Hotărârea nr. 552/2020

Hotărârea 552/2020 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 și Hotărârea nr. 159/2020 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019. astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 și Hotărârea nr. 159/2020 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de “Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 și Hotărârea nr. 159/2020 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de “Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 364599/1/30.07.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 364710/441/30.07.2020 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cura a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 și Hotărârea nr. 159/2020 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de “Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

în conformitate cu prevederile Cap. V. Prețuri și tarife din Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea nr. 202/2017;

în temeiul art. 129 alin.(2) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 și pct. 1 din Ordinul nr. 1792/2002 privind Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale actualizată;

Văzând Avizul nr. 363315/30.07.2020 al comisiei de prețuri, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019 și Hotărârea nr. 159/2020 privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de “Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu următoarele articole:

„141. Strat de uzură drenau t-4 cm grosime - 164,00 lei/mp;

142. înlocuire podină lemn-stejar - 217,04 lei/mp’,’


Art. II. Anexa completată conform Art.I constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează gia Autonomă a Domeniului Public, Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Președinte de ședință, n Ștefan Tarcea


al ^municipiului, oșcaNr. 552 din 3 august 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)