Hotărârea nr. 62/2020

Hotărârea 62/2020 - Actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1119/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 – Lunca Someșului Mic”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1119/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 - Lunca Someșului Mic”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1119/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 - Lunca Someșului Mic”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 79750/1/11.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 79787/11.02.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1119/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 - Lunca Someșului Mic”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană;

Având în vedere prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. 6, ale art. 10 alin. 6 din H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 4 lit. a) și alin. 9 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1119/2018, în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte și DirecțiNEconomică.


Președinte de ședință,

EcT^amStefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul genpral al municipiului, Jr. Aurora/R/(ga

Nr. 62 din 17 februarie 2020                                  //

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI          Anexă ia Hotărârea nr..fe£../2020

CLUJ-NAPOCA

Descrierea investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "REVDTALBZAREA CULOARUL,Ui DE MOBILITATE NEMOTORBZATĂ AFERENT SOMEȘULUI. MODERNIZAREA SI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII PIETONALE SI CICLISTE PE MALURILE RÂULUI. ZONA 1 - LUNCA SOMEȘULUI MIC”

1. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.

Proiectul propus va face parte din documentația tehnică necesară atragerii finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020:


Axa prioritară 4 : Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Obiectiv specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, respectiv bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane trebuie să devină mult mai puțin dependentă de utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor personale, concomitent cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.


în acest sens, prin măsurile/activitățile propuse în cadrul Obiectivului specific 4.1, se va urmări în principal îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la autoturismele personale, precum și a (transferului de la autoturisme către modurile nemotorizate de transport. De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor personale să

devină o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs, față de utilizarea transportului pubiic/a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condiții entru reducerea emisiilor de echivalent CO2.


Rezultatele așteptate

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an);

Creșterea estimată a numărului de bicicliști care utilizează pistele/traseele de biciclete

Creșterea estimată a numărului de pietoni care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale

 • 2.Principalele caracteristici tehnice

Zona studiată prin actuala documentație are o suprafață de aproximativ 146.500 m2 și cuprinde malurile intravilane ale Someșului în zona străzilor Paul loan, 1 Decembrie 1918, Plopilor, Gavril Muzicescu, Sigismund Toduță, Splaiul Independenței, Mamaia, Dragalina, precum și în zona parcurilor Rozelor și luliu Hațieganu.

3. Obiectivele asupra cărora se realizează investiția propusă.

Proiectul vizează extinderea și modernizarea rețelei de alei pietonale și velo, trotuare, precum și a spațiilor publice aferente: plantații de aliniament, zone verzi, dotări de agreement, locuri de joacă, mobilier urban, iluminat public, rețele wi-fi, alte echipamente. De asemenea, este prevăzută remodelarea malurilor propriu-zise ale rîului, în vederea îmbunătățirii accesibilității acestuia și a relației generale între spațiile publice și Someș. Aceste măsuri includ realizarea unui pod pietonal în zona Parcul Rozelor - Grigorescu.

4. Prezentarea investiției. Scopuri

Calitatea amenjării si funcționalității spațiului public este un factor major al calități vieții în orașe, prin îmbunătățirea accesului la obiectivele culturale și comerciale, prin creșterea atractivității și siguranței spațiilor publice, prin diversificarea ofertei de activități de loisir etc.

Scopuri:

 • •  Reducerea emisiilor cu efect de seră în zona de studiu, prin: transferul ponderii modale de transport pe ruta vest-est (Grigorescu/Mănăștur - Zona centrală) de la autovehiculele personale la vehicule nemotorizate, mersul pe jos și la utilizarea tranportului public.

® Creșterea atractivității modurilor nemotorizate de transport pe ruta vest-est, în mod special pe legătura între cartierele cu o mare concentrare de locuitori - Grigorescu și Mănăștur - și zona centrală a orașului. Concomitent, se urmărește încurajarea utilizării modurilor nemotorizate de tranport în defavoarea utilizării autoturismelor private.

0 îmbunătățirea calității spațiului public și ai factorilor de mediu aferenți culoarului rîului Someș, prin dezvoltarea și amenajarea componenei vegetale, a relației malurilor cu apa (accesibilizare).

o îmbunătățirea accesului la diferite obiective de interes pentru public riverane Someșului (parcuri și spații verzi, dotări de agrement și sport, instituții și servicii etc).

o Impulsionarea dezvoltării (prin efecte de sinergie) a zonelor riverane Someșului

 • •   Pregătirea unei viitoare legături ciclo-turistice la nivel urban, metropolitan și regional (atît spre est, cît și spre vest, cf. proiectelor cuprinse în PMUD: M14a. Rețeaua strategică urbană de ciclism, respectiv M14b Implementarea Rețelei Strategice Regionale de Ciclism) în lungul malurilor Someșului, prin realizarea unui prim segment - pilot.

Proiectul face parte dinfr-un pachet integrat de intervenții pentru susținerea mobilității sustenabile/ nepoluante în municipiul Cluj-Napoca, conform obiectivelor strategice și operaționale și a priorităților identificate în PMUD.

Din punctul de vedere al PMUD, crearea unui culoar pietonal și ciclistic pe malurile Someșului reprezintă un proiect cu prioritate zero (proiect must-do).

Din acest motiv, lista finală de proiecte și măsuri PMUD Cluj-Napoca 2016-2030 cuprinde un cuplu de proiecte dedicate dezvoltării mobilității nemotorizate în municipiu. Astfel, alături de proiectul "Creșterea spațiului urban în zona urbană” (M13a), Planul propune un "Proiect integrat de revitalizare a culoarului Someșului”.

Proiectul, purtînd codul M13b, pleacă de la constatarea că, în prezent,

"Malurile Someșului au un imens potențial pentru ameliorarea peisajului urban și pot îmbunătăți conexiunea în interiorul orașului pentru modurile nemotorizate. Acest potențial este insuficient exploatat. ”

Scopul proiectului este:

"îmbunătățirea utilizării spațiului adiacent râului Someș pentru mersul pe jos, ciclism și utilizare recreativă"

Iar, concret, măsurile propuse constau în:

"îmbunătățirea, modernizarea sau construcția de infrastructură / spații adiacente Someșului pentru mersul pe jos, ciclism și utilizare recreativă”

Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane cf. PMIID:

"Din analiza situației existente se poate concluziona că majoritatea problemelor privind mobilitatea derivă din prioritizarea modurilor de transport pentru persoane în ordinea transport privat » transport public > transport nemotorizat. De vreme ce menținerea acestei ierarhii ar urma să exacerbeze majoritatea problemelor înregistrate, prima prioritate a PMUD trebuie să fie inversarea acestei paradigme, în sensul așezării transportului public și a celui nemotorizat înaintea celui privat din punctul de vedere al alocării spațiului urban disponibil și a resurselor investiționale disponibile

Un corolar evident este necesarul creșterii atractivității celor două moduri de transport sustenabile (prioritatea 2). în plus, o consolidare și mai puternică a transportului public poate avea loc numai în condițiile unei îmbunătățiri continue a acestuia în sensul creșterii eficienței sale și a minimizării impactului negativ (spre exemplu zgomot, poluare) (prioritatea 5). "

Activități / sub-activități: propuse prin proiect, conform Ghidului Solicitantului și a caietului de sarcini:

Investiții destinate transportului electric și nemotorizat:

 • •   Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru bicicliști;

 • •   Achiziționarea și instalarea stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice și electrice hibride;

 • •   Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone;

 • •   Realizarea unui pod pietonal/velo.

Creșterea accesibilității și atractivității pietonale

 • •  Remodelarea malurilor Someșului în vederea unei mai bune accesibilități pietonale la apă, amplasarea de gradene și platforme;

 • •  Modernizarea amenajărilor de agreement, sport și joacă de pe traseu;

 • •  Modernizarea iluminatului public și a mobilierului urban.

Alte investiții destinate reducerii emisiilor de COZ în zona urbană

 • •  Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști reducerea consumului de energie electrică și implicit a gazelor cu efect de seră (ex. CO2), prin utilizarea de tehnologii ce permit reducerea fluxului luminos pentru paliere orare.

 • 5. Categorii de lucrări ce urmează a fi efectuate:

  • 5.1. Lucrări de terasamente, demontări elemente existente (borduri, mobilier, sisteme de iluminat, indicatoare, semafoare), demolări suprafețe pietonale existente

5.2. Lucrări de realizare a sistemelor rutiere (suprafețe de călcare)

ALEI, realizate din beton cu strat superior din pietriș

TROTUARE, realizate din plăci de granit;

CAROSABIL: plăci din granit (shared space), asfalt

BENZI PENTRU BICICLETE: asfalt colorat, granit, beton cu strat superior din pietriș;

BORDURI: granit

5.3. Lucrări de realizare a spațiilor plantate

PLANTARE ARBORI,

specii adaptate la mediul urban, distribuite în funcție de tipul spațiului public;

SUPRAFEȚE NESIGILATE - pământ vegetal / arbuști / pajiști

 • 5.4. Echipamente și dotări


MOBILIER URBAN - ioanei, coșuri de gunoi, parcări biciclete, cișmele apă potabilă, pavilioane de alimentație publică etc.

5.5. Elemente speciale

STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU BICICLETE Șl TROTINETE ELECTRICE;

STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTOTURISME ELECTRICE;

REȚEA WIRELESS;

SEMAFOARE PIETONALE Șl VELO.

5.6. Lucrări de realizare a rețelelor electrice și de curenți slabi

Modernizarea si eficientizarea SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC prin folosirea aparatelor de iluminat cu surse LED, cu componente de comunicație wireless ce permit programarea acestora pentru funcționarea pe diferite nivele de putere, pe diferite paliere orare (SISTEM DE TELEGESTIUNE).

CABLURI, ECHIPAMENTE Șl ACCESORII, necesare realizării instalațiilor electrice și de curenți slabi.

5.7. Lucrări hidrotehnice, lucrări de artă

POD PIETONAL/VELO

MALURI: realizarea infrastructurii suport pentru lucrările de amenajare a spațiului public, fără diminuarea efectelor sistemelor actuale de protecție la inundații și fără diminuarea tranzitului de debit.

GRADENE: realizarea unor lucrări de sistematizare a taluzului în vederea facilitării accesului la apă, pe infrastructură de tip rigid.

5.8. Lucrări de realizare a rețelei de apa-canal

RACORDURI LA REȚEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ, Șl LA CANALIZAREA PLUVIALĂ.

 • 6. Indicatorii tehnico-economici ai investiției: Suprafața zonei studiate = aprox. 146.500 mp

  Categorie

  Situația existentă

  Situația propusă

  UM

  Observații

  Alei pietonale

  8570

  12174

  ml

  Suprafețe pietonale (scuar, gradene)

  0

  10382

  m2

  Piste velo

  1471

  5159

  ml

  pe sens

  Shared Space (Toduta & Muzicescu)

  0

  5562

  m2

  Suprafețe carosabile

  24446

  15806

  m2

  Zone verzi

  77287.75

  81741

  m2

  Agrement/ sport/ joacă

  5658

  3874

  m2

  Arbori

  1102

  2805

  buc.

  Poduri pietonale

  2

  3

  buc.

  Parcări (Mamaia, Dragalina & Astoria)

  183

  67

  buc.

  Stații de încărcare biciclete/trotinete electrice

  0

  10

  buc.

  patru prize fiecare

  Stații de încărcare autovehicule electrice

  0

  4

  buc.


Valoarea totală a investiției:

Nr.

Costuri

Valoare

TVA

Valoare cu TVA (lei)

cri.

l-ara TVA (lei)

(lei)

1

Total costuri investiție

104.070.062,2.9

19.626.308,85

123.696.371,14

2

Din care: C+M

93.670.458,68

17.797.387,14

111.467.845,79

 • 7. Durata do realizare a investiției

Durata de proiectare și execuție a lucrărilor este de 24 luni, iar durata de implementare integrală a proiectului, cu toate activitățile supoit (achiziții, publicitate, etc.) este de 36 luni de la începerea implementării proiectului,

 • 8. Surse de finanțare

Se propune realizarea proiectului prin fonduri externe nerambursabile, respectiv Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, respectiv bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Finanțarea se va realiza astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 13% Buget de Stat (BS) și 2% contribuția UAT Municipiul Cluj-Napoca.

Proiectant general:

STUDIO PRACTICA SC, Madrid

G; f), M’. .G'v-I» O t

Emil Boc

O = MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCACurs InforEuroNOIEMBRIE2018      1euro=              4,5744                                                         1                                    l

Contractor. 511542/08.11.2017

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării investiției:

REVITAL1ZAREA CULOARULUI DE MOBILITATE NEMOTORIZATA AFERENT SOMEȘULUI. MODERNIZAREA Șl EXTINDEREA INFRASTRUCTURII PIETONALE Șl CICLISTICE PE MALURILE RĂULUI. ZONA 1 - LUNCA SOMEȘULUI MIC

In prețuri constante, la cursul INFOREURO=        4,5744

Nr. cri.

Denumirea capitolelor al aubcapltolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclualv TVA)

M

•ura

lei

•uro                  l«l

•ura

1.

2.

3.

4.

5.

6.                       7.

8.

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

2.514.208,44

549.625,84

477.699,60

104.428,91

2.991.908,04

654.054,75

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

7.941.299,45

1.736.030,84

1.508.846,90

329.845,86

9.450.146,35

2,065.876,69,

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

294.803,86

64.446,45

56.012,74

12.244,83

350.816,60

76.691,28

TOTAL CAPITOL 1

10.750.311,75

2.350.103,13

2.042.559,24

446.519,59

12.792.870,99

2.796.622,72

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

235.047,93

51.383,33

44.659,11

9.762,83

279.707,04

61.146,17

TOTAL CAPITOL 2

235.047,93

51.383,33

44.659,11

9.762,83

279.707,04

61.146,17

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proloctare și asistență tehnică

3.1

Studii

308.623,18

67.467,47

58.638,41

12.818,02

367.261,59

80.286,29

3.1.1

Studii de teren

72.487,35

15.846,31

13.772,60

3.010,80

86.259,95

18.857,11

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

9.664,98

2.112,84

1.836,35

401,44

11.501,33

2.514,28

3.1.3

Alte studii specifice

226.470,85

49.508,32

43.029,46

9.406,58

269.500,31

58.914,90

3.2

Documenlații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

167.736,00

36.668,42

0,00

0,00

167.736,00

36.668,42

3.3

Expertlzare tehnică

38.659,92

8.451,36

7.345,38

1.605,76

46.005,30

10.057,12

3.4

Cetificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

560.218,75

122.468,25

106.441,56

23.268,97

666.660,31

145.737,21

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentațle de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

362.436,75

79.231,54

68.862,98

15.053,99

431.299,73

94.285,53

3.5.4

Documentațiile necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

93.891,00

20.525,31

17.839,29

3.899,81

111.730,29

24.425,12

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

103.891,00

22.711,39

19.739,29

4.315,16

123.630,29

27.026,56

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

425.700,00

93.061,39

80.883,00

17.681,66

506.583,00

110.743,05

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

383.700,00

83.879,85

72.903,00

15.937,17

456.603,00

99.817,03

3.7.2

Auditul financiar

42.000,00

9.181,53

7.980,00

1.744,49

49.980,00

10.926,02

3.8

Asistență tohnică

636.320,80

139.104,76

120.900,95

26.429,90

757.221,75

165.534,66

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

32.500,00,

7.104,76

6.175,00

1.349,90

38.675,00

8.454,66

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

16.250,00

3.552,38

3.087,50

674,95

19.337,50

4.227,33

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

16.250,00

3.552,38

3.087,50

674,95

19.337,50

4.227,33

3.8.2

Dirigenție de șantier

603.820,80

132.000,00

114.725,95

25.080,00

718.546,75

157.080,00

TOTAL CAPITOL 3

2.137.258,65

467.221,64

374.209,30

81.805,11

2.511.467,95

549.026,75

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția da baza

4.1

Construcții si instalații

81.099.445,49

17.728.979,86

15.408.894,64

3.368.506,17

96.508.340,13

21.097.486,04

4.2

Montaj utilaje tehnologice

134.366,76

29.373,64

25.529,68

5.580,99

159.896,44

34.954,63

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

1.038.652,88

227.057,73

197.344,05

43.140,97

1.235.996,93

270.198,70

4.4

Utilaje fara montaj sl echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

3.244.623,29

709.300,30

616.478,43

134.767,06

3.861.101,72

844.067,36

4.6

Active necorporale

250.000,00

54.651,98

47.500,00

10.383,88

297.500,00

65.035,85

TOTAL CAPITOL 4

85.767.088,42

18.749.363,51

16.295.746,80

3.562.379,07

102.062.835,22

22.311.742,57

CAPITOLUL 5 Alto cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

1.548.039,17

338.413,60

294.127,45

64.298,58

1.842.166,62

402.712,18

5.1.1

Lucrări de construcții șl instalații aferente organizării de șantier

1.451.286,72

317.262,75

275.744,48

60.279,92

1.727.031,20

377.542,67

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

96.752,45

21.150,85

18.382,97

4.018,66

115.135,42

25.169,51

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

605.964,08

132.468,54

0,00

0,00

605.964,08

132.468,54

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

468.352,29

102.385,51

0,00

0,00

468.352,29

102.385,51

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

93.670,46

20.477,10

0,00

0,00

93.670,46

20.477,10

5.2.4

Cotă aferentă Casei Sociale a Cosntructorilor - CSC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

43.941,33

9.605,92

0,00

0,00

43.941,33

9.605,92

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2.938.469,63

642.372,69

558.309,24

122.050,81

3.496.778,87

764.423,50

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

87.882,66

19.211,84

16.697,71

3.650,25

104.580,37

22.862,09

TOTAL CAPITOL 5

5.180.355,54

1.132.466,67

869.134,40

189.999,65

6.049,489,94

1.322.466,32

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologico sl teste sl predare la beneficiar

6.1 |Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2 | Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

104.070.062,29

22.750.538,28

19.626.308,85

4.290.466,25

123.696.371,14

27.041.004,53

Din care C + M

93.670.458,65

20.477.102,71

17.797.387,14

3.890.649,52

111.467.845,79

24.367.752,23

Data:                                  4/16/2019

Beneficiar / Investitor:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

întocmit:

S.C. AQUA PROCIV PROIECT S.R.l//

ing. Rares Oafga      //

/ awAl \ * \

.si IBS ) l