Hotărârea nr. 631/2020

Hotărârea 631/2020 - Aprobarea P.U.Z. de parcelare și dezvoltare zonă cu funcțiuni mixte, Bulevardul Muncii nr. 191-195; beneficiară: Bercan Ramona Cristina.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

!                                HOTĂRÂRE

Privind aprobarea P.U.Z. de parcelare și dezvoltare zonă cu funcțiuni mixte, Bulevardul Muncii nr. 191-195

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. parcelare și dezvoltare zonă cu funcțiuni mixte - Bulevardul Muncii nr. 191-195 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 379423/1/7.08.2020, conex cu nr. 290024/1/19.06.2020^ al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 379522 /433/07.08.2020, conex cu nr. 290158/19.06.2020^ al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z. de parcelare și dezvoltare zonă cu funcțiuni mixte - Bulevardul Muncii nr. 191-195, beneficiară: Bercan Ramona Cristina;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 997 din 31.10.2018, avizul Arhitectului șef nr. 97 din 8.04.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă P.U.Z parcelare și dezvoltare zonă cu funcțiuni mixte - Bulevardul Muncii nr. 191-195, beneficiară: Bercan Ramona Cristina, pe un teren proprietate privată, nr. cad. 326873. Prin PUZ se propune parcelarea terenului în 4 parcele conform planșei U/P.U.Z./03 PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE și stabilirea de reglementari urbanistice, după cum urmează:

U.T.R M3_B - Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere de trafic

 • - funcțiunea predominantă (parcelele 1 și 3): structura funcțională mixtă (locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar bancare, terțiare, culturale, de învățământ, sănătate, turism;

 • - regimul de construire: izolat;

 • - înălțimea maximă admisă: (1-3) S+P+5E+R, Hmax. comișă=22 m, Hmax.= 25 m;

 • - indicii urbanistici: P.O.T max.= 40%, C.U.T max.= 2.

 • - retragerea față de aliniament:

 • - min. 5 m fată de Bulevardul Muncii;

 • - min. 6 m față de str. Ciucea regularizată la profil de 12 m.

Este permisă depășirea alinierilor propuse doar cu conturul balcoanelor imobilului, dar nu cu mai mult de 1.50 m;

- retragererile minime față de limitele laterale și posterioară:

- parcela 1 : 11 m față de limita nordică;

10,5 m față de limita vestică;

6 m față de limita estică;

- parcela 3: 10,5 m față de limita vestică;

11 m față de limita estică;

5 m față de limita sudică.

Este permisă depășirea retragerilor propuse doar cu conturul balcoanelor imobilului dar nu cu mai mult de 1.50 m;

 • - circulațiile și accesele: accesul la parcele va fi realizat din Bulevardul Muncii, pe un drum de interes local (de tip fundătură), cu ampriză de 12 m;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe Bulevardul Muncii.

U.T„R -VaJB - Scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

 • - funcțiunea predominantă (parcela 2): spații verzi (plantații înalte medii și joase), alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport, activități culturale și de alimentație publică și alte activități în aer liber compatibile,

 • - regimul de construire: izolat;

 • - înălțimea maximă admisă: Hmax cornișă = 3 m, regim de înălțime parter;

 • - indicii urbanistici: P.O.Tmax.= 5%, C.U.T max.= 0,1;

 • - retragerea față de aliniament: minim 5m;

 • - retragerea față de limitele laterale și posterioară: minim 5m;

 • - circulațiile și accesele: din aleea interioară;

 • - staționarea autovehiculelor: nu este cazul;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe Bulevardul Muncii.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Ciucea va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pentru construcția propusă pe parcela 3.

Aleea de interes local propusă prin P.U.Z. (parcela 4) va fi înscrisă în CF cu titlu de “drum”, va fi echipată edilitar, iar partea carosabilă a acesteia va fi realizată la strat de uzură anterior emiterii autorizației de construire pentru construcțiile de pe parcelele 1 și 3;

Anterior recepției construcțiilor de pe parcelele 1 și 3 prin grija și cheltuiala investitorului:

 • - va fi reconfigurată și reamenajată alveola pentru stația de transport în comun între aleea propusă prin PUZ și până la stâlpul CTP din partea estică a teritoriului reglementat, inclusiv trotuarul pentru care va fi asigurată lățimea de trei metri pe toată lungimea alveolei;

 • - va fi amenajat în baza unui proiect de specialitate spațiul verde cu acces public nelimitat (parcela 2);

  Art.2

  Art 3


 • - va fi adusă la strat de uzură aleea de interes local (parcela 4) cu ampriză de 12 m. Planșa Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 1 și Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


trasemnează:

■ul gennraLahmunicipiului, Jr. AUrora Roșea

Nr. 631 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


Anexa 1 la Hotărârea nr. 631/2020sc bogort construct srl


Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr. 38, Cluj-Napoc^ Xy Tel. / Fax:- 0264-582 782, 0264-582 782, 0728 302814 / \ www.bogartconstruct.ro; office@bogartconstruct.ro~'/ i

J12/882/1999; RO 11953916; Banca: BCR Erste Cluj

Anexa 2 la Hotărârea nr. 631/2020

|

H

I -

r

r

1

pi


REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

AFERENT PUZ DEZVOLTARE ZONA CU FUNCȚIUNI MIXTE, BVD. MUNCII, NR. 191-195, CLUJ-NAPOCA

Regulamentul s-a întocmit pe baza si cu respectarea reglementarilor si prevederilor cuprinse in Regulamentul de Urbanism al Municipiului Cluj-Napoca.

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Rolul R.L.U.

Regulamentul local de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice. El explică și detaliază sub forma unor prescripții și recomandări Planul Urbanistic Zonal în vederea urmăririi și aplicării acestuia R.L.U. cuprinde reguli speciale de urbanism instituite în teritoriul studiat.

Prezentul Regulament stabilește reglementările pentru autorizarea și funcționarea UTR studiat, respectiv:

UM3 - zona de urbanizare; zona mixta cu regim de construire deschis, adiacenta principalelor artere de trafic;

Proprietarul terenului situat in Cluj-Napoca, bvd. Muncii, nr. 191-195, a solicitat elaborarea P.U.Z. pentru construirea unor imobile de locuințe colective si servicii la parter (pentru imobilul 1), oportunitatea fiind aprobata de municipalitate prin Avizul de oportunitate nr. 947/31.10.2018.

Terenul studiat este in intravilan si are o suprafața de 5648 mp conform CF nr. 326873 si aparține d-nei Bercan Ramona-Cristina.

Prezenta documentație s-a întocmit la cererea beneficiarului, iar obiectivul proiectului este PUZ DEZVOLTARE ZONA CU FUNCȚIUNI MIXTE, BVD.MUNCII, NR.191-195 IN SCOPUL CONSTRUIRII UNOR IMOBILE DE LOCUINȚE COLECTIVE SI SERVICII LA PARTER in Cluj-Napoca, bulevardul Muncii, nr.191-195, jud. Cluj.

 • 2. Baza legala a elaborării

Elaborarea acestei documentații s-a făcut în baza temei de proiectare, precum și a Certificatului de Urbanism nr.:724/23.02.2018 elaborat de primăria Cluj-Napoca, respectiv a prevederilor PUG in vigoare, pentru aceasta zona.

 • 3. Domeniul de aplicare

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe orice categorie de terenuri atât în intravilan cît și în extravilan.

în acest sens RLU se aplică pe terenul studiat situat în zona de nord est a mun.icipiului Cluj-Napoca, la nord de bulevardul Muncii. Terenul este mărginit la est si vest de terenuri proprietate privat^iĂFȚ^Iațura Nordica de str. Ciucea.

 • Suprafață totala a terenului este de 5648m£, jnscris in CF 326873, si este cuprins in intravilanul municipiului Cluj-Napoca. 1

La eliberarea certificatelor de .urbanism în interiorul zonei de studiu, se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederilezp'£eâ'entului regulament local de .

Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr. 38, Cluj-Napoca Tel. / Fax:- 0264-582 782, 0264-582 782, 0728 302814 www.bogartconstruct.ro; office@bogartconstruct.ro J12/882/1999; RO 11953916; Banca: BCR Erste Cluj


urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, pe lângă prevederile documentațiilor de urbanism și regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții’.’ La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 4. Regula cu privire la pastratrea integrității mediului si protejarea patromoniuBuS naturaB sS construot

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări propuse în PUG și în această documentație cu respectarea condițiilor legii și ale prezentului regulament.

Conform legii, prin autorizarea de construire, terenurile agricole din intravilan se scot definitiv din circuitul agricol.

Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apa este interzisa cu excepția lucrărilor de poduri, drumuri de traversare a albiilor cursurilor de apa si a lucrărilor de poduri, drumuri de traversare a albiilor cursurilor de apă si a lucrărilor de gospodărire a apelor. Autorizarea executării lucrărilor prevăzute mai sus este permisa numai cu avizul instituțiilor competente si cu asigurarea masurilor de aparare a construcțiilor împotriva inundațiilor si a deteriorării calitatii apelor.

 • 5. Reguli cu privire Ba siguranța construcțiilor și Da apararea interesului

public

Construcția se va amplasa cu respectarea condiitilor impuse de natura terenului de fundare, conform studiilor geotehnice ce se vor întocmi.

Cota platformelor va fi superioara cotei drumurilor.

Se prevăd inierbari ale zonelor de incinta neocupate cu construcții.

 • 6. Reguli generale de ampDasare șl retrageri minime obligatorii

ÂRT.l. Amplasarea fata de drumurile publice

Parcela are deschidere la bulevardul Muncii, pe latura sudica si la str. Ciucea pe latura nordica.

Se propune o dezmembrare pe latura nordica a parcelei (suprafața de 120 mp), pentru a largi str. Ciucea, care in prezent are o lățime variabila, de aproximativ 2.90 m, la un profil de 12 m.

ART.2. Amplasarea fata de aliniament

în cazul servitutilor de utilitate publică reglementate prin PUG sau in cazul dezmembrărilor terenului pentru realizare profil stradal (str Ciucea) sau realizare profil trotuar bulevardul Muncii, prin aliniament se înțelege limita rezultată în urma aplicării servitutii/ dezmembrărilor,              ,

Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr. 38, Cluj-Napoca Tel. / Fax:- 0264-582 782, 0264-582 782, 0728 302814 www.bogartconstruct.ro; office@bogartconstruct.ro J12/882/1999; RO 11953916; Banca: BCR Erste Cluj


Se propune retragere din aliniament, la o distanta de minim 5.00 m fata de bvd. Muncii si de min. 6.00 fata de str. Ciucea.

ART. 3. Amplasarea fata de limitele laterale si posterioare: parcela 1

-retragere ll.OOm fata de limita nordica

-retragere 10.50m fata de limita vestica

-retragere 6.00m fata de limita estica

-aliniere 5.00 m fata de limita sudica

/ <              ■ ■                  : ' :     '" <::v.-:.<. :                         .................................


parcela 3

-aliniere 6.00 m fata de limita nordica

-retragere 10.50m fata de limita vestica

 • -retragere ll.OOm fata de limita estica

 • -retragere 5.00 m fata de limita sudica

ART. 4. Amplasarea clădirilor unele fata de celelalte pe aceeași parcela: Nu este cazul.

 • 7. Regulii cu privire la acceseie obligatorii

ART.l. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute conform destinației construcției.

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere ale incendiilor, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. Pentru constructile propuse se vor asigura accese carosabile, parcaje, accese pentru mașini si utilaje, separate de aleile carosabile.

Amplasamentul studiat are acces direct din bulevardul Muncii. Pentru accesul auto la parcelele propuse prin prezentul PUZ, se propune realizarea unei zone de circulatii de interes local, cu o cale de acces cu profil de 12 m. Din aceasta zona de circulatii, prin intermediul unor rampe auto, se asigura accesul la subsolurile celor douaumobile propuse.

Se estimează un număr de aproximativ 190 locuri de parcare.

AR.T.2. Accese pâetonaBe

Se vor asigura accese pietonale de pe latura sudica si nordica a amplasamentului studiat- din bulevardul Muncii, respectiv strada Ciucea, atat pentru imobilele de locuințe cat si pentru parterul primului imobil unde se regăsesc servicii.

 • 8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

ART.l. Racordarea la rețelele publice de echipare tehnico-edilitare

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai daca exista posibilitatea racordării la rețelele de apa si electricitate.

Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr. 38, Cluj-Napoca Tel. / Fax:- 0264-582 782, 0264-582 782, 0728 302814 www.bogartconstruct.ro; off7ce@bogartconstruct.ro J12/882/1999; RO 11953916; Banca: BCR Erste Cluj


ART.2. Realizarea de rețele edilitare

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate ale acestora se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau in întregime, după caz, in condițiile contractului încheiat cu Consiliul local si sunt suportate in întregime de investitor sau de beneficiar.

ART.3. Proprietatea publica asopra rețelelor edilitare

Rețelele de apa, canalizare, drumurile publice si alte unitati aflate in serviciul public sunt prioritate publica a municipiului daca legea nu dispune altfel. Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicații sunt proprietate publica a statului daca legea nu dispune altfel.

Rețelele, indiferent de modul de finanțare pentru executarea lor, intra in proprietatea publica.

 • 9. ReguSâ cu privare la forma si dimensiuni!© terenurilor pentru construcții

Se propune dezmembrarea ampalsamentului studiat in 4 parcele, astfel :

Parcela2030.OOmp    UTR° IM3_IB - Zona mixta

Parcela591.00mp UTR- S_Va_B - Subzona verde-scuaruri, grădini, pare cu acces public nelimitat

Parcela 3- 2197.15.OOmp UTR- M3_B - Zona mixta

Parcela 4- 686.70mp UTFb M3_B - Zona mixta- Zona de circulatii de interes Bocal 10= Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi si împrejmuiri

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 30% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Ca regulă generală, având în vedere structura spațială reglementată, spre spațiul public nu se vor realiza împrejmuiri.

în cazuri particulare, când se impune realizarea de împrejmuiri spre spațiul public, acestea vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte Transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem^ similar care pernițe vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației. înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

în cazul în care împrejmuirile sunt necesare (se separă funcțiuni ce necesită delimitarea propriului teren), împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de țipjtr^nsparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniamenf(3^5^^^<;hide fără a afecta spațiul public-

Tratamentul arhitectural al împrejmuir loptfa fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.'                 ! S KM f J

Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr. 38, Cluj-Napoca Tel. / Fax:- 0264-582 782, 0264-582 782, 0728 302814 www.bogartconstruct.ro; office@bogartconstruct.ro J12/882/1999; RO 11953916; Banca: BCR Erste Cluj • III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

M3_B - zona mixta

S_Va_B - Subzona verde- scuaruri, grădini, parc cu acces public melimitat

Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr. 38, Cluj-Napoca Tel. / Fax:- 0264-582 782. 0264-582 782, 0728 302814 www.bogartconstruct.ro; office@bogartconstruct.ro J12/882/1999; RO 11953916; Banca: BCR Erste Cluj


 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE


SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona cu funcțiune mixta de tip subcentral, cu profil funcțional si morfologic mixt.

Dat fiind caracterul detaliat al reglementărilor prezentului plan urbanistic zonal, odată cu aprobarea acestuia, se vor putea autoriza lucrări în zonă, cu respectarea reglementărilor sale și fără elaborarea în prealabil a unui PUD.

 • A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

Principalele spatii libere ale ansamblului (alei, scuaruri, etc) vor avea acces public nelimitat.

Se definesc parcelele: UTR M3_B- pareella 1; UTR M3_B- parcela 3; UTR M3_B- parcela 4-zona de circulații de interes BocaS;

 • B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA AFLATE IN ZONA, ALTE RESTRICȚII

Zona cu risc mediu/mare de alunecări de teren

Bvd. Muncii - profil tip II.B - 35 m - terenul nu este afectat de servitutea de utilitate publica.

 • C. REGLEMENTARI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 a Regulamentului local de urbanism a municipiului Cluj-Napoca și a reglementărilor de mai jos.

Procesul de reabilitare și modernizare a spațiului public se va desfășura numai pe bază de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanță cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale și a spațiilor destinate acestora, a modalităților de deplasare velo, reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea mobilierului urban și a vegetației. Acestea vor fi avizate de CTATU.

Spatiile verzi, de tipul scuarui'ilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din întregul ansamblu.

Utilitățile se vor introduce în totalitate în subteran.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 • 1. UTILIZĂRI ADMISE

  UTR M3_B- parcela 1, 3


Structura funcționala mixta, incluzând locuire colectiva, activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, terțiare, culturale, \ de invatamant, de sanatate, de turism, etc,

sc bogort conslruct srl

Cluj-Napoca  Romanla

Bulevardul 1 Decembrie 1918.nr. 38, Cluj-Napoca Tel. / Fax:- 0264-582 782, 0264-582 782, 0728 302814 www.bogartconstruct.ro; office@bogariconstruct.ro J12/882/1999; RO 11953916; Banca: BCR Erste Cluj


UTR M3_B- parcela 4-zona de circulatii de interes local

Se admit căi de acces carosabile, pietonale, ciclistice, plantații de aliniament, locuri de parcare, iluminat public, mobilier urban, elemente ale rețelei edilitare urbane.

 • 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

UTR M3_B- parcela 1, 3

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

Garaje publice sau private sub și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:

 • a) să nu ocupe frontul spre spațiul public (să fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau să fie dispuse în spatele unui tract dedicat altor funcțiuni).

 • b) accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulație redusă / secundare și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

Activități de tip terțiar ale locatarilor desfășurate în interiorul locuințelor, fără ca acest fapt să implice o conversie funcțională - servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate numai de proprietari/ocupanți, cu următoarele condiții:

 • (a) să se desfășoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcțiunea de locuire;

 • (b) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală;

 • (c) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul locuinței.

Publicitate comercială cu condiția respectării Regulamentului privind organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL 133/2018.

 • 3. UTILIZĂRI INTERZISE

UTR M3_B- parcela 1, 3

Activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

Depozitare en gros;

Depozitare de materiale refolosibile;

Comerț en gros;

Comerț en detail în clădiri independente, mall;

Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre;

Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor;

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public;

Ansambluri monof'jrcțîonale rezidențiale: fa#J£? &WZC

sc boQQrt construct srl                        a 18

_ , । ..                          _               .                                                                           A RAC O Ljnfpfl CAuoj.«ccu3.r MRK$@n f y

Cluj-Napoca Romanla                                                   cllizil >^-cu [lggKiftE!i»| ț jrâSĂa i

Al."                             ----: '        -   .    ■      -- - -        ■■?_■.■  L'.7r.' ."r-■■■■■^^—B«——rr-J

Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr. 38, Cluj-Napoca                                                          / .               . X, Z^- '/•

Tel. / Fax:- 0264-582 782. 0264-582 782, 0728 302814

www.bogartconstruct.ro; office@bogartconstruct.ro                                                        ' _y Ă/ ' • r ’ L_—:—-----

J12/882/1999; RO 11953916; Banca: BCR Erste Cluj                                                                              ~~~“

Locuire de tip individual,

Construcții provizorii de orice natură;

Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațada dinspre spațiul public a imobilelor;

Reparația capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare;

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2;

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

UTR. M3_B“ parcela 4-zona de circulații de interes local:

Orice alte utilizări decât cele admise la punctele 1 si 2.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

O

 • 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

Structura parcelarului se va realiza conform planșelor PUZ.

 • 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAJĂ DE ALINIAMENT

UTR M3_B- parcela 1, 3

în cazul servitutilor de utilitate publică reglementate prin PUG sau in cazul dezmembrărilor terenului pentru realizare profil stradal (str. ducea) sau realizare profit trotuar bulevardul Muncii) prin aliniament se înțelege limita rezultată în urma aplicării servitutii/ dezmembrărilor.

Se propune retragere din aliniament, la o distanta de minim 5.00 m fata de bvd. Muncii si de min. 6.00 fata de str. ducea.

Se permite depășirea alinierilor propuse doar cu conturul balcoanelor imobilului, dar nu cu mai mult de 1.50 m.

 • 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

parcela 1

-retragere ll.OOm fata de limita nordica

-retragere 10.50m fata de Urnita vestica

-retragere 6.00m fata de limita estica

-aliniere 5.00 m fata de limita sudica

parcela 3

-retragere 10.50m fata de limita vestica


-retragere ll.OOm fata de limita ești

-aliniere 6.00 m fata de limita nordftș

-retragere 5.00 m fata de limita sudi.

Se permite depășirea retragerilor latdf propusa cu conturul balcoanelor imobilul^

sc bogcrt construct srl

Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr. 38, Cluj-Napoca Tel. / Fax:- 0264-582 782, 0264-582 782, 0728 302814 www.bogartconstruct.ro; office@bogartconstruct.ro J12/882/1999; RO 11953916; Banca: BCR Erste Cluj


 • 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI

PARCELA

Nu este cazul

 • 8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

UTR M3_B- parcela 1, 3

Organizarea acceselor carosabile se va face din Bulevardul Muncii și str. ducea, respectiv prin intermediul străzii de interes local, propusă prin prezentul PUZ.

Pentru spațiile pietonale propuse, se asigură, după caz, accesul vehiculelor de intervenție.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora. Pentru amenajările curților cu rol pietonal și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea învelitorilor permeabile

 • 9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

UTR M3_B- parcela 1, 3

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 aferentă PUG. Atunci când se prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte.

Staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor.

Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare în vigoare, respectiv vor păstra o distanță minimă de 5 m față de ferestrele camerelor de locuit.

Alternativ, se poate asigura staționarea autovehiculelor în clădiri dedicate, situate la o distanță de maximum 250 m de imobil, dacă pentru locurile necesare există un drept real de folosință.

 • 10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

UTR M3_B= parcela 1, 3

înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+lR.

 • 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

UTR M3_B- parcela 1, 3

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei așa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și' depreciază /a’odle general acceptate a'e urbanismul! și arhitecturii, este interzisă.

Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr. 38, Cluj-Napoca Tel. / Fax:- 0264-582 782, 0264-582 782, 0728 302814 www.bogartconstruct.ro; office@bogartconstruct.ro J12/882/1999; RO 11953916; Banca: BCR Erste Cluj


Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului (imobile cu funcțiune mixă, imlicând uneori locuirea la nivelele superioare). Se interzice realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Acoperirea clădirilor va fi plată (acoperișuri terasă sau cu pante mai mici de 10°/o). Raportul plin-gol va fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional. Pentru a determina un imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei - tencuieli lise pentru fațade, placaje din piatră pentru fațade, socluri și alte elemente arhitecturale, confecții metalice din oțel vopsit.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcției.

 • 12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

UTR M3_B- parcela 1, 3

Zona e echipată edilitar complet. Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuiri. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Deseurile menajere, de la locuințe si spatiile de servicii, se vor colecta selectiv la un punct gospodăresc comun amplasat pe teren, de tip ingropat, cu acționare hidraulica, accesibil din spațiul public.

 • 13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

UTR M3_B- parcela 1, 3

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 30% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

14» ÎMPREJMUIRI

UTR M3_B“ parceDa. 1, 3

UTR M3_B- parceSa 4=zona de corcuflatiâ de ânteres local;

Ca regulă generală, având în vedere structura spațială reglementată, spre spațiul public nu se vor realiza împrejmuiri.

în cazuri particulare, când se impune realizarea de împrejmuiri spre spațiul public, acestea vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistemțsimilar care pernițe vizibilitatea în ambele direcții^ și pătrunderea vegetației. înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

în cazul în care împrejmuirile sunt necesare (se separă funcțiuni ce necesită delimitarea propriului teren), împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public. Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.                                                                  \


Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr. 38, Cluj-Napoca Tel. / Fax:- 0264-582 782, 0264-582 782, 0728 302814 www.bogartconstruct.ro; office@bogartconstruct.ro J12/882/1999; RO 11953916; Banca: BCR Erste Cluj


SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 15. PROCENT MAXIM DE OCUPAREA TERENULUI (POT)

UTR M3_B- parcela 1, 3

POT maxim = 40%

UTR M3_B- parcela 4-zona de circulatii de interes local

POT maxim = 0.00%

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT)

UTR M3__B- parcela 1, 3

CUT maxim = 2.0

UTR M3_B- parcela 4-zona de circulatii de interes local

CUT maxim = 0.00
SECȚIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Spații verzi - scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat.

A. CONDIȚIONĂRI PRIMARE

Este interzisă schimbarea destinației acestei categorii de spații. Această reglementare are caracter definitiv și nu poate fi schimbată prin P.U.Z

Dat fiind caracterul detaliat al reglementărilor prezentului plan urbanistic zonal, odată cu aprobarea acestuia, se vor putea autoriza lucrări în zonă, cu respectarea reglementărilor sale și fără elaborarea în prealabil a unui PUD.

Autorizarea lucrărilor de reabilitare se va face pe baza prezentului Regulament, de la care nu sunt acceptate derogări.

Intervențiile vor urmări, pe lângă aspectele tehnice, asigurarea coerenței imaginii urbane, reabilitarea amenajărilor, a plantațiilor, ameliorarea peisajului și a mediului.

B^SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA AFLATE IN

ZONA, ALTE RESTRICȚII

Nu este cazul.

C. REGLEMENTARI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 și a reglementărilor de mai jos.

Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice va fi abordată de o manieră integrată, având în vedere că spațiile verzi sunt o componentă a sistemului și se va desfășura numai pe bază de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale și a spațiilor destinate acestora, a modalităților de deplasare velo, reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea mobilierului urban și a vegetației.

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice ale orașului.

SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

 • 1. UTILIZĂRI ADMISE

 • (a) plantații înalte, medii și joase;

 • (b) sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo;

 • (c) mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activități în aer liber compatibile;

 • (d) edicule, componente ale amenajării peisagere;

 • (e) construcții pentru activități culturale și alimentație publică;

 • (f) grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere. Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fî dezvoltate,

 • (g) ziduri de sprijinBulevardul 1 Decembrie 1918,nr. 38, Cluj-Napoca Tel. / Fax:- 0264-582 782, 0264-582 782, 0728 302814 www.bogartconstruct.ro; office@bogartconstruct.ro J12/882/1999; RO 11953916; Banca: BCR Erste Cluj

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI


Acces auto pentru întreținere, intervenții, transport de materiale pe sistemul de alei și platforme pietonale și velo, cu condiția ca acesta să aibă caracter ocazional și limitat.

Pot fi luate în considerare conversii funcționale, cu condiția ca noile folosințe să facă parte de asemenea din categoria activităților admise și să fie compatibile cu spațiile / amenajările / clădirile existente.

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să deservească exclusiv spațiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

 • 3. UTILIZĂRI INTERZISE

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

 • 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

Conform planșelor aferente prezentului PUZ

 • 5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Se va stabili după caz, minimum 5.00m.

 • 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Se va stabili după caz, minimum 5.00m.

Daca se vor propune si construcții supraterane, atunci amplasarea acestora se va face fara afectarea vecinătăților si a circulațiilor auto si pietonale in ansamblu.

 • 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Se va stabili după caz, minimum H intre clădiri.

Daca se vor propune si construcții supraterane, atunci amplasarea acestora se va face fara afectarea vecinătăților si a circulațiilor auto si pietonale in ansamblu.

 • 8. CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Zona va avea caracter exclusiv pieton al și velo.

Este permis accesul ocazional al vehiculelor pentru întreținere / curățenie / intervenție. Pentru aleile pietonale și velo din interiorul spațiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice - agregate compactate, pavaje din piatră naturală, dalaje prefabricate etc.

Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminți asfaltice, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.

sc bogort constcuct srl

CluJ-Napoca Romanla

Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr. 38, Cluj-Napoca Tel. / Fax:- 0264-582 782, 0264-582 782, 0728 302814 www.bogartconstruct.ro; office@bogartconstruct.ro J12/882/1999; RO 11953916; Banca: BCR Erste Cluj


 • 9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Este interzisă parcarea automobilelor in zona.

 • 10. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Pentru clădiri noi înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 3 m și respectiv P.

 • 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) așa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32). Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

 • 12. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ ȘI EVACUAREA DEȘEURILOR

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice. Se va da o atenție deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

 • 13. SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

Suprafața spațiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 60% din suprafața totală a zonei verzi și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor.

 • 14. ÎMPREJMUIRI

Ca regulă generală împrejmuirile spre spațiile publice adiacente vor fi realizate prin dispunerea perimetrală a unor garduri vii.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

 • 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 5 % (numai pentru clădiri ce includ spații interioare, de orice tip) Această reglementare se va aplica și în cazul adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întregul teritoriu al scuarului, grădinii sau parcului.

Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr. 38, Cluj-Napoca Tel. / Fax:- 0264-582 782, 0264-582 782, 0728 302814 www.bogartconstruct.ro; office@bogartconstruct.ro J12/882/1999; RO 11953916; Banca: BCR Erste Cluj


 • 16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT maxim = 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spații interioare, de orice tip) Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întregul teritoriu al scuarului, grădinii sau parcului.