Hotărârea nr. 56/2020

Hotărârea 56/2020 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E, str. Iasomiei nr. 18A; beneficiari: Lechințan Gabriela-Eugenia și Teleky Árpád-Remus.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială P+E, str. Iasomiei nr. 18A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială P+E, str. Iasomiei nr. 18A - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 78869/1/11.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 78902 din 11.02.2020 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială P+E, str. Iasomiei nr. 18A, beneficiari: Lechințan Gabriela-Eugenia și Teleky Ârpâd-Remus;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1036 din 30.10.2019, Avizul Arhitectului șef nr. 38 din 11.02.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială P+E, str. Iasomiei nr. 18A, beneficiari: Lechințan Gabriela-Eugenia și Teleky Ârpâd-Remus, cu nr. cad. 330147. Documentația reglementează:

 • -  retragerea minimă față de limita nordică și sudică: 3 m;

 • -  retragerea minimă față de limita vestică: 12 m;

 • -  retragerea minimă față de limita estică: 19,9 m;

 • -  accesul auto și pietonal: din strada Iasomiei, peste imobilul cu nr. Cad 336802;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Iasomiei.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Nr. 56 din 17 februarie 2020 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)V

y

6 7

/

y       \
Nr. Pct.

......................

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

36

589421.937

393890.608

12.00

35

589411.299

393896.167

15.44

33

589404.439

393882.331

13.70

32

589398.293

393870.086

5.43

31

589395.845

393865.236

6.94

100

589392.846

393858.981

12.10

101

589403.572

393853.376

6.57

24

589406.445

393859.279

19.26

26

589414.970

393876.552

15.69

_


INDICI URBANISTICI

SUPRAFAȚA TEREN STUDIATA -500,00 mp - PROPUS

SUPRAFAȚA TEREN DE INTERES URBANISTIC - 802,00 mp - PROPUS

REGIM DE ÎNĂLȚIME P + E

REGIM DE ÎNĂLȚIME-S+P-P+E

ARIA CONSTRUITA = 75,00 mp

ARIA CONSTRUITA = 189.00 mp

ARIA DESFASURATA = 150.00 mp

ARIA DESFASURATA = 272,80 mp

P.O.T. propus = 15.00 %

P.O.T. = 23.56 %

C.U.T. propus = 0.30

C.U.T. = 0,34


SUPRAFAȚA TEREN STUDIATA-500,00 mp - PROPUS

SUPRAFAȚA TEREN DE INTERES URBANISTIC - 802,00 mp - PROPUS

NR. CRT.

UTILIZAREA TERENULUI

MP

%

MP

%

1

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

75.00

15.00

189.00

23.56

2

CIRCULAȚII PIETONALE +

CIRCULAȚII AUTO

124.97

25.00

224.30

27.96

3

SPATII VERZI

300.03

60.00

388.70

48.48

TOTAL

500.00

100.00

802.00

100.00


D-k

F

_


Proiectat:

Arh. Bortaru Andreea

Desenat:

Arh. Bortaru Andreea

Resp.tema:

Arh. Bortaru AndreeaROMÂNIA

primăria șicnasn lin incAi CI ill-NAPOCÂ


ROMÂNIA d


Ca urmare a cererii adresate de Lechințan Gabriela-Eugenia cu domiciliul în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,                     , înregistrată sub nr. 264313/2019 în conformitate cu

prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ

Nr.din

pentru P.U.D - construire locuință unifamilială P+E, str. Iasomiei nr. 18

generat de imobilul cu nr. cad. 330147;

Inițiator: Lechințan Gabriela-Eugenia;

Proiectant: S.C.WAZKI STUDIO S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Andreea Bortaru;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcela în suprafață de 500mp este situată pe frontul estic al străzii Iasomiei, fiind delimitată de parcele cu fond construit.

- U.T.R Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic

-funcțiune predominantă : locuințe unifamiliale cu regim redus de înălțime:

regim de construire: izolat sau cuplat

-înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter ■+ mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+-M, (S)+P+ l-R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurata la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m .

-indici urbanistici : P.O.T max = 35%, C.U.T max = 0,9

•retragere min.față de aliniament:

’ situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele .lăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

In situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament.

-retragere min.față de limitele laterale :

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:

 • (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea de 20 m, măsurată de la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (b) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita în cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4,50 m.

-retragere min.față de limitele posterioare :

 • (a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m.

 • (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei.

 • (d) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

  ROMÂNIA  PRIMĂRIA Șî HANSII IUI I HCA1 Ci ilî-NAPnCA


Prevederi P.U.D. propuse:

 • •  retragere minimă față de limita nordică și sudică: 3 m;

 • •  retragere minimă față de limita vestică: 12 m;

 • •  retragere minimă față de limita estică: 19,9 m;

 • •  accesul auto și pietonal: din strada Iasomiei, peste imobilul cu nr. Cad 330146;

 • •  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol;

 • •  echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Iasomiei.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 30.08.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 3205 din 2.08.2018, emis de Primăria Cluj-Napoca.


Arh. Damei Pop


/O

Inspector specialitate, ( Arh Î.Exp -      ' ' ’ ’


p. Ligia Subțirică


Șef birou Strategii

Arh. Andreea M


Red. 3ex., arh. Adriana Borza consilier, Biroul Strategii urbane

Achitat taxa de 12 Iei, conform Chitanței nr. Sk             .din . .....

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de                 f

ROMÂNIA


5

O d.

z

n


PRIMĂRIA Șl CnNSH IUI I OCAi

ClîlUNAPOCA

Ca urmare domiciliul in jud.a cererii adresate de Bortar Cluj, loc. Cluj-Napoca, conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ

Nr.


din n, o2,


de îndreptare a erorii materiale din Aviz’


ul Arhitectului Șef nr. 1036 din 30.10.2019

Prezentul aviz corectează eroarea materială


din Avizul Arhitectului Șef nr. 1036 din 30.10.2019

emis pentru PUD - Construire locuință unifamiPală P+E - str. Iasomiei nr. 18, inițiator: Lechințan Gabriela Eugenia, cu privire la accesul la parcelă, s emnalat prin cererea nr. 76592/2020.

Numărul cadastral corect al imobilului peste care se face accesul la parcelă prin drept de servitute

este 336802 nu 330146.Red. 3ex.,

Consilier Arh. Adriana Bor;

P.U.D. - Construire locuință unifamilială P+E str. Iasomiei nr. 18

Nr. 590533/15.11.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism

sau amenajare a teritoriului


Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

• Inițiator : LECHINȚAN GABRIELA-EUGENIA și TELEKY ARPAD-REMUS

« Proiectant: S.C. WAZKI STUDIO S.R.L.-D.

Procesul de informare și consultare a

Documentul de planificare nr. 264313/20.05.2019


publicului s-a desfășurat în conformitate cu


Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2

01/2010, conform căruia, pentru documentațiile


aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială P+E -str. Iasomiei nr. 18

Acte de autoritate publică de reglementare care au trist eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 3205/02.08.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 1036/30.10.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care

  cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea


solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 264313/20.05.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 23.05.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe Ia Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 30.08.2019

a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea ,Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Ziua de Cluj din


Anunțul cu privire la dezbaterea publică

5 5-


Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 30.08.2019 - ora 10.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă invitații la întâlniri, buletine informative și alte pub și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, icații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 30.08.2019 - ora 10.

S-au expediat notificări proprietarilor parcei privind intenția și propunerile documentației.


elor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D.


3. localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine


informative sau alte materiale scrise;


Au fost notificați :

 • •  Balogh Irma - str. Iasomiei nr. 16

 • •  Teleky Eugenia - str. Iasomiei, nr. 18

 • •  Moldovan Aurel - str. Iasomiei nr. 20

® Coldea Emil - str. Iasomiei nr. 22, ap. 1

 • •  Bria Cosmin - str. Iasomiei nr. 22, ap. 2


4.


numărul persoanelor care au participat la acest proces;


La dezbaterea din 30.08.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.


B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

I. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;


Nu este cazul.


2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;


Nu este cazul.


3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea


propunerilor.


Nu s-au înregistrat sesizări.


Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce


Napoca privind implicarea publicului în elaborarea

se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării


și consultării publicului, Consiliul Local poate


solicita modificajgarși completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Șef Birou,


Andreea


resai


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona_Cipcigan