Hotărârea nr. 621/2020

Hotărârea 621/2020 - Declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 20.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 20

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 20 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 389756/1/13.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 389772/45/30/13.08.2020 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 20;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 108 lit. a), 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. a), 286 alin 4, 297 alin. 1 lit. a) și 299 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 867-870 Cod civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE :

Art 1. (1) Se aprobă declararea ca bun de utilitate publică locală, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 20, teren în suprafață de 2000 mp., cu nr. cadastral 320903 și construcția cu suprafața construită la sol de 1542 mp - parking suprateran, cu regim de înălțime 2S+P+5E+6Er, cu 376 locuri de parcare, din care 16 locuri pentru persoane cu dizabilități, având suprafața construită desfășurată de 13296 mp, edificat între anii 2018-2020, cu nr. cadastral 320903-C1, imobil înscris în CF 320903 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

(2) Imobilul are valoarea de inventar de 1.390.000 lei pentru teren și 31.807.873,15 lei pentru construcție.

Art. 2. (1) Se aprobă darea în administrare, în favoarea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului identificat la art. 1, având destinația de parking.

(2) Imobilul va fi dat în administrare pe perioada desfășurării activităților specifice Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor, prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 621 din 20 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)