Hotărârea nr. 628/2020

Hotărârea 628/2020 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 2 din blocul 1D.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 2

din blocul 1D

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 2 din blocul 1D - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 386177/1/12.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 386231/45/12.08.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 2 din blocul 1D;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei de 26,44/233 (cota actuală de 2.644/23.300), parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 233 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 284840 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 144308), sub nr. topo. 23404/4, 23405/4, în favoarea doamnei Pușcaș Luminița, identificată cu C.I. nr. AY 8427198, începând cu data de 11.12.2002, urmare dobândirii în proprietate a apartamentului nr. 2, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 1082 din 11.12.2002.

Art. 2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată de 49 de ani asupra suprafeței de 107,62 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafață de 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea doamnei Pușcaș Luminița, identificată cu C.I. nr. AY 8427198, începând cu data de 11.12.2002, urmare dobândirii în proprietate a apartamentului nr. 2, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 1082 din 11.12.2002.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.

ișcdintc de ședință,

•asemnează:

:neral al municipiului,