Hotărârea nr. 629/2020

Hotărârea 629/2020 - Modificarea Hotărârii nr. 383/2015 (trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 383/2015 (trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 383/2015 (trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 384300/11.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 384518/45/30/11.08.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 383/2015 (trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. I. (1) Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 383/2015, care va avea următorul conținut:

..Art. 3. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, cod fiscal 24922911, a imobilului identificat la art. 1, în scopul realizării unui Centru pentru tineret pentru educația nonformală a tinerilor și a Compartimentului social.

(2) Imobilul va fi dat în folosință gratuită prin protocol de predare-primire, în starea trehnică în care se găsește, pe perioada desfășurării activității Centrului de tineret pentru educația nonformală a tinerilor și a Compartimentului social”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 383/2015 rămân nemodificate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

se încredințează Direcția patrimoniulde ședință, efan Tarcea


Nr. 629 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)