Hotărârea nr. 627/2020

Hotărârea 627/2020 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mirăslău (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mirăslău (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mirăslău (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 383790/1 din 11.08.2020 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 383994 din 11.08.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Mirăslău (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a) și 87 alin. (4) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa l1, poziția nr. 1503;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 21475/1/1/2, 21475/2/1/2, 21476/1/2, 21477/1/2, 21478/1/2, 21479/1/2, 21482/2/1/2, 21483/2/1/2, 21484/1/2, 21485/1/1/2, 21486/1/1/1/2, 21487/1/1/1/2, 21488/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1/2, 21431/1/9/2/1/2, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 21475/1/1/2/1, 21475/2/1/2/1, 21476/1/2/1, 21477/1/2/1, 21478/1/2/1,   21479/1/2/1,   21482/2/1/2/1,   21483/2/1/2/1,   21484/1/2/1,   21485/1/1/2/1,

21486/1/1/1/2/1, 21487/1/1/1/2/1, 21488/1/1/1/2/1, 21431/1/10/1/2/1/2/1, 21431/1/9/2/1/2/1/2/1, teren cu suprafața de 1416 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 21475/1/1/2/2, 21475/2/1/2/2, 21476/1/2/2, 21477/1/2/2, 21478/1/2/2,   21479/1/2/2,   21482/2/1/2/2,   21483/2/1/2/2,   21484/1/2/2,   21485/1/1/2/2,

21486/1/1/1/2/2, 21487/1/1/1/2/2, 21488/1/1/1/2/2, 21431/1/10/1/2/1/2/2, 21431/1/9/2/1/2/2, teren cu suprafața de 84 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 21475/1/1/1, 21475/2/1/1, 21476/1/1, 21477/1/1, 21431/1/9/2/1/1, 21478/1/1, 21479/1/1, 21482/2/1/1, 24483/2/1/1, 21484/1/1, 21485/1/1/1, 21486/1/1/1/1, 21487/1/1/1/1, 21488/1/1/1/1, 21431/1/10/1/2/1/1, 21431/1/9/2/1/1 astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 21475/1/1/1/1, 21475/2/1/1/1, 21476/1/1/1, 21477/1/1/1, 21431/1/9/2/1/1/1, 21478/1/1/1, 21479/1/1/1, 21482/2/1/1/1, 24483/2/1/1/1, 21484/1/1/1, 21485/1/1/1/1,   21486/1/1/1/1/1,   21487/1/1/1/1/1,   21488/1/1/1/1/1,   21431/1/10/1/2/1/1/1,

21431/1/9/2/1/1/1, teren cu suprafața de 14446 mp.;

 • - imobil cu nr. topo. nou 21475/1/1/1/2, 21475/2/1/1/2, 21476/1/1/2, 21477/1/1/2,

21431/1/9/2/1/1/2, 21478/1/1/2, 21479/1/1/2, 21482/2/1/1/2, 24483/2/1/1/2, 21484/1/1/2, 21485/1/1/1/2,   21486/1/1/1/1/2,   21487/1/1/1/1/2, 21488/1/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1/1/2,

21431/1/9/2/1/1 /2, teren cu suprafață de 924 mp.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Mirăslău (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 1008 mp., provenind din CF nr. 255981 Cluj-Napoca, nr. topo. 21475/1/1/2/2, ’ 21475/2/1/2/2, 21476/1/2/2, 21477/1/2/2, 21478/1/2/2,   21479/1/2/2,   21482/2/1/2/2,   21483/2/1/2/2,   21484/1/2/2,   21485/1/1/2/2,

21486/1/1/1/2/2, 21487/1/1/1/2/2, 21488/1/1/1/2/2, 21431/1/10/1/2/1/2/2, 21431/1/9/2/1/2/2, CF nr. 323982 Cluj-Napoca, nr. topo. 21475/1/1/1/2, 21475/2/1/1/2, 21476/1/1/2, 21477/1/1/2, 21431/1/9/2/1/1/2, 21478/1/1/2, 21479/1/1/2, 21482/2/1/1/2, 24483/2/1/1/2, 21484/1/1/2, 21485/1/1/1/2,   21486/1/1/1/1/2,   21487/1/1/1/1/2, 21488/1/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1/1/2,

21431/1/9/2/1/1 /2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Mirăslău (tronsonul 1), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 627 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi) la Hotărârea nr. 627/2020

docwentațOehSîcă

AMPLASAMENT:

Strada Miraslău, intravilan domeniul public MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

CLUJ-NAPOCA =Iulie 2020-

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Intravilan, Strada Mirăslău, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul studiat este teren, cu categoria de folosință „curți construcții” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-048-C-a-3-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

 • - în latura de Nord: din punctul nr. 8 până în punctul nr. 18 neîmprejmuit-Strada Paul loan și Strada Mirăslău;

 • - In latura de Est: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 8 neîmprejmuit - Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 132 Bl. C54 și nr. cad. 22437 ;

 • - în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 2 neîmprejmuit - Bulevardul IDecembrie 1918;

 • - In latura de Vest : din punctul nr. 18 până în punctul nr. 30 neîmprejmuit - Benzinăria MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 21475/1/1/2, 21475/2/1/2, 21476/1/2, 21477/1/2, 21478/1/2, 21479/1/2, 21482/2/1/2, 21483/2/1/2, 21484/1/2, 21485/1/1/2, 21486/1/1/1/2, 21487/1/1/1/2, 21488/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1/2, 21431/1/9/2/1/2 înscris în Cartea Funciară numărul 255981 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1500 m2 și cu număr topografic 21475/1/1/1, 21475/2/1/1, 21476/1/1, 21477/1/1, 21431/1/9/2/1/1, 21478/1/1, 21479/1/1, 21482/2/1/1, 24483/2/1/1, 21484/1/1, 21485/1/1/1, 21486/1/1/1/1, 21487/1/1/1/1, 21488/1/1/1/1, 21431/1/10/1/2/1/1, 21431/1/9/2/1/1 în suprafață de 15370 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 1008m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 1008 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda radierii și prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET V30.

Prin tehnologia GNSS-RTK. ROMPOS au fost determinate 2 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența HI-TARGET V30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □ am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □ am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 1008 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □ am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □ am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □ imobilul nu se află în litigiu.

 • □ titularii drepturilor reale asupra imobilelor vecine,.........., au fost convocați și nu s-au

prezentat la convocare.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local, în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data


Proprietar


(semnătura)


NOTĂ:Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: nume, prenume, serie și număr act de identitate, cod numeric personal, adresa poștală etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operator în vederea îndeplinirii competențelor legale privind evidențele de cadastru și carte funciară și pot fi comunicate numai destinatarilor abilitați prin acte normative (Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul fiscal, alte legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor sau altor autorități publice, în condițiile legii. în acest sens vă informăm și vă asigurăm că am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

în exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679'2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și pentru orice alte informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor, la adresa n?d cJ.uj.i&an^Lro , formulând o cerere scrisă, datată și semnată sau la telefon: 0264 431666, 0264 554165, 0364 101253.

MONITORUL OFICIAL

AL

româniei

p A           ci mtc sr'-ft              Luni, 20 marții

ui 174’ (XVIIi) - Nr. 248 bis LEG[( nFGRETE, HOTARARI ?'ALTE ACTE

sil M A.R -         .- ■ ••• ••

Pagina

Anexa nr. 1' ia Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 penlru modificarea Șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al jude|ulul Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor și comunelor din judejul Cluj, cu excepjla municipiului Cluj-Napoca.................  3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243 bls/20.111.2006

■HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂN

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr, 969/2002 privind atestarea domeniului public a) județului Cluj, precum și al municipiilor, ora și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului C.luj-Napoca1)

în temeiul ar!, 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

2. Articolul unic va avea următorul cuprlm „Articol unic, — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și al munip1'-și comunelor din județul Cluj a bum'. j>i anexele nr, 1 —80 care fac parte -integrantă hotărâre,"

3. După anexa nr.,,1se..lnțrqduce o.noua: nr, 11, cu titlul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului Cluj-Nap conținutul prevăzut în anexa la prezenta hofăt


Articol unic,. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

■■/ino atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ?i al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al -României, Partea I, nr-, 684 și 664 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se. modifică și se completează după cum urmează:....

“1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:-.........

„HOTĂRÂRE

privind atestarea, domeniului public ai Judejuiui Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor și comunelor dinjudeju! Cluj" ■

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRIC'EANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și iniernelc Paul Victor Dobre, secretar de stat x

Ministrul finanțelor public, ' Sebastian Teodor Gheorghe Vlădes

București, 9 februarie 2006, ■ Nr. 193.

......  ■ WSMS

12. DRUMURILE COMUNALE, VICINALE Șl STRĂZILE

_________________________________________________________________________________________Suprafața totală (mp)

1004

I.3.7.-

1 Octombrie

1,890

5,140.80

Municipiul Cluj - Napoca

1005

1.3.7.

13 Septembrie

1.720

101,996.00

Municipiul Cluj - Napoca

1006

1.3.7.

16 Februarie

2.012

2.414.40

Municipiul Cluj - Napoca

1007

1.3.7.

A.E.Baconsky

Municipiul Cluj - Napoca

1008

1.3.7.

Abrudului

2/9 Q0

147,900.00

Municipiul Cluj - Napoca

1009

1.3.7.

Academician Davld Prodan

1.04p,

30,836.00

Municipiul Cluj - Napoca

1010

1.3.7.

Actorului

3,903

231,447.90

Municipiul Cluj - Napoca

1011

1.3.7.

Âdy Endre

4,666

341,831.30

Municipiul Cluj • Napoca

1012

1.3.7.

Agricultorilor

2,208

130,934.40

Municipiul Cluj - Napoca

1013

1.3.7.

Agronomilor

2,208

130.934.40

Municipiul Cluj - Napoca

.1014

1.3.7.

Aiudului

5.460

6,552.00

Municipiul Cluj - Napoca

1015

1.3.7.

Alba tutia

1,895

112,373.50

Municipiul Cluj - Napoca

1.016

1.3.7.

Aibac

5.240

310,732.00

Municipiul Cluj - Napoca

1017

1.3.7,

Albert Einsleln

2,267

134,433.10

Municipiul Cluj - Napoca

1018

1.3.7.

Albiei

2,450

2,940.00

Municipiul Clu| - Napoca

.1019

1.3.7.

Aleșd

1,440

1,728.00

Municipiul Cluj - Napoca

1020

1.3.7.

Alexandru Bohățiel

4.650

275,745.00

Municipiul Cluj - Napoca

•1021 ’

1.3.7.

Alexandru Borza

3.500

4,200.00

Municipiul Clu| - Napoca

-.1022

1.3.7.

Alexandru Clura

287

17.019.10

Municipiul Cluj - Napoca

•1023

1.3.7.

Alexandru D. Xenopol

2.642

3,170.40

Municipiul Cluj - Napoca

'.-1024

1.3.7.

Alexandru Davllla

1,778

2,133.60

Municipiul Cluj - Napoca

'.10'25

1.3.7. •

Alexandru Conici

1.125

1,350.00

Municipiul Cluj - Napoca

"*1026

1.3.7.

Alexandru Macedonskl

Municipiul Cluj - Napoca

■*1027

1.3.7.

Alexandru Odobescu

3,674

4,408.80

Municipiul Cluj - Napoca

>1028

1.3.7.

Alexandru Sahla ■                   \

2,765

3,318.00

Municipiul Ciul - Napoca

•1029

1.3.7.

Alexandru Valda Voevod

21,223

1,258.523.90

Municipiul Cluj - Napoca

•1030

1.3.7.

Alexandru Vlahuță

11,280

668,904.00

Municipiul Cluj - Napoca

•.1031

1.3.7.

Almașulul

3.968

202,368.00

Municipiul Cluj - Napoca

•1,032

1.3.7.

Alunului

630

756.00

Municipiul Cluj - Napoca

J033

1.3.7.

Alve™

5,600

1     332,080.00

Municipiul Cluj - Napoca

1034

1.3.7.

Arnos Frăncu                            1, l‘Ț • ' . •

1.830

108,519.00

Municipiul Cluj - Napoca

.1035

1.3.7.

Ana Ipătescu

480

24,480.00

Municipiul Cluj - Napoca

-..1036

1.3.7.1

Analole France

4,410

261,513.00

Municipiul Cluj - Napoca

•1037

1.3.7.

Andrei Mureșanu

5.000

355.800.00

Municipiul Cluj - Napoca .

’ 1038

1.3.7..

Andrei Șaguna              Ș *A£     --■"   .    /

2,370

140.541.00

Municipiul Cluj - Napoca

•1039

1.3.7,

Anghel Sallgny

900

45,900,00

Municipiul Cluj - Napoca

•‘1.040

1.3.7.

Anina

12,775                                  '•

15,330.00

Municipiul CRrfj Napoca

1-1041

1.3.7.__■ /Anton Pann___________________________

3,565

211,404.50

Municipiul Ciul 4 Napoca


20 o

>• z

m


•‘.0

1

2

. 3

4

5

6

Număr morminte - 6.000

TOTAL

1.844,713.76

11.2 TERENURI CIMITIRE

999

000030

Cimitirul Central

Adresa - slr. Avram lancu nr.26 Suprafața-219,500 mp

1585 extins 1919

20,335.097.15

Municipiul Cluj - Napoca

1000

800031

Cimitirul Crișan

Adresa - slr. Mecanicilor nr.22 Suprafața-16.900 mp            . •’

1587

1.483.260.17

Municipiul Cluj - Napoca

1001

800033

Cimitirul Chlntenl

Adresa - slr. Pomelulul FN

Suprafața - 60.000 mp

4.856,433.70

Municipiul Cluj - Napoca

1002

803771

Cimitirul Mănășlur

Adresa - slr. Govora F.N , VecinLCertler Zorilor, variantă Mănășlur Suprafața - 119.543 mp

10.491.915.44

Municipiul Cluj - Napoca

1003

803772

Cimitirul Eroilor

Vecini: Calea Turzll, cimitirul Evreiesc. Cimitirul Central

Suprafața - 7.500 mp

694,821.09

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

37.861,527.55

TOTAL CIMITIRE

39,706,241.31

3s®5ț         jșseî               8S?8                                         ®ss Rssa asna- ®ssa «®b m


MONITORUL

OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.IIL2006

311

6

Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Clu| - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cki| - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj * Napoca Municipiul Clu| - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Clu| - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Ciul - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Clu| - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul ciu| - napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj * Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Clu| - Napoca । Municipiul Cluj - Napoca i Municipiul Cluj - Napoca Municipiu! Cluj - Napoca Municipiul Cluj • Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul unii - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj>Napoca Municipiul Cl«-r<țupoca Municipiul Cluj - Napoca

1 .1

1

11

1

.5

2.10^,00 505.540.00 7.617.60 219.198.00 3.650.000.00 324.311.70 61.375.50 5.616.00 2,340.00 5.190.00 2.620.00 142.557.20 2,962.00 78,276.00

786.00

19,040.00 593,000.00 316,662.00 151.333.60 59,300.00 00.332.00 120.972.00 05,392.00 7.341.60

142.320.00 59.300.00

160.00

101.890.00 85.392.00

241.944.00

_______ 784.479.70

7,636.80

187.506.60

o o o o q □ 'j ci ci IO O <£> m xr o o co tn co o oi V <

R 8

D.UQO.UU 224,145.00 115.931.50 71.400.00 101.996.00 8.640.00 1,603.20 10.911.60 238.386.00 14,025.00

2 o o o  o

D O O ID  Q

n ai io cri    oi

O 00 -O IO

\ o, cm <n    <£>

n ®   {<■ cn

n n n

•y

3                            >

1.820

f.427

5.348

1.298

22.950

5,469

1,035

1,680

1.950

1.325

2.190

2.404

2,469

1.320

7,000 10,000 5.340 2,552

1.000 1.732

2.040 1.440

6J18 2,400* 1.000 50 1,998 1.440 4.000 13,229

6.364

3.152

2.375

3,962 667

4.334

l.OOU

4.395 1.955 1.400 1.720

2,400

1,336 9,093 4,020

250

- !r

o o o LO   tn

o to in o»    țo

T> v- O)        Oa

CM xr' CM __ tn

2

/agnoliei

dăgurâ ulaiakovskl                                                                       i

ricinului                                                                          f

Vamala                                                             /

Maramureșului                                                       '

Mărășeșli                                                                  !

Mai’eșal Ion Anlonescu

Mărgărilâfllor

Mârgăulul ■

Mărginașe

Marian Papahaql Martin Opltz__________________________

Mărului

Matei Sasarab

Matei Corvin

Maiei miiio

Matyas Matyas

Mecanicilor

Mehedinți

Memorandumului___

Meseriilor

Meseș

Mestecenilor

Meșleru Manole

Molalulul

Meteor

Mezlad

Micuș

Mierlei

Migdalului

Mihaî Eminescu

Mihai Românul

Mihal Vellclu

Mihail Kogâlnlceanu

Mlko Imre Mikszath Kaîmen

Milcov

Milion Lehrer Minerilor Mioriței Mirăslău Mlrcea Ellade

Mogoșoala

Molse Nlcoară

Meldoveanu

Moldovei

Molnar Piuariu

Morarilor

Morlcz Zslgmond                               -

Morii

Moș loan Roată

IVIUIIU'IUHIUI

Munteniei

Mureșului

Muscel iJMuzeulul Etnografic (alee) •Nădășel

1

I.3.7.           h

I.3.7.           l

I.3.7.           t

I.3.7.           l

I.3.7.           ?

1.3.7.           !

1.3.7.           I

1.3.7.           !

1.3.7.           1

1.3.7.           f

1.3.7.           !

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7.

1.3.7..-

1.3.7..

1.3.7,      J

1.3.7.

.0 1462 1463 1464 1465 1466 1.467 1468 .1469 1470 1471 1472 1473 .1.474 .1475 .1476 : 1.477

1.479. 1400. . 1481 1402 1.403 .1.404. 1465 1406 . 1407 J4B8 . 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496

r. co cn zn o o

1500 .1501 ■1502 1503 1504 •’icai:

1506 • .1507 1508 1509 ■1510 1511 1512 .1513 .1514 1515

.1517 1518 ,1519 1520 | 1521


zgrgjj'' Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară CLUJ


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANC.PÎ              EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nn 255981 Cluj-Napoca

 • A. Partea 3. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:148740

Adresa; Loc. Cluj-Napoca,-Bdul 1 Decembrie 1918, Jud. Oui

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 21475/1/1/2, 21475/2/1/2, 21476/1/2, 21477/1/2, 21478/1/2, 21479/1/2, ' 21482/2/1/2, 21483/2/1/2, 21484/1/2, 21485/1/1/2, 21486/1/1/1/2, 21487/1/1/1/2, 21488/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1

/2, • 21431/1/9/2/1/

1.500 ■

NR.TOP.21475/1/1/2,   21475/2/1/2,   21476/1/2,   21477/1/2,   2147§/l/2,

21479/1/2, 21482/2/1/2, 21483/2/1/2, 21484/1/2, 21485/1/1/2, 21486/1/1/1/2, 21487/1/1/1/2, 21488/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1/2, 21431/1/9/2/1/2

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

Top: 21475/1/1/2, 21475/2/1/2. 21'476/1/2,' " 21477/1/2, ' 21478/1/2, 21479/1/2, 21482/2/1/2, 21483/2/1/2, 21484/1/2, 21485/1/1/2, 21486/1/1/1/2, 21487/1/1/1/2. 21488/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1

/2, 21431/1/9/2/1/

Loc. Cluj-Napoca, Bdul 1 Decembrie 1918, Jud, Cluj

nr.top.21475/1/1/2, 21475/2/1/2, 21476/1/2, 21477/1/2, 21478/1/2,   21479/1/2,   21482/2/1/2,   21483/2/1/2,

214.84/1/2, 21485/1/1/2, 21486/1/1/1/2, . 21487/1/1/1/2, 21488/1/171/2,- 21431/1/10/1/2/1/2,- 21431/1/9/2/1/2-PAVILION COMERCIAL - Magazin cu: spațiu de vânzare + spațiu frigidere, birou, cameră personal, grup sanitar personalfwc + duș) depozit, magazle'lubrefianți, hol, grup sanitar,cliențl. COPERTINA METALICĂ - Tip peron, 3 pompe - distribuire produse petroliere, 3 rezervoare subterane -capac/rezervor - cămlntgurl de descărcare)

Separator hidrocarburi - nisip

Punct de aer- apă/prlză aspirator

Platforme + spații verzi •

Semnal monolit

 • B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

7883 / 09/12/1976

Act nr.'O;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala i/i________'_________________________________:_________________________________________

Al

1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a Consiliului Local al Mun Cluj-Napoca

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 148740) ■

11549 / 02/02/2011

Act Notarial nr, 421, din 02/02/2006 emis de BNP NEDELCU CRiSAN TRAIAN (act adițional la actul constitutiv al Shell Romania SRL, certificat de înregistrare mențiuni, mențiunea nr. 767182 din 20.12.2005-Qflclul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, încheiere nr. 57637/22.12.2005-Tribunalul București, , act adițional la actul constitutiv al SC MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL-încheiere de autentificare,

Document care conjlne date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina 1 din 4

Carte Funciară Nr. 255981 Comuna/Oraș/Municlplu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

nr. 420/02.02.2006-BNP Nedelcu Cristian Trăiau, SC MOL RO COMERȚ SRL, SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, SC TOTAL PETROLEUM DISTRIBUȚIE SRL, SC AVIATION PETROLEUM SRL - proiect divizare din data de 08.11.2005, certificat de înregistrare mențiuni, mențiunea nr. 136626 din 01.04,2005-Oflciul Registrului Comerțului de. pe lângă Tribunalul București, încheierea nr. 16378/05.04.2005-Trlbunalul București, certificat de înregistrare, seria B, nr. 1187747-Oflciul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj); ■                .      '

B3

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al.l.

1) SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

 • C. Partea 191. SA^CJNS

  înscrieri privind desmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

  Referințe

  124735 / 19/06/2020

  Act Administrativ nr. CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE NR 20188, din 26/05/1997’emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA;. Act Administrativ nr. HOTARARE NR 57, din 20/02/1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. ACT ADIȚIONAL NR 4, din 29/09/2015 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. HOTARARE NR 416, din 11/12/2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. HOTARARE NR 72, din .13/03/1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. ACT ADIȚIONAL NR 2, din 16/12/2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA; Hotarare Judecătoreasca nr. ÎNCHEIERE NR 1444, din 10/02/2006 emis de ORC DE PE LANGA TRIBUNALUL CLUJ; Act Administrativ nr. ACT ADIȚIONAL NR 3, din 16/12/2003 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. HOTARARE NR 112, din 10/04/1997 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA; Act Notarial nr. PROTOCOL DE PREDARE PRIMIRE 421, din 02/02/2006 emis de NEDELCU CRISAN TRAIAN; Act Administrativ nr. ACT ADIȚIONAL NR 1, din 26/11/1998 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. HOTĂRÂRE NR 415, din 11/12/2003

  emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. HOTARARE NR 16, din 19/01/2012

  emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr.' HOTARARE NR 424, din 19/11/1997

  emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA;

  C4

  Intabulate, drept de FOLOSINȚA, in rang serial câștigat cu încheierea nr. 11549/2011

  Al

  1) MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL,, CIF:7745470

________Carte Funciară Nr. 255981 Comuna/Oraș/Munlclpiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 21475/1/1/2, •21475/2/1/2, 21476/1/2, 21477/1/2, . 21478/1/2, 21479/1/2,' 21482/2/1/2, 21483/2/1/2, 21484/1/2, 21485/1/1/2, 21486/1/1/1/2, 21487/1/1/1/2, 21488/1/1/1/2, •2143171/10/1/2/1/ 2, 21431/1/9/2/1/

1.500

NR.TOP.21475/1/1/2, 21475/2/1/2, 21476/1/2, 21477/1/2, 21478/1/2, 21479/1/2, 21482/2/1/2, 21483/2/1/2, 21484/1/2, 21485/1/1/2, 21486/1/1/1/2, 21487/1/1/1/2, 21488/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1/2, 21431/1/9/2/1/2

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

. Observații / Referințe

1

altele

DA

1,500

21475/1/1/2, 21475/2/1/2, 21476/1/2, 21477/1/2, 21478/1/2, 21479/1/2,

21482/2/1/2, 21483/2/1/2, 21484/1/2,

21485/1/1/2, 21486/1/1/1/

2, 21487/1/1/1/

2, 21488/1/1/1/

: 2,

21431/1/10/1 12/1/2,

21431/1/9/2/ 1/

Teren     cu nr.top.21475/1/1/2,

21475/2/1/2, 21476/1/2, 21477/1/2, 21478/1/2, 21479/1/2, 21482/2/1/2, 21483/2/1/2, 21484/1/2, 21485/1/1/2, 21486/1/1/1/2,        ' 21487/1/1/1/2,

21488/1/1/1/2,    21431/1/10/1/2/1/2,

21431/1/9/2/1/2

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație Juridică

Observații / Referințe

Al.l

Top: 21475/1/1/2, 21475/2/1/2, 21476/1/2, ' 21477/1/2, 21478/1/2, 21479/1/2, 21482/2/1/2, 21483/2/1/2, 21484/1/2, 21485/1/1/2, 21486/1/1/1/2, 21487/1/1/1/2, 21488/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/ ■ 1/2, 21431/1/9/2/1/

construcții

Industriale si edilitare

-

Cu acte

nr.top.21475/1/1/2, 21475/2/1/2, 21476/1/2, 21477/1/2, 21478/1/2, 21479/1/2, 21482/2/1/2, 21483/2/1/2,     21484/1/2,     21485/1/1/2,

21486/1/1/1/2. 21487/1/1/1/2,. 21488/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1/2, 21431/1/9/2/1/2- PAVILION COMERCIAL - Magazin cu: spațiu de vânzare + spațiu frigidere, birou, cameră personal, grup sanitar personal(wc + duș) depozit, magazie lubrefianțl, hol, grup sanitar cllențl. COPERTINA METALICA - Tip peron, 3 pompe - distribuire produse petroliere, 3 rezervoare subterane ■ capac/rezervor - cămin(gurl de descărcare) Separator hidrocarburi • nisip Punct de aer- apă/priză aspirator

Platforme + spații verzi

Semnal'monolit

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001.

Pagina 3 din 4


Carte Fundară Nr. 255981 Comuna/Oraș/Munidpiu: Cluj-Napoca


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare. In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 251P.

Data soluționării, 24-06-2020 .

■ Data eliberării,

Asistent Registrator,                        Referent,

IOANA CRISTINA POPA

'          __Semnat digital de                          _______________________________

GHSBfîif'             1                (parafa ** semnătra>

Pooa     iwMSfojw


jkNCEI

A&tXtIA NAHU.SAL.ț ti aiumn wn*Uinl


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

238177

Ziua

04

Luna

12

Anul

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 323982 Cluj-Napoca

100077277202


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:36373


Nr. Cri

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 21475/1/1/1, 21475/2/1/1, ' 21476/1/1, 21477/1/1, 21431/1/9/2/1/1, 21478/1/1, 21479/1/1, 21482/2/1/1, 21483/2/1/1, 21484/1/1, 21485/1/1/1, 21486/1/1/1/1, 21487/1/1/1/1, 21488/1/1/1/1, 21431/1/10/1/2/1 /I

15.370

ALEI Șl SPAȚII VERZI


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

7883 / 09/12/1976

Decret nr. 254, din 25/04/1973 emis de Statul ROMAN (si al decretului de expropriere nr 30/20 febr.1976);

Decizie nr. 357/2003, din 17/12/2003 emis de Primăria Mun. Cluj Napoca:

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept LEGE, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN IN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ A G.I.G.C.L. AL JUD CLUJ


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001,


Pagina 1 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 21475/1/1/1, 21475/2/1/1, 21476/1/1, 21477/1/1, 21431/1/9/2/1/1, 21478/1/1, 21479/1/1,

15.370

21482/2/1/1,

ALEI Șl SPAȚII VERZI

21483/2/1/1, 21484/1/1, 21485/1/1/1, 21486/1/1/1/1,

21487/1/1/1/1,

21488/1/1/1/1, 21431/1/10/1/2/1/ 1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALirLINIARE IMOBIL ? / ț \ \

Geometria pentru acest imobil nu a fost g sit.

Date referitoare la teren

Pagina 2 din 3


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele .

DA

15.370

21475/1/1/1, 21475/2/1/1, 21476/1/1, 21477/1/1, 21478/1/1, 21479/1/1,

21482/2/1/1, 21483/2/1/1, 21484/1/1,

21485/1/1/1, 21486/1/1/1/

1, 21487/1/1/1/

1,

21488/1/1/1/ 1,

21431/1/10/1 /2/1/1,

21431/1/9/2/ 1/1

Număr Topografic 21475/1/1/1, 21475/2/1/1, 21476/1/1, 21477/1/1, 21478/1/1, 21479/1/1, 21482/2/1/1, 21483/2/1/1, 21484/1/1, 21485/1/1/1, 21486/1/1/1/1, 21487/1/1/1/1, 21488/1/1/1/1, 21431/1/10/1/2/1/1, 21431/1/9/2/1/1

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/veriflcare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

04/12/2019, 15:24

Pagina 3 din 3


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI) Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Strada Miraslău, Intravilan , Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

255981 (Nr. CF. vechi 148740)

A+l

21475/1/1/2, 21475/2/1/2,21476/1/2,21477/1/2, 21478/1/2, 21479/1/2, 21482/2/1/2, 21483/2/1/2, 21484/1/2, 21485/1/1/2, 21486/1/1/1/2, 21487/1/1/1/2, 21488/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1/2, 21431/1/9/2/1/2      *

Nr. top. 21475/1/1/2, 21475/2/1/2, 21476/1/2,21477/1/2, 21478/1/2, 21479/1/2,21482/2/1/2, 21483/2/1/2,21484/1/2, 21485/1/1/2,21486/1/1/1/2, 21487/1/1/1/2,21488/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1/2,21431/1/9/2/1/2

1500

Drept de proprietate:

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului

Cluj-Napoca

Drept de folosință:

MOL ROMANIA PETROLEUM

PRODUCTS SRL

Drept de folosință: MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

323982 (Nr. CF. vechi 36373)

A+l

21475/1/1/1, 21475/2/1/1, 21476/1/1, 21477/1/1, 21431/1/9/2/1/1,21478/1/1,21479/1/1, 21482/2/1/1, 24483/2/1/1, 21484/1/1,21485/1/1/1, 21486/1/1/1/1, 21487/1/1/1/1, 21488/1/1/1/1, 21431/1/10/1/2/1/1,21431/1/9/2/1/1

Alei și spații verzi

15370

STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ A G.I.G.C.L. al Jud Cluj

Nu sunt

Total suprafață

16870

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr.CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

255981 (Nr. CF.

vechi 148740)

21475/1/1/2/1,21475/2/1/2/1,21476/1/2/1, 21477/1/2/1, 21478/1/2/1, 21479/1/2/1, 21482/2/1/2/1,21483/2/1/2/1, 21484/1/2/1, 21485/1/1/2/1,21486/1/1/1/2/1, 21487/1/1/1/2/1,21488/1/1/1/2/1, 21431/1/10/1/2/1/2/1, 21431/1/9/2/1/2/1/2/1

Nr. top. 21475/1/1/2, 21475/2/1/2, 21476/1/2, 21477/1/2, 21478/1/2, 21479/1/2,21482/2/1/2, 21483/2/1/2, 21484/1/2, 21485/1/1/2, 21486/1/1/1/2, 21487/1/1/1/2,21488/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1/2,21431/1/9/2/1/2

1416

Drept de proprietate: STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Drept de folosință: MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

Drept de folosință: MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

Nou

21475/1/1/2/2, 21475/2/1/2/2, 21476/1/2/2, 21477/1/2/2, 21478/1/2/2, 21479/1/2/2, 21482/2/1/2/2, 21483/2/1/2/2, 21484/1/2/2, 21485/1/1/2/2, 21486/1/1/1/2/2, 21487/1/1/1/2/2,21488/1/1/1/2/2,21431/1/10/1/2/1/2/2, 21431/1/9/2/1/2/2

-

84

Drept de proprietate:

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

323982 (Nr. CF. vechi 36373)

21475/1/1/1/1, 21475/2/1/1/1,21476/1/1/1, 21477/1/1/1, 21431/1/9/2/1/1/1, 21478/1/1/1, 21479/1/1/1, 21482/2/1/1/1,24483/2/1/1/1,21484/1/1/1,21485/1/1/1/1, 21486/1/1/1/1/1, 21487/1/1/1/1/1, 21488/1/1/1/1/1, 21431/1/10/1/2/1/1/1,21431/1/9/2/1/1/1

Alei și spații verzi

14446

STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA

OPERATIVĂ A G.I.G.C.L. al Judpk$7ĂÎ __

—Nu sunt      1

Nou

21475/1/1/1/2,21475/2/1/1/2, 21476/1/1/2, 21477/1/1/2, 21431/1/9/2/1/1/2, 21478/1/1/2, 21479/1/1/2, 21482/2/1/1/2, 24483/2/1/1/2,21484/1/1/2, 21485/1/1/1/2, 21486/1/1/1/1/2,21487/1/1/1/1/2,21488/1/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1/1/2, 21431/1/9/2/1/1 /2

*

924

STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRARE# OPERATIVĂ A G.I.G.C.t.gil Jud Oiff ,s-

,!:•

X         '■v

-----—.................■-      : 7.1112:/::.::.::<7... îs:.:::::.__ hMSBl:

C. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

21475/1/1/2/2, 21475/2/1/2/2, 21476/1/2/2, 21477/1/2/2, 21478/1/2/2, 21479/1/2/2, 21482/2/1/2/2, 21483/2/1/2/2, 21484/1/2/2, 21485/1/1/2/2, 21486/1/1/1/2/2, 21487/1/1/1/2/2, 21488/1/1/1/2/2,21431/1/10/1/2/1/2/2, 21431/1/9/2/1/2/2, 21475/1/1/1/2, 21475/2/1/1/2, 21476/1/1/2, 21477/1/1/2, 21431/1/9/2/1/1/2, 21478/1/1/2, 21479/1/1/2, 21482/2/1/1/2, 24483/2/1/1/2, 21484/1/1/2, 21485/1/1/1/2, 21486/1/1/1/1/2, 21487/1/1/1/1/2, 21488/1/1/1/1/2, 21431/1/10/1/2/1/1/2,21431/1/9/2/1/1 /2

Nou

-

1008

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată= 1008mp

Data: Iulie 2020Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 intravilan, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Data: Iulie 2020Nr. Pct.

X [m]

Y [m]

1

586140.4690

389423.4770

2

586143.3700

389455.7340

3

586144.5340

389455.6310

4

586149.4970

389449.4200

5

586158.0520

389442.6680

6

586164.7130

389438.8500

7

586167.6140

389437.9920

8

586171.0800

389436.8360

9

586173.2060

389435.1250

10

586177.1925

389432.3815

11

586181.1790

389429.6380

12

586188.81 10

389424.8350

13

586181.7550

389411.4060

14

586168.1260

389417.5950

15

586169.4733

389414.8462

16

586169.6710

389413.9560

17

586169.1880

389410.7100

18

586166.4710

389404.9603

19

586167.3913

389407.8556

20

586167.1143

389410.8512

21

586165.8073

389413.5893

22

586163.6307

389415.7032

23

586151.7026

389423.7497

24

586149.9361

389424.6639

25

586148.0059

389425.1479

26

586146.0171

389425.1755

27

586142.2763

389423.8758

28

586140.7379

389422.6262

29

586139.4170

389420.8933

30

586139.4780

389421.2430

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 intravilan, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Parcela IDr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586140.4690

389423.4770

32.387

2

586143.3700

389455.7340

1.169

3

586144.5340

389455.6310

7.950

4

586149.4970

389449.4200

10.899

5

586158.0520

389442.6680

7.678

6

586164.7130

389438.8500

3.025

7

586167.6140

389437.9920

3.654

8

586171.0800

389436.8360

2.729

9

586173.2060

389435.1250

4.839

10

586177.1925

389432.3815

4.839

11

586181.1790

389429.6380

9.018

12

586188.8110

389424.8350

15.170

13

586181.7550

389411.4060

14.968

14

586168.1260

389417.5950

3.061

15

586169.4733

389414.8462

0.912

16

586169.6710

389413.9560

3.282

17

586169.1880

389410.7100

6.359

18

586166.4710

389404.9603

3.038

19

586167.3913

389407.8556

3.008

20

586167.1143

389410.8512

3.034

21

586165.8073

389413.5893

3.034

22

586163.6307

389415.7032

14.388

23

586151.7026

389423.7497

1.989

24

586149.9361

389424.6639

1.990

25

586148.0059

389425.1479

1.989

26

586146.0171

389425.1755

3.960

27

586142.2763

389423.8758

1.982

28

586140.7379

389422.6262

2.179

29

586139.4170

389420.8933

0.355

30

586139.4780

389421.2430

2.444

S =1008 mp P=175.330m
586150


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500
Strada Miraslău

IDr


Bulevardul IDecembrie 1918 Nr. Cad. 332208
B. Date referitoare la construcții


Cod


Destinația


Suprafața construită la sol ..... (mp) '


Mențiuni


Total


Suprafața totală măsurată a imobilului = 1008 mp Suprafața din act = 1008 mpConfirm


[ măsurătorilor la terenrfiorectitudinea 7


liHfziaoînv na .i.v:)iiij.TO

Inspector


onfirm introducerea imobilului în baza de


ate integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafa

Data:______________

Ștajji/ila BCPI586150


1

Hotărârea Guvernului nr, 193/2006 ,a .fost publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24a din 20 martie 2006 și In acest număr bis.