Hotărârea nr. 623/2020

Hotărârea 623/2020 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019 și 864/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013

(aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019 și 864/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019 și 864/2019-proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 384058/1/11.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 384149/451/11.08.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019 și 864/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 2 lit. f, 55 și 56 din Legea nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, actualizată, Procesul-verbal din data de 7.08.2020 al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, așa cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019, 821/2019 și 864/2019, cu poziția 29, care cuprinde imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 64, sc. 2, etaj 1, ap. 3, cu suprafața utilă de 60,97 m.p., cu structura formată din două camere, bucătărie, baie, debara, cămară, hol și balcon în suprafață de 6,40 m.p.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică.

Președinte de ședință, . Dan Ștefan Tarceaasemnează: erai al municipiului, SCA

Nr. 623 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)