Hotărârea nr. 592/2020

Hotărârea 592/2020 - Alocarea sumei de 45000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării proiectului ,,Live Music@Street Food Festival Cluj-Napoca 2020”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării

proiectului „Live Music@Street Food Festival Cluj-Napoca 2020”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării proiectului „Live Music@Street Food Festival Cluj-Napoca 2020” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 363320/1/30.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 363547/426/30.07.2020 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării proiectului „Live Music@Street Food Festival Cluj-Napoca 2020”;

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 24.07.2020 și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 20 alin. 1, 2 și 3 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale art. 16 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018, precum și ale Hotărârii nr. 415/2020 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 45.000 iei de Ia bugetul local pe anul 2020, în cadrul sesiunii de urgență, pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării proiectului „Live Music@Street Food Festival Cluj-Napoca 2020”, sub condiția desfășurării activităților/evenimentelor la data la care legislația în materie va permite acest lucru și cu respectarea măsurilor impuse de actele normative.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Președinte de ședință, EcfDan Ștefan Tarcea

Contrasemnea:

Secretarul general almunicipiului, Jr. Aurora Wșca

Nr. 592 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)