Hotărârea nr. 630/2020

Hotărârea 630/2020 - Modificarea Hotărârii nr. 118/2020 (aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării, în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 118/2020 (aprobarea solicitării avizului conform al \ministrului educației și cercetării, în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul CIuj=Napoca, str. Calea Baciului nr. 18)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 118/2020 (aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației si cercetării, în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 383798/1/11.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 384042/45/30/11.08.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 118/2020 (aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării, în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18);

Potrivit prevederilor art. 112 alin. 2 și 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale Ordinului nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Ministerului Educației și Cercetării nr. DPI/2182/31.07.2020 și ale încheierii c.f. nr. 64205/28.02.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 118/2020, în sensul că imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18 este identificat prin nr. cadastral 339035, înscris în CF nr. 339035 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 118/2020 rămân nemodificate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Pî’șședinte de ședință, an Ștefan Tarcea ează:

Jarul general al municipiului, șea

Nr. 630 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)