARHITECT ȘEF, DANIEL POP


Profil transversal sir. Gării - lip liLA - 2£rn@                     ROMÂNIA

ROMANIA


CLUJ-NAPOCA


Aprobat BOC


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Molilor, nr. 3, 400001. Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 primăria și consiliul loca.                 www.prinmriaclujnapoca.ro ’ wvw.ckijbtisiness.ro | www.visilclujnapoca.ro

CUII-NAPOCA

ARHITECT-ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de Victor Mihăilescu pentru S.C Liberty Tech^ojogy^Pârk S.A cu domiciliul în județul Cluj, Cluj-Napoca, str. Predeal, nr. 30A ap 13, înregistrată ]a nr. 52409 din 30.01.2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a fundamentării tehnice a Comisiei operative de urbanism întrunită în ședința din data de 6.02.2019, se emite prezentul

Aviz de Oportunitate z,

Nr......1(1........din

pentru elaborarea Plan urbanistic zonal de restructurare - str. Gării nr.21

generat de imobillele cu nr. Cad. 280191, nr. Cad. 280158, nr. Cad.278827, nr. Cad. 270442, nr. Cad. 267798, nr. Cad. 261797, nr. Cad. 260151, nr. Cad. 257674 cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.LF.Z :

Conform anexei la prezentul aviz, teritoriul de reglementat este UTR S_Rim Libertatea, delimitat de pârâul Nadăș și strada Oașului fundătură în partea de nord, UTR RiM (SRiM Armătura) - în partea de vest, str. Gării - în partea de sud, UTR S_R1M TDR în partea de est. Teritoriul de studiat va cuprinde zona de reglementat și vecinătățile adiacente în vederea analizării modului de integrare în contextul urban.

 • 2. Categorii funcționale ale dezvoltării și eventualele servituti

  • 2.1 existent', conf. PUG aprobat cu H.C.L nr. 493/2014 teritoriul de studiat este încadrat în: UTR RiM -Restructurarea zonelor cu carater industrial - zonă mixtă;

  • 2.2 . propus: restructurarea urbană a ansamblului industrial Libertatea, în vederea valorificării potențialului de dezvoltare urbană - teritoriu urban cu caracter mixt.

 • 3. Indicatori urbanistici obligatorii

Pentru clădirile comune: POT maxim = 60%, CUT maxim = 2,8

Pentiu nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului) pentru parcelele comune și respectiv AC maximă = 50% x St pentiu parcelele de colț

 • 4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

 • - dotări de interes public pentru comerț- servicii, învățământ, spații verzi amenajate cu acces public nelimitat (scuar, grădină, parc), locuri dejoacă pentru copii;

 • - accesul auto la zona de restructurare se realizează din str. Gării și str. Oașului;

 • - staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție de minim 75% în spații specializate dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor;

 • - toate investițiile propuse prin documentația de urbanism (circulații noi, echipare edilitară) vor cadea în sarcina investitorului/inițiatorului P.U.Z; Circulația nou propusă va fi realizată de către investitori la strat de uzură înainte de autorizarea investițiilor propuse pe parcele.

 • 5. Capacitățile de transport admise

 • - se vor aplica profile transversale în conformitate cu prevederile Anexei 6 a R.L.U aferent P.U.G și normele tehnice specifice.

 • 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z., studii de fundamentare

 • - conform cu Certificatul de Urbanism nr. 617 din 16.02.2018

 • - studii de fundamentare:

-studii cu caracter analitic privind caracteristicile zonei (relația zonă-oraș, conformări spațial-volumetrice, caracteristicile țesutului urban, condiții hidrogeotehnice, reambulare topografică)

-studiu de trafic, analiza impactului investiției asupra traficului rutier. Studiul de trafic va fi supus aprobării în Comisia Municipală de sistematizare a circulației rutiere și pietonale.

 • 7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare si consultare publicului - conform regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului aprobat cu H.C.L nr. 153/2012

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 617 din 16.02.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Documentația se va întocmi conform Ghidului privind metodologia de întocmire a documentației de urbanism PUZ - GM -010-2000, cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001 actualizată și Ord. nr. 233/2016.

Emiterea Avizului de oportunitate nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

Prezentul aviz este o reactualizare a Avizului de Oportunitate cu nr. 109 din 16.02.2018, emis în baza CU 3801 din 03.08.2017Insp^ctoicspecialitate,

Arfo ExprJ^igia SubțiricăȘef birou Strategii urbane, Arh. Andreea Mjireșan /A— f


Red.3ex. consilier arh. Adio;

dan


Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr........................................din..........................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.............................


PRIMĂRIA $1 CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMANIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Mojilor, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329

www.primariaclujnapoca.ro I www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ARHITECT-ȘEF

Ca urmare a cererii adresate de S.C. Liberty Tehnology Park S.A., cu sediul în județul Cluj, Cluj-


Napoca, str. Gării nr. 21, înregistrată cu nr. 465751/43/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

pentru P.U.Z de restructurare - str. Gării nr.21

generat de imobil cu nr. Cad. 280191, nr. Cad. 280158. nr. Cad.278827, nr. Cad. 270442, nr. Cad.

267798, nr. Cad. 261797, nr. Cad. 260151, nr. Cad. 257674

Inițiator: S.C. Liberty Tehnology Park S.A.

Proiectant: S.C. Archdesign S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Adrian C. 1. Turcu

Amplasare, delimitare, suprafață zonei reglementate prin P.U.Z.: teren în suprafață de ~4,5ha ( UTR S_Rim Libertatea) , delimitat de pârâul Nadăș și strada Oașului fundătură în partea de nord, limită UTR RiM (SJRiM Armătura) - în partea de vest, strada Gării - în partea de sud și limită UTR S_RiM TDR în partea de est.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

Teritoriul studiat prin RU.Z este încadrat preponderent în U.T.R. S_Rim Libertatea, parțial în U.T.R. Ve

U.T.R Rim - Restructurarea zonelor cu carater industrial - Zonă mixtă

-funcțiune predominantă'. Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, fmanciar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc. Locuirea va ocupa între 30 și 70% din suprafața construită desfășurată totală (raportul optim între locuire și celelalte activități ar fi de 1:1). Parterele spre principalele spații publice vor avea funcțiuni de interes pentru public. Conversia funcțională și restructurarea clădirilor cu valoare de patrimoniu industrial pentru tipurile de activități admise, ce vor fi în mod obligatoriu păstrate și integrate în noua structură urbană.

-înălțimea maximă admisă'. Înălțimea clădirilor va fi determinată prin PUZ de restructurare, în plus aplicându-se cumulativ următoarele criterii: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 in, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) + P+5+1R.; (b) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) + P+5+1R, (l-3S)+P+6; (c) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, Iară a depăși 28 m în punctul cel mai înalt.

-indici urbanistici: Pentru clădirile comune: P.O.T. maxim = 60% Pentru nivelele cu destinație de locuire A.C. maximă = 40% x St (suprafața terenului) pentru parcelele comune și respectiv A.C. maximă = 50% x St pentru parcelele de colț. Pentru clădirile situate în poziții particulare și pentru destinații / utilizări speciale (conform listei de activități admise / admise cu condiționări) P.O.T, se va stabili prin P.U.Z. de restructurare, în funcție de cerințele programului arhitectural și de poziția urbană. Pentru clădirile comune: C.U.T. maxim = 2,8, Pentru clădirile situate în poziții particulare și cu destinații / utilizări speciale (conform listei de activități admise / admise cu condiționări) C.U.T. se va stabili prin P.U.Z. de restructurare, în funcție de cerințele programului arhitectural și de poziția urbană.

-retragere min. față de aliniament: Clădirile vor fi amplasate în aliniament, cu excepția celor situate pe străzi secundare, cu locuințe la parter, pentru care alinierea se va realiza în retragere de minimum 3 m. Ca principiu, clădirile se vor dispune în regim de construire închis.

-retragere min. față de limitele laterale și posterioare: Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 20 m de la aliniament (sau aliniere). Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m. Clădirile se vor dispune în interiorul unei fâșii de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii), cu adâncimea de maximum 18 m. în același timp, retragerea față de limitele posterioare ale parcelelor va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 9 m.

UTR Ve - Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

-funcțiune predominantă/ regim de construire: Zona cuprinde porțiuni ale culoarelor râului Someșul Mic și Canalului Morii, ce includ albiile minore, amenajările hidrologice, cele de maluri, fâșii sau spații verzi, circulații pietonale și velo, mobilier urban etc, precum și fâșiile de protecție a cursurilor de apă secundare - pâraielor - de pe versanți. Culoarele aferente cursurilor de apă oferă oportunitatea dezvoltării unei rețele de spații verzi ce pot include trasee pietonale și deci crearea unor legături avantajoase în structura urbană.

 • - indici urbanistici'. POT maxim =1%; CUT maxim = 0,01.

Prevederi P.U.Z- R.L.U propuse

Prin P.U.Z se propune realizarea unui ansamblu mixt, format din 6 corpuri de clădire (o grădiniță, două imobile de locuințe colective și trei imobile mixte) ce completează spațial ansamblul Liberty Technology park existent, precum și amenajarea terenului: spații verzi (plantații înalte medii și joase), sistem de alei și platforme pentru circulații auto și pietonale, stații pentru biciclete, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă și alte activități în aer liber compatibile, platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții.

U.T.R RiM_L - teritoriu urban cu caracter mixt

-funcțiune predominantă'. Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism, de sport etc.

 • - regim de construire: deschis;

 • - înălțimea maximă admisă:

 • -  pentru funcțiunea de grădiniță: (1-2S) +P+E, Hmax = 9 m;

 • pentru alte funcțiuni: (1-3S)+P+5E+R. Se admite realizarea unui etaj tehnic cu condiția încadrării în Hmax-28 m;

 • - indici urbanistici: la nivelul ansamblului P.O.T. maxim = 60% , C.U.T max= 2,8;

 • - retragere min. față de aliniament: pentru clădiri noi, retragerea va fi de min.3 m;

 • - retragerea minimă față de limitele laterale: Hcomișă /2 dar nu mai puțin de 4,5 m;

 • - retragerea minimă față de limita posterioară: Hcomișă /2 dar nu mai puțin de 9 m;

 • - circulațiile și accese: accesul se realizează din str. Gării și str. Oașului Fundătura. Prin P.U.Z se propun circulații noi, respectiv str. „A” cu ampriză de 7 m (6 m carosabil + trotuar de 1 m) în partea vestică a amplasamentului și prelungirea străzii Oașului Fundătură, cu ampriză de 7,5 m ( 6 m carosabil + trotuar de 1,5 m)

 • - staționarea vehiculelor (auto, velo): se va realiza în proporție minimă de 90% în spații specializate dispuse la subsol. în partea sudică a amplasamentului, adiacent străzii Gării se vor amplasa la sol două stații de biciclete publice;

 • - echiparea tehnico-edilitară: zona este echipată edilitar complet. Clădirile noi se vor racorda la rețelele edilitare publice existente. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în clădiri. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Amplasamentul va dispune de spații destinate colectării deșeurilor menajere, accesibile din spațiul public.

Se mențin reglementările PUG pentru suprafața de teren încadrată în UTR Ve.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Conform planului de acțiune pentru implementarea investițiilor, investiția va fi realizată în patru etape:

 • - etapa 1 se vor realiza corpurile „I” și „J” cu destinația de locuințe colective, precum și drumul de acces ce le deservește (prelungire strada Oașului Fundătură și str. A - tronsonul aferent locuințelor colective)

 • - etapa 2 - se vor realiza corpurile „G” (grădiniță) și „F” (birouri/servicii)

 • - etapa 3 - se va realiza corpul „H" (birouri.servicii) si str. A - pe tronsonul aferent imobilului.

 • - etapa 4 - se va realiza corpul „A" (birouri/servicii) și strada „A” până la intersecția cu strada Gării.

Anterior recepției corpurilor propuse pe parcele, se va realiza drumul de acces la strat de uzură și echipa edilitar, pe tronsonul aferent fiecărei etape.

La propunerea inițiatorului P.U.Z se vor realiza pe cheltuiala proprie două stații de biciclete publice ”Cluj Bike” ce se vor fi preluate în patrimoniul Municipiului anterior recepției corpului „A”

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 22.11.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 617 din 16.02.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Șef biro u^ariuApdreeay M ureș an j/

Red. 3ex. Arh. Adina fvfoldan

Achitat taxa de 13 lei, conform Chitanței nr..........................din......................................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.............................


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

Calea Moților nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ARHITECT-ȘEF

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 145/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, se emite următorul

1Z AVIZ n

Nr. .M5.....din              ‘

pentru: completarea Avizului nr. 40 din 20.02.2020

Prezentul aviz completează Avizul Arhitectului Șef nr. 40 din 20.02.2020 pentru P.U.Z. - de restructurare - str. Gării nr. 21 cu următoarele:

Conform Contractului de restructurare investitorul privat propune și este de acord cu realizarea, pe cheltuiala proprie, a următoarelor obiective de interes public necesare în zonă, în folosul comunității:

 • a) două stații de biciclete publice ”Cluj Bike” ce vor fi preluate în patrimoniul Autorității Publice anterior recepției corpului A;

 • b) parc și loc de joacă pentru copii, ce vor fi preluate în patrimoniul Autorității publice, prin donație, anterior recepției ultimului corp de clădire din ansamblu propus, cu următoarele caracteristici:

 • - suprafața totală teren - 1800 mp cu acces direct din str. Oașului Fundătura;

 • - amenajari: loc de joaca pentru copii cu dotări specifice, zona de fitness în aer liber, zonă de relaxare cu bănci și mese (mobilier urban), alei pietonale, amenajare peisageră cu gazon, arbori și arbuști de talie mică și medie. Amenajarea se va realiza în baza unui proiect de specialitate supus avizării.

 • c) plantare de arbori cu talie medie, având circumferința de minim 35 cm măsurată la o distanță de 1 m de la colet, în fața clădirii E, pe str. Gării nr. 21, conform planșei Plan mobilare - concept propunere. Investiția va fi realizata până la finalul anului 2020.

 • d) modernizarea stație de autobuz de pe str. Oașului. Termenul de realizare este de maxim 12 luni de la data obținerii autorizațieie de constuire pentru modernizarea stație de autobuz, dar nu mai târziu de recepția ultimului corp de clădire din ansamblu.Șef birou,

Arh. Andniea<Mureșan

P.U.Z. de restructurare

str. Gării nr. 21

Nr. 122710/02,03.2020

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului, care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

o Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

O Inițiator : S.C. LIBERTY TECHNOLOGY PARK S.A.

o Proiectant: S.C. ARCHDESIGN S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 465751/12.09.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL de restructurare - str. Gării nr. 21

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 617/16.02.2018

 • -Aviz de oportunitate nr. 111/06.03.2019

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 40/20.02.2020

 • A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 465751/12.09.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în datele de 27.10.2017

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

o Plan reglementări urbanistice

® Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în datele de 14.06.2019 si 22.11.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 09.01.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele de : 14.06.2019 - ora 8:30 și 21.110.2019-ora 11.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de : 14.06.2019 - ora 8:30 și 21.11.2019 - ora 11.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

® S.C. ARMĂTURA S.A. - str. Gării nr. 19

o S.C. TDR S.A. - str. Oașului nr. 27

® Gliga Irina - str. Oașului Fundătura nr. 36

o Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa - str. Vânătorului nr. 17

Au fost amplasate pe teren panouri de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în datele de : 14.06.2019 - ora 8:30 și 21.11.2019-ora 11.

La dezbaterea din 14.06.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Victor Mihăilescu.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

La dezbaterea din 22.11.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Victor Mihăilescu.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

 • B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Responsabil cu informarea și consultarea publicului

Simona Cipcigan

1 ex.