Hotărârea nr. 618/2020

Hotărârea 618/2020 - Alocarea sumei de 10000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de toamnă”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului „Stagiunea de toamnă”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului „Stagiunea de toamnă” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 363.444/1/30.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 363.568/30.07.2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului „Stagiunea de toamnă”;

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 24.07.2020 și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 20 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale art. 16 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018, precum și ale Hotărârii nr. 415/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 Iei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului „Stagiunea de toamnă”, sub condiția desfășurării activităților/evenimentelor la data la care legislația în materie va permite acest lucru și cu respectarea măsurilor impuse de actele normative.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

municipiului,

Nr. 618 din 3 august 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)