Hotărârea nr. 63/2020

Hotărârea 63/2020 - Actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1120/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 – Parcul Armătura”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1120/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 - Parcul Armătura”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1120/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 - Parcul Armătura”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 79756/1/11.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 79805/11.02.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1120/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 - Parcul Armătura”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Având în vedere prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. 6, ale art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioareprecum și ale art. 129 alin. 4 lit. a) și alin. 9 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1120/2018, în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 63 din 17 februarie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr..£5../2020


Descrierea investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "REVITALIZAREA CULOARULUI DE MOBILITATE NEMOTORIZATĂ AFERENT SOMEȘULUI. MODERNIZAREA Șl EXTINDEREA INFRASTRUCTURII PIETONALE SI CICLISTE PE MÂLURILE RÂULUI. ZONA 2 - PARCUL ARMĂTURA”

1. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.

Proiectul propus va face parte din documentația tehnică necesară atragerii finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020:

Axa prioritară 4 : Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Obiectiv specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, respectiv bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane trebuie să devină mult mai puțin dependentă de utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor personale, concomitent cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

în acest sens, prin măsurile/activitățile propuse în cadrul Obiectivului specific 4.1, se va urmări în principal îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la autoturismele personale, precum și a transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs, față de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2.

Rezultatele așteptate

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an);

Creșterea estimată a numărului de bicicliști care utilizează pistele/traseele de biciclete

Creșterea estimată a numărului de pietoni care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale

2.Principalele caracteristici tehnice
Zona studiată prin actuala documentație are o suprafață de aproximativ 32.500 m2 și cuprinde malul stîng al Someșului în zona străzii Oașului, în zona Parcului Armătura și malurile pîrîului Nadăș, în zona de confluență cu Someșul.

3. Obiectivele asupra cărora se realizează investiția propusă.

Proiectul vizează extinderea și modernizarea rețelei de alei pietonale și velo, trotuare, precum și a spațiilor publice aferente: plantații de aliniament, zone verzi, dotări de agreement, locuri de joacă, mobilier urban, iluminat public, rețele wi-fi, alte echipamente. De asemenea, este prevăzută remodelarea malurilor propriu-zise ale rîului Someș și ale pîrîului Nadăș, în vederea îmbunătățirii accesibilității acestora și a relației generale între spațiile publice și apă. Aceste măsuri includ realizarea unui pod pietonal în zona Parcul Armătura - strada Nădășel.

4. Prezentarea investiției. Scopuri

Calitatea amenjării si funcționalității spațiului public este un factor major al calități vieții în orașe, prin îmbunătățirea accesului la obiectivele culturale și comerciale, prin creșterea atractivității și siguranței spațiilor publice, prin diversificarea ofertei de activități de loisir etc.

Scopuri:

 • •  Reducerea emisiilor cu efect de seră în zona de studiu, prin: transferul ponderii modale de transport pe ruta est-vest de la autovehiculele personale la vehicule nemotorizate, mersul pe jos și la utilizarea transportului public;

 • •   Creșterea atractivității modurilor nemotorizate de transport pe ruta vest-est, în mod special pe legătura între cartierele Iris și Bulgaria și zona centrală a orașului. Concomitent, se urmărește încurajarea utilizării modurilor nemotorizate de transport în defavoarea utilizării autoturismelor private;

 • •  îmbunătățirea calității spațiului public și ai factorilor de mediu aferenți culoarului rîului Someș, prin dezvoltarea și amenajarea componentei vegetale, a relației malurilor cu apa (accesibilizare);

® îmbunătățirea conectivității și funcționalității la nivelul rețelei de spații verzi prin legarea pietonală și velo a celor două parcuri din zonă: Parcul Feroviarilor și Parcul Armătura;

 • •  îmbunătățirea accesului la diferite obiective de interes pentru public riverane Someșului (Parcul Armătura și baza sportivă aferentă);

 • •  Impulsionarea dezvoltării (prin efecte de sinergie) a zonelor riverane Someșului;

o Pregătirea unei viitoare legături ciclo-turistice la nivel urban, metropolitan și regional (atît spre est, cît și spre vest, cf. proiectelor cuprinse în PMUD: M14a. Rețeaua strategică urbană de ciclism, respectiv M14b Implementarea Rețelei Strategice Regionale de Ciclism) în lungul malurilor Someșului, prin realizarea unui prim segment - pilot.

Proiectul face parte dintr-un pachet integrat de intervenții pentru susținerea mobilității sustenabile/ nepoluante în municipiul Cluj-Napoca, conform obiectivelor strategice și operaționale și a priorităților identificate în PMUD.

Din punctul de vedere al PMUD, crearea unui culoar pietonal și ciclistic pe malurile Someșului reprezintă un proiect cu prioritate zero (proiect must-do).

Din acest motiv, lista finală de proiecte și măsuri PMUD Cluj-Napoca 2016-2030 cuprinde un cuplu de proiecte dedicate dezvoltării mobilității nemotorizate în municipiu. Astfel, alături de proiectul "Creșterea spațiului urban în zona urbană" (M13a), Planul propune un "Proiect integrat de revitalizare a culoarului Someșului".

Proiectul, purtînd codul M13b, pleacă de la constatarea că, în prezent,

"Malurile Someșului au un imens potențial pentru ameliorarea peisajului urban și pot îmbunătăți conexiunea în interiorul orașului pentru modurile nemotorizate. Acest potențial este insuficient exploatat.”

Scopul proiectului este:

"îmbunătățirea utilizării spațiului adiacent râului Someș pentru mersul pe jos, ciclism și utilizare recreativă”

Iar, concret, măsurile propuse constau în:

"îmbunătățirea, modernizarea sau construcția de infrastructură / spații adiacente Someșului pentru mersul pe jos, ciclism și utilizare recreativă"

Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane cf. PMUD:

"Din analiza situației existente se poate concluziona că majoritatea problemelor privind mobilitatea derivă din prioritizarea modurilor de transport pentru persoane în ordinea transport privat » transport public > transport nemotorizat. De vreme ce menținerea acestei ierarhii ar urma să exacerbeze majoritatea problemelor înregistrate, prima prioritate a PMUD trebuie să fie inversarea acestei paradigme, în sensul așezării transportului public și a celui nemotorizat înaintea celui privat din punctul de vedere al alocării spațiului urban disponibil și a resurselor investiționale disponibile

Un corolar evident este necesarul creșterii atractivității celor două moduri de transport sustenabile (prioritatea 2). în plus, o consolidare și mai puternică a transportului public poate avea loc numai în condițiile unei îmbunătățiri continue a acestuia în sensul creșterii eficienței sale și a minimizării impactului negativ (spre exemplu zgomot, poluare) (prioritatea 5). ”

Activități / sub-activități: propuse prin proiect, conform Ghidului Solicitantului și a caietului de sarcini:

Investiții destinate transportului electric și nemotorizat:

 • •   Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru bicicliști;

 • •   Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone;

 • •   Realizarea unui pod pietonal/velo.

Creșterea accesibilității și atractivității pietonale

Remodelarea malurilor Someșului și Nadășului în vederea unei mai bune accesibilități pietonale la apă, amplasarea de gradene și platforme;

Modernizarea amenajărilor de agreement, sport și joacă de pe traseu;

Modernizarea iluminatului public și a mobilierului urban.

Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană

 • •  Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști reducerea consumului de energie electrică și implicit a gazelor cu efect de seră (ex. CO2), prin utilizarea de tehnologii ce permit reducerea fluxului luminos pentru paliere orare.

 • 5. Categorii de lucrări ce urmează a fi efectuate:

  • 5.1. Lucrări de terasamente, demontări elemente existente (borduri, mobilier, sisteme de iluminat), demolări suprafețe pietonale existente

5.2. Lucrări de realizare a sistemelor rutiere (suprafețe de călcare)

ALEI, realizate din beton cu strat superior din pietriș

TROTUARE, realizate din plăci de granit;

BENZI PENTRU BICICLETE: asfalt colorat, granit, beton cu strat superior din pietriș;

BORDURI: granit

5.3. Lucrări de realizare a spațiilor plantate

PLANTARE ARBORI,

specii adaptate la mediul urban, distribuite în funcție de tipul spațiului public;

SUPRAFEȚE NESIGILATE - pământ vegetal / arbuști / pajiști

5.4. Echipamente și dotări

MOBILIER URBAN - bănci, coșuri de gunoi, parcări biciclete, pavilion de alimentație publică etc.

5.5. Elemente speciale

STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU BICICLETE Șl TROTINETE ELECTRICE;

REȚEA WIRELESS;

5.6. Lucrări de realizare a rețelelor electrice și de curenți slabi

Modernizarea si eficientizarea SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC prin folosirea aparatelor de iluminat cu surse LED, cu componente de comunicație wireless ce permit programarea acestora pentru funcționarea pe diferite nivele de putere, pe diferite paliere orare (SISTEM DE TELEGESTIUNE).

CABLURI, ECHIPAMENTE Șl ACCESORII, necesare realizării instalațiilor electrice și de curenți slabi.

5.7. Lucrări hidrotehnice, lucrări de artă

POD PIETONAL/VELO

MALURI: realizarea infrastructurii suport pentru lucrările de amenajare a spațiului public, fără diminuarea efectelor sistemelor actuale de protecție la inundații și fără diminuarea tranzitului de debit.

GRADENE: realizarea unor lucrări de sistematizare a taluzului în vederea facilitării accesului la apă, pe infrastructură de tip rigid.

5.8. Lucrări de realizare a rețelei de apa-canal

RACORDURI LA REȚEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ, Șl LA CANALIZAREA PLUVIALĂ.

 • 6. Indicatorii tehnico-economici ai investiției: Suprafața zonei studiate = aprox. 32.500 mp

  Categorie

  Situația existentă

  Situația propusă

  UM

  Observații

  Alei pietonale

  272

  2090

  ml

  Suprafețe pietonale (scuar, gradene)

  0

  867

  m2

  Piste velo

  0

  530

  ml

  Shared Space (Toduta & Muzicescu)

  0

  0

  m2

  Suprafețe carosabile

  0

  0

  m2

  Zone verzi

  28170

  22211

  m2

  Agrement/ sport/ joacă

  1810

  2406

  m2

  Arbori

  173

  217

  buc.

  Poduri pietonale

  0

  1

  buc.

  Parcări (Mamaia, Dragalina & Astoria)

  0

  0

  buc.

  Stații de încărcare biciclete/trotinete electrice

  0

  1

  buc.

  4 prize fiecare

  Stații de încărcare autovehicule electrice

  0

  0

  buc.

Valoarea totală a investiției:

Nr.

crt.

Costuri

Valoare

Fara TVA (lei)

TVA

(lei)

Valoare cu TVA (lei)

1

Total costuri investiție

19.858.909,47

3.737.137,69

23.596.047,15

2

Din care: C+M

17.632.316,64

3.350.140,16

20.982.456,81 • 7. Durata de realizare a investiției

Durata de proiectare și execuție a lucrărilor este de 18 luni, iar durata de implementare integrală a proiectului, cu toate activitățile suport (achiziții, publicitate, etc.) este de 24 luni de la începerea implementai ii proiectului.

 • 8. Surse de finanțare

Se propune realizarea proiectului prin fonduri externe nerambursabile, respectiv Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, respectiv bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Finanțarea se va realiza astfel: 85% Fondul Furopean de Dezvoltare Regională (FEDR), 13% Buget de Stat (BS) și 2% contribuția UAT Municipiul Cluj-Napoca.

Proiectant general:

STUDIO PRACTICA SC, Madrid r>!«>'..UArwr.Cihi->'( I rm uovVr'i

10177      ;DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării Investiției;

REMODELAREA MALURILOR SOMEȘULUI MIC ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA ZONA 2 - PARCUL ARMĂTURAIn prețuri constante, la cursul INFOREURO=

Nr. al

Denumirea capitolelor al subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Incluatv TVA)

lai

auro

M

auro                lat

euro

1.

2.

3.

4.

5.

6.                     7.

8.

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

314.316,83

68.712,14

59.720,20

13.055,31

374.037,03

81.767,45

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

1.056.593,46

230.979,68

200.752,76

43.886,14

1.257.346,22

274.865,82

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

2.671.729,94

584.061,28

507.628,69

110.971.6z

3.179.358,6:

695.032,93

TOTAL CAPITOL 1

4.042.640,23

883.753,11

768.101,65

167.913,09

4.810.741,87

1.051.666,20

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

CheKuiei pentru asigurarea utiitaltor necesare obiectivului

37.125,50

8.115,93

7.053,85

1.542,03

44.179.35

9.657,95

TOTAL CAPITOL 2

37.125,50

8.115,93

7.053,85

1.542,03

44.179,35

9.657,95

CAPITOLUL 3 Choltuleli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii

124.042,23

27.116,61

23.568,02

5.152,16

147.610,25

32.268,77

3.1.1

Studii de teren

25.158,60

5.499,87

4.780,13

1.044,98

29.938,73

6.544,84

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.354,48

733,32

637,35

139,33

3.991,83

872,65

3.1.3

Alte studii specifice

95.529,15

20.883,43

18.150,54

3.967,85

113.679,69

24.851,28

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizați

75.741,00

16.557,58

0,00

0,00

75.741,00

16.557,58

3.3

Expertizare tehnică

13.417,92

2.933,26

2.549,40

557,32

15.967,32

3.490,58

3.4

Cetrficarea performanțe) energetice șl auditul energetic al clădinJor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

221.561,00

48.434,99

42.096,59

9.202,65

263.657,59

57.637,63

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții șl deviz general

125.793,00

27.499,34

23.900,67

5.224,88

149.693,67

32.724,22

3.5.4

Documentațiile necesare în vederea obținem avizelor / acordurilor / autorizaților

42.884,00

9.374,78

8.147,96

1.781,21

51.031,96

11.155,99

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detafilor de execuție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

52.884,00

11.560,86

10.047,96

2.196,56

62.931,96

13.757,42

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

146.600,00

32.047,92

27.854,00

6.089,10

174.454,00

38.137,02

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiți

131.900,00

28.834,38

25.061,00

5.478,53

156.961,00

34.312,92]

3.7.2

Auditul financiar

14.700,00

3.213,54

2.793,00

610,57

17.493,00

3.824,11|

3.8

Asistență tehnică

149.147,20

32.604,76

28.337,97

6.194,90

177.485,17

38.799,66

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

32.500,00

7.104,76

6.175,00

1.349,90

38.675,00

8.454,66

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

16.250,00

3.552,38

3.087,50

674,95

19.337,50

4.227,33

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

16.250,00

3.552,38

3.087,50

674,95

19.337,50

4.227,33

3.8.2

Dirigențle de șantier

116.647,20

25.500,00

22.162,97

4.845,00

138.810,17

30.345,00

TOTAL CAPITOL 3

730.509,35

159.695,12

124.405,98

27.196,13

854.915,33

186.891,25

CAPITOLUL 4 Cheltuloll pontru Investiția do baza

4.1

Constructi sl instalații

13.285.486,41

2.904.312.35

2.524.242,42

551.819,35

15.809.728.83

3.456.131,70

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

439.048,21

95.979,41

83.419,16

18.236,09

522.467,37

114.215,50

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

13.724.534,62

3.000.291,76

2.607.661,58

570.055,43

16.332.196,20

3.570.347,19

CAPITOLUL 5 Alto cheltuloll

5.1

Organizarea do șantier

284.868,81

62.274,57

54.125,08

11.832,17

338.993,89

74.106,74

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

267.064,51

58.382,41

50.742,26

11.092,66

317.806,77

69.475,07

5.1.2

CheKuiei conexe organizării șantierului

17.804,30

3.892,16

3.382,82

739,51

21.187,12

4.631,67

5.2

Comisioane, coto, taxe, costul creditului

114.022,78

24.926,28

0,00

0,00

114.022,78

24.926,28

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul cattățil lucrărilor de construcții

88.161,58

19.272,82

0,00

0,00

88.161,58

19.272,82

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

17.632,32

3.854,56

0,00

0,00

17.632,32

3.854,56

5.2.4

Cotă aferentă Casei Sociale a Cosntructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

8.228,88

1.798,90

0,00

0,00

8.228,88

1.798,90

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

908.750,43

198.660,03

172.662,58

37.745,41

1.081.413,01

236.405.43

5.4

CheHuiell pentru informare șl publicitate

16.457,75

3.597,79

3.126,97

683,58

19.584,72

4.281,38

TOTAL CAPITOL 5

1.324.099,76

289.458,68

229.914,63

50.261,15

1.554.014,39

339.719,83

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste sl predare la bonoflciar

6.1   | Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2 | Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

19.858.909,47

4.341.314,59

3.737.137,69

816.967,84

23.596.047,15

5.158.282,43

Din caro C + M

17.632.316,64

3.854.563,80

3.350.140,16

732.367,12

20.982.456,81

4.586.930,92

Data:                                4/16/2019

Beneficiar / Investitor:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

întocmit:

S.C. AQUA PROCIV PROIECT S.R1//

ing. Rares Qaj'gă                                                                                     1