Hotărârea nr. 57/2020

Hotărârea 57/2020 - Modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 723/2018 a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosar nr. 3231/117/2015.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului CIuj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 723/2018 a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosar nr. 3231/117/2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 723/2018 a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosar nr. 3231/117/2015 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 79746/1/11.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 79760 din 11.02.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014,

Văzând Decizia Civilă nr. 723/2018 a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosar nr. 3231/117/2015, Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. - Se aprobă modificarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, în sensul schimbării încadrării funcționale a terenurilor înscrise în CF nr. 270374 și nr. 270381 în U.T.R. CB5, în conformitate cu Decizia Civilă nr. 723/2018 a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosar nr. 3231/117/2015.

Art. II. — Regulamentul Local de Urbanism se va completa cu regulamentul pentru UTR CB5 = centru de conferințe și expoziții internaționale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.cretaruf^eneral X municipiului,


Nr. 57 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 57/2020

CB -      ZONE SITUATE IN AFARA CARTIERULUI CENTRAL CARE

GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANTA SUPRAMUNICIPALA SI MUNICIPALA

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI:

Zona conține unele dintre cele mai importante nuclee strategice de dezvoltare a municipiului, a căror calitate funcționala si estetica condiționează intreaga dezvoltare a municipiului.

Zona se compune din urmatorele subzone si unitati de referința:

CB 1 - subzone echipamentelor publice dispersate existente

CB 2 - subzone echipamentelor publice dispersate existente in zone protejate

CB 3 - poli terțiari principali;

CB 4 - campus universitar si pol de cercetare;

CB 4a - campus universitar;

CB 4b - pol de cercetare;

CB 5 - centru de conferințe si expoziții internaționale

Pentru fiecare dintre aceste zone este necesara elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal sau in cazul transformării sau extinderii unei clădiri din unitățile teritoriale de referința CB la si CB lb , a unui PUD.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1. UTILIZĂRI ADMISE

CB 1+ CB 2 - se mențin funcțiunile actuale cu completări si adaptari in funcție de necesitați.

CB 3 - conform PUZ, cu următoarele condiționări privind profilele admise:

 • - servicii avansate manageriale, tehnice si profesionale (sedii de companii si firme in clădiri specializate);

 • - servicii pentru cercetare-dezvoltare;

 • - unitati mici si mijlocii specializate in activitati de producție abstracta si concreta in domenii de vârf;

 • - servicii financiar-bancare si de asigurări;


 • - unele inserții de instituții si servicii publice supramunicipale si municipale;

 • - centre de informare, biblioteca-mediateca;

 • - releu infostructura, posta si telecomunicații;

 • - edituri, servicii pentru media;

 • - activitati asociative diverse;

 • - hoteluri pentru turismul de afaceri si alte spatii de recepție;

 • - spatii pentru expoziții, galerii;

 • - servicii profesionale, colective si personale pentru angajați si clienti;

 • - restaurante, cofetarii, cafenele, baruri;

 • - comerț;

 • - loisir - casino, dancing, cinema, centre de recreere, sport in spatii acoperite si descoperite;

 • - unitati productive manufacturiere si depozitare mic-gros legate de funcționarea polului tertiar,

 • - locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale;

 • - parcaje multietajate.

CB 4a - spatii pentru invatamant superior, auditoriu academic, servicii universitare, biblioteca-mediateca, cămine, restaurante, birouri si ateliere de întreținere, spatii sociale si medicale pentru studenti, spatii acoperite si descoperite pentru sport si loisir, locuințe pentru profesori si profesori-vizitatori, club profesori, comerț, servicii personale, parcaje.

CB 4b - spatii pentru cercetare in profile legate de cele ale invatamantului superior din campus;

CB 5 - centru de conferințe format dintr-o grupare de săli de conferințe de diferite capacitati cu serviciile anexa, săli de expoziție, biblioteca-mediateca, centru de presa, releu infostructura, parcaje multietajate;

- centru de formare-informare cuprinzând o grupare de săli de seminarii si conferințe, spatii pentru activitatile specifice si birouri pentru gestionarea centrului;

 • - pavilioane de expoziție, platforme de expunere, birouri, ateliere, restaurante, loisir in spatii acoperite si in spatii libere, alte servicii, parcaje multietajate.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

CB 1 - extinderile si schimbările de profil se admit cu condiția nu incomodeze prin poluare si trafic funcțiunile invecinate.

CB 2 - extinderile si schimbările de profil sa fie compatibile cu statutul zonei protejate.

CB 3 + CB 4 + CB 5 — conform PUZ, cu următoarele recpomandari;

 • - întrucât realizarea acestor obiective se va derula in timp, se recomanda ca prin PUZ terenul ramas neafectat in prima etapa si pastrat in rezerva sa fie amenajat sumar ca un spațiu plantat accesibil locuitorilor, vegetația importanta urmând sa faca parte din amenajarea definitiva a zonei.

CB 5- se admite comerț cu amanumtul numai pentru mafurile prezentate in scop promotional in perioada expoxitiilor.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

CB 1 + CB 2 + CB 3 + CB 4 + CB 5 - se interzic:

 • - orice alte activitati care nu corespund caracterului zonei si prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natura;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitari de materiale refolosibile;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze utilizarea terenurilor invecinate;

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

CB 2 - se interzic funcțiunile incompatibile cu statutul de zona protejata.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

CB 1 + CB 2 - se mențin limitele actuale ale diferitelor unitati.

CB 3 + CB 5 - conform P.U.Z cu următoarele recomandări in vederea elaborării acestuia;

 • - se vor rezerva terenuri pentru instituții si servicii publice, circulații si spatii plantate publice (conform temei PUZ aprobate de CLM Cluj-Napoca), in condițiile normelor existente, prin teme ale titularilor de investiții sau, in lipsa acestora, se vor menține rezerve avand suprafața minima de 1000 mp. si un front la strada de minim 30.0 metri, restul terenului urmând a fi parcelat pentru servicii de interes general in parcele avand minim 800 mp. si un front la strada de minim 18.0 metri in cazul fronturilor continue si de minim 24.0 metri in cazul fronturilor discontinue.

CB 4 - conform PUZ elaborat pe baza temei beneficiarului.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

CB 1 + CB 2 — extinderea sau reconstrucția echipamentelor publice izolate se va face cu o retragere de la aliniament de minim 10 metri sau, in cazul fronturilor continue, vor fi dispuse pe aliniament in funcție prospectul străzii, de profilul activitatii si de normele existente;

 • - clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime fata de aliniament care nu va depăși 20.0 metri (aliniament posterior);

 • - pe străzile din zonele protejate se va menține situația existenta de configurare a fronturilor stradale - cu retragere de de minim 4.0 metri sau cu dispunere pe aliniament.

CB 3 + CB 4 + CB 5 - se va asigura o retragere a clădirilor de minim 10 metri de la aliniament.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

CB 1 + CB 2 + CB 3 + CB 4 + CB 5 - conform P.U.Z, cu următoarele condiționări:

CB 1 + CB 2 - in cazul reconstrucției sau extinderii clădirilor publice in regim izolat, acestra se vor retrage de la limitele laterale cu o distanta egala cu cel puțin jumătate din inaltimea la comisa principala dar nu cu mai puțin de 5.0 metri;

 • - in cazul fronturilor discontinue, in care parcela se invecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire avand calcan pe limita de proprietate iar pe cealalta latura se invecineaza cu o clădire retrasa de la limita laterala a parcelei si avand pe fațada laterala ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent iar fata de limita opusa se va retrage obligatoriu la o distanta egala cu jumătate din inaltime dar nu mai puțin de 5.0 metri;

 • - caile care vor alcatui fronturi continue se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispus pe limitele laterale ale parcelelor pana la o distanta de maxim 20.0 metri de la aliniament;

 • - clădirile se vor retrage fata de limita posterioare a parcelei la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea clădirii masurata la comise dar nu mai puțin de 5.0 metri.

CB 3 + CB 4 + CB 5 - conform PUZ.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

CB 1 + CB 2 + CB 3 + CB 4 + CB 5 - conform P.U.Z cu următoarele condiționări:

 • - clădirile vor respecta intre ele distante egale cu jumătate din inaltimea la comise a celei mai înalte dintre ele dar nu mai puțin de 6.0 metri;

 • - distanta se poate reduce la jumătate din inaltime dar nu mai puțin de 4.0 metri numai in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi pentru alte activitati ce necesita lumina naturala;

CB 4a + CB 4b - distantele dintre clădiri vor respecta normele specifice; in absenta acestora se va respecta o distanta egala cu jumătate din inaltimea clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 6.0 metri;

 • - distantele dintre clădiri care adăpostesc laboratoare sau spatii de cercetare cu condiții speciale se vor stabili in funcție de normele specifice.

CB 5 - conform P.U.Z. cu condiția ca sa se respecte o distanta egala cu jumătate din inaltimea clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 6.0 metri;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

l

CB 1 + CB 2 + CB 3 + CB 4 + CB 5 - conform P.U.Z cu următoarele condiționări:

 • - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri lățime dintr-o circulație publica;

CB 2 - in cazul fronturilor continue la strada se va asigura un acces carosabil in curtea posterioare printr-un pasaj dimensionat astfel incat sa permită accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor; distanta dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depăși 30.0 metri.

CB 5 - circulațiile carosabile din campus vor fi prevăzute cu denivelări transversale (rampe) pentru temperarea vitezei autovehicolelor;

CB 1 + CB 2 + CB 3 + CB 4 + CB 5 - in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in clădirile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

CB 1 + CB 2 + CB 3 + CB 4 + CB 5 - conform PUZ., cu următoarele condiționări:

 • - staționarea autovehicolelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

 • - locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice si se dispun in construcții supra / subterane sau in parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini si vor fi înconjurate cu gard viu de 1.20 m inaltime;

CB 1 + CB 2 - in cazul in care nu se pot asigura in limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau in cooperare ori concesionarea locurilor necesare intr-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanta de maxim 250 metri.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

CB 1 + CB 2 + CB 3 + CB 4 + CB - conform PUZ cu următoarele condiționări:

CB 1+ CB 2 - se admit inaltimi maxime in planul aliniamentului de P+6 pe străzile cu 4 fire de circulație si P+3 pe străzile cu doua fire de circulație; nu se limitează inaltimea maxima admisibila dar in cazul in care inaltimea clădirii depășește distanta dintre aliniamente va fi retrasa cu o distanta egala cu diferența dintre acestea dar nu cu mai puțin de 4.0 metri;

 • - pentru asigurarea coerentei imaginii cadrului construit, inaltimea clădirilor de pe o strada principala cu fronturi continue sau discontinue se va întoarce si pe străzile secundare care debușează in aceasta pe o lungime de 50.0 metri pe străzile de 4 fire de circulație si pe o lungime de 25 metri pe străzile cu doua fire de circulație sau cu unul singur; in acest spațiu se recomanda racordarea in trepte a inaltimii.clădirilor de pe strada considerata principala cu inaltimea clădirilor de pe strada secundara daca diferența dintre acesatea este mai mare de doua niveluri.

CB 1 + CB 3 - conform P.U.Z. si cu respectarea avizului autoritatii aeronautice privind condițiile impuse de culoarului de zbor;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

CB 1 + CB 2 + CB 3 + CB 4 + CB 5 - conform P.U.Z cu următoarele condiționări:

CB 1 - aspectul exterior al clădirilor va tine seama de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de co-vizibilitate.

CB 2 - in vederea autorizării pot fi cerute studii suplimentare de inserție pentru noile clădiri si justificări grafice, fotomontaj sau macheta pentru intervenții asupra clădirilor existente;

 • - se interzic imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, pastise, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente sau strălucitoare;

 • - se interzice realizarea calcanele vizibile din circulațiile publice sau de pe înălțimile inconj urato are.

CB 1 - aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor (similar centrului de afaceri).

CB 3 + CB 4 + CB 5 - aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

CB 1 + CB 2 + CB 3 + CB 4 + CB 5 - conform P.U.Z cu următoarele condiționări:

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • - se va asigura racordarea la sistemele modeme de telecomunicații bazate pe cablu din fire optice;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor TV.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

CB 1 + CB 2 + CB 3 + CB 4 + CB 5 - conform P.U.Z cu următoarele condiționări:

 • - se vor identifica, păstră si proteja in timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4.0 metri inaltime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 5 arbori in perimetrul operațiunii urbanistice;

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu rm arbore la fiecare 100 mp;

 • - pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

 • - in zonele de versanti se va apela la consultări de specialitate pentru plantarea acelor specii care favorizează stabilizarea terenului;

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

CB 1 + CB 2 + CB 3 + CB 4 + CB 5 - conform P.U.Z cu următoarele condiționări: - gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.30 m., partea superioara transparenta si vor putea fi dublate de gard viu.

SECȚIUNEA DI: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZAREA TERENULUI

ARTICOLUL 15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

CB 1 + CB 2 + CB 3 + CB 4 + CB 5 - conform P.U.Zcu următoarele recomandări:

 • - in zona de ses - POT maxim = 80%

 • - in zona de versanti construibili (stabili si consolidați) - POT maxim = 35%

 • - in zona de podiș - POT maxim = 45%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CB 1 + CB 2 + CB 3 + CB 4 + CB 5 - conform P.U.Z in funcție de studiile geotehnice, cu armatoarele


condiționări:

 • - in zona de ses - CUT maxim = 2.4 mp.ADC/mp.teren

 • - in zona de versanti - CUT maxim = 1.0 mp.ADC/mp.teren

 • - in zona de platou - CUT maxim = 1.8 mp.ADC/mp.teren