Hotărârea nr. 55/2020

Hotărârea 55/2020 - Aprobarea P.U.D. – Extindere și etajare locuință unifamilială Sp+P+E, str. Dragoș Vodă nr. 26; beneficiari: Novăcescu Ion și Novăcescu Gabriela.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D - Extindere și etaj are locuință unifamilială Sp+P+E, str. Dragoș Vodă nr. 26,

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind aprobarea PU.D - extindere și etaj are locuință unifamilială Sp+P+E, str. Dragoș Vodă nr. 26 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 78786/1/11.02.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 78834 /11.02.2020 al Direcției Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare locuință unifamilială Sp+P+E, str. Dragoș Vodă nr. 26, beneficiari: Novăcescu Ion și Novăcescu Gabriela;

Reținând Avizul arhitectului șef nr. 1123 din 20.11.2019, Avizul arhitectului șef nr. 37 din 11.02.2020, și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare locuință unifamilială Sp+P+E, str.

Dragoș Vodă nr. 26, beneficiari: Novăcescu Ion și Novăcescu Gabriela, nr. cad. 322257.

Prin P.U.D se propune restructurarea corpului CI (extindere și etajare) și amenajări exterioare (spațiu verde, suprafețe dalate, terase exterioare):

 • -  amplasarea față de limita laterală nordică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 30 m de la aliniament;

 • -  amplasarea față de limita laterală sudică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 30m de la aliniament incluzând și curtea interioară;

 • -  retragerea minimă față de limita posterioară: 71.80m;

 • -  accesul auto și cel pietonal: din str. Dragoș Vodă;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Dragoș Vodă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prin P.U.D. nu se propun intervenții asupra Anexei C2, aceasta fiind figurată pe planșe ca element existent.


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y|m]

76

588772.994

392261.336

19.931

126

588778.486

392280.495

16.287

43

588783.150

392296.100

70.717

36

588802.599

392364.090

7.379

35

588795.778

392366.904

53.734

31

588779.963

392315.550

8.224

28

588777.389

392307.739

15.827

119

588772.387

392292.723

23.490

25

588765.525

392270.258

5.983

93

588763.527

392264.618

10.000

S(1Cc)=917.31 mp F

>=231.592m


rr

ULPRIMĂRIA Șl CONSlHHt I HCA. ci iii-MApnr.â


ROMÂNIA


ROMANIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.ckijbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


aNmx

Pr: EMILB

Ca urmare a cererii adresate de Novăcescu Ion și Novăcescu Gabriela cu dornici în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str.                   .  _ înregistrată sub nr. 241295/2019 în

conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul: pentru P.U.D - extindere și etajare locuință unifamilială Sp+P+E, str. Dragoș Vodă nr. 26 generat de imobilul cu nr. cad. 322257;

Inițiator: Novăcescu Ion și Novăcescu Gabriela;

Proiectant: S.C. Atelier RVD S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Rareș Drăgan;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcela în suprafață de 917mp este situată pe frontul estic al străzii Dragoș Vodă, fiind delimitată de parcele cu fond construit. Pe parcelă există fond construit, o casă familială propusă spre extindere și se etajare și o anexă (garaj).

- U.T.R Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic

-funcțiunepredominantă : locuințe unifamiiiale cu regim redus de înălțime;

regim de construire: izolat sau cuplat

-înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel, retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1.80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+I+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalț, nu va depăși 12 m .

■idici urbanistici : P.O.T max = 35%, C.U.T max = 0,9

-retragere min.față de aliniament:

în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament.

-retragere min. față de limitele laterale :

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:

 • (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea de 20 m, măsurată de la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (b) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita în cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4,50 m.

-retragere min.față de limitele posterioare :

 • (a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m.

 • (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m țâță de limitele posterioare ale parcelei.


  PRIMĂRIA pi CONSII IUI mna. niiii-NApnrji


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400005, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIA


 • (d) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului, cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculeior cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filîgorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

Prevederi P.U.D. propuse:

Pe parcelă există fond construit, CI cu nr. Cad 322257-Clîn suprafața de 102 mp și C2 cu nr. Cad322257-C2 cu suprafața de 72 mp. Prin P.U.D se propune restructurare corp Clțextindere și etajare) și amenajări exterioare (spațiu verde, suprafețe dalate, terase exterioare)

 • •  amplasarea față de limita laterală nordică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 30 m de la aliniament;

 • •  amplasarea față de limita laterală sudică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 30m de la aliniament incluzând și curtea interioară;

 • •  retragerea minimă față de limita posterioară: 71.80m;

 • •  accesul auto și cel pietonal: din str. Dragoș Vodă;

 • •  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

 • •  echipare tehnico-edilitară: completă pe str. Dragoș Vodă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 18.10.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de
Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr.


Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de......7.........


PRIMĂRIA Șl CCINSH llll MICA, ci in.NAPnct


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.priniariacliijnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMANIAV Primar,


Ca urmare a cererii adresate de Rares V. Dragan pentru Ion Novăcescu, cu domiciliul in jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca,                                înregistrată sub nr. 77604/2020 în conformitate cu

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 3f din f! <>2-.

de îndreptare a erorii materiale din Avizul Arhitectului Șef nr. 1123 din 30.11.2019

Prezentul aviz corectează eroarea materială din Avizul Arhitectului Șef nr. 1123 din 20.11.2019 emis pentru PUD - extindere și etajare locuință iinifamilicilă Sp+P+E - str. Dragoș Vodă nr. 18, inițiator: Novăcescu Ion și Novăcescu Gcibriela, cu privire la suprafața anexei C2, eroare semnalată prin cererea nr. 77604/2020.

Suprafața corectă a anexei C2 este 26 mp nu 72 mp, conform cărții funciare nr. 322257.

Prin P.U.D nu se propun intervenții asupra anexei C2, aceasta fiind figurată pe planșe ca element existent.

ArhitectȘef,

ArlîxQahiel PopP.U.D. - Extindere și etajare locuință unifamilială Sp+P+E

str. Dragoș Vodă nr. 26

Nr. 617585/28.11.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

o Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

o Inițiatori : NOVĂCESCU ION și NOVĂCESCU GABR1ELA

« Proiectant: S.C. ATELIER RVD S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 241295/07.05.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, lără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Extindere și etajare locuință unifamilială Sp+P+E - str. Dragoș Vodă nr. 26

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 1615/12.04.2019

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 1123/20.11.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 241295/07.05.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 26.02.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

© Plan reglementări P.U.D.

o Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 18.10.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 23.05.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 18.10.2019 - ora 12.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 18.10.2019 - ora 12.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

» Boldizsar Gyongyi - str. Dragoș Vodă nr. 28

® Boldizsar Csaba - str, Dragoș Vodă nr. 28

« Saigo Etelca - str. Dragoș Vodă nr. 28

o Cap Aurel - str. Dragoș Vodă nr. 24, ap. 1

o Olei Maria Ibolyka - str. Dragoș Vodă nr. 24, ap. 3

• Beleiu Avram și Beleiu Ana - str. Vrancea nr. 19

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 18.10.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Au fost prezenți beneficiarul și proiectantul lucrării - arh. Rareș Drăgan.

Din partea publicului s-a prezentat d-na. Boldizsar Gyongyi cu domiciliul în

care se interesează de cota terenului amenajat.

Prin adresa cu nr. 358241/11.07.2019, dl. Boldizsar Csaba cu domiciliul în str. Dragoș Vodă nr. 28, comunică următoarele obiecțiuni :

Corpul nou propus cu regim de înălțime P+E, dezvoltat de-a lungul limitei laterale (nordice) cu înălțimea de 7,83m la streașină (coform planșei reglementări urbanistice) îmi afectează gradul de însorire al locuinței. Conform prevederilor Regulamentului, Art.6, înălțimea construcției propuse, pe această parte nordică, măsurată ia cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4,5m.

înțeleg necesitatea extinderii locuinței în vederea măririi comfortului locativ, nu am obiecții vis a vis de acest aspect, însă nu sunt de acord ca aceasta să se facă în detrimentul calității locuirii mele, respectiv prin încălcarea Regulamentului Local de urbanism și implicit încălcarea Legii nr.350/2001 Art, 48, alin.(l). „ P. U.D-ul nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală aace.steia".

în cazul în care se dorește menținerea înălțimii de 7,83m la cornișă, atunci construcția se va retrage cel puțin 3m față de limita de proprietate laterală.


Prin adresa cu nr. 358249/11.07.2019, d-na. Boldizsar Gyongyi cu domiciliul în comunică următoarele obiecțiuni :

-------------------------------?------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------- ---------

P       3 a' //-o'C/YYc $6

Cu mulțumiri,

Semnătura:

Prin adresa cu nr. 377512/23.07.2019, dl. Cap Aurel cu domiciliul în str. comunică următoarele obiecțiuni :

fi/n YM                                    c./zc/

"          7            Y r‘ . ■ y.            Y            Yz

/J>1   ") ]/(- !                            &£ ,7 )97<Z'34’z ■■                 -Z/l d.Z7 |AZ - cA'A.ti-rdZ

' /      <-      ‘ rY ’ ?       ' J                               / '

cOJ? </.'(               i/(^V

YY

<L     î ? Yky^g. ț'Y


■7


/Z


jii           c/rity e.ââ's&r)

- - —-. ..._______ _________;---------------------?■------/------------------------r

3 W/W/]/<z

,   ,,   7b(-Y43^2)kz-< . «c?p/î>7 J >Jr-Y       (/7-X rP. !'i )P'y<7                 '

Cu mulțumiri, //■--      ---------r~ ~4------>î~4r~-r--------•----------7~'7f~—*---------•/■-<-/—^r-

Notă:

«I


£>uYWS?v £Fw iv Y bf z(;Yc </ ot-YYc7'ctwuJt  &x.â1/'i.YYw,   { sa/di^m. r?

Vor fi luate în considerare doar cererile care voi' cuprinde umătoarele date: nume, prenume, adresa petent, telefon de contact // >          - punctul de vedere referitor strict la documentația P.U.D. / P.U.Z.

/I '|y6(AP3 Y Q 't-Ud -y datele de identificare a documentației

Prin adresa cu nr. 528290/15.10.2019, dl. Cap Aurel cu domiciliul în str.. comunică următoarele obiecțiuni :


?U6 bylhbli </ c- ■"     / jÂ,

/Yb

/       U(

,\p  3              Vl&ir& V 7x1        Cartel & &>yn

I      , 4 I         ,                 .     ......


vexu^ £>y' A^l^c^pecc $&7i

/V Ago         fi/?          /w^ CxA'^V

JXwVv yn&p) ^cPpvi

?V> ^d4^V>W pyWdZM

■pU- yiÂy’l ■ (y A.( A) y/Vj/j H y/ înML cZW/W, p^vîtie;


,** -y/UXx v y?x w>B« lhWt^|wt ytd^QV f p^uu A'P-W _               Z^W)țjW.

f^G^tU c(Lk vm AW x

-, zWZî A^W-< c<6l       p&^\4J/^tM'fr Z}p.d )

W1W4 <o exi’Wz cfe/lw


/9 / jr a .« ./Ia a                 ' / /) .-        H , - f/ A J /»

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate (le public pe parcursul procesului (le informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările vecinilor Boldizsar Csaba și Boldizsar Gyongyi cu domiciliul în str. cu nr. 358241/11.07.2019 și 358249/11.07.2019, beneficiarul lucrării precizează următoarele:

Conform prevederilor din RLU - aferent UTR Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic:

» Ari. 10 Inaltimea maxima a clădirilor: înălțimea

maximi.! admisă a dadiriloi: mmmmm ia


comisa superioară sau la alicul ullimi.ilui nivel nerotmp in punctul cui mai inali. nu va depăși a m. Inuilinies maximă admisă a clădirilor, măsumtă la coama acoperișului sau ia ■atici il nivelului intrau. hi punctul cel mai înalt, tiu va depăși I 1! in.

- corpul de clădire propus cu regim de inaltime P+E se incadreaza in aceasta prevedere, iar inaltimea la atic masurata de la terenul amenajat in zona menționata are o inaltime de 6.5 m la strasina.

4X


o Art, 6 Amplasarea clădirilor fata ele limitele laterale si posterioare ale parcelelor: P> >nlrii parcelele cu front mmc/a c/a /r/n.ry/m^ mai mică sau egală cu 10 rn: (&) Pa ba.m utici amverilii f/e (>:;/isiruim pe limita do (.nnwietatQ incheiate mim vecini, clădii ilu se vor alipi, de regula. ia ambaio limiie ialemie ale. parcului. pe u ed&neimu du muximuir:     m

masumtă de la aliniament (s& va închide ironlui). (d) In m/zui mansardăui unr.ii clmJii-mnlâ/iio li licrvoriliu o va molizd in ii-od o! >lig muu in geometria <i‘Opmicu!u) m. lud.

 • - in conformitate cu prevederile Art. 6 pet (a) si (d) s-a obtinut acordul proprietarilor vecini (Dragos Vodă nr, 28 si 24) cu privire la amplasarea construcției pe limitele laterale, exprimat prin Declarația notariala anexata prezentei, Declarația conține inclusiv un plan de situație cu clădirea propusa unde figurează inclusiv înălțimile la cornișa.

 • - de asemenea, anterior declarației, s-a incheiat un Acord intre parti (vecini), care permite construirea pe limita nordica de proprietate.

In conformitate cu Ordinul nr. 119/2014 privind normele de Igiena si Sanatate publica Art. 3, s-a elaborat un studiu de insorire pentru data de 21 decembrie - solstitiul de iarna, concluzionând prin faptul ca sunt respectate prevederile Art. 3 Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.

Documente anexate; - Declarație notariala vecini

 • - Acord intre parti (vecini)

 • - Studiu de insorire

Ca răspuns la sesizările d-lui. Cap Aurel cu domiciliul în                          cu nr.

377512/23.07.2019, beneficiarul lucrării precizează următoarele :

In conformitate cu legislația in vigoare pentru intocmire PUD, pe planul de detaliu nu se specifica cotele fundațiilor si nici soluția de fundare. Acest tip de detaliu se va stabili printr-un proiect tehnic (faza P.Th.) pe specialitate rezistenta si stabilitate care va tine cont inclusiv de vecinatatiile construite in conformitate cu prevederile legale. Proiectul tehnic va fi verificat de expert tehnic si de verificator de proiecte la cerința A1 (rezistenta si stabilitate) iar ulterior va fi analizat si de Inspectoratul de stat in Construcții (ISC) in vederea emiterii unui Acord pentru intervențiile propuse,

Construcția propusa permite intervențiile de reparații si intretinere pentru ambele imobile, cei existent la nr. 24 si cel propus la nr, 26, prin faptul ca intre cele doua construcții va rezulta un spațiu cu a lățime de minim 60 cm.

Conform prevederilor din RLU - aferent UTR Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip periferic:

® Art. 6 Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor: Ponin t parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 10 m: (a) Pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini, clădirile se vor alipi, de regulă, la ambele limite laieiaie ale parcelei, pe o adâncime de maximum 22 m. măsurată de la aliniament (se va închide frontul), (d) In cazul mansardă/ii unoi clădiri existente intervenția se va realiza in mod obligatoriu in geometria acoperișului actual

- in conformitate cu prevederile Art. 6 pet (a) si (d) s-a obtinut acordul proprietarilor vecini '(Dragos Vodă nr. 28 si 24) cu privire la amplasarea construcției pe limitele laterale, exprimat prin Declarația notariala anexata prezentei. Declarația conține inclusiv un plan de situație cu clădirea propusa unde figurează inclusiv înălțimile la cornișa.

Documente anexate: - Declarație notariala vecini

21.08.2019


Ca răspuns la sesizările d-lui. Cap Aurel cu domiciliul în

528290/15.10.2019, beneficiarul lucrării precizează următoarele :

in conformitate cu prevederile Art. 6 pct (a) si (d) din Certificatul de Urbanism s-a obținui acordul proprietarilor vecini (Dragos Vodă nr. 28 si 24) cu privire la amplasarea construcției pe limitele laterale de proprietate, exprimat prin Declarația notariala anexata prezentei. Declarația conține inclusiv un plan de situație cu clădirea propusa unde figurează inclusiv înălțimile la comisa.

Prin adresa cu nr. 528290 / 2019, D-l Cap Aurel menționează faptul ca ar fi diferente de cote intre Planul anexat Declarației Notariale si Planșa de Reglemetari urbanistice aferente PUD. In acest sens, se anexeaza prezentei cele doua planuri sipre analiza, cu următoarele mențiuni:

- clădirea propusa are aceeași lungime si lățime in ambele variante, nu sunt modificate dimensiunile clădirii in plan;

 • • poziționarea pe parcela a construcției este aceeași cu varianta din Planul anexat declarației notariale;

 • • de asemenea, cotele pe înălțime sunt aceeași in ambele variante: +6,5 m la volumul de la strada, + 8,5 m la volumul din spate

-* din aceasta analiza, se poate concluziona ca dimensiunile in plan si cotele pe intalime nu diferă intre varianta PUD si varianta anexata Declarației Notariale.

Construcția propusa permite intervențiile de reparații si intretinere pentru ambele imobile, cel existent la nr. 24 si cel propus la nr. 26, prin faptul i ca intre cele doua construcții va rezulta un spațiu cu a lățime de minim 60 cm. Configurația volumetrica a propunerii prevede o,.curte interioara din care, de asemenea, se pot realiza lucrări de intretinere si reparații.

• Plan anexat Declarației Notariale


Nr. topo. 7399 'Gu!lI fexislonl -11 dires axIslenfVN "\


f gâng+b


- 7,9m 7

4.80

:    terasa
<7.83

—X-'^r-r .......... .

oxtWeto < <.:& 6'1 i ' -- . sr

:’..V r-. :

. i 1. . ■

»8.6rr(l

Lofiuinta unilâiviSBla - "    '■

parter • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru ;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau neprelnarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 368284/433/17.07.2019,   383651/433/27.07.2019 și

530455/433/16.10.2019 obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar acesta prin adresele cu nr. 410322/09.08.2019, 429657/23.08.2019 și 578449/08.11.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsurile beneficiarului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr, 413388/433/12.08,2019,   456351/433/09.09.2019 și

591935/433/15.11.2019

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan