Hotărârea nr. 624/2020

Hotărârea 624/2020 - Modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 402717 din 6.08.2019, încheiat cu domnul Lakatos Iosif.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 402717 din 6.08.2019, încheiat cu domnul Lakatos losif

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 402717 din 6.08.2019, încheiat cu domnul Lakatos losif - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 390000/1/13.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 390047/451/13.08.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 402717 din 6.08.2019, încheiat cu domnul Lakatos losif;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 2 lit. f. din Legea nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind locuințele, ale art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. b), ale art. 297 alin. (1) lit. c), ale art. 333 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Contractul de închiriere nr. 402717 din 06.08.2019 și Procesul-verbal din data de 7.08.2020 al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I Se aprobă modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 402717 din 6.08.2019, încheiat în baza Hotărârii nr. 615/2019, cu domnul Lakatos losif, în sensul că locuința ce face obiectul locațiunii este situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Blajului, nr. 64, sc. 2, etaj 1, ap. 3, cu suprafața de 60,97 mp, compusă din două camere, bucătărie, baie, debara, cămară, hol și balcon de 6,40 mp.

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

ședințe de ședință, an Ștefan TarceaEc.


ral al municipiului, Roșea


Nr. 624 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)