Hotărârea nr. 626/2020

Hotărârea 626/2020 - Transmiterea, fără plată, a dreptului de proprietate asupra imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 6-8, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a dreptului de proprietate asupra imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 6-8, în favoarea

Parohiei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a dreptului de proprietate asupra imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 6-8, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 384126/1/11.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 384270/45/30/11.08.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice prin care se propune transmiterea, fără plată, a dreptului de proprietate asupra imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 6-8, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh” și Hotărârea nr. 207/2000 privind atribuirea unui teren, modificată și completată prin Hotărârea nr. 264/2012;

Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult, ale art. 87 alin. 5, 108 lit. e) și 129 alin. 2 lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, (1) Se aprobă transmiterea, fără plată, din proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 6-8, cod de înregistrare fiscală 14298030, a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 6-8, în suprafață de 980 mp, identificat prin nr. cad. 290390, înscris în C.F. nr. 290390 Cluj-Napoca.

(2) Imobilul va fi transmis în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh”, în baza unui protocol de predare-primire.

(3) Imobilul dobândit nu poate fi înstrăinat și nu i se poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

Art. 2. Se mandatează doamna Olăh Emese, consilier local și viceprimar, în vederea îndeplinirii formalităților privind transferul dreptului de proprietate asupra imobilului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 626 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)