Hotărârea nr. 551/2020

Hotărârea 551/2020 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 16, prima convocare și, respectiv, 31.08.2020, ora 10, a doua convocare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARENAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 16 (prima convocare) și, respectiv, 31.08.2020, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 16 (prima convocare) și, respectiv, 31.08.2020, ora 10 (a doua convocare) -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 359.468/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 359.526/44.10 din 28.07.2020 al Direcției Tehnice, Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 16 (prima convocare) și, respectiv, 31.08.2020, ora 10 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 111 alin. 2 lit. f, ale art. 125 și ale art. 153A22 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. 3 lit. d și 131 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârilor nr. 14/2020 și 15/2020 ale Consiliului de administrație al Societății Termoficare Napoca S.A.;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se mandatează domnul Florin-Valentin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 3.08.2020, ora 16 (prima convocare) și, respectiv, 31.08.2020, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art.2. SOCIETATEA TERMOFICARE NAPOCA S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Florin-Valentin Gliga, consilier local, Direcția Tehnică și SOCIETATEA TCRMOFICARE NAPOCA S.A.

Președinte de ședință, /■Aț>Â y^^c. Dan Ștefan TARCEA / ©>—

1 Sa          'Secretarul generdl al municipiului,

V ‘R$$CA

Nr. 551 din 3 august 2020                             vy' /f

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)          i l j y v,/

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.552/2020

OBIECTIV: "Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier De pe poduri" de pe raza Municipiului Cluj Napoca

Nr.

Crt.

ARTICOL

U.M

Lei/UM (fara TVA) 2020

1

Plombare gropi îmbrăcăminți asfaltice cu asfalt cilindrat, cu decaparea îmbrăcăminții

TO

501,52

2

Plombare gropi îmbrăcăminți asfaltice cu asfalt cilindrat, cu frezarea îmbrăcăminții

TO

481,86

3

Reparații prin stropiri succesive executate mecanizat

TO

320,53

4

Plombări cu mixtură stocabilă, în sezonul rece

TO

2.124,41

5

Plombare gropi cu asfalt turnat -

TO

1.239,63

6

Plombare gropi îmbrăcăminți din lianți hidraulici cu beton de ciment rutier

MC

578,88

7

Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos

ML

24,45

8

Badijonarea fisurilor la îmbrăcăminți asfaltice

ML

13,51

9

Beton asfaltic : BA16

TO

397,93

10

Mixtură asfaltică stabilizată: MAS 12,5; MAS16

TO

527,55

11

Beton asfaltic deschis : BAD20

TO

284,54

12

Anrobat bituminos cu criblură: AB31,5

TO

273,90

13

Mortar antifisură

TO

836,94

14

Așternere Geocompozit tip50x50 kN/m

MP

41,85

15

Așternere strat subțire bituminos la rece, pentru drumuri urbane trafic intens-17 kg/mp -un strat(h=8 cm)

MP

25,22

16

Tratament bituminos simplu

MP

22,27

17

Frezare îmbrăcăminți cu lianți bituminoși, adâncime 4 cm

MP

34,76

18

Frezare îmbrăcăminți cu lianți hidraulici, adâncime 4 cm

MP

34,77

19

Reprofilarea părții carosabile cu autogrederul și compactarea platformei

MP

13,62

20

Scarificarea și reprofilarea cu adaos de material pietros (300mc/km) urmată de compactare

MP

50,98

21

Plombarea gropilor izolate cu amestec optimal

MC

221,17

22

Strat balast cilindrat

MC

90,02

23

Strat de piatră spartă cu împănare și înnoroire- mc

MC

347,41

24

întreținere cu materialul obținut din frezare

MP

15,13

25

întreținerea drumurilor de pământ prin reprofilare, urmată de pichetarea platformei drumului

100 MP

21,98

26

Lucrări de pavaj din piatră naturală calupuri 9x9x9

MP

174,60

27

Refacere pavaje vechi

Ml’

35,90

28

Trotuare cu dale de beton vibropresat -pe suport existent

MP

84,23

29

Trotuare cu dale de beton vibropresat -inclusiv strat suport

MP

113,89

30

Mixtură asfaltică executată la cald pentru trotuar, pusă în opera

TO

432,36

31

Decapare îmbrăcăminți cu lianți bituminoși, adâncime 4 cm

MP

54,66

32

Plombare gropi îmbrăcăminți din lianți hidraulici cu beton de ciment (alei,trotuare, scări pietonale)

MC

516,18

33

Pavaje carosabile -dale din beton vibropresat- pe suport existent

MP

90,10

34

Pavaje carosabile -dale din beton vibropresat-inclusiv strat suport

MP

132,74

35

Curățirea șanțurilor, a rigolelor, manual

MC

85,50

36

Curățirea șanțurilor, a rigolelor, mecanic

MC

62,12

37

Curățirea (săpătura) platformei drumului, manual

MC

87,15

38

Curățirea (săpătura) platformei drumului, mecanic

MC

63,85

39

Montat guri scurgere noi

BUC

848,54

40

Rigole din dale de beton 50x50

MP

123,00

41

Rigole pereate

MP

77,16

42

Rigole transversale străzii

ML

730,98

43

Pozat borduri mari de granit, noi pe fundații din beton simplu -ml

ML

201,78

44

Pozat borduri de granit recuperate pe fundații din beton simplu - ml       T Ă yiz ?

ML

39,32

45

Pozat borduri mici din beton, noi, pe fundații din beton simplu - ml Z'Ci ____2

ML

40,90

46

Pozat borduri prefabricate mari din beton, noi, pe fundații din beton simplu - ml       ■

\ ML

68,46

47

Pozat bordură pentru accese                                     J j

M | ML

80,91

48

Demontat borduri-ml                                     î 'ȘÂ

ML

49,63

O

49

Strat balast stabilizat- mc

MC

255,94

50

Canalizare D200, adâncime = 1,5 m-ml

ML

164,62

51

Canalizare D300, adâncime = 1,5 m-ml

ML

237,18

52

Canalizare D400, adâncime = 3 m-ml

ML

259,86

53

înființare gură de scurgere nouă

BUC

1.466,39

54

Ridicat la cotă guri de scurgere existente - buc

BUC

358,63

55

Ridicat la cotă cămine carosabile existente cu plăci prefabricate-buc

BUC

371,66

56

Montat cămine carosabile cu plăci prefabricate noi-buc

BUC

1.440,33

57

Ridicat la cotă cămine necarosabile-buc

BUC

358,61

58

Montat cămine necarosabile noi-buc

BUC

517,34

59

Confecții metalice-kg

KG

47,72

60

Spargere betoane- mc

MC

413,89

61

Dren

ML

129,36

62

Blocaj piatră

MC

232,56

63

Zid de sprijin h=0,5 M

ML

175,06

64

Zid de sprijin h=l,0 M

ML

301,89

65

Zid de sprijin h=l,5M

ML

509,61

66

Execuție podețe cu d=800mm și lungime de 6 ml -preț/buc

BUC

6.206,00

67

Execuție podețe cu d=600mm și L=6 m-preț/buc

BUC

4.630,25

68

Execuție podețe cu d = 300 mm și L=3,00 m -preț/buc

BUC

1.654,54

69

Pavele de piatră carosabil 12x20x8 cm

MP

420,81

70

Pavele tip mare pt trotuare 24x49x8

MP

463,97

71

Pavele tip mare pt trotuare 20x40x8 fiamată

MP

476,26

72

Trotuare cu dale de beton tip mozaic -pe suport existent

Ml3

174,43

73

Trotuare cu dale de beton tip mozaic -inclusiv strat suport

MP

205,10

74

Canalizare DN160 mm

ML

111,06

75

Canalizare DN630 mm

ML

538,53

76

Montat cămin vizitare D=1000 mm; h=0.25m

BUC

1.187,06

77

Montat cămin vizitare D=1000 mm;h=1.0m

BUC

1.254,05

78

Strat nisip pilonat

MC

185,40

79

Turnare beton armat în cofraje

MC

1.127,65

80

Tencuieli

MP

91,35

81

Hidroizolație împotriva umidității la fundația clădirilor

MP

22,80

82

Zidărie din piatră brută

MC

517,92

83

Zidărie din borduri recuperate

MC

285,60

84

Montat cămin vizitare D=800mm; h=l .0 m

BUC

938,74

85

Montat cămin vizitare D=800mm; h=0.25 m

BUC

771,58

86

Rigole scafe

ML

90,04

87

Desfacere tencuieli/marmură/beton/piatră/etc

MP

72,90

88

Demontat și montat grilaj rigole transversale străzii

ML

68,72

89

Amenajare teren cu pământ vegetal în zona adiacentă lucrărilor

MC

115,30

90

Tencuieli decorative

MP

92,34

91

(ii a furi din piatră de granit

MP

459,86

92

Mixtură asfaltică excutată la cald pentru piste de biciclete (culoare roșie) pusă în operă

TO

766,72

93

Impermeabilizare soclu

MP

211,21

94

Impermcabilizare trotuar

MP

763,59

95

Montare pavaje cu calupuri de andezit 8x8x8 cm

MP

272,20

96

Montare pavaje cu calupuri de andezit 12x12x12 cm

MP

353,42

97

Montare pavaje cu lespezi din piatra alba 8x30x(40-80) cm

MP

587,03

98

Montare pavaje cu lespezi din piatra alba 8x90x160 cm

BUC

1.071,06

99

Pozat bordura mare de andezit 15x15 cm, noua

ML

142,89

100

Montare pavaje cu calupuri de andezit 18x18x18 cm

MP

525,35

101

înființare guri de scurgere înglobate

BUC

3.344,88

102

Montare cadru prefabricat tip P1

BUC

1.880,45

103

Montare cadru prefabricat tip P2

BUC

2.227,37

104

Montare cadru prefabricat tip CO

BUC

3.309,60

105

Montare cadru prefabricat tip CI

BUC

4.274,69

106

Montare cadru prefabricat tip C2

BUC

4.979,12

107

Montare cadru prefabricat tip C2'

BUC

4.573,76

108

Montare cadru prefabricat tip C2"

BUC

4.307,27

109

Montare cadru prefabricat tip C3

BUC

12.115,75

110

Montare aripa prefabricata tip A0

BUC

2.164,86

111

Montare aripa prefabricata tip Al

BUC

2.961,92

112

Montare aripa prefabricata tip A2

BUC

3.815,18

113

Montare aripa prefabricata tip A3

BUC

4.946,26

114

Montare dala prefabricata tip D2C

BUC

2.163,75

115

Montare dala prefabricata tip D2M

BUC

2.276,10

116

Montare dala prefabricata tip D3C

BUC

2.452,31

117

Montare dala prefabricata tip D3M

BUC

2.733,18

118

Montare dala prefabricata tip D4C

BUC

3.044,62

119

Montare dala prefabricata tip D4M

BUC

3.325,50

120

Montare dala prefabricata tip D5C

BUC

3.928,53

121

Montare dala prefabricata tip D5M

BUC

4.321,76

122

Montare elevație prefabricata tip LO

BUC

2.460,40

123

Montare elevație prefabricata tip LI

BUC

2.746,33

124

Montare elevație prefabricata tip L2

BUC

3.009,79

125

Montare elevație prefabricata tip L3

BUC

3.374,36

126

Execuție ancora chimica

BUC

28,39

127

Montare pavaje cu calupuri de granit recuperate( 18*18*18)

MP

124,66

128

Pozat bordura granit dreapta 25*50*8 noua pe fundație din beton simplu

ML

124,94

129

Nacelă cu braț telescospic

ORA

46,94

130

Schelă metalică tabulară

MP

23,00

131

Piloti D=300 mm

ML

2.304,11

132

Asternere geotextil

MP

21,89

133

Asternere geogrila

MP

23,15

134

Frezare imbracaminti cu lianți bitaminosi, adâncime 6 cm

MP

49,05

135

Zid de sprijin tip „L”-h=2,5 m, L=lm

ML

2.272,00

136

Zid de sprijin tip „L”-h=3 m, L=lm

ML

2.716,00

137

Zid de sprijin He=5 m, Ht=3,5m, L=1 m

ML

4.562,00

138

Zid de sprijin He=2,5 m, Ht=3,5m, L=1 m

ML

2.253,00

139

Pozat borduri prefabricate mari din beton 50x12x25

ML

63,00

140

Montare cămin autonivelant nou

BUC

3.239,00

141

Strat de uzură drenant-4 cm grosime

MP

164,00

142

înlocuire podină lemn-stejar

MP

217,04

PROIECTARE

MODERNIZĂRI STRĂZI

1

Măsurători topo

1000 mp

400,00

2

Expertize+DALI/SF

obiectiv

4.400,00

3

Studii geo-LEI/FORAJ (h=l .5 ml)

Foraj (1.5 ml)

500,00

4

Documentație în vederea obținerii CU și a tuturor avizelor/acordurilor/studiilor necesare

obiectiv

1.400,00

5

Proiect tehnic

1000 mp

1.750,00

6

DTAC

1000 mp

1.000,00

REPARAȚII STRĂZI

1

Măsurători topo

1000 mp

400,00

2

Studii geo-LEI/FORAJ (h=1.5 ml)

Foraj (1.5 ml)

500,00

3

Expertize

obiectiv

3.000,00

4

Documentație în vederea obținerii CU și a tuturor avizelor/acordurilor/studiilor necesare

obiectiv

1.400,00

5

PT-lei/1000 mp                                        Â /V

1000 mp

1.750,00

6

DTAC-lei/1000 mp                                            N

1000 mp

1.000,00

lihz&dri'i.'/iil;':