Hotărârea nr. 622/2020

Hotărârea 622/2020 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 150/2013 (criteriile de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), precum și a Anexelor 1, 2 și 3, modificată prin Hotărârea nr. 434/2015.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea

Hotărârii nr. 150/2013 (criteriile de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorități la locuințe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți), precum și a Anexelor l, 2 și 3, modificată prin Hotărârea nr. 434/2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 150/2013 (criteriile de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorități la locuințe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți), precum și a Anexelor 1, 2 și 3, modificată prin Hotărârea nr. 434/2015 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 388827/1/13.08.2020, conex cu 307973/30.06.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 388980/451/13.08.2020, conex cu 308099/30.06.2020 al Direcției Patrimoniul municipiului și Evidența Proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 150/2013 (criteriile de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorități la locuințe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți), precum și a Anexelor 1, 2 și 3, modificată prin Hotărârea nr. 434/2015;

Reținând Sentința civilă nr. 1434/2019, definitivă prin Decizia civilă nr. 1517/2019, pronunțate în Dosar nr. 2446/117/2017*;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996, privind locuințele, republicată, cu completările și modificările ulterioare, al H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 44/2004, privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată și Procesul-verbal din data de 3 februarie 2020 al Comisiei mixte de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea nr. 150/2013, modificată prin Hotărârea nr. 434/2015, conform Anexelor I, II și III, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. II. Se aprobă completarea art. 3 al Hotărârii nr. 150/2013, modificată prin Hotărârea 434/2015, cu un nou aliniat, care va avea următorul conținut:

„ Art. 3 alin. 2. Se aprobă data de 30.09.2020, dată limită de depunere a documentelor justificative de către solicitanți, pentru a fi incluși în lista de priorități pentru anul 2021”.

Art. III. Se aprobă completarea art. 4 al Hotărârii nr. 150/2013, modificată prin Hotărârea 434/2015, cu un nou aliniat care va avea următorul conținut:

„ Art. 4 alin. 2. Se aprobă data de 30.09.2020, dată de referință față de care se calculează punctajele pentru criteriile care impun un reper temporal, pentru lista de priorități a anului 2021”.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Biroul Mass-media.semnează: ral al municipiului, ra/tvoșca

Nr. 622 din 20 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

exa Na Hotărârea nr. 622/2020


CLUJ-NAPOCA


CRITERII DE ELIGIBILITATE:


-U t i

 • I. CRITERII DE ELIGIBILITATE PRIVIND ACCESUL LA LOCUINȚE SOCIALE

 • A) Sunt eligibile următoarele categorii de persoane:

 • 1. Solicitanții să fie cetățeni români/străini care au dobândit protecție internațională în România.

 • 2. Solicitanții care au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca/permis de ședere în municipiul Cluj-Napoca în cazul străinilor care au dobândit protecție internațională în România.

 • 3. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii majori, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună) care nu ocupă și nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

 • 4. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 01.01.1990.

 • 5. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților , după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o suprafață de teren construibil intravilan pe teritoriul României, după 01.01.1990.

 • 6. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală pe teritoriul României, după 01.01.1990.

 • 7. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților ,după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie (română și a altui stat), care nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României și nici pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, după 01.01.1990.

 • 8. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților ,după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie (română și a altui stat), care nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o suprafață de teren construibil intravilan, pe teritoriul României și nici pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, după 01.01.1990.

 • 9. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie (română și a altui stat), care nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală pe teritoriul României și nici pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, după 01.01.1990

 • 10. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), care au un venit mediu net lunar pe persoana, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea.

 • 11. Solicitanții care pot face dovada unui venit reglementat prin legislația în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente întreținerii locuinței, dovedit în condițiile punctului 7 din Anexa II.

 • 12. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe.

 • 13. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale.

 • 14. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii - cu excepția copiilor minori la data rămânerii definitive a hotărârii de evacuare, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu au fost evacuați în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca, din culpa lor.

 • B) Nu pot beneficia de locuință socială următoarele categorii de persoane:

 • 1. Solicitanții care nu au cetățenia română /străinii care nu au dobândit protecție internațională în România.

 • 2. Solicitanții care nu au domiciliul/nu au permis de ședere în municipiul Cluj-Napoca în cazul străinilor care au dobândit protecție internațională în România.

 • 3. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii majori, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună) care ocupă sau au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

 • 4. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), care au deținut, dețin și/sau au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 01.01.1990.

 • 5. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), care dețin, au deținut și/sau au înstrăinat o suprafață de teren construibil intravilan pe teritoriul României, după 01.01.1990.

 • 6. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), care au deținut, dețin și/sau au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală pe teritoriul României, după 01.01.1990.

 • 7. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie (română și a altui stat), care dețin, au deținut și/sau au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, sau pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, după 01.01.1990.

 • 8. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților ,după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie (română și a altui stat), care dețin, au deținut și au înstrăinat o suprafață de teren construibil intravilan, pe teritoriul României, sau pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, după 01.01.1990.

 • 9. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie (română și a altui stat), care dețin, au deținut, și/sau au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală, pe teritoriul României, sau pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, după 01.01.1990.

 • 10. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), care au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, peste nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința.

 • 11. Solicitanții care nu pot face dovada unui venit reglementat prin legislația în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente întreținerii locuinței.

 • 12. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), care au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe.

 • 13. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), care dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale.

 • 14. Solicitanții și/sau membrii familiei de grd. I ai acestora (soț, soție, copii - cu excepția copiilor minori la data rămânerii definitive a hotărârii de evacuare, părinții soților după caz, care locuiesc și gospodăresc împreună), care au fost evacuați în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu Municipiul Cluj-Napoca, din culpa lor.

 • II. CRITERII DE ELIGIBILITATE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ȘI PE TOATĂ DURATA DE DERULARE A ACESTUIA:

 • 1. în vederea încheierii contractului de închiriere, solicitantul și membrii familiei de grd. I (soț, soție, copii, părinții soților, după caz ai acestuia, care locuiesc și gospodăresc împreună), vor prezenta o declarație notarială, nu mai veche de zece zile, care să ateste respectarea criteriilor de eligibilitate pentru toți membrii familiei care urmează a fi incluși cu drepturi locative în contractul de închiriere.

 • 2. Dacă, la momentul încheierii contractului de închiriere/procesului-verbal de predare-primire al locuinței, solicitantului și membrilor familiei de grd. I (soț, soție, copii, părinții soților, după caz ai acestuia, care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate avute în vedere la includerea în lista de priorități, li se va anula repartiția de locuință.

 • 3. Pe toată durata contractului de închiriere, titularul contractului și persoanele înscrise cu drept locativ trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate prevăzute la data atribuirii unei locuințe sociale, și anume cele prevăzute la cap. I lit. A punctele 1-9, 12-14, precum și prevederile legale incidente, sub sancțiunea neprelungirii/denunțării acestuia.

CRITERII DE SELECȚIE:

I. Punctaj acordat pentru condiții de locuit:

 • 1. Pentru chirie în locuință cu contract de închiriere, având durata:

 • - sub 1 an

 • - între 1-2 ani

 • - între 2-3 ani

 • - între 3-4 ani

 • - între 4-5 ani

 • - peste 5 ani

Mențiune: Se consideră validate din punct de vedere al încadrării în acest criteriu contractele de închiriere pentru care se dovedește înregistrarea la organul fiscal competent în intervalul de valabilitate a contractului de închiriere.

 • 2. Dacă solicitantul și membrii familiei sunt tolerați într-un imobil, în funcție de mp. spațiu de locuit (suprafața utilă), ce revine pe membru de familie :

 • - mai mare de 12 m.p.;

 • - mai mare de 10 m.p., dar mai mică, cel mult egală cu 12 m.p.;

 • - mai mare de 8 m.p., dar mai mică, cel mult egală cu 10 m.p.;

 • - mai mică de 8 m.p.

Dovada numărului de membri de familie, se face cu adeverință eliberată de Asociația de proprietari/locatari, din care să rezulte suprafața utilă a imobilului precum și numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar.

în cazul în care în imobil, nu este constituită Asociație de proprietari/locatari, dovada se face prin declarație notarială a solicitantului.

în caz de neconcordanță, nu se acordă punctaj la acest criteriu.

 • 3. Solicitantul și membrii familiei de grd. I (soț, soție , copii, părinții soților, după caz) care locuiesc în așezări informale și figurează în baza de date conform Legii nr. 151/2019, privind completarea Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

 • II. Starea civilă:

Pentru punctele a-c se punctează doar una din situații.

 • a. căsătorit fără copil

 • b. căsătorit cu copil

 • c. necăsătorit, văduv, divorțat fără copii în întreținere

 • d. familie monoparentală

 • e. copiii aflați în întreținere până la vârsta de 18 ani, precum și cei până la vârsta de 25 de ani care își continuă studiile universitare la zi și care nu realizează venituri, pentru fiecare copil:

 • III. Venitul medio net/membru de familie ( soț, soție, copii, părinții soților, după caz)'.

 • - mai mic decât venitul net minim pe economie

 • - între venitul net minim și venitul net mediu pe economie

 • IV. Vechimea în muncă:

 • - vechimea în muncă probată prin orice document care o atestă, cum ar fi: copie a cărții de muncă, adeverință eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj, adeverință eliberată de Casa Națională de Pensii Publice, etc. (se acordă doar pentru solicitant) 1 pct. pentru fiecare an.

 • V. Condiții speciale:

 • A. pentru vechimea solicitării (vechimea depunerii dosarului) de locuință (începând cu anul 1997) și

pentru categorii speciale de solicitanți:

 • a) până la un an vechime

 • b) pentru fiecare an de vechime a solicitării

 • B. Persoane încadrate în grad de invaliditate I și II

 • C. Persoanele cu dizabilități încadrate într-o categorie specială de handicap:

 • - ușor

 • - mediu                                                                  10

 • - accentuat                                                                      15

 • - grav                                                                       20

  D. Veteranii și văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței față de eroii-martiri și g luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr. 341/2004, cu I

  modificările și completările ulterioare (urmașii eroilor martiri, răniții și luptătorii în Revoluția din I


  jKtCT


decembrie 1989), și ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare                                                                                       15 p

E. Persoane care provin din sistemul de protecție a copilului și care au împlinit vârsta de 18 ani 40 p

E Pensionari prin împlinirea vârstei-standard de pensionare și realizarea stagiului minim de cotizare (se acordă doar pentru solicitant)

 • G. Beneficiari de pensie anticipată (se acordă doar pentru solicitant)

 • H. Persoane evacuate din foste case naționalizate și retrocedate fostului proprietar

 • I. Persoane în curs de evacuare din foste case naționalizate și retrocedate fostului proprietar 30 p

 • J. Persoane găzduite în unități de asistență socială cu cazare în structuri din municipiul Cluj-Napoca, în funcție de termenul de găzduire, astfel: - pentru o perioadă mai mică sau egală cu 6 luni

- pentru o perioadă mai mare de 6 luni

Notă: Termenul de 6 luni trebuie să fie împlinit la data depunerii cererii, iar cele 6 luni trebuie să fie consecutive.

 • VI. Cazuri de excelență:

Prin cazuri de excelență se înțelege cazurile solicitanților care și-au adus aportul la creșterea prestigiului Municipiului Cluj-Napoca sau a țării prin performanțe intelectuale, culturale, sportive, civice, etc.

Solicitanții vor depune orice document pe care îl apreciază ca fiind dovadă în obținerea punctajului.

40 p

 • VII. Solicitanții care au depus dosar individual, dar se găsesc simultan în dosare depuse de soț, soție , copii, părinții soților, după caz, nu vor mai beneficia de punctaj corelativ în acele dosare.

în cazul existenței egalității de puncte, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată, având prioritate solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni gravă. Dacă nu este suficient acest criteriu, departajarea se va face în funcție de vechimea solicitării de locuință socială. în situația în care departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, aceasta se va face pe baza condițiilor cu caracter de protecție socială.

COMISIA MIXTĂ A LOCUINȚELOR SOCIALE PREȘEDINTE,


PARTIZARE

FONDUL LOCATIV DE STAT

ESE


DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIUL ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

DIRECTOR EXECUTIV, IULIA ARDEUȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                    Anexa II la Hotărârea nr. 622/2020

CLUJ-NAPOCA


LISTA ACTELOR C

SOLICITAREA UNEI

ACTE DOVEDITOARE:

 • 1. Cerere tip conform Anexei III la Hotărâre.

 • 2. Declarație notarială, dată atât de solicitant cât și de membrii familiei de grd. I ai acestuia care locuiesc și gospodăresc împreună: soț, soție, copii - pentru copiii minori declarația va fi dată de către reprezentantul minorului, părinții soților, după caz, din care să reiasă faptul că:

 • - nu ocupă și nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca/Municipiului Cluj-Napoca, ori în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 01.01.1990;

 • - nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o suprafață de teren construibil intravilan pe teritoriul României, după 01.01.1990;

 • - nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală, pe teritoriul României după 01.01.1990;

 • - nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

 • - nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale.

Persoanele care au dublă cetățenie, vor depune obligatoriu, ca acte doveditoare, și înscrisuri eliberate de instituțiile abilitate din țara în care au o altă cetățenie decât cea română, care să ateste faptul că: - nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul țării unde au o altă cetățenie, după 01.01.1990;

 • - nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o suprafață de teren construibil intravilan pe teritoriul țării unde au o altă cetățenie, după 01.01.1990;

 • - nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală pe teritoriul țării unde au o altă cetățenie, după 01.01.1990.

 • 3. Contract de închiriere pentru care se dovedește înregistrarea la organul fiscal competent în intervalul de valabilitate a acestuia.

 • 4. în situația în care solicitantul și membrii familiei sunt tolerați într-un imobil, adeverință de la Asociația de proprietari/locatari, din care să rezulte suprafața utilă a imobilului precum și numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar.

In cazul în care nu există Asociație de proprietari/locatari la adresa la care titularul cererii locuiește, acesta va trebui să dea o declarație notarială în care sa fie specificată suprafața utilă a locuinței, numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă și numele acestora .

 • 5. Declarația olografa a solicitantului care locuiește în așezări informale.

 • 6. Copii după actele de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie, deces), precum și sentință de divorț, după caz.

 • 7. în vederea stabilirii eligibilității pentru obținerea unei locuințe sociale, raportat la criteriul prevăzut la Cap. LA. 10 din Anexa I, solicitantul va depune atât pentru el, cât și pentru membrii familiei de grd.I (soț, soție, copii, părinții soților, după caz) care locuiesc și gospodăresc împreună :

 • - adeverință eliberată de angajator pentru ultimele 12 luni cu detaliere lunară, pentru veniturile nete obținute ca urmare a unor contracte de muncă încheiate în condițiile legii. în cazul persoanelor angajate în luna anterioară expirării termenului limită de depunere a cererilor, dovada venitului se face prin contract de muncă înregistrat în sistemul REVISAL, fără a fi necesară adeverința eliberată de angajator;

 • - acte eliberate de către autoritățile statului care să dovedească venitul realizat în ultimele 12 luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri, legal constituite (convenții civile, activități independente, drepturi de autor, dividente, participații, venituri din drepturi de asistență socială sau altele asemenea);

 • - orice alt document justificativ care dovedește obținerea de venituri;

 • - declarație notarială a membrilor familiei că nu beneficiază de niciun venit - acolo unde este cazul.

Venitul net lunar pe familie se stabilește pe baza declarației de venit și a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.

Declarațiile de venit făcute cu nesinceritate atrag răspunderea materială sau penală, după caz.

 • 8. în vederea stabilirii punctajului pentru criteriul prevăzut la Cap. III, Anexa I, „Venitul mediu net/membru de familie (soț, soție, copii, părinții soților, după caz)", solicitantul va depune atât pentru sine cât și pentru membrii familiei de gradul I ai acestuia (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și se gospodăresc împreună) documentele prevăzute la punctul 7.

 • 9. Declarație pe proprie răspundere cu suma acordată sau primită ca pensie de întreținere.

 • 10. Orice document care atestă vechimea în muncă, cum ar fi: copie a cărții de muncă, adeverință eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj/angajator, adeverință eliberată de Casa Națională de Pensii Publice etc. (se depune doar pentru solicitant).

 • 11. Certificat/decizie de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/grad de invaliditate- dacă este cazul;

 • 12. Copii ale documentelor privind calitatea de - veterani și văduve de război, beneficiari ai prevederilor Legii nr. 341/2004 (urmașii eroilor martiri, răniții și luptătorii în Revoluția din decembrie 1989) și ai Decretului -lege nr. 118/1990 (persoane persecutate pe motive politice de dictatura instaurată cu începere din 06.03.1945, precum și persoanele deportate în străinătate și prizonierii) - dacă este cazul.

 • 13. Adeverință care să confirme că solicitantul provine din instituții de ocrotire socială și a împlinit vârsta de 18 ani - dacă este cazul.

 • 14. Copie a Deciziei de pensionare.

 • 15. Dovada evacuării din locuință retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001, sau a Legii nr. 501/2002- dacă este cazul (proces verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că a părăsit locuința);

 • 16. Dovada faptului că solicitantul, împreună cu familia sunt în curs de evacuare (au proces de evacuare pe rol, notificare pentru evacuarea locuinței prin executor judecătoresc/avocat, sau care au încheiat un contract de închiriere cu revendicatorul);

 • 17. Dovada vechimii cererii (orice document care atestă înregistrarea la Primăria municipiului Cluj-Napoca a solicitării unei locuințe sociale).

 • 18. Orice document pe care solicitantul îl apreciază ca fiind dovadă în obținerea punctajului pentru cazuri de excelență (memorii, recomandări, etc).

 • 19. Adeverință privind găzduirea la data depunerii cererii într-o unitate de asistență socială cu cazare dintr-o structură din municipiul Cluj-Napoca, care să prevadă perioada găzduirii de care a beneficiat și din care să rezulte că aceasta este de 6 luni consecutive și îndeplinită la data depunerii cererii.

COMISIA MIXTĂ DE REPARTIZARE

A LOCUINȚELOR SOCIĂLE ȘI DIN FONDUL LOCATIV DE STAT PREȘEDINTE, OLÂH EMESE


DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚ DIRECTOR EXECUTIV, IULIA

IUL ADMINISTRARE SPAȚII, TERENURI CIL,RALECA fE


AN


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

CERERE PRIVIND ATRIBUIAM


Subsemantul/subsemnata.domiciliat/ă..................................................................................................................................., cu reședința

în ................................................................................................., născut/ă la data de ...............................

având C.N.P


............................................, C.I./B.I. seria......nr......................., eliberată de............................

la data de.........................., telefon.....................................

Familia este compusă dintr-un număr de...........persoane, după cum urmează:

 • a) Solicitantul cererii (nume, prenume, CNP).........................................................

 • b) Soț/soție solicitant (nume, prenume, CNP).........................................................

 • c) Copil I (nume, prenume, CNP)............................................................................

 • d) Copil II (nume, prenume, CNP)...........................................................................

 • e) Copil III(nume, prenume, CNP)...........................................................................

 • f) Copil IV (nume, prenume, CNP)...........................................................................

 • g) Copil V (nume, prenume, CNP)............................................................................

 • h) tatăl solicitantului (nume, prenume, CNP).............................................................

 • i) mama solicitantului (nume, prenume, CNP)...........................................................

 • j) socrul solicitantului (nume, prenume, CNP)...........................................................

 • k) soacra solicitantului (nume, prenume, CNP)..........................................................

în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unei locuințe sociale, în regim de închiriere, depun următoarele documente:

 • 1. Declarație notarială, dată în conformitate cu punctul 3 din Anexa II, atât de solicitant cât și de membrii familiei de grd. I (soț, soție, copii, părinții soților, după caz) ai acestuia care locuiesc și gospodăresc împreună.

 • 2. Declarație notarială a persoanelor care au dublă cetățenie, dată în conformitate cu punctul 3 din Anexa 3. Contract de închiriere pentru care se dovedește înregistrarea la organul fiscal competent în intervalul de valabilitate a acestuia.

 • 4. Adeverință de la Asociația de proprietari/locatari, (va fi dată în situația în care solicitantul și membrii familiei sunt tolerați într-un imobil) din care să rezulte suprafața utilă a imobilului, precum și numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar.

 • 5. Declarație notarială în care sa fie specificată suprafața utilă a locuinței, numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă și numele acestora (în cazul în care nu există Asociație de proprietari/locatari la adresa la care titularul cererii locuiește).

 • 6. Declarația olografă a solicitantului care locuiește în așezări informale.

 • 7. Copii după actele de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie, deces), precum și sentința de divorț, după caz.

 • 8. Adeverință eliberată de angajator pentru ultimele 12 luni cu detaliere lunară, pentru veniturile nete obținute ca urmare a unor contracte de muncă încheiate în condițiile legii atât pentru solicitant, cât și pentru membrii familiei de grd.I (soț, soție, copii, părinții soților, după caz) care locuiesc și gospodăresc împreună. în cazul persoanelor angajate în luna anterioară expirării termenului limită de depunere a cererilor, dovada venitului se face prin contract de muncă înregistrat în sistemul REVISAL, fără a fi necesară adeverința eliberată de angajator;

 • - acte eliberate de către autoritățile statului care să dovedească venitul net realizat în ultimele 12 luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri, legal constituite (convenții civile, activități independente, drepturi de autor, dividente, participați!, venituri din drepturi de asistență socială sau altele asemenea);

 • - orice alt document justificativ care dovedește obținerea de venituri;

 • - declarație notarială a membrilor familiei că nu beneficiază de niciun venit - acolo unde este cazul.

Venitul net lunar pe familie se stabilește pe baza declarației de venit și a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.

Declarațiile de venit, făcute cu nesinceritate, atrag răspunderea materială sau penală, după caz.

 • 9. Adeverințe conform punctului 7 din Anexa II pentru membrii familiei de gradul I ai solicitantului (soț, soție, copii, părinții soților, după caz, care locuiesc și se gospodăresc împreună), necesare stabilirii punctajului pentru criteriul prevăzut la Cap. III din Anexa I.

 • 10. Declarație pe proprie răspundere cu suma acordată sau primită ca pensie de întreținere.

 • 11. Orice document depus de către solicitant care atestă vechimea sa în muncă, cum ar fi: copie a cărții de muncă, adeverință eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj/angajator, adeverință eliberată de Casa Națională de Pensii Publice etc.

 • 12. Certificat/decizie de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/grad de invaliditate - dacă este cazul.

 • 13. Copii ale documentelor din care rezultă că calitatea solicitantului de veterani și văduve de război, beneficiari ai prevederilor Legii nr. 341/2004 (urmașii eroilor martiri, răniții și luptătorii în Revoluția din decembrie 1989) și ai Decretului -lege nr. 118/1990 (persoane persecutate pe motive politice de dictatura instaurată cu începere din 06.03.1945, precum și persoanele deportate în străinătate și prizonierii) - dacă este cazul.

 • 14. Adeverință care să confirme că solicitantul provine din sistemul de protecție a copilului și a împlinit vârsta de 18 ani - dacă este cazul.

 • 15. Copie a Deciziei de pensionare.

 • 16. Dovada evacuării din locuință retrocedată în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 10/2001 sau a Legii nr. 501/2002- dacă este cazul (proces verbal de evacuare întocmit de un executor judecătoresc sau orice alt document care să ateste faptul că ați părăsit locuința).

 • 17. Dovada faptului că solicitantul, împreună cu familia sunt în curs de evacuare (au proces de evacuare pe rol, notificare pentru evacuarea locuinței prin executor judecătoresc/avocat, sau care au încheiat un contract de închiriere cu revendicatorul).

 • 18. Dovada vechimii cererii (orice document care atestă înregistrarea la Primăria municipiului Cluj-Napoca a solicitării unei locuințe sociale)

 • 19. Orice document pe care solicitantul îl apreciază ca fiind dovadă în obținerea punctajului pentru cazuri de excelență (memorii, recomandări, etc)

 • 20. Adeverință privind găzduirea la data depunerii cererii într-o unitate de asistență socială cu cazare dintr-o structură din municipiul Cluj-Napoca, care să prevadă perioada găzduirii de care a beneficiat și din care să rezulte că aceasta este de 6 luni consecutive și îndeplinită la data depunerii cererii.

Dosarul cu actele depuse, conform Listei cu actele necesare la dosarul pentru solicitarea pentru închirierea unei locuințe sociale, conține un nr. de.............file (inclusiv prezenta cerere).

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezentul formular corespund realității.

Notă: Se încercuiește fiecare număr din prezenta cerere pentru care se depune documentul.

Cluj-Napoca,                                                                Semnătura,

Data................


TĂ DE REPARTIZARE

COMISIA A LOCUINȚELOR SOC PREȘEDINTE.


E Ș'l DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ,ÂH EMESE

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI          SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII,

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚflv           A ; <          TERENURI

DIRECTOR EXECUTIV, IULIAARDEUȘ A ' \'»<|șE!F’SERVICIU, RALUCA FEREZAN