Hotărârea nr. 620/2020

Hotărârea 620/2020 - Aprobarea coridorului de mobilitate integrat pe Axa Est-Vest, cuprins între str. Aurel Vlaicu-str. George Coșbuc-Nodul N și linia de tramvai (Bucium-str. Fabricii) și străzile adiacente acestora, considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

j |

HOTĂRÂRE

privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat pe Axa Est-Vest, cuprins între strada Aurel Vlaicu-strada George Coșbuc-Nodul N și linia de tramvai (Bucium-str. Fabricii) și străzile adiacente acestora, considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat pe Axa Est-Vest, cuprins între strada Aurel Vlaicu-strada George Coșbuc-Nodul N și linia de tramvai (Bucium-str. Fabricii) și străzile adiacente acestora, considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 368029/1 din 3.08.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 368080 din 3.08.2020 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea coridorului de mobilitate integrat pe Axa Est-Vest, cuprins între strada Aurel Vlaicu-strada George Coșbuc-Nodul N și linia de tramvai (Bucium-str. Fabricii) și străzile adiacente acestora, considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020;

Reținând prevederile Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), precum și ale Ordinului nr. 855 din 17.07.2020 al Ministrului Fondurilor Europene privind aprobarea Ghidului Solicitantului-Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, destinate pregătirii de proiecte în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, centre de agrement/baze turistice/tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu;

Având în vedere prevederile Metodologiei de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico-economice;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. 4 lit. a), alin. 9 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2,139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă coridorul de mobilitate integrat pe Axa Est-Vest, cuprins între strada Aurel Vlaicu-strada George Coșbuc-Nodul N și linia de tramvai (Bucium-str. Fabricii) și străzile adiacente acestora, considerat strategic și care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și managent proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Președinte de ședință, 0 &        Ștefan Tarcea

temne;

S ectetaruf general al.municipiului, Jr. Aurora Rașca

Nr. 620 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)