Hotărârea nr. 625/2020

Hotărârea 625/2020 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unei suprafețe de 15 mp., situată la parterul corpului de clădire A1, din incinta Colegiului Național „George Coșbuc”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unei suprafețe de 15 mp., situată la parterul corpului de clădire Al, din incinta Colegiului Național „George Coșbuc”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unei suprafețe de 15 mp., situată la parterul corpului de clădire Al, din incinta Colegiului Național „George Coșbuc” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 383887/1/11.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 384028/45/30/11.08.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea solicitării de schimbare a destinației unei suprafețe de 15 mp., situată la parterul corpului de clădire Al, din incinta Colegiului Național „George Coșbuc”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 112 alin. 2 și 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale art. 9 pct. 1 din Ordinul nr. 5819/2016 al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completării ulterioare, ale Hotărârii nr. 44/2020 a Consiliului de Administrație al Colegiului National „George Coșbuc” si ale Actului nr. 2354/2020 al Inspectoratului Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de schimbare a destinației, pe o perioadă de cinci ani, a unui spațiu în suprafață de 15 mp., situat la parterul corpului de clădire Al, identificat prin nr. cadastral 330787-C1, înscris în CF nr. 330787 Cluj-Napoca, în incinta Colegiului Național „George Coșbuc”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram lancu nr. 70-72, din spațiu ce aparține bazei materiale de învățământ, în spațiu în care se desfășoară acte și fapte de comerț aducătoare de profit, respectiv pentru închirierea acestuia în vederea deschiderii unui punct alimentar.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 625 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)