Hotărârea nr. 619/2020

Hotărârea 619/2020 - Participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 362107/1/29.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 362129 din 29.07.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;

în temeiul art. 5 și 9 din H.G. nr. 907/2016, al art. 44 din Legea nr. 273/2006, al art. 129 alin. (2) lit. b) și c) și alin. (4) lit d) din O.U.G. nr. 57/2019, al art. 13 și 14 din Ordinul nr. 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Cluj-Napoca”.

Art. 2 Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului, în cuantum de 348251.02 lei, reprezentând 26% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Art. 3 Se aprobă contractarea finanțării și se desemnează domnul Daniel Dranca, șeful Biroului de Eficiență energetică și iluminat public din cadrul Direcției Tehnice, să reprezinte Municipiul Cluj-Napoca în calitate de solicitant în relația cu Autoritatea.

Art. 4 Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 47185.17 lei și angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice;

Art. 5 Se aprobă documentația tehnico-economică, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici, respectiv scenariul/opțiunea 2, conform devizului general - Anexa I și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect care se constituie în Anexa II, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se Împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pe seama municipiului Cluj-Napoca;

Art. 7 Cu ducerea la Îndeplinire a hotărârii se Încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 619 din 3 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Denumire proiect

DALI_ CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN

INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC

Beneficiar

PRIMĂRIA Cluj Napoca

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

curs infoeuro 1-31 iulie 2020:1 EUR =     4.844 lei

CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ, Străzile: Fabricii, Paris, Maramureșului,

Corneliu Coposu, Campina si Plevnei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

Valoare cu

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.1

Demolări

0.00

0.00

0.00

1.2.2

Lucrări de teren

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.1.1.

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

Alte studii specifice

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

54,775.00

10,407.25

65,182.25

3.5.1.

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții șl deviz general

45,585.00

8,661.15

54,246.15

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

880.00

167.20

1,047.20

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

510.00

96.90

606.90

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

7,800.00

1,482.00

9,282.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

22,620.00

4,297.80

26,917.80

3.7.1,

Managementul de proiect pentru obiectivul de invE^tiț$^

< 21,420.00

4,069.80

25,489.80

3.7.2.

Auditul financiar___________________________/ & /       f.J \ **

\ 1,200.00

228.00

1,428.00

3.8

Asistență tehnică

4,800.00

912.00

5,712.00

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2.

Dirigenție de șantier

4,800.00

912.00

5,712.00

Tatăl capitol 3

90,195.00

17,137.05

107,332.05

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții șl instalații

1,043,3/3.90

198,241.04

1,241,614.94

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

1,043,373.90

198,241.04

1,241,614.94

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5,216.87

0.00

5,216.87

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5,216.87

0.00

5,216.87

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

20,867.48

3,964.82

24,832.30

5.4

Cheltuieli pentru informare.și publicitate

2,000.00

380.00

2,380.00

Total capitol 5

28,084.35

4,344.82

32,429.17

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

4,400.00

836.00

5,236.00

Total capitol 6

4,400.00

836.00

5,236.00

TOTAL GENERAL

4,166,053.25

220,558.91

1,386,612.16

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 +.5:lTi?o”k

1X43,373.90

198,241.04

1,241,614.94


întocmit:

ENERGOBIT Control SystemS SRL


ing. Radu TARAU

Director Executiv

Energobit Control Systems.


ing. Mario BIRIȘ Manager Energetic.....

Auditor energetic,

Clasa I, aut ANRE Nr.457/2014Anexa II la Hotărârea nr. 619/2020

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI SI INDICATORII TEHNICO-

ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Corneliu Coposu, str. Maramureșului, str. Fabricii (între B-dul Muncii și str. București), str. Câmpina, str. Plevnei și str. Paris.

FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I.

INDICATORI TEHNICI:

Se înlocuiesc 371 aparate de iluminat cu un consum ridicat de energie cu aparate de iluminat LED și sistem de dimare/telegestiune, care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiții.

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 1166053.25 LEI +TVA Din careC+M: 1043373.9 LEI +TVA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  • • Durata de realizare a investiției: 5 luni

  • • Finanțarea investiției: bugetul local și alte surse constituite conform legii.