Hotărârea nr. 549/2020

Hotărârea 549/2020 - Aprobarea P.U.Z. – restructurarea incintei Fimaro, parcelare și dezvoltare ansamblu mixt str. Corneliu Coposu nr. 167, 167A; beneficiari: S.C. Fimaro Invest S.A., S.C. Fimaro Development S.A., Florin Uță, Carmen Uță, Mona Dumitru și Cătălin Dumitru.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z - restructurarea incintei Fimaro, parcelare și dezvoltare ansamblu mixt str. Cornelia Coposu nr. 167,167A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - restructurarea incintei Fimaro, parcelare și dezvoltare ansamblu mixt str. Comeliu Coposu nr. 167, 167A - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 356786/1/27.07.2020, conex cu nr. 272911/1/10.06.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 356996 din 27.07.2020, conex cu nr. 272973 din 10.06.2020, al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z- restructurarea incintei Fimaro, parcelare și dezvoltare ansamblu mixt str. Comeliu Coposu nr. 167, 167A, beneficiari: S.C. FIMARO INVEST S.A., S.C. FIMARO DEVELOPMENT S.A., FLORIN UȚĂ, CARMEN UȚĂ, MONA DUMITRU ȘI CĂTĂLIN DUMITRU pentru o suprafață de teren de 31011 mp în proprietate privată;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 34/2020 și nr. 158/2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă contractul de restructurare încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca, pe de o parte, și investitori pe de altă parte, și P.U.Z -restructurarea incintei Fimaro, parcelare și dezvoltare ansamblu mixt str. Corneliu Coposu nr. 167, 167A, beneficiari: S.C. Fimaro Invest S.A., S.C. Fimaro Development S.A., Florin Uță, Carmen Uță, Mona Dumitru și Cătălin Dumitru, cu regulamentul aferent acestuia, conform Anexei 1 și 2 care fac parte integrată din prezenta Hotărâre. Prin P.U.Z. se propune parcelarea terenului în 8 parcele și stabilirea de reglementari urbanistice, după cum urmează:

U.T.R - U.T.R M_ Fimaro Zona de activități urbane cu caracter mixt;

- funcțiunea predominantă:

 • - parcelele 1-4, conform planșei 2.1 Plan reglementări - zonificare: structură funcțională mixtă, locuire colectivă (între 30 și 70% din suprafața desfășurată totală a ansamblului), activități administrative, de administrare a afacerilor, fmanciar-bancare, terțiare, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism, alimentație publică;

 • - parcelele 5-7, conform planșei 2.1 Plan reglementări - zonificare: căi de acces carosabil, pietonale, velo, locuri de parcare, plantații de aliniament, iluminat public, mobilier urban, rețele edilitare urbane;

 • - regimul de construire: deschis;

 • - înălțimea maximă admisă:

 • - pentru clădiri comune (1-3S)+P+5E+1R, Hmax= 28 m;

 • - pentru clădiri de colț (1-3S)+P+5E+1R, (1-3S)+P+6E, Hmax= 28 m;

 • - pentru clădiri accente ale ansamblului (1-3S)+P+11E, Hmax= 48 m.

Prin excepție nivelurile tehnice pot depăși înălțimea maximă admisă (totală) cu max.3 m;

 • - indicii urbanistici: parcelele 1-4: P.O.T maxim = 60%, C.U.T maxim = 2,8 ADC/mp; parcelele 5-7: P.O.T maxim = 0%, C.U.T maxim = 0 ADC/mp;

 • - retragerea min. față de aliniament:

 • - față de strada Comeliu Coposu - amplasare la aliniamentul rezultat după dezmembrare;

 • - față de strada Strungarilor: min. 3 m;

 • - față de strada interioară propusă: min. 3 m pentru clădirile cu locuințe la parter dispuse spre curțile interioare, cu excepția clădirilor amplasate pe parcela 4, retrase cu min. 10 față de aliniamentul sudic și min. 6 m față de aliniamentul vestic;

 • - față de pârârul Nadăș - parcelele 3A și 3B - min. 13 m, parcela 1 - clădirile dinspre Nadăș vor fi amplasate în aliniere cu retragerile de pe parcelele 3A și 3B, conform planșei 2.1 „Reglementări urbanistice - zonificare”;

 • - retragerea minimă față de limitele laterale:parcela 1: min. 9 m față de limita vestică;

 • • parcela 2: min. 4,5 m față de limita sudică;

 • • parcela 3A: min. 4,5 m față de limita nordică și estică;

 • • parcela 3B: min. 4,5 m față de limita nordică și vestică;

 • • parcela 4 și 2: min. 4,5 m față de limita laterală comună (în cazul deschiderii frontului);

- circulațiile, accesele:

 • - acces auto din str. Comeliu Coposu și str. Strungarilor;

 • - pe lungimea frontului la strada Comeliu Coposu (tronsonul dintre str. Stănescu Popa și str. Strungarilor) va fi realizată o bandă carosabilă suplimentară pentru accesul în incintă;

 • - strada Strungarilor va fi regularizată la 3 benzi carosabile și trotuar de 1,5 m pe latura vestică, pe o lungime de 30 m de la interesecția cu str. Comeliu Coposu. Vor fi prevăzute plantații de arbori în aliniament pe latura vestică a străzii, pe tronsonul cu 2 benzi carosabile, până la interesecția cu str. Piatra Craiului;

 • - strada nou propusă va avea tronsoane cu ampriză variabilă, min. 10 m- max. 13 m;

 • - staționarea autovehiculelor. în spații specializate, dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor (min.75%), precum și locuri de parcare și velo amenajate la sol;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Comeliu Coposu.

 • - UTR VeFimaro Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic și spațiu public.

 • - funcțiunea predominantă: plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere, lucrări și amenajări hidrotehnice, poduri pasarele, podețe, tuneluri, ziduri de sprijin;

 • - indicii urbanistici: POT maxim = 1% , CUT maxim = 0,01;

 • - înălțimea maximă admisă, retragere min. față de aliniament, retragere min. față de limitele laterale și retragere față de limitele posterioare: Nu e cazul.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Va fi amenajată prin grija și cheltuiala investitorului fâșia adiacentă pârâului Nadăș pe toată lungimea parcelei, cu dotări edilitare corespunzătoare. Zona va fi organizată ca promenadă cu acces public nelimitat, în baza unui proiect de specialitate, până la recepția clădirilor de pe parcela 3 A.

Imobilul situat la parterul corpului de clădire P+2E de pe parcela 3B, cu destinația de grădiniță/creșă și terenul care îl va deservi (-300 mp) va fi trecut în domeniul public cu titlu gratuit, până la recepția clădirilor de pe parcela 3A și 3B, cu excepția corpului P+2E.

Investiția va fi realizată etapizat, conform planului pentru implementarea investițiilor propuse prin P.U.Z. și a Avizului Arhitectului Șef nr. 158/2020.

FAZA A

 • - etapa 1- vor fi realizate investițiile de pe parcela 1, precum și strada de acces propusă prin P.U.Z (parcela 5). Parcela 5 se va înscrie în CF cu titlul de „drum”, partea carosabilă se va realiza la strat de uzură și echipa edilitar în baza unui proiect tehnic de specialitate anterior emiterii autorizației de construire pentru parcela 1, iar partea de trotuare se va realiza anterior recepției la terminarea lucrărilor pentru clădirile de pe parcela 1;

 • - etapa 2- vor fi realizate investițiile de pe parcelele 2 și 4. Suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Comeliu Coposu și străzii Strungarilor vor fi dezmembrate din parcelele inițiale, înscrise în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pentru clădirile de pe parcelele 2 și 4. Drumurile vor fi realizate la strat de uzură, în baza unui proiect tehnic de specialitate, recepționate și transferate în domeniul public anterior recepției finale la terminarea lucrărilor pentru construcțiile de pe parcelele 2 și 4.

Etapele 1 și 2 pot fi realizate în orice ordine sau concomitent, din rațiuni tehnice sau financiare. FAZAB

 • - etapa 3 - vor fi realizate investițiile de pe parcela 3B.

 • - etapa 4 - vor fi realizate investițiile de pe parcela 3A.

Recepția clădirilor de pe parcelele 3A și 3B va fi ulterioară recepționării grădiniței/creșei prevăzută în corpul P+2E de pe parcela 3B.

Anterior recepției clădirilor de pe parcelele 3A și 3B (cu excepția clădirii P+2E de pe parcela 3B) se va realiza trecerea în domeniul public cu titlu gratuit a imobilului situat la parterul corpului de clădire P+2E, de pe parcela 3B, având destinația de grădiniță/ creșă.

La corpul de clădire P+2E, în care este prevăzută grădinița/ creșa, nu se admit la nivelurile superioare ale acestuia următoarele utilizări: alimentație publică, galerii comerciale, discoteci, cluburi, locuire și alte funcțiuni care ar putea împiedica funcționarea grădiniței/creșei; Planșa 2.1 Plan reglementări - zonificare se constituie în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 549 din 3.08.2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Nr. inreg:


ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA nr. 549/2020

CONTRACT DE RESTRUCTURARE

Prezentul contract de restructurare intra în vigoare la data și este încheiat între

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat de cu sediul social în, Cluj, Romania, denumit în continuare autoritatea publică

ȘÎ

 • - S.C. FIMARO INVEST S.A. cu sediul în jud. Cluj, Cluj-Napoca, str. Comeliu Coposu nr. 167, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J12/1161/2010, Cod Unic de înregistrare: RO27206313, reprezentată de domnul Radu Horațiu Taica.

 • - S.C. FIMARO DEVELOPMENT S.A., cu sediul în jud. Cluj, Cluj-Napoca, str. Comeliu Coposu nr. 167, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J12/165/2009, Cod Unic de înregistrare: RO25017784, reprezentata de domnul Radu Horațiu Taica,

 • - FLORIN UTA, CARMEN UTA, MONA DUMITRU și CĂTĂLIN DUMITRU Cluj-Napoca, str. Comeliu Coposu nr. 167A,

având calitatea de proprietari ai terenurilor ce fac obiectul reglementării prezentului Contract și denumiți în continuare investitor(i) privaț(i).

Părțile menționate mai sus sunt denumite colectiv părți sau individual parte.

Având în vedere că:

 • A. Investitorii privați doresc dezvoltarea unui proiect imobiliar pe imobilele situate în Cluj-Napoca, Strada CORNELIU COPOSU, nr. 167 și 167A, identificate prin extrasele CF nr. 261163, 261992, 256696 sau identificate prin planuri de încadrare în zona, extrase de plan cadastral, planuri de situație ale imobilelor cu inventare de coordonate, încadrate preponderent în UTR RiM și parțial în UTR Ve, conform Certificatului de urbanism nr. 2340 din 10.05.2017, și prelungit până în 10.05.2020.

 • B. în privința teritoriilor industriale existente, prin Regulamentul local de urbanism aferent Planului Ubanistic General aprobat prin HCL nr. 493 din 22 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se solicită aplicarea unei proceduri de restructurare pe bază de Contract între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și proprietarii unităților industriale prin care, prin negociere, vor fi stabilite condițiile-cadru pentru restructurarea terenurilor.


 • C. Etapele procedurii de restructurare implica elaborarea unui Plan Urbansitic Zonal de restructurare (P.U.Z. de restructurare) în urma negocierilor cu administrația publică locțijă p^iiru ilirea condițiilor cadru de restructurare - prin care se stabilesc noul profil funcționalei urbanistici, obiectivele de interes public necesare în zonă (trama stradala de/ihtere^(^|g^Ni l®d^l, infrastructura edilitară, spațiile verzi, locurile de joaca pentru copii, piațete,^pis învățământ, sănătate, locuințe sociale, etc. și terenurile aferente acestora, ci publică, parametrii economici ai operațiunii, drepturile și obligațiile părților, etc.), în limitele prevederilor RLU și elaborarea studiilor urbanistice și de mediu necesare.


 • D. Proprietarii terenurilor care fac obiectul acestui contract, singuri sau împreună cu alți parteneri care ar putea fi atrași în realizarea proiectului imobiliar, sunt gata să procure sursele financiare și tehnice pentru realizarea proiectului în condițiile agreate cu autoritatea publică.

 • E. Cu luarea în considerare a studiilor efectuate (masterplan, studiu de trafic, studio geo, referat pentru aprobare P.U.Z.) și a avizelor emise

părțile convin următoarele:

 • 1. OBIECTUL CONTRACTULUI. CONDIȚII DE RESTRUCTURARE

 • 1.1 Investitorii privați propun următoarea temă-program de restructurare urbană a amplasamentului studiat:

Realizarea unui nou ansamblu cu caracter funcțional mixt de tip subcentral: locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, terțiare, dotări de interes public pentru comerț-servicii.

Se propune schimbarea structurii funcționale și spațiale a zonei, care va include: locuințe colective funcțiuni terțiare: spații pentru servicii, comerț, alimentație publică dotări - grădiniță/creșă

accese carosabile, parcări subterane și supraterane

spații verzi cu acces public, spații pietonale cu acces public, spații verzi proprietate colectivă (incinte), grădini private peste garajele subterane, amenajarea unei promenade pietonale adiacentă pârâului Nadăș

locuri dejoacă, amenajări pentrurecreere și sport

Realizarea de rețele edilitare, branșamente;

Operațiuni cadastrale

Principalele date ale temei-program sunt următoarele:

Terenurile studiate vor fi încadrate, în urma parcurgerii procedurii de restructurare, în UTR M-Fimaro - Zona mixtă și UTR Ve Fimaro - zona de protecție a apelor sau culoar ecologic.

Va fi realizată o împărțire pe parcele după cum urmează, conform planșei 2.1- Plan de reglementări - zonificare, și a Planșei 4- proprietatea asupra terenurilor:

 • - Parcela 1 - 5844 mp. Cuprinsă parțial în UTR M Fimaro și parțial în UTR Ve Fimaro:

POT max. = 60%, CUT max = 2,8

Aria construită a nivelurilor cu destinația de locuire va fi de maxim 50% x suprafața parcelei.

- regim de înălțime max. 1- 3S+P+5+R / 1-3S+P+6 (pt. clădiri de colț), 1-3S+P+11 - pentru clădiri care constituie accente verticale în cadrul ansamblului (conf. Planșei 2.1-Reglementări),

Parcela este situată pe latura de sud - vest a ansamblului, într-o zonă mai liniștită, fără construcții existente. Clădirile sunt compacte, de înălțime medie cu posibilitatea realizării unui accent vertical de P+ll.

- Parcela 2 - 7904 mp. Cuprinsă în UTR M Fimaro:

- POT max. = 60%, CUT max = 2,8.

Aria construită a nivelurilor cu destinația de locuire va fi de maxim 50% x suprafața parcelei.

regim de înălțime max. 1- 3S+P+5+R / 1-3S+P+6 (pt. clădiri de colț), 1-3S+P+11 - pentru

clădiri care constituie accente verticale în cadrul ansamblului (conf. Planșei 2.1-Reglementări).

Parcela este situată în partea de nord a ansamblului, adiacent străzii Comeliu Coposu, colț cu strada Strungarilor. Parcela include și o clădire existentă - fostul corp administrativ al incintei, aflat în centrul zonei studiate.

Parcela va avea funcțiuni mixte (locuințe și spații comerciale / administrative / servicii /dotări. Clădirile sunt compacte, de înălțime medie cu posibilitatea realizării unui accent vertical pe colțul nord-estic.

Accesul auto la garajele subterane va fi realizat de pe strada Strungarilor la est, iar cel din zona de vest de pe strada de interes local propusă.

- Parcela 3A - 6137 mp. Cuprinsă parțial în UTR M Fimaro și parțial în UTR Ve Fimaro:

 • - POT max. = 60%, CUT max =2,8.

Aria construită a nivelurilor cu destinația de locuire va fi de maxim 50% x suprafața parcelei.

 • - regim de înălțime max. 1- 3S+P+5+R / 1-3S+P+6 (pt. clădiri de colț), 1-3S+P+11 - pentru clădiri care constituie accente verticale în cadrul ansamblului (conf. Planșei 2.1-Reglementări).

Parcela este situată în partea de sud a ansamblului, între strada de interes local propusă și aliniamentul aferent pârâului Nadăș.

Pe colțul nord-estic, spre principalul spațiu cu acces public al ansamblului, se va putea realiza un accent vertical (un corp P+l 1).

Accesul auto la garajele subterane va fi realizat de pe strada de interes local propusă.

- Parcela 3B - 6030 mp. Cuprinsă parțial în UTR M Fimaro și parțial în UTR Ve Fimaro:

 • - POT max. = 60%, CUT max = 2,8.

Aria construită a nivelurilor cu destinația de locuire va fi de maxim 50% x suprafața parcelei.

 • - regim de înălțime max. 1- 3S+P+5+R / 1-3S+P+6 (conf. Planșei 2.1- Reglementări).

Parcela este situată în partea de sud-est a ansamblului, între strada Strungarilor și aliniamentul aferent pârâului Nadăș. Accesul auto la garajele subterane va fi realizat de pe strada Strungarilor.

- Parcela 4 - 1626 mp. Cuprinsă în UTR M Fimaro:

 • - POT max. = 60%, CUT max = 2,8.

Aria construită a nivelurilor cu destinația de locuire va fi de maxim 50% x suprafața parcelei.

 • - regim de înălțime max. 1- 3S+P+5+R / 1-3S+P+6 (conf. Planșei 2.1- Reglementări). Parcela este situată în partea de nord -vest a ansamblului, între strada de interes local propusă și strada Comeliu Coposu.

Se propune o clădire cu funcțiuni administrative (birouri).

Accesul auto la garajele subterane va fi realizat de pe strada de interes local propusă.

- Parcela 5 -2581 mp. Cuprinsă parțial în UTR M Fimaro și parțial în UTR Ve Fimaro:

- POT max. = 0%, CUT max = 0 regim de înălțime max.

(conf. Planșei 2.1- Reglementări)

Stradă de interes local internă ansamblului, cu acces public.

Având în vedere că este o stradă de interes local, bicicletele vor circula la comun cu traficul auto.

 • - Parcela 6-752 mp. Suprafața rezervată pentru lărgirea str. Comeliu Coposu (cf. servitute de utilitate publică instituită de PUG) - Planșa 4

 • - Parcela 7-137 mp. Suprafață rezervată pentru lărgirea str. Strungarilor - Planșa 4

Locuirea va ocupa între 30 și 70% din suprafața desfășurată totală a ansamblului reglementat de PUZ; în cadrul UTR M Fimaro proporția suprafețelor de locuințe pe oricare parcelă poate fi neuniformă în cadrul ansamblului. Pe oricare parcelă propusă pot fi realizate, la limită, clădiri exclusiv de locuințe sau exclusiv cu funcțiuni terțiare sau cu alte funcțiuni permise de regulament. La faza de autorizare a fiecărei clădiri va fi verificat și actualizat bilanțul ADC locuire / ADC maximă ansamblu cu respectarea RLU aferent PUZ. Suprafața desfășurată totală destinată locuirii trebuie să fie cuprinsă între 30 și 70% din suprafața desfășurată totală a ansamblului mixt la finalizarea dezvoltării ansamblului.

 • 1.2 Beneficii publice ale planului:

 • - lărgirea străzii Comeliu Coposu între str. Stănescu Popa și str. Strungarilor, precum și a străzii Strungarilor în vederea decongestionării traficului;

 • - amenajarea fâșiei adiacentă pârâului Nadăș pe toată lungimea parcelelor, cu dotări edilitare corespunzătoare. Zona va fi organizată ca promenadă cu acces public nelimitat. Vor putea fi organizate trasee pietonale și velo, locuri de odihnă etc.;

 • - construirea unei grădinițe/creșă cu acces separat și curte pentru activități în aer liber;

 • - activarea unui areal subutilizat și deblocarea unei zone cu caracter de barieră urbană;

 • - condiții atractive pentru investiții/locuri de muncă, prin asigurarea profilului mixt (locuințe, birouri, comerț și servicii, dotări, cercetare etc.);

 • - înscrierea în modelul urban al traseelor scurte (evitarea multiplicării traficului generat de deplasări la și de la locul de muncă);

 • - asigurarea unei zone active și atractive pe tot parcursul zilei;

 • - dezvoltarea și extinderea rețelei de spații exterioare și verzi cu acces public din cartier (alei, pasaje, piațete, scuaruri, promenadă) pe baza unor proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane; asigurarea unor spatii exterioare pietonale de calitate prin asigurarea parcărilor la nivelurile subterane ale construcțiilor propuse; mobilarea, pe baza unui concept coerent pentru imaginea urbană, a spațiilor cu acces public;

 • - construirea de locuințe de calitate în cadrul unui ansamblu coerent, care va fi edificat pe baza unui proces integrat de restructurare.

  investitorul privat propune și este de acord, conform si


Pentru atingerea obiectivelor de mai sus, cerințelor stabilite prin Avizul de inițiere nr. 751/22.02.2018 și avizul arhitectului-șg nr. 158/2020, cu realizarea următoarelor:


Obiective de interes public necesare în zonă pentru folosul comunității loca

FAZA A

- etapa 1- vor fi realizate investițiile de pe parcela 1, precum și stradâ\i prin P.U.Z (parcela 5). Parcela 5 se va înscrie în CF cu titlul de „drum”, se va realiza la strat de uzură și echipa edilitar în baza unui proiect tehnic de specialitate anterior emiterii autorizației de construire pentru parcela 1, iar partea de trotuare se va realiza anterior recepției la terminarea lucrărilor pentru clădirile de pe parcela 1;

 • - etapa 2- vor fi realizate investițiile de pe parcelele 2 și 4. Suprafețele de teren necesare lărgirii străzii Comeliu Coposu și străzii Strungarilor vor fi dezmembrate din parcelele inițiale, înscrise în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pentru clădirile de pe parcelele 2 și 4. Drumurile vor fi realizate la strat de uzură, în baza unui proiect tehnic de specialitate, recepționate și transferate în domeniul public anterior recepției finale la terminarea lucrărilor pentru construcțiile de pe parcelele 2 și 4.

Etapele 1 și 2 pot fi realizate în orice ordine sau concomitent, din rațiuni tehnice sau financiare. FAZAB

 • - etapa 3 - vor fi realizate investițiile de pe parcela 3B.

 • - etapa 4 - vor fi realizate investițiile de pe parcela 3A.

Recepția clădirilor de pe parcelele 3A și 3B va fi ulterioară recepționării grădiniței/creșei prevăzută în corpul P+2E de pe parcela 3B.

Anterior recepției clădirilor de pe parcelele 3A și 3B (cu excepția clădirii P+2E de pe parcela 3B) se va realiza trecerea în domeniul public cu titlu gratuit a imobilului situat la parterul corpului de clădire P+2E, de pe parcela 3B, având destinația de grădiniță/ creșă.

La corpul de clădire P+2E, în care este prevăzută grădinița/ creșa, nu se admit la nivelurile superioare ale acestuia următoarele utilizări: alimentație publică, galerii comerciale, discoteci, cluburi, locuire și alte funcțiuni care ar putea împiedica funcționarea grădiniței/creșei; Planșa 2.1 Plan reglementări - zonificare se constituie în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 • 1.3 Ulterior aprobării P.U.Z., investitorii vor demara demersul cu privire la operațiunile cadastrale, notariale și autorizarea lucrărilor de construire.

 • 1.4 Condițiile menționate la articolul de mai sus vor fi respectate atât de actualii, cât și de viitorii proprietari ai parcelelor de pe zona studiată prin P.U.Z. de restructurare.

 • 1.5 Autoritatea publică are dreptul să monitorizeze și să controleze, pe perioada derulării contractului de restructurare, modul în care investitorii privați își execută obligațiile născute din contract cu privire la respectarea obligației de realizare a obiectivelor publice.

 • 1.6 Investitorii privați au obligația de realizare a obiectivelor publice prevăzute la art. 1.2 litera C, precum și de a le întreține până la predarea către autoritatea publică.

 • 1.7 în cazul obiectivelor de utilitate publică propuse a fi realizate pe terenurile proprietatea municipiului, autoritatea publica va emite toate acordurile, avizele și autorizațiile necesare, conform prevederilor legale, pentru autorizarea lucrărilor de construire.

DURATA DE DERULARE

 • 2.1 Prezentul CONTRACT DE RESTRUCTURARE intră în vigoare la data semnării și produce efecte în vigoare până la finalizarea ultimei etape dezvoltate pe parcelă, respectiv până la recepția tuturor lucrărilor prevăzute de PUZ de restructurare, în condițiile legii.

 • 2.2 Investitorii privați vor implementa investițiile propuse prin PUZ de restructurare cu respectarea reglementărilor urbanistice aprobate și în termenele agreate prin Planul de acțiune, anexă la prezentul contract.

 • 2.3 La încetarea contractului, bunurile realizate ce urmeaza a fi transferate autorității publice trebuie sa fie libere de sarcini, în stare bună de funcționare și exploatabile.

 • 2.4 Investitorul privat va asigura garanțiile de bună execuție pentru obiectivele de utilitate publică realizate.

 • 3. FINANȚAREA PROIECTULUI

 • 3.1 Realizarea obiectivelor propuse prin PUZ de restructurare se face pe baza investițiilor private.

 • 4. ALTE CLAUZE:

 • 1. Prezentul contract poate fi modificat doar în scris, cu acordul prealabil al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 2. Prezentul Contract nu afectează sau limitează, în vreun fel, dreptul proprietarilor (prezenți sau viitori) terenurilor ce fac obiectul reglementării prezentului Contract de a înstrăina sau greva în orice fel drepturile reale deținute de aceștia asupra acestor imobile. în situația în care dreptul de proprietate asupra unui imobil prevăzut în prezentul Contract (teren, construcție etc.) este înstrăinat unei terțe persoane, transmisiunea dreptului de proprietate atrage și implică transmisiunea, către noul proprietar, a tuturor obligațiilor, drepturilor și prevederilor prezentului Contract, referitoare la acesta. Urmare a transferului dreptului de proprietate, orice nou proprietar este responsabil de îndeplinirea tuturor prevederilor prezentului Contract referitoare la imobilul dobândit.

 • 3. Prezentul CONTRACT DE RESTRUCTURARE a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

încheiat în data de

intre S.C. Fimaro Invest S.A.

prin reprezentant Radu Horațiu Taica

 • S. C. Fimaro Development S.A.

prin reprezentant Radu Horațiu Taica

Florin Uta,

Carmen Uta,

Mona Dumitru

Cătălin Dumitru

Municipiul Cluj-Napoca și Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca prin reprezentant

Direcția Economică, director executiv Olimpia Moigrădan

Direcția Juridică, director executiv Alina Rus

Direcția Generală de Urbanism

Arhitect Șef, Daniel Pop             A

A LA

■-' \               i J \                    ■ ' ' . > V- ■ ' \ r*--- \  '•

/Ah. 5Ă 9 /2o£o

Partea III.

PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ

UTR M Fimaro


Zonă de activități urbane cu caracter mixt
|lSECTIUN^Al2eAErZ<aTERUUZQr!jEI

Zonă urbană pericentrală, cu profil funcțional și morfologic mixt, rezultat al restructurării unei platforme industriale.

Dat fiind caracterul detaliat al reglementărilor prezentului plan urbanistic zonal, odată cu aprobarea acestuia, se vor putea autoriza lucrări în zonă, cu respectarea reglementărilor sale și fără elaborarea în prealabil a unui PUD.

Principalele spații libere ale ansamblului (alei, scuaruri, malul pîrîului Nadăș) vor avea acces public nelimitat.

Se definesc parcelele UTR M_Fimaro_parcela 5, UTR M_Fimaro_parce!a 6, UTR M_Fimaro_parcela 7 rezervate căilor de acces după cum urmează:

parcela 5 - stradă de interes local propusă

parcela 6 - suprafață rezervată pentru lărgirea străzii Corneliu Coposu

parcela 7 - suprafață rezervată pentru lărgirea străzii Strungarilor


Se vor aplica în mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publică precum și celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în PUG - planșa 3.2. „Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință"

Zonele grevate de servituti prin intermediul PUG sînt marcate ca atare în planșele prezentului PUZ.


Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 a Regulamentului local de urbanism a municipiului Cluj-Napoca și a reglementărilor de mai jos.

Restructurarea acestor unități industriale are ca scop transformarea lor în teritorii urbane cu caracter mixt, relevând o structură funcțională complexă și echilibrată, o structură spațială bazată de preferință pe principiul cvartalului și spații publice - străzi, piețe, spații verzi etc - net determinate.

Procesul de reabilitare și modernizare a spațiului public se va desfășura numai          e

proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în caracterul acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale și a acestora, a modalităților de deplasare velo, reglementarea circulației autovehic organizarea mobilierului urban și a vegetației. Acestea vor fi avizate de CTATU.


Partea H.
UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ.

ARTICOLUL 3 Lista unităților teritoriale de referință

(1) Planul urbanistic zonal „Ansamblu Mixt - Restructurarea incintei Fimaro" stabilește următoarele unități teritoriale de referință, delimitate conform planșei nr. 4, „Reglementări urbanistice’1:

UTR IVI Fimaro


UTR Ve Fimaro


Zonă de activități urbane cu caracter mixt

Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de -culoar ecologic și spațiu public

liMHsggr


CUPRINS:

Partea I

Dispoziții generale

ARTICOLUL 1         Definiție și scop

ARTICOLUL 2        Domeniu de aplicare

Partea II

Unități teritoriale de referință

ARTICOLUL 3 Lista unităților teritoriale de referință

Partea IU

Prevederi la nivelul unităților teritoriale de referință

UTR M Fimaro

Zonă de activități urbane cu caracter mixt

UTR Ve Fimaro

Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic și spațiu public

«ÎS®


Partea L
DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul regulament loca! de urbanism aferent planului urbanistic zonal “Ansamblu mixt - Restructurarea incintei Fimaro" este adoptat de către Consilul Local Cluj-Napoca în temeiul art. 36 al (5) lit c din legea 215/2001 în conformitate și în aplicarea dispozițiilor legii 350/2001 și a Regulamentului general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525 / 1996.

ARTICOLUL 1        Definiție și scop

 • 1. Regulamentul local de urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul zonei de studiu, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă, strategică a zonei de studiu, în acord cu potențialul localității și în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod rațional, echilibrat și în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate.

 • 2. Prezentul Regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal ‘Ansamblu mixt -Restructurarea incintei Fimaro", înlocuiește, pentru perioada de valabilitate a documentației, prevederile Planului urbanistic general referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilor și plantațiilor, în interiorul zonei de studiu, în acord cu Legea 350/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3. Planul urbanistic zonal "Ansamblu mixt — Restructurarea incintei Fimaro" și prezentul Regulament local de urbanism sunt întocmite cu respectarea reglementării tehnice GM-010-2000 “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului urbanistic zonal”, aprobată prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000.

ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare

 • — La eliberarea certificatelor de urbanism în interiorul zonei de studiu, se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • — Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal “Ansamblu mixt — Restructurarea incintei Fimaro", conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului regulament.

 • — La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, pe lângă prevederile documentațiilor de urbanism și regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se lua măsurile pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor, pentru asigurarea respectării ^șjințfl de protecție a mediului.


Data: 2019

BORDEROU GENERAL PUZ:

"...... ’1. PIESE DESENATE

 • - Planșa 0.1: încadrarea în localitate a zonei

 • - Planșa 0.2: încadrarea în PUG a zonei

 • - Planșa 1.1: Situația existentă

 • - Planșa 2.1: Reglementări urbanistice - zonificare

 • - Planșa 2.2: Plan ilustrare urbanistică

 • - Planșa 2.3: Ilustrare urbanistică - secțiuni, perspective, scheme

 • - Planșa 2.4: Ilustrare urbanistică - perspective

 • - Planșa 3: Reglementări - echipare edilitară

 • - Planșa 4: Proprietatea asupra terenurilor

 • - Planșe auxiliare: analize urbanistice

 • 2. PIESE SCRISE

 • - Memoriu de prezentare

 • - Regulament local de urbanism aferent PUZ

PUZ ANSAMBLU MIXT

RESTRUCTURAREA INCINTEI FIMARO

STRADA CORNELIU COPOSU 167, 167A, CLUJ

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Certificat de urbanism: 2340/10.05.2017

Beneficiar:

S.C. FIMARO INVESTS.A.

Cluj-Napoca,str. Corneliu Coposu nr. 167

0264 406080, reprezentata de Țaica Radu Horațiu și

S.C. FIMARO DEVELOPMENT S.A.

Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167 reprezentata de Țaica Radu Horațiu

FLORIN UTĂ, CARMEN UȚĂ, MONA DUMITRU și CĂTĂUN DUMITRU

Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167A

Elaborator PUZ:

SC Planwerk Arhitectură și Urbanism SRL

(urbanism)

str. Georges Clemenceau 3, 400021 Cluj-Napoca 0264 439 488, office@planwerkcluj.org

arh. Adrian Borda arh. Tudor Pănescu arh. Lucian Șuvaina arh. Tiberiu Ciolacu arh. Alexandra Man

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din întregul ansamblu.

Utilitățile se vor introduce în totalitate în subteran.

[SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Se va aplica lista utilizărilor / activităților corespunzătoare fiecărei categorii de funcțiuni, conform Anexei 1 la Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG.

1. UTILIZĂRIADMISE

Parcelele UTR M_Fimaro_parcelele 5-7:

Se admit căi de acces carosabile, pietonale, ciclistice, plantații de aliniament, locuri de parcare, iluminat public, mobilier urban, elemente ale rețelei edilitare urbane.

UTR M_Fimaro_parceleIe 1- 4:

Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, terțiare, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism, alimentație publică etc.

Locuirea va ocupa, conform PUG, între 30 și 70% din suprafața desfășurată totală a ansamblului reglementat de PUZ; în cadrul UTR M Fimaro proporția suprafețelor de

locuințe pe oricare parcelă poate fi neuniformă în cadrul ansamblului. Pe oricare parcelă propusă se pot realiza, la limită, clădiri exclusiv de locuințe sau exclusiv cu funcțiuni terțiare sau cu alte funcțiuni permise de regulament. La faza de autorizare a fiecărei clădiri se va verifica și actualiza bilanțul ADC locuire / ADC maximă ansamblu cu respectarea RLU aferent PUZ. Suprafața desfășurată totală destinată locuirii trebuie să fie cuprinsă între 30 și 70% din suprafața desfășurată totală a ansamblului mixt la finalizarea dezvoltării ansablului.

Parterele spre strada Corneliu Coposu vor avea funcțiuni de interes pentru public.

Spații verzi:

Grădini;

Scuaruri;

Fîșii plantate;

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

UTR M_Fimaro_parceleIe 1-4:

Se admit utilizări monofuncționale pentru funcțiuni ample publice sau de interes public major - complex expozițional, centru de congrese și conferințe, campus universitar / de cercetare, sală polivalentă, centru medical de mari dimensiuni, parc sportiv sau tematic etc.

Activitățile / serviciile de tip industrial sau cvasiindustrial care funcționeză în prezent pe terenul reglementat vor putea să-și desfășoare activitatea până la finalizarea celorlalte investiții din teritoriul reglementat. Vor fi admise în construcțiile care adăpostesc funcțiuni de acest tip lucrări care nu conduc la amplificarea volumului construcțiilor cum ar fi: lucrări de întreținere curentă, lucrări de consolidare, reparații, modificări interioare, recompartimentări, modificări ale fațadelor (accese, ferestre).

După finalizarea celorlalte investiții din teritoriul reglementat sunt admise în clădirile existente activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial nepoluante, fără risc tehnologic și care nu incomodează prin traficul generat cu condiția ca aceste clădiri să fie reabilitatei


Se admite conversia și restructurarea clădirilor industriale sau de alt fel tipurile de activități admise, cu condiția integrării acestora în noua structură urban^

Garaje publice sau private sub și supraterane în clădiri dedicate cu urmă' (a) să nu ocupe frontul spre spațiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei, fn unui tract dedicat altor funcțiuni);

(b) accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulație redusă / secundare și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

Publicitate comercială cu condiția respectării Regulamentului privind organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL 133/2018.

UTR M_Fimaro_parcelele 5-7: orice alte utilizări decît cele admise la punctele 1, și 2.

UTR M_Fimaro_parcelele 1-4:

Activități / servicii poluante de orice natură de tip industrial sau cvasiindustrial , cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

Depozitare en gros.

Depozitare de materiale refolosibile.

Comerț en gros.

Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.

Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre,

Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor, în alte condiții decât, cele prevăzute la punctul 2.

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-ediiitare dispuse pe spațiul public.

Locuire de tip individual.

Construcții provizorii de orice natură.

Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațada dinspre spațiul public a imobilelor.

UTR M_Fimaro_parcela 3B:

La corpul P+2 în care este prevăzută grădinița, nu se admit la nivelurile superioare ale acestuia următoarele utilizări: alimentație publică, galerii comerciale, discoteci și cluburi și alte funcțiuni care ar putea împiedica funcționarea grădiniței de la parter.

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.Față de strada Corneliu Coposu: amplasare Ia (noul) aliniament;

Față de strada Strungarilor: minim 3 m;

Față de strada interioară propusă: minim 3 m pentru clădirile cu locuințe la parter, cu excepția parcelei 4, pe care clădirile se vor retrage cu minim 10m față de aliniamentul sudic și minim 6m față de aliniamentul vestic;

Față de pîrîul Nadăș, care constituie aliniament1: parcelele 3A și 3B -.minim 13 m; parcela 1 -clădirile dinspre Nadăș se vor amplasa în aliniere cu retragerile de pe parcelele 3A și 3B, conform planșei 2.1. Reglementări urbanistice

Ordin MLPAT 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism" indicativ GM - 007 - 2000, Art. 23 - Amplasarea față de aliniament, alineat (4): în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și cel public.

6- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚA DE LIMITELE LATERALE ȘF POSTERIOARE ALE PARCELELOR -         i:       ’                             ,

Retrageri față de limitele laterale:

■Parcela 1 : amplasarea clădirilor supraterane față de limita vestică va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 9m.

Parcela 2 : amplasarea clădirilor supraterane față de limita sudică va fi de minim 4,5 m.

Parcela 3A: amplasarea clădirilor supraterane față de limitele de nord și est va fi de minim 4,5 m.

Parcela 3B: amplasarea clădirilor supraterane față de limitele de nord și vest va fi de minim 4,5m.

Parcela 4: în cazul în care va exista o deschidere în frontul de la strada Coposu între clădirile de pe parcela 4 și cele de pe parcela 2, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerea față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m.

Parcelele nu au limite posterioare, fiind cuprinse între aliniamente aferente străzilor(Corneliu Coposu, Strungarilor, strada de interes local și pîrîul Nadăș).

7.AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚADE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

In cazul curților interioare închise pe trei sau patru laturi, între fațadele interioare paralele se va asigura o distanță minimă egală cu înălțimea acestora, dar nu mai puțin de 6 m (sunt admise configurații în retrageri transversale succesive, cu condiția îndeplinirii la orice nivel a relației menționate).

8~CIRCULAȚHȘEACCESE _

Organizarea acceselor carosabile se va face din străzile Corneliu Coposu și Strungarilor, respectiv prin intermediul străzii de interes local, propusă prin prezentul PUZ.

Pentru spațiile pietonale propuse, se asigură, după caz, accesul vehiculelor de intervenție.

 • 9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 aferentă PUG. Atunci când se prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte.

Staționarea autovehiculelor se va realiza în proporție minimă de 75% în spații specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul clădirilor.

Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare în vigoare, respectiv vor păstra o distanță minimă de 5 m față de ferestrele camerelor de locuit.

Alternativ, se poate asigura staționarea autovehiculelor în clădiri dedicate, situate la o distanță de maximum 150 m de imobil, dacă pentru locurile necesare există un drept real de folosință.

■f 0.JNĂLȚIM EA MAXIMĂ AP MISĂA CLĂDIRI LOR
 • • pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 24 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 28 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) + P+5+1R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m

 • • pentru clădiri de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 28 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 28 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) + P+5+1R, (1-3S)+P+6

 • • pentru clădiri care constituie accente verticale în cadrul ansamblului se admite o înălțime maximă ce nu va depăși 48 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S) + P+11 (a se vedea planșa 2.1 - Plan reglementări - zonificare)

Prin excepție, nivelurile tehnice pot depăși înălțimea maximă admisă (totală) cu maximum 3 m.

Nivelul tehnic va putea adăposti exclusiv: centrale termice, case de scări și lifturi, instalații de ventilare și climatizare, panouri solare, antene, alte instalații și elemente tehnice necesare funcționării clădirii....... ................... ................

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei așa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

Clădiri noi                                      <

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Volumetria se va conforma tipologiilor specifice construcției urbane cu cvartale. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, începând de la înălțimea de 4,00 m de la cota trotuarului, cu condiția ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornișă și să ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii.

Acoperirea clădirilor va fi plată, (acoperișuri terasă sau cu pante mai mici de 10%).

Raportul plin-gol, ca și materialele de finisaj admise vor fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional, de o manieră limitativă pentru a determina un imagine urbană unitară.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcției.

Clădiri industriale supuse conversiei funcționale

Se vor conserva expresia arhitecturală, modenatura și materialele de finisaj aie fațadelor clădirilor cu valoare de patrimoniu industrial. Reabilitarea termică nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei reglementări, în unele cazuri aceasta putând implica tehnologii și materiale speciale.

Se vor evidenția / diferenția în structura spațială și expresia arhitecturală propusă elementele existente conservate și cele noi.

Firmele comerciale / necomerciale și vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la Regulamentul local de urbanism al municipiului Cluj-Napoca și în Regulamentul privind organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca aprobat prin HCL 133 / 2018.

kh a! I j ?! M 1 h                                   a AVI    a] =ki q i ■ I fa]

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice.


Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele excepția Pîrîului Nadăș, care poate prelua parțial apele meteorice din spațiile pu^f^ adiacente.

Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în clădiri.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, <£A

Fiecare parcelă va dispune de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în clătii colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public.

13. SPAȚII LIBEREȘÎ SPAȚII PLANTATE

UTR M_Fimaro_parcelele 5-7: se vor planta arbori de aliniament

UTR M_Fimaro_parcelele 1- 4:

Pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi vor ocupa: minim 30% din suprafața totală, vor fi organizate pe sol natural și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere.

Spre stradă / spațiul public, în zonele de retragere față de aliniamente (grădina de fațadă), minim 60% din suprafețe vor fi organizate ca spații verzi, cu excepția situațiilor în care la parter sînt amplasate funcțiuni cu acces public direct.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor.

Se recomandă ca, în interiorul cvartalelor, mai ales în cazul în care locuirea e prezentă, spațiul neconstruit să fie utilizat pe principiul contractului de curte comună (spațiul neconstruit să fie folosit în comun, mai ales în scop rezidențial).

14. ÎMPREJMUIRI

Ca regulă generală, având în vedere structura spațială reglementată, spre spațiul public nu se vor realiza împrejmuiri.

în cazuri particulare, când se impune realizarea de împrejmuiri spre spațiul public, acestea vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pernițe vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea' vegetației. înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

în cazul în care împrejmuirile sunt necesare (se separă funcțiuni ce necesită delimitarea propriului teren), împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public. Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

UTR M_Fimaro_parcelele 1- 4:

POT maxim = 60%

Pentru nivelele cu destinație de locuire A.C. maximă = 40% x St (suprafața terenului) pentru parcelele comune și respectiv A.C. maximă = 50% x St pentru parcelele de colț.

UTR M_Fimaro_parceIele 5-7:

POT maxim = 0%
•fS.COEFICIENTMAXlMDE UTILIZA REATERENULUIȚCU'

UTR M_Fimaro_parcele!e 1- 4:

CUT maxim = 2,8

UTR M_Fimaro_parcelele 5-7:

CUT maxim = 0

UTR Ve Fîmaro


Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic și spațiu public .........................

Zona este reglementată conform PUG Cluj-Napoca. Modificările sînt marcate în text.

Dat fiind caracterul detaliat al reglementărilor prezentului plan urbanistic zonal, odată cu aprobarea acestuia, se vor putea autoriza lucrări în zonă, cu respectarea’ reglementărilor sale și fără elaborarea în prealabil a unui PUD.

SECȚIUNEA t, CARACTERULZONEI

Zona cuprinde porțiuni ale culoarului pârâului Nadăs, ce includ albiile minore, amenajările hidrologice, cele de maluri, fâșii sau spații verzi, circulații pietonale și velo, mobilier urban etc.

Culoarele aferente cursurilor de apă oferă oportunitatea dezvoltării unei rețele de spații verzi ce pot include trasee pietonale și deci crearea unor legături avantajoase în structura urbană.

IjLCONDI

Este interzisă schimbarea destinației acestei categorii de spații. Această reglementare are caracter definitiv și nu poate fi schimbată prin PUZ.

(•■•)

Autorizarea lucrărilor de reabilitare se va face pe baza prezentului Regulament, de ia care nu sunt acceptate derogări.

Intervențiile vor urmări, pe lângă aspectele tehnice, asigurarea coerenței imaginii urbane, reabilitarea amenajărilor, a plantațiilor, ameliorarea peisajului și a mediului.


yCERESEEMB^ARBmiTRIt^F^IUEBUBOC^gfcSTO^E^agg

Amenajarea și utilizarea spațiului public se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Anexa 4 a Regulamentului local de urbanism al municipiului Cluj-Napoca și a reglementărilor de mai jos.

Majoritatea spațiilor din această categorie sunt parte a sistemului de spații publice. Organizarea, reabilitarea sau modernizarea acestora va fi abordată de o manieră integrată și se va desfășura numai pe bază de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea funcționalității și imaginii urbane, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale / velo și a infrastructurii specifice, reglementarea circulației autovehiculelor și a parcării, organizarea mobilierului urban și a vegetației.

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor


publice ale orașului.


SECȚIUNEA 2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Se va aplica lista utilizărilor / activităților corespunzătoare fiecărei conform Anexei 1 la prezentul Regulament.

înnaooefiEratfflasffiffir;);.;


 • 1. UTILIZĂRI ADMISE

plantații înalte, medii și joase

sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo

mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activități în aer liber compatibile

edicule, componente ale amenajării peisagere

lucrări și amenajări hidrotehnice

curți/ incinte aferente funcțiunilor de învățământ preșcolar

poduri, pasarele, podețe, tuneluri, ziduri de sprijin

 • 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

 • 3. UTILIZĂRI INTERZISE .     : ■

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 și punctul 2.

[SECȚIUNEA 3. CONDIȚIIDE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURAREA CLĂDIRILOR ' pt^RACTERI^ieiLEPARCESoRtSUPRAFEȚE^ORMErDIMENSIUN^^^^^^^

Conform planșelor aferente prezentului PUZ.

5, AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚADE ALINIAMENT

T-AMPLASAREACLADIRILOR UNELEFAȚADEALTELEPE ACEEAȘIPARCELA     ^

Nu e cazul.

Zona va avea caracter exclusiv pietonal și velo.

Este permis accesul ocazional al vehiculelor pentru întreținere / curățenie / intervenție

Pentru aleile pietonale și velo din interiorul spațiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice - agregate compactate, pavaje din piatră naturală, dalaje prefabricate etc. Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminți asfaltice, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate.

g, STAȚIONA REAAUTOVEHICULELOR    i

Este interzisă parcarea automobilelor în zonă.

10, ÎNĂLȚIMEA MAXIMA AP MISĂ A CLĂDIRILOR

Nu e cazul.

Nu e cazul

Zona e echipată edilitar complet.

Se va da o atenție deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.

Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din rețeaua publică.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Zona va fi organizată ca promenadă cu acces public nelimitat cuprinzând arbori. Se vor putea organiza trasee pietonale și velo, locuri de odihnă etc.

Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcțiilor.

14.

împrejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietăți private vor avea o înălțime maximă de 2,20 m.

SECȚIUNEA 4. POSIBILITATE MAXIME DE OCUPARE Șt UTILIZA REA TERENULUf     . ■ ■
POI maxim = 1%
CUT maxim = 0,01

Anexa nr. 1

Clasificarea utilizărilor admise după categorii de funcțiuni

Cf. PUG și RLU Cluj-Napoca

Funcțiuni administrative

Sediul Prefecturii Județului Cluj

Sediul Consiliului Județean Cluj

Sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și filiale ale acesteia (primării de cartier, servicii și departamente subordonate PMCjN)

Sediu de instituție publică / de interes public: serviciu descentralizat al ministerelor / altor organe ale administrației publice centrale, tribunal, partid politic, sindicat, cult, fundație, organizație neguvernamentală, asociație, agenție etc

Funcțiuni de administrarea afacerifor

Sedii de societăți comerciale, regii autonome Clădiri de birouri

Funcțiunffinanciar-barrcare

Sediul filialei Băncii Naționale a României

Sediu bancar, filială bancară

Sediu de societate de asigurări (de bunuri, de persoane) Sediu de bursă de valori și mărfuri, de firma de brokeraj Sediu de fond de investiții

Funcțiuni terțiare --

Comerț en detail: comerț alimentar având suprafața construită desfășurată sub 500 mp, comerț neaiimentar având suprafața construită desfășurată sub 500 mp, magazin general având suprafața construită desfășurată sub 1500 mp, închiriere CD/DVD, aparatură, scule, unelte, ținute speciale etc

Alimentație publică: restaurant, bistro, cofetărie, cafenea, bar, club, cantină etc

Servicii cu acces public: tipărire și multiplicare, servicii de educație și formare profesională, centru after-school, servicii poștale și de curierat (relații cu publicul), furnizare utilități (relații cu publicul), servicii CATV (relații cu publicul), agenție de turism, agenție imobiliară, agenție de publicitate, agenție matrimonială, servicii IT, salon de estetică și întreținere corporală (fitness, masaj, cosmetică, frizerie, coafor, baie publică, saună etc), studio de body-piercing / tatuaje, curățătorie de haine, studiou foto / video, filială de bibliotecă / mediatecă, servicii funerare* etc


Servicii profesionale: cabinet de medicină generală (medic de familie) cabinet de medicină de specialitate, cabinet stomatologic, laborator de analize medicale, laborator individual de tehnică dentară, cabinet de medicină veterinară, birou de avocatură, birou notarial, birou de traducere, servicii de consultanță juridică sau economică, birou de contabilitate, atelier / birou de* expertizare / design, birou de topografie / cadastru / cartografie, atelier de artă etc^r O Servicii manufacturiere: reparații obiecte de uz casnic, depanare electrocas*hfc asistență IT, manufactură fină, reparații încălțăminte, croitorie, marochinări/ fa tablouri, oglinzi, tâmplărie sau alte activități manufacturiere etc                  !


Funcțiuni comerciale en detail șî servicii de mari dimensiuni

Comerț en detail și servicii desfășurate în unități independente cu suprafața construită desfășurată mai mare de 500 mp: comerț cu mărfuri de folosință generală și servicii domestice, comerț specializat pe profite și serviciile aferente, comerț și servicii integrate (showroom, service) - pentru automobile, mobilă, echipamente etc_

Comerț și servicii organizate în sistem “mall"

Funcțiuni de servicii industriale și servicii tehnice

Comerț en-gros, comerț cu materiale de construcții

Mică producție

Depozitare, logistică, distribuție și desfacere

Parc de activități

Service auto, spălătorie auto, stație de carburanți și servicii

Funcțiuni de cult ■ •

Lăcaș de cult Mănăstire, schit

Funcțiuni de cultură rs

Filarmonică, sală de concerte, teatru dramatic, de comedie, de revistă, operă, operetă, de păpuși, muzeu, galerie de artă, ateliere de artă, bibliotecă, mediatecă, casă de cultură, centru sau complex cultural, centru de congrese, centru de conferințe, cinematograf, multiplex, sală polivalentă, sală de spectacole, expoziție, circ, clubul copiilor, club, discotecă

Funcțiuni de învățămint și cercetare i

Grădiniță, școală primară, școală gimnazială, liceu, școală postliceală, școală de arte și meserii Învățămînt superior

Centru educațional

Centru/ pol / parc de cercetare, de inovare, tehnologic, de industrii creative etc

Spații de cazare pentru elevi sau studenți

Funcțiuni de sănătate șt asistența socială

Spital general (județean, municipal), clinică de specialitate, clinică universitară, maternitate, sanatoriu, preventoriu, policlinică, alte unități de sănătate (centre de recoltare sânge, stații de salvare etc)

Creșă, leagăn de copii, orfelinat, centru de zi, azil de bătrâni, centru de asistență socială

Funcțiuni sportive :

Stadion, piscină, sală de sport specializată sau polivalentă, bowling, popicărie, patinoar, velodrom Parc sportiv, teren de sport în aer liber, teren de golf, minigolf, ștrand, hipodrom, bază hipică, de canotaj, de agrement nautic

Funcțiuni de turism

Hotel * - *****, hotel de apartamente * - *****, motel * - ***, vilă turistică* - ***** pensiune turistică categoria urbană * - ***** hostel, youth hostel* - ***

Funcțiuni industriale

Producție industrială - hală de producție, atelier, laborator etc .

Activități complementare: administrative, de depozitare, de distribuție și desfacere, de cercetare / proiectare, sociale (vestiar, cantină, club etc - exclusiv locuințe)

Sediu / punct de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii cu profil de tip industrial sau cvasiindustrial și activități conexe - administrative, de depozitare, comerciale etc

Infrastructură și spații destinate IMMuri-lor cu activitate de tip industrial / cvasiindustrial

Parc de activități

Centru de cercetare și formare profesională

Incubator de afaceri

Bază logistică, autobază, garaj și atelier de întreținere tehnică a mijloacelor de transport rutier, terminal de mărfuri

Instalație de transfer intermodal de mărfuri

Centru de colectare și depozitare fier vechi

Centru de colectare, depozitare și valorificare deșeuri și materiale reciclabile

Autoservice, spălătorie auto

Stație de combustibili cu servicii aferente

| Funcțiuni aferente infrastructurii cfe transport

Aeroport

Gară de persoane

Autogară

Stație de transfer intermodal

Stație a trenului metropolitan

Parcaj public multietajat subteran și/sau suprateran

Parcaj public de tip park&ride

Depou pentru vehicule de transport

| Funcțiuni de gospodărire comunală

Serviciu public de gospodărire comunală și activități conexe: administrative, tehnice, de reparații și întreținere, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc - exclusiv locuințe) pepiniere, sere Piață agro-alimentară, piață de vechituri, obor

Cimitir, capelă, crematoriu uman, sediu administrativ și anexe ale cimitirului

Rampă de depozitare a deșeurilor urbane

Centru de colectare / prelucrare deșeuri

Depou pentru vehiculele tranportului public

Depou pentru vehiculele serviciilor de salubritate

Adăpost pentru animale de casă

Cimitir și crematoriu pentru animale de casă

Funcțiuni aferente echipării tehnico-edilitare

Construcții și instalații aferente echipării tehnico-edilitare

Activități complementare: administrative, de depozitare, sociale (vestiare, cantine, cluburi etc -exclusiv locuințe)

Unități cu destinație specială i


Unitate militară

Unitate de poliție

Unitate de jandarmerie

Unitate de protecție civilă

Unitate de pompieri

Unitate ale serviciilor de informații

iFuncțiiint agrîcofe

Exploatarea terenurilor în scopul producției agricole: cultivarea produselor agricole, a pomilor fructiferi, a viței de vie, a plantelor tehnice / industriale, farmaceutice

Sere, solarii, răsadnițe

Pășuni, fânețe ..........   .    ...................._ .    .

Pepinieră pomicolă, pepinieră viticolă

Plantație de hamei și duzi

Fermă pentru creșterea animalelor, pășunat

Depozitare a produselor agricole

Stațiune de cercetare agricolă

Lucrări și amenajări de îmbunătățiri funciare

Drumuri de exploatare agricolă

Sortare, prelucrare și depozitare a produselor agricole

Anexe destinate personalului (exclusiv locuințe)

PUZ

ANSAMBLU MIXT

RESTRUCTURAREA INCINTEI FIMARO


i=


PUZ ANSAMBLU MIXT

RESTRUCTURAREA INCINTEI FIMARO

STRADA CORNELIU COPOSU 167, 167A, CLUJ

MEMORIU DE PREZENTARE

Certificat de urbanism: 2340/10.05.2017

Beneficiar:

S.C. FIMARO INVEST S.A.

Cluj-Napoca, str. str. Corneliu Coposu nr. 167 0264 406080, reprezentata de Țaica Radu Horațiu

S.C. FIMARO DEVELOPMENT S.A.

Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167 reprezentata de Țaica Radu Horațiu

FLORIN UTĂ, CARMEN UȚĂ, MONA DUMITRU și CĂTĂLIN DUMITRU Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167A

Elaborator PUZ:

SC Planwerk Arhitectură și Urbanism SRL

(urbanism)

str. Georges Clemenceau 3, 400021 Cluj-Napoca

0264 439 488, office@planwerkcluj.org

arh. Adrian Borda

arh. Tudor Pănescu

arh. Lucian Șuvaina

arh. Tiberiu Ciolacu

arh. Alexandra Man

Data: 2019

BORDEROU GENERAL PUZ:

 • 1. PIESE DESENATE

 • - Planșa 0.1: încadrarea în localitate a zonei

 • - Planșa 0.2: încadrarea în PUG a zonei

 • - Planșa 1.1: Situația existentă

 • - Planșa 2.1: Reglementări urbanistice - zonificare

 • - Planșa 2.2: Plan ilustrare urbanistică

 • - Planșa 2.3: Ilustrare urbanistică - secțiuni, perspective, scheme

 • - Planșa 2.4: Ilustrare urbanistică - perspective

 • - Planșa 3: Reglementări - echipare edilitară

 • - Planșa 4: Proprietatea asupra terenurilor

 • - Planșe auxiliare: analize urbanistice

 • 2. PIESE SCRISE


 • - Memoriu de prezentare

 • - Regulament local de urbanism aferent

MEMORIU DE PREZENTARE

PUZ ANSAMBLU MIXT- RESTRUCTURAREA INCINTEI FIMARO

- CUPRINSUL MEMORIULUI DE PREZENTARE: -  - - • ■

 • 1. Introducere

  • 1.1 Date de recunoaștere a documentației

  • 1.2 Situația juridică a spațiilor

  • 1.3 Obiectul lucrării

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1 Evoluția zonei.

  • 2.2 Caracteristici ale zonei. încadrare în localitate

  • 2.3 Elemente ale cadrului natura

  • 2.4 Circulația

  • 2.5 Ocuparea terenurilor

  • 2.6 Echipare edilitară

  • 2.7 Probleme de mediu

  • 2.8 Opțiuni ale populației

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

  • 3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare

  • 3.2 Prevederi ale PUG

  • 3.3 Descrierea noii structuri urbane. Concept urbanistic

  • 3.4 Valorificarea cadrului natural

  • 3.5 Modernizarea circulației

  • 3.6 Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

  • 3.7 Dezvoltarea echipării edilitare

  • 3.8 Protecția mediului

  • 3.9 Obiective de utilitate publică

 • 4. Concluzii, măsuri în continuare

 • 1. Introducere

  • 1.1 . Date de recunoaștere a documentației

   Beneficiar:

   S.C. FIMARO INVESTS.A.

   Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167

   0264 406080, reprezentata de Țaica Radu Horațiu și

   S.C. FIMARO DEVELOPMENT S.A.

   Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167 reprezentata de Țaica Radu Horațiu

   FLORIN UȚĂ, CARMEN UȚĂ, MONA DUMITRU și CĂTĂLIN DUMITRU

   Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167A

   Proiectant:

   SC plănwerk arhitectură și urbanism SRL, Cluj, str. Georges Clemenceau 3, tel. 0264 439 488

Amplasament: Cluj-Napoca, intravilan, strada Corneliu Coposu, nr. 167

Suprafață teren: 31.011 mp

UTR: RiM, Ve-parțial

 • 1.2 Situația juridică a spațiilor:

Amplasamentul este compus din următoarele imobile:

Nr.crt=Ț - Adresă 4 Nr. cadastral/Top. Suprafață (mp) > / a .. Proprietar 7 -0

1

Cluj-Napoca,str. Corneliu Coposu nr. 167

261163

19 988

SC FIMARO DEVELOPMENT SA

Construcții existente:

C2 - A5 - hală montaj general

C4-A7 - grup de întreținere

C5 - A9 - stație de pompe

POT existent = 38,41 % CUT existent = 0,38

2

Cluj-Napoca,str. CorneliuCoposu nr. 167

261992

9215

SC FIMARO INVEST SA

Construcții existente: 261992-C1 - pavilion administrativ

POT existent = 5,45 % CUT existent = 0,33

3

Cluj-Napoca,str. CorneliuCoposu nr. 167A

CAD : 8147/2

1 808

FLORIN UȚĂ, CARMEN UȚĂ, MONA DUMITRU și CĂTĂLIN

DUMITRU

Construcții existente: C1-construcție S+P+1E C2 - Magazie

POT existent = 28,48 % CUT existent = 0,77

 • 1.3 Obiectul lucrării

Solicitări ale temei program:

Tema prevede restructurarea incintei Fimaro, realizarea unui ansamblu mixt prin schimbarea de destinație în urma parcurgerii unei proceduri de restructurare pe bază de contract între Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și proprietari.

c-ișj _....—            ................ .         ——......    .... . ....        _ . . . —         __ .            ... _ ......

Planul prevede realizarea unui nou ansamblu cu caracter funcțional mixt de tip subcentral: locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, terțiare, dotări de interes public pentru comerț-servicii

Se propune schimbarea structurii funcționale și spațiale a zonei care va include: locuințe colective

funcțiuni terțiare: spații pentru servicii, comerț, alimentație publică ■

dotări - grădiniță

I

?                   - accese carosabile, parcări subterane și supraterane

spații verzi cu acces public, spații pietonale cu acces public, spații verzi semi-private (incinte), grădini private peste garajele subterane, amenajarea unei promenade pietonale adiacentă pârâului Nadăș

locuri de joacă, amenajări pentru recreere și sport

Realizarea de rețele edilitare, branșamente;

Operațiuni cadastrale

Configurația spațială rațională și schema de organizare flexibilă a viitoarelor funcțiuni sunt menite să asigure succesul dezvoltării în contextul dinamic dat de evoluția arealului industrial situat la nord de calea ferată și pe fundalul unei evoluții greu predictibile a piețelor de investiții.

Reutilizarea, în mod eficient și după un concept integrat, a suprafețelor industriale parțial dezafectate se înscrie în strategia de ansamblu a municipiului și urmărește principiile internaționale ale dezvoltării urbane durabile.

Planul urbanistic zonal este o etapă a procedurii de restructurare, urmând să reglementeze aspectele urbanistice ale operațiunii de restructurare a zonei, cf. PUG.

UTR propuse. Indici urbaistici

Terenurile studiate sunt încadrate conform PUG în UTR RiM și UTR Ve. Prin PUZ de restructurare se instituie următoarea împărțire pe UTR:

UTR M-Fimaro (echivalent RiM / PUG) - (pe parcelele Cad 8147/1, Cad 8147/3, Cad 8147/2)

POT max. 60% / conform PUG; CUT max. = 2,8 / conform PUG

UTR Ve Fimaro(echivalent Ve/PUG)- pe zona adiacentă pârâului Nadăș

POT max. 1% / conform PUG; CUT max. = 0,01 / conform PUG


Pe latura nordică, adiacent străzii Comeliu Coposu s-a instituit prin PUG o servitate u'filk publică, cu suprafața de 511,31 mp (pe parcela cu nr. Cad 8147/1), de 207,11mp (pe paj6e Cad 8147/2) și de 33,58mp. pe parcela cu nr. 261163, marcate pe planul de situația

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1 Evoluția zonei

Fabrica Fimaro a fost fondată în 1924, ca atelier mecanic și turnătorie de fontă, devenind după al Doilea Război Mondial, un producător de utilaje și echipamente pentru cantine, precum și de utilaje pentru procesare a produselor alimentare.După anul 1960 Fimaro a dezvoltat mașini și linii pentru industria textilă și a pielăriei. Din 1998 FIMARO a început să ofere diverse servicii de fabricație pentru industria auto, industria lemnului, industria metalurgică, amenajare spații verzi, instalații de condiționat și purificat aer, instalații de ventilare. Activitatea industrială inițială a încetat sau s-a restrâns considerabil. In prezent o parte din spații sunt închiriate micilor întreprinderi pentru activități de producție și servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, depozitare etc

 • 2.2 Caracteristici semnificative ale zonei, încadrarea în localitate

Terenul studiat este delimitat de strada Corneliu Coposu la nord .Nadăș la sud, str. Strungarilor la est și parcele adiacente străzii Lombului la vest și face parte din zona industrială de la nord de calea ferată, între cartierele Dâmbul Rotund, Baciu și Gruia. în imediata apropiere se află parcul industrial Tetarom, Muzeul satului și Pădurea Hoia.

Strada Corneliu Coposu are un caracter rezidențial de tip periferic, dezvoltată pe un parcelar cu clădiri de factură modestă. Odată cu dezvoltarea orașului și a traficului urban a devenit un culoar important de circulație, dar și de interes, fiind principala arteră de legătură a orașului spre Zalău și spre viitorul nod de autostradă de la Nădășelu. Zona adiacentă străzii Coposu este destinată restructurării, cu un caracter mixt de tip subcentral, direcție de dezvoltare deja confirmată de investițiile în curs de derulare.

 • 2.3 Elemente ale cadrului natural

Principalul element cu caracter natural este Nadășul. Strategia pe termen mediu și lung a municipiului prevede integrarea pârâului în oraș sub forma unui culoar ecologic care susține o axă de mobilitate lentă (pietonală și velo), ca alternativă la principalele căi de comunicație pe direcția est-vest.

Culoarul Nadășului are un mare potențial de dezvoltare a rețelei de legături pietonale, care va contribui la creșterea atractivității arealului.

 • 2.4 Circulația

Zona este în prezent suprasolicitată din punct de vedere al traficului auto datorită trecerii la nivel cu calea ferată (Tăietura Turcului), lipsa unei variante de ocolire a comunei Baciu, prezența traficului greu generat de activitățile de producție din zonă și a traficului greu de tranzit, preluat în prezent de str. Corneliu Coposu, în lipsa unei legături principale în lungul căii ferate, în prelungirea străzii Tudor Vladimirescu.

De asemenea traficul pietonal și al bicicliștilor se desfășoară în condiții improprii, mai ales pe relația Tăietura Turcului -Corneliu Coposu-Baciu.

Pe termen mediu se poate valorifica potențialul oferit de prezența căii ferate, care prin strategiile de mobilitate la nivel regional ar putea acomoda un tren de tip (S-Bahn). Acesta ar putea avea mai multe stații / noduri intermodale pe teritoriul Municipiului (Baciu, Tetarom, Gara, Clujana, IRA, Aeroport) și ar putea constitui un mijloc important de transport public de capacitate pe direcția est -vest.

 • 2.5 Ocuparea terenurilor (a se vedea planșa 1.1 - Plan situația existentă)

Configurația spațială și morfologică ansamblului este tipică unităților industriale. Construcțiile sunt amplasate izolat pe parcele :

parcela 1: POT-38,41%

parcela 2: POT - 5,45% parcela 3: POT - 28,48%

în prezent, în clădirile existente se desfășoară activități administrative - birouri și activități de mică producție și depozitare în fosta hală de montaj.

 • 2.6 Echipare edilitară (conform avizelor de amplasament)

Zona dispune de toate utilitățile necesare. Rețelele publice de apă, canalizare, energie electrică, comunicații, gaz metan au capacități disponibile pentru racordare.

 • 2.6.1. Alimentarea cu apă

Zona e acoperită de rețeaua publică de apă. Pentru dezvoltarea terenului nu sunt necesare devieri de conducte. Branșarea unor noi consumatori este admisă.

Pe.Șțrada Comeliu Coppsu exista in prezent_o conducta publica de apa. Din aceasta conducta urmeaza a se realiza o extindere pentru alimentarea cu apa noiilor consumatori instalati. De asemenea pe strada Strungarilor exista rețea publica de alimentare cu apa. Rețelele existente pe aceste străzi sunt prevazuti hidrant! subterani de incendiu.

 • 2.6.2. Canalizare

Zona e acoperită de rețeaua publică de canalizare. Pentru dezvoltarea teritoriului propus spre reglementare nu sunt necesare devieri de conducte. Racordarea unor noi consumatori este admisă.

Pe strada Comeliu Coposu si Strungarilor exista in prezent rețea publica de canalizare menajera. Diametrul conductei de canalizare publica este suficient pentru deversarea tuturor apelor uzate menajere provenite de pe amplasament, astfel apele uzate menajere provenite de la consumatorii se vor deversa la canalizarea publica existenta pe aceste străzi prin extinderea rețelelor publice.

Apele pluviale de pe amplasament se vor deversa in pârâul Nadas, parau care delimitează amplasamentul la partea sudica,

 • 2.6.3. Alimentare cu energie electrică

Zona e acoperită de rețeaua publică de alimentare cu energie electrică. Pentru dezvoltarea teritoriului propus spre reglementare nu sunt necesare devieri de rețele. Racordarea unor noi consumatori este admisă.

In prezent pe amplasament exista un post de transformare care va fi relocat in funcție de sistematizarea verticala. Noii consumator vor fi alimentati cu energie electrica din acest post trafo

 • 2.6.4. Telecomunicații

Zona e acoperită de rețelele de comunicații -telefonie, TV, date etc. Pentru dezvoltarea teritoriului propus spre reglementare nu sunt necesare devieri de conducte. Racordarea unor noi consumatori este admisă.

 • 2.6.5. Alimentare cu căldură

Nu e cazul.

 • 2.6.6. Alimentarea cu gaze naturale

Zona e acoperită de rețeaua publică de alimentare cu gaz metan. Pentru dezvoltarea teritoriului propus spre reglementare nu sunt necesare devieri de rețele. Racordarea unor noi consumatori este admisă.

in prezent pe strada Comeliu Coposu si Strungarilor exista rețele de medie presiune pentru distribuția de gaze naturale. Din aceaste conducte urmeaza a se alimenta noii consumatori instalati.

 • 2.6.7. Gospodărie comunală

Zona dispune de serviciul public de salubritate pentru evacuarea deșeurilor menajere.

 • 2.7 Probleme de mediu

în zonă nu există surse de poluare sau alți factori cu impact negativ asupra mediului.

 • 2.8 Opțiuni ale populației.

Planul va fi supus consultării publice.

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

 • 3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare

Concluzii ale analizelor urbanistice:

 • □ isfuncționalități:

Zona este dominată de incinte (insule) industriale cu mari suprafețe subutilizate care constituie bariere urbane importante pentru funcționarea orașului. în aceste spații se desfășoară servicii de tip industrial sau cvasi-industrial care funcționează în condiții improvizte, precare, pe o structură internă dezordonată, dezvoltată nesistematic, cu spații verzi îngrădite, neîngrijite, în stare proastă și terenuri virane pe suprafețe mari.

Lipsa legăturilor auto și pietonale- traversări peste calea ferată și pârâu, lipsa promenadelor în lungul Nadășului, care ar putea deveni principalul culoar pietonal al zonei.

Zona este în prezent suprasolicitată din punct de vedere al traficului auto datorită trecerii la nivel cu calea ferată (Tăietura Turcului), lipsa unei variante de ocolire a comunei Baciu, prezența traficului greu generat de activitățile de producție din zonă și a traficului greu de tranzit, preluat în prezent de str. Corneliu Coposu, în lipsa unei legături principale în lungul căii ferate, în prelungirea străzii Tudor Vladimirescu.

De asemenea traficul pietonal și al bicicliștilor se desfășoară în condiții improprii, mai ales pe relația Tăietura Turcului -Corneliu Coposu-Baciu.

Potențial de dezvoltare:

Restructurarea ansamblului Fimaro vizează îmbunătățirea calității urbanistice a unui areal mai larg, cu posibilitatea activării dezvoltării de tip "brownfield” înspre est, pe culoarul Nadășului și al căii ferate.

Configurația urbanistică propusă este adaptată unei dezvoltări în trepte a arealului, având în vedere atât valorificarea oportunităților date de existența unor spații de mari dimensiuni utilizabile cu eforturi mici în timp scurt, cât și modernizarea și extinderea unor spații existente, pentru acomodarea unei scheme funcționale flexibile

Zona a devenit activa în ultimii doi ani prin construcția de locuințe la strada Corneliu Coposu și apariția unor dotări sportive la sud de Nadăș. Restructurarea incintei Fimaro poate constitui un impuls pentru conversia zonelor industriale de la sud (Fimaro sud, 16 februarie, Institutul minier), activându-se astfel întregul culoar destinat restructurării.

Culoarul Nadășului are un mare potențial de dezvoltare a rețelei de legături pietonale, care va contribui la creșterea atractivității arealului.

Concluziile studiului de trafic:

Model 3.1 - anul 2023 cu investiție:

Concluzii pe baza valorilor de trafic si a simulărilor efectuate:

-La nivelul anului 2023, situația descrisa de modelul 3.1 prezintă urmatorele valori pentru parametrul ICU: 87.0% pentru Intersecția 1, 57.5% pentru Intersecția 2, 63.4% pentru Intersecția 3, 57.7% pentru Intersecția 4, 97.1% pentru Intersecția 5 si 73.8% pentru Intersecția 6.La nivelul anului 2023, după realizarea investiției este definit accesul principal al investiției, I6 (accesul principal al complexului cu strada Corneliu Coposu). In urma traficului introdus in zona de investiție, nivelurile de serviciu pentru zona studiata sunt după cum urmeaza: Intersecția 1 arenivelul de serviciu F, intersecția 2 are nivelul de serviciu B, intersecția 3 are nivelul de serviciu B, intersecția 4 are nivelul de serviciu B, inte 5 are nivelul de serviciu F si intersecția 6 are nivelul de serviciu D.


-La nivelul anului 2023, nivelurile de serviciu ale intersecțiilor studiate in modelul 3. urmeaza :

Intersecția 1 are nivelul de serviciu E, intersecția 2 are nivelul de serviciu B, intersecția de serviciu B, intersecția 4 are nivelul de serviciu B, intersecția 5 are nivelul de serviți] 6 are nivelul de serviciu D.

Concluzii:

Conform celor descrise mai sus se observa ca in anul 2023, daca nu se vor lua masuri pentru imbunatatirea circulației in zona,chiar si fara realizarea unor noi investitii, intersecția 1 (Comeliu Coposu - Baciului - Scolii- Tudor Vladimirescu) va avea capacitatea de circulație mult depășită (ICU 121.0%), fapt ce va ingreuna semnificativ traficul in zona.

 • - Comparând Modelul 2 (anul de perspectiva 2023 fara realizarea investiției) si Modelul 3.1 (anul de perspectiva 2023. cu. traficul generat de in.vesțiti.e.și.cu jmpțemențare.a.masuriloLP.ropuse) se observa ca in Modelul 3.1 toate intersecțiile au o rezerva de capacitate suficienta fara a fi necesara modificarea geometriei străzilor din. zona.(propunerea din modelul 3.2)

 • - Proximitatea a 4 linii de transport public local permite accesul facil din cartierele adiacente

 • - Toate cele 3 soluții de amenajare pentru imbunatarirea condițiilor de desfășurare a traficului rutier au plusuri si minusuri care vor trebui analizate si din punct de vedere financiar, legal, termen de implementare. Soluțiile pot fi combinate si reanalizate funcție si de criteriile de mai sus

 • - Se va tine cont, la propunerile de amenajare/refacere a străzilor, de asigurarea pistelor pentru biciclisti si de asigurarea accesului persoanelor cu handicap.

 • - Din punct de vedere funcțional, al asigurării fluentei traficului, al siguranței rutiere, al accesibilității si atractivitatii investiției soluția 3.1 este cea recomandata

Concluziile studiului geotehnic:

în urma verificării se consideră proiectul corespunzător din punct de vedere al exigenței urmărite și al fazei de proiectare specificate.

 • 3.2 Prevederi ale PUG

Reutilizarea, în mod eficient și după un concept integrat, a suprafețelor industriale parțial dezafectate se înscrie în strategia de ansamblu a municipiului și urmărește principiile internaționale ale dezvoltării urbane durabile.

Reglementările Planului Urbanistic General prevăd consolidarea profilului mixt-tipic zonelor urbane centrale - concomitent cu eficientizarea utilizării suprafețelor. Principalul potențial funciar este dat de parcelele industriale dezafectate sau care și-au redus masiv activitatea și care oferă astăzi o importantă resursă de dezvoltare a arealului. Obiective cu caracter central, dar care depășesc prin scară și dimensiuni capacitatea nucleului istoric - locuințe colective, infrastructura pentru afaceri, dotări, spații publice și verzi etc-își găsesc în acestă zonă amplasamente avantajoase din punctul de vedere al relației cu orașul.

Restructurarea ansamblului Fimaro vizează îmbunătățirea calității urbanistice a unui areal mai larg, cu posibilitatea activării dezvoltării de tip "brownfield” înspre est, pe culoarul Nadășului și al căii ferate.

Configurația spațială rațională și schema de organizare flexibilă a viitoarelor funcțiuni sunt menite să asigure succesul dezvoltării în contextul dinamic dat de evoluția arealului industrial situat la nord de calea ferată și pe fundalul unei evoluții greu predictibile a piețelor de investiții.

Strategia pe termen mediu și lung a municipiului prevede integrarea pârâului în oraș sub forma unui culoar ecologic care susține o axă de mobilitate lentă (pietonală și velo), ca alternativă la principalele căi de comunicație pe direcția est-vest, care va contribui la creșterea atractivității arealului.

Pe termen mediu se poate valorifica potențialul oferit de prezența cjăii ferate, care prin strategiile de mobilitate la nivel regional ar putea acomoda un tren de tip (S-Bahn). Acesta ar putea avea mai multe stații / noduri intermodale pe teritoriul Municipiului (Baciu, Tetarom, Gara, Clujana, IRA, Aeroport) și ar putea constitui un mijloc important de transport public de capacitate pe direcția est -vest.

PUG Cluj - Napoca instituie o servitute de utilitate publică asupra unei fâșii adiacente străzii Comeliu Coposu pentru lărgirea viitoare a amprizei acesteia.

 • 3.3 . Valorificarea cadrului natural

Malul nordic al Nadășului este amenajat sub forma unei promenade pietonale, însoțite de plantații de arbori. Amenajarea acestui tronson constituie un pas în direcția valorificării cursului de apă sub forma unui culoar de mobilitate sustenabilă între diferitele zone ale orașului.

Pe o lungime de 210 m, malul nordic al Nadășului este amenajat sub forma unei promenade pietonale, flancate de arbori, iluminat public și mobilier urban. Măsurile presupun:

realizarea de parapeți de protecție;

pavare, amplasarea de mobilier urban, iluminat public etc. plantarea de arbori

 • 3.4 Descrierea noii structuri urbane. Concept urbanistic

Planul prevede realizarea unui nou ansamblu cu caracter funcțional mixt de tip subcentral incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, terțiare, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism, alimentație publică etc.

Locuirea va ocupa, conform PUG, între 30 și 70% din suprafața desfășurată totală a ansamblului reglementat de PUZ; în cadrul UTR M Fimaro proporția suprafețelor de locuințe pe oricare parcelă poate fi neuniformă în cadrul ansamblului. Pe oricare parcelă propusă se pot realiza, la limită, clădiri exclusiv de locuințe sau exclusiv cu funcțiuni terțiare sau cu alte funcțiuni permise de regulament. La faza de autorizare a fiecărei clădiri se va verifica și actualiza bilanțul ADC locuire / ADC maximă ansamblu cu respectarea RLU aferent PUZ. Suprafața desfășurată totală destinată locuirii trebuie să fie cuprinsă între 30 și 70% din suprafața desfășurată totală a ansamblului mixt Ia finalizarea dezvoltării ansablului.

Parterele spre strada Corneliu Coposu vor avea funcțiuni de interes pentru public.

în varianta de mobilare propusă (planșa 2.2 - plan de ilustrare), locuirea ocupă aproximativ 70% din suprafața construită desfășurată totală.

Configurația spațială rațională și schema de organizare flexibilă a viitoarelor funcțiuni sunt menite să asigure succesul dezvoltării în contextul dinamic dat de evoluția arealului industrial situat la nord de calea ferată și pe fundalul unei evoluții greu predictibile a piețelor de investiții.

Reutilizarea, în mod eficient și după un concept integrat, a suprafețelor industriale parțial dezafectate se înscrie în strategia de ansamblu a municipiului și urmărește principiile internaționale ale dezvoltării urbane durabile.

Planul urbanistic zonal este o etapă a procedurii de restructurare, urmând să reglementeze aspectele urbanistice ale operațiunii de restructurare a zonei, cf. PUG.

 • 3.5 Modernizarea circulației

Schema de circulație urmărește trei principii:

 • - eficiența și claritatea traseelor și acceselor carosabile;

 • - continuitatea și atractivitatea rețelei pietonale: alei, pasaje, piațete, scuaruri și spații verzi;

 • - flexibilitatea și adaptabilitatea schemei la evoluțiile pe termen mediu și lung ale arealului.

Zona studiată este deservită de o stradă principală, importantă la nivelul municipiului, strada Corneliu Coposu, care are în prezent4 benzi, fâșii verzi adiacente trotuarului și benzi pentru biciclete subdimensionate.

Accesele auto la obiectiv se vor realiza de pe două străzi de importanță locală ce se desprind din strada Corneliu Coposu: str. Strungarilor și o stradă nouă de acces pe direcția nord-sud, în prelungirea podului existent la Nadăș, paralelă cu str. Strungarilor.

Profilul final propus pentru strada Corneliu Coposu este cel din PUG : II.A- 35m - cu 4 benzi, scuar verde central care se transformă local în bandă de preselecție, piste de biciclete, arbori, trotuare. Acest lucru se va întâpla în timp, după aplicarea servitutilor pe traseul străzii.

Conform avizului de principiu emis de Serviciul Siguranța Circulației ,până la configurarea străzii conform profilului propus în PUG, pentru o bună fluență a străzii Coposu, se va amenaja o a cincea bandă suplimentară pe tronsonul cuprins între str. Stănescu Popa și str. Strungarilor care va fi folosită pentru.virajul la .stânga spre strada de .interes local propusă prin.PUZ. și pentru ieșirea spre est dinspre str. Strungarilor. Acest lucru este posibil datorită servitutii de utilitate publică instituită de PUG pe terenurile studiate prin PUZ. într-o primă etapă, la ieșirea de pe strada de interes local propusă se va realiza exclusiv virajul la dreapta pe strada Corneliu Coposu, până la realizarea profilului cu 5 benzi la vest de strada Stănescu Popa. Pe strada Strungarilor se vor asigura 3 benzi spre strada Corneliu Coposu pe un tronson de minim 30m.

între cele două străzi (strada de interes local și str. Strungarilor) se va creea un spațiu compact cu acces public pietonal care va deservi atât locuințele cât și, mai ales, noile funcțiuni propuse, în vederea ridicării valorii și potențialului pentru dezvoltare al zonei, concomitent cu reducerea impactului traficului auto pe sit.

Accesul auto pentru situații de urgență sau aprovizionare va putea fi asigurat prin alei cu trafic auto ocazional, controlat prin bolarzi retractabili.

Rețeaua de trasee pietonale, semipietonale sau mixte asigură accesul facil la toate clădirile și legătura cu zonele verzi. Aceasta asigură coeziunea funcțională și spațială a ansamblului și contribuie în mod semnificativ la calitatea activităților din zonă.

Malul nordic al Nadășului este amenajat sub forma unei promenade pietonale, însoțite de plantații de arbori. Amenajarea acestui tronson constituie un pas în direcția valorificării cursului de apă sub forma unui culoar de mobilitate sustenabilă între diferitele zone ale orașului.

în viitor, odată cu restructurarea incintei de la sud de Nadăș, rețeaua pietonală va putea fi extinsă spre zona de ineres de la sud, spre Tăietura Turcului.

Staționarea autovehiculelor:

Se va realiza în marea majoritate în spații specializate dispuse la sLto^t^lătli^r^arcajele vor fi dimensionate astfel încât sa se asigure necesarul de parcaje conform PUG.

Adițional, aleea carosabilă rezidențială va fi parțial flancată de parcări.

 • 3.6 Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Terenurile studiate vor fi încadrate, în urma parcurgerii procedurii de restructurare, în UTR M-Fîmaro - Zonă mixtă și UTR Ve Fimaro - zonă de protecție a apelor sau culoar ecologic

Se va realiza o împărțire pe parcele după cum urmează (a se vedea planșele 2.1 Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională și 4 - Proprietatea asupra terenurilor):

parcela 1 - 5844 mp.         Cuprinsă parțial în UTR M Fimaro și parțial în UTR Ve Fimaro

POT max. = 60%, CUT max =2,8

Aria construită a nivelurilor cu destinația de locuire va fi de maxim 50% x suprafața parcelei.

regim de înălțime max. 1- 3S+P+5+R / 1-3S+P+6 (pt. clădiri de colț) 1-3S+P+11 - pentru clădiri care constituie accente verticale în cadrul ansamblului

i                                                                       (conf. Planșei 2.1- Reglementări)

Parcela este situată pe latura de sud - vest a ansamblului, într-o zonă mai liniștită, fără construcții existente.

în varianta de mobilare urbanistică prezentată, pe parcelă sunt amplasate locuințe colective și un spațiu de servicii la parter, pe colțul nord estic; clădirile sunt dispuse în regim închis spre est și semi-deschis spre sud-vest, prin intermediul a două incinte (curți comune), cu un accent vertical pe latura de sud a parcelei. Garajele subterane sunt accesate dinspre nord și est, de pe strada internă de interes local propusă. Spre vest, peste garaje sunt amplasate grădini private aferente locuințelor de la parter.

parcela 2 - 7904 mp.        Cuprinsă în UTR M Fimaro

POT max. = 60%, CUT max =2,8

Aria construită a nivelurilor cu destinația de locuire vă fi de maxim 50% x suprafața parcelei.

regim de înălțime max. 1- 3S+P+5+R / 1-3S+P+6 (pt. clădiri de colț) 1-3S+P+11 - pentru clădiri care constituie accente verticale în cadrul ansamblului (conf. Planșei 2.1- Reglementări)

Parcela este situată în partea de nord a ansamblului, adiacent străzii Corneliu Coposu, colț cu strada Strungarilor. Parcela include și o clădire existentă - fostul corp administrativ al incintei, aflat în centrul zonei studiate. Această clădire a fost recent reabilitată având funcțiunea de birouri.

în varianta de mobilare urbanistică prezentată, se propun funcțiuni mixte (locuințe și spații comerciale / administrative / servicii /dotări. Clădirile sunt compacte, de înălțime medie cu un accent vertical pe colțul nord-estic și vor putea profita de pantele terenului realizarea nivelurilor pentru parcaje.


Accesul auto la garajele subterane se va realiza de pe strada Strun zona de vest de pe strada de interes local propusă.

parcela 3A - 6137 mp.


Cuprinsă parțial în UTR M Fimaro și parțial în UTR Ve Fimaro

POT max. = 60%, CUT max =2,8

Aria construită a nivelurilor cu destinația de locuire va fi de maxim 50% x suprafața parcelei.

regim de înălțime max. 1- 3S+P+5+R / 1-3S+P+6 (pt clădiri de colț)

1-3S+P+11.-pentru clădiri care constituie accente verticale în cadrul ansamblului (conf. Planșei 2.1- Reglementări)

Parcela este situată în partea de sud a ansamblului, între strada de interes local propusă și aliniamentul aferent pârâului Nadăș.

în varianta de mobilare urbanistică prezentată, se propune o clădire în formă de L cu suprafața preponderent pentru locuințe colective, cu o zonă verde importantă orientată spre sud.

Pe colțul nord-estic, spre principalul spațiu cu acces public al ansamblului, se propune un accent vertical (un corp P+11).

Accesul auto la garajele subterane se va realiza de pe strada de interes local propusă.

parcela 3B - 6030 mp. Cuprinsă parțial în UTR M Fimaro și parțial în UTR Ve Fimaro

POT max. = 60%, CUT max =2,8

Aria construită a nivelurilor cu destinația de locuire va fi de maxim 50% x suprafața parcelei.

regim de înălțime max. 1-3S+P+5+R/ 1-3S+P+6

Parcela este situată în partea de sud-est a ansamblului, între strada strada Strungarilor și aliniamentul aferent pârâului Nadăș.

în varianta de mobilare urbanistică prezentată, se propun activități și funcțiuni mixte: la primele două niveluri servicii / birouri și dotări ; locuințe colective dispuse în L pe restul nivelurilor. Spre zona verde de la sud este amplasata o grădiniță la o distanță de minim 15m față de clădirile de locuințe, la parterul unui corp P+2 de servicii. La acest corp în care este prevăzută grădinița, nu se admit la nivelurile superioare ale acestuia următoarele utilizări: alimentație publică, galerii comerciale, discoteci și cluburi și alte funcțiuni care ar putea împiedica funcționarea grădiniței de la parter.

Accesul auto Ia garajele subterane se va realiza de pe strada Strungarilor.

parcela 4- 1626 mp.


Cuprinsă în UTR M Fimaro

POT max. = 60%, CUT max =2,8

Aria construită a nivelurilor cu destinația de locuire va fi de maxim 50% x suprafața parcelei.

regim de înălțime max. 1- 3S+P+5+R / 1-3S+P+6

Parcela este situată în partea de nord -vest a ansamblului, între strada de interes local propusă și strada Corneliu Coposu

în varianta de mobilare urbanistică prezentată, se propune o clădire cu funcțiuni administrative (birouri).

Accesul auto la garajele subterane se va realiza de pe strada de interes local propusă.

parcela 5 - 2581 mp.


Cuprinsă parțial în UTR M Fimaro și parțial în UTR Ve Fimaro

POT max. = 0%, CUT max =0

regim de înălțime max. -

Stradă de interes local internă ansamblului

Strada va avea trei tronsoane diferite în funcție de pantele terenului, diferența de nivel între clădirea de birouri existentă și strada Coposu este de aproximativ 10 m. Această diferență este preluată prin intermediul unei "serpentine" cu două curbe la 90 de grade, având panta generală de aprox. 10%. Ampriza străzii este diferită pe cele trei tronsoane:

13m pe primul tronson, între Nadăș și parcela 4.

carosabil de 6m flancat de parcări în lung pe ambele părți (2+2m) trotuare de 1,50m

pantă longitudinală - aprox. 2%

10.80- 11.20m - pe direcția est-vest, adiacent zidului de sprijin la limita sudică a parcelei 4

carosabil de 6m

trotuare de 2,50m cu arbori de aliniament

pantă longitudinală - aprox. 10%

12m pe tronsonul de ieșire în strada Coposu, pe limita vestică a zonei studiate profil simetric:

carosabil de 6m

trotuare de 3.00m cu arbori de aliniament

pantă longitudinală - aprox. 10%

Având în vedere că este o stradă de interes local, bicicletele vor circula la comun cu traficul auto.

parcela 6 - 752 mp.

parcela 7 - 137mp.


Suprafață rezervată pentru lărgirea str. Corneliu Coposu (cf. Servitute de utilitate publică intituită de PUG)

Suprafață rezervată pentru lărgirea str. Strungarilor (cf. Aviz Sigurnața Circulației)

'0 2on wv&ilJ icnv: □smtruc'urfcteiun-30 pe na.1i:a sonanuț țt'jnio'-rn PUG<

1-3S+P+11

(pi. OÂfllT iLa>e Ar huiIhA ;.<|ii:i>i i-jv^lr «i -oi ricirjun kxu>i< - W..aS: • caastjluo yn»r.;r

veztoJfl in cnrind

atnanibiuic'. •
Bilanț teritorial

1       “ .- SUPRAFEȚE      ■ _•-?

Suprafața (mp.)

% din total

Suprafața (mp.)

din total suprafața zonei _ reglementate

J“T_-%din

- suprafața parcefa construibile

I

Suprafața zonei reglementate

31011

100[-i; : ■ 31011

10C

■ . 7...

Suprafața care se va dezmembra pentru lărgirea străzilor Coposu și Strungarilor

/ 88£

2.87

. ...

Suprafață strada de interes local propusă

0.00

0.00,       258.1.00

8.32

Suprafață totală parcele conslruibile

31011.00

100.00

‘ ?; 27541.00

88.81

100.00

Suprafață construită maximă (amprenta la sol)

8707.00

28.08

.15772.00

50.86

57.27

Suprafață minimă spatii verzi pe sol natural

7025.00

22.65

8262.30

26.64

...-30.00

Suprafață grădini private peste garaje subterane + suprafețe pietonale și accese auto nepermeabile (pavaje, dale, asfalt)

15279.00

49.27

350670

11.31

12.73

•    ~FUNCȚIUNI (UTILIZĂRI

Arie - .: desfășurată -construita -- (ADC)

Arie construita (Ac) ■ .

f % din ADC < * -_max

Li,

ADC maximă ansamblu

73555

100

Locuire (între 30% - 70%) din ADC total

ansamblu

naxim

51489

70

a se vedea NOTA 1

Alte funcțiuni (servicii, dotări, spații

administrative-birouri, dotări sportive alo)

naxim

51489

70

Nota 1:

Locuirea va ocupa, conform PUG, între 30 și 70% din suprafața desfășurată totală a ansamblului reglementat de PUZ; în cadrul UTR M Fimaro proporția suprafețelor de locuințe pe oricare parcelă poate fi neuniformă în cadrul ansamblului. Pe oricare parcelă propusă se pot realiza, Ia limită, clădiri exclusiv de locuințe sau exclusiv cu funcțiuni terțiare sau cu alte funcțiuni permise de regulament. La faza de autorizare a fiecărei clădiri se va verifica și actualiza bilanțul ADC locuire / ADC maximă ansamblu cu respectarea RLU aferent PUZ. Suprafața desfășurată totală destinajă            ie să


fie cuprinsă între 30 și 70% din suprafața desfășurată totală a ansamblul rrt               ea

dezvoltării ansablului.

3.7 Dezvoltarea echipării edilitare

3.7.1. Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apa a noilor consumatori instalatii se va realiza prin Corneliu Coposu si Strungarilor.

Cerința de apa s-a determinat conform SR 1343/1-06 si STAS 1478-90; Debitul specific pentru nevoi gospodărești s-a adoptat din tabelul 1. din SR 1343/1-06, pentru gospodarii avand instalație interioara de alimentare cu apa si canalizare, iar prepararea apei calde de consum menajer se face local, si este qsp=280 l/om zi...........   .....      ..... ....... ........ ......

Pentru nevoi publice(unitati de invatamant, spitale, clinici, hoteluri, magazine, restaurante, etc.) conform aceluiași tabel 1. din SR 1342/1-06, debitul caracteristic pentru un utilizator este qsp=85 l/om.

Pentru stopit spatii verzi conform paragrafului 2.3.2 SR din 1343/1-06 necesarul de apa pentru stropit spatii verzi se va aprecia ca o ploaie efectiva de 25 l/mp la doua saptamani.

Conform SR 1343/1-2006, pct. 2.3.10, 2.3.11 si 2.3.14 numărul de incendii teoretice simultane este de unul singur, iar debitul de calcul este de 5 l/s.

Pentru obținerea debitului necesar se va obține Avizul de Principiu de la Compania de Apa. Pentru proiectarea, execuția, recepția si darea in folosința se vor întocmi documentatii conforme cu normele si reglementările in vigoare.

Consumul de apa pentru fiecare tip de imobil se va contoriza cu un contor agreat de Compania de Apa Someș SA Cluj, montat in căminul de apometru amplasat la limita de proprietate, in vederea asigurării acesului personalului autorizat.

Se vor realiza branșamente separate pentru fiecare imobil cu montarea unui contor de apa in căminul de apometru. întreaga cantitate de apa preluata din rețeaua exterioara va fi contorizata in vederea stabilirii cantitatii de apa consumata. Se vor folosi numai echipamente de contorizare omologate de către Biroul Roman de Metrologie Legala. Montarea contoarelor se va face conform indicațiilor din documentația tehnica a contorului, conform art. 3.21, din Normativul I.9. - 1994. Conducta de branșament se va monta.sub adancimea de inghet, conform STAS 6054/1977. Conducta de branșament va fi perpendiculara pe conducta care o alimentează.. In caz de defect contorul va fi izolat de restul instalației, prin intermediul a doua armaturi de separare montate de o parte si de alta a contorului. Armatura din aval de apometru ( din partea limitei de proprietate), va fi cu descărcare. De asemenea după armatura de separare cu descărcare se va monta un ventil de reținere, pentru a inpiedica pătrunderea debitului negativ in contor. Se vor folosi piese prefabricate pentru aducerea la cofa cu inaltimea de 10 cm si diametrul interior de 80 cm conform STAS 2448 -82. Căminul se va acoperi cu o piesa prefabricata pentru capace si rame din fonta si beton conform STAS 2448 - 82.

Pentru o mai mare siguranța in exploatare s-a prevăzut o rețea de alimentare cu apa ramificată formata din țevi cu, Dn 110mm, iar in punctele de intersecție s-au prevăzut cămine de vane.

Rețelele de apa se amplaseaza cu precădere sub trotuare si parcari.

Rețelele de distribuție a apei se considera construcții de importanta deosebita, conform STAS 4273, de aceea trebuie sa asigure exigentele de performanta in construcții, precizate in STAS 12400/1,2 privind;

-stabilitatea si rezistenta la solicitări statice si dinamice

-siguranța in utilizare

-etanșeitate

-siguranța la foc

-exigente igienice

-izolație exterioara termica si anticoroziva

Rețelele de distribuție a apei potabile trebuie sa asigure pe toata durata exploatării, toate condițiile privind calitatea apei potabille conform STAS 1342.

La stabilirea traseului s-au avut in vedere criterii tehnico - economice, tinandu-se seama de următorii factori:

-folosirea optima a configurației terenului pentru asigurarea presiunii minime necesare unei funcționari normale pentru consumatorul cel mai indepartat si cel mai defavorabil plasat

-realizarea unei rețele de lungime minima

-evitatrea pe cat posibil, a zonelor cu trafic intens sau a accidentelor de parcurs (traversări de cale ferata, drumuri internaționale, autostrăzi)

Conductele se vor amplasa sub adamcimea de inghet, conform STAS 6054/77.

Amplasare rețelelor de incinta respecta condițiile impuse de SR 8591/97, cu privire distantele minime intre rețelele de apa, canal, gaz si electrice si intre acestea si difertie construcții.

Rețeaua se va dimensiona conform STAS 1343/1-95, in ipoteza in care obiectivele desen/ite necesita debite de apa rece si apa calda la parametrii standard.

In căminele vizitabile de linie, cat si in cămine special construite funcție de configurația terenului si implicit a conductei, se vor monta robinete de aerisire si golire Dn 50 mm.

Pentru stingerea incendiului cu hidranti exteriori se vor folosi hidranti de incendiu subterani Dn 80 existenti pe rețeaua publica de alimentare cu apa pe strada Corneliu Coposu si Strungarilor precum si cei noi prevazuti pe extinderea rețelelor de apa. Hidranti! sunt amplasati in intersecțiile de străzi, precum si in lungul acestora. Hidranti! se pot folosi si pentru igenizarea rețelei, aerisire, etc. Hidrantii vor fi marcati si semnalizati conform reglaementarilor tehnice in vigoare. De asemenea s-au prevăzut masive de ancoraj, in secțiunile in care sistemele de îmbinare nu permit preluarea eforturilor longitudinale.

Armaturile prevăzute (vane de secționare, robinete de aerisire si golire), se vor racorda la rețeaua de incinta prin flanse, cu ajutorul adaptorilor cu flansa. Armaturile prevăzute se vor monta in cămine vizitabile de tip carosabil.

In scopul limitării la maxim a tronsoanelor scoase din uz, pe durata unei intervenții, s-au prevăzut armaturi de închidere in toate nodurile rețelei ramnificate. Tot aici s-au prevăzut robinete de golire si aerisire, funcție de cotele geodezice la care se afla tronsonul calibrat. Aerisirea rețelei se poate face si prin hidranti.

Armaturile de închidere se vor amplasa in toate nodurile rețelei ramnificate, pe conductele principale la distanta de maximum 600 m si pe conductele de serviciu la distanta de max. 300 m (in cazul in care nu sunt racorduri), asfel incat sa nu se scoata din funcțiune mai mult de 5 hidranti de incendiu. Racordurile de golire si spalare a rețelei trebuie sa fie amplasate astfel incat sa asigure protecția sanitara (sa împiedice pătrunderea impurităților in conductele rețelei de apa potabila). Diametrul robinetelor de golire se poate lua de regula 14 din diametrul conductei pe care se montează, dar nu mai puțin de 50 mm.

In funcție de traseul conductelor se vor prevedea compensatori de montaj, dilatare - tasare. Conductele se vor poza in șanțuri cu lățimi ce variaza intre 0,7 - 0,9 m si adâncimi de 1,00 - 1,50 m. Pozarea se va executa pe un pat de nisip de de 10 cm grosime.

După pozarea conductelor in sânt si efectuarea probelor de presiune, se va proceda la executarea umpluturilor in straturi de 10 - 15 cm, executandu-se compactarea acestora pana la un grad de 96I. Pentru refacerea infrastructurii si a suprastructurii străzilor afectate de săpături, se va executa un pat de balast, piatra sparta si nisip in grosime de 30 cm reprfilandu-se strada si se vor curata gurile de scurgere. Conductele vor fi pozate subteran sub adancimea limita de inghet si ținând cont de eventuala existenta a celorlalte rețele subterane din zona, in cazul in care au trasee comune, ca: rețele electrice, telecomunicații, gaz, etc. Conductele vor fi pozate pe un pat de nisip de minim 10 cm grosime.

Săpăturile se vor executa mecanizat, cu excavator pe pneuri cu cupa de 0.21-0.30 mc, la o adâncime de 1.20 m. Pentru corectarea fundului sântului, de la adancimea de 1.20 m pina la 1.50 m , săpăturile se vor face manual.

Rețeaua de distribuție se va da in funcțiune după efectuarea probelor, spalarea si dezinfectarea conductelor si numai cu acordul organelor sanitare.

Dimensionarea rețelei de distribuție s-a făcut in asa fel incat sa asigure presiunile de serviciu in punctele cele mai indepartate si cele mai inalte. Presiunea minima de 7 m H2O necesara funcționarii hidrantilor de incendiu existeni este data de rețeaua publica de alimentare cu apa.

Înainte de punerea in funcțiune, conductele de alimentare cu apa se vor proba la presiune si etanșeitate si apoi se vor spala.

După terminarea lucrărilor de montaj la conducte, șanțurile vor fi acoperite si terenul va fi adus la forma inițiala de către executant, potrivit prevederilor din proiect si din documentația economica.

3.7.2. Canalizare

Rețeaua de canalizare sa proiectat in sistem divizor. Canalizarea menajera va colecta apele gravitațional si le va evacua in rețeaua de canalizare existenta pe strada Corneliu Coposu si Strungarilor.

Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2005 - "Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare ale localităților. Evacuarea apelor uzate in rețelei de canalizare ale localităților se poate face numai in baza acordului de racordare scris, dat de unitatea de gospodărie comunala care administrează si exploateaxa sistemul de canalizare si ai contractului abonament de preluare la canalizarea localității, încheiat cu aceasta, cerandu - se si avizul inspectoratelor de sanatate publica. După obținerea acordului de racordare este obligatorire obținerea avizului si autorizației de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii apelor 107/1996. _

Prin acordul de racordare, unitatea de gospodărire comunala care administrează si exploatează sistemul de canalizare al localității poate stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decât cele prevăzute pe baza incarcarii cu poluanti, deja existenta in canalizare.

La solicitarea acordului de racordare, in vederea evacuării apelor uzate provenite de la o noua utilizare a apei, utilizatorul va pune la dispoziția unitatii de gospodărie comunala date asigurate de proiectant,- respectiv estimări ale debitelor si compoziția apelor uzate care urmeaza a fi evacuate in canalizarea localității; in cazul retehnologizarii sau extinderii capacitatilor de producție, abonatul va prezenta buletine de analiza a compoziției si cronograma debitelor de apa uzate, evacuata de la folosința aflata in funcțiune.

Retaua de canalizare a apelor uzate menajere se va amplasata sub carosabil, la distanta de 3.0m fata de rețeaua de alimentare cu apa si la distanta de 1.0m fata de retaua de redusa presiune -gaze naturale.

Sistemul de canalizare al apelor uzate menajere se va realiza, in conformitate cu configurația terenului, gravitațional.

Accesorii si lucrări canalizare:

Căminele de vizitare au rol de cămine de linie sau racord si se vor amplasa la maxim 60 m.

S-au prevăzut cămine de vizitare in următoarele situatii:

 • - in aliniamente, la distante de max. 60 m

 • - in punctele de schimbare dimensiunilor si a pantelor

 • - in punctele de schimbare a direcției si de intersecție

 • - in punctele de racord (cămine de racord a parcelelor)

Pentru a evita infiltrațiile de apa din panza subterana in rețeaua de canalizare s-a prevăzut ca radierul căminelor sa fie prefabricat, din beton armat, realizandu-se astfel atat un grad ridicat de impermeabilitate cat si o etanseizare buna la racordul cu tuburile de canalizare.

Execuția si pozarea rețelelor de canalizare se va face paralel cu cele de alimentare cu apa,

Conductele vor fi pozate subteran sub adancimea limita de inghet si ținând cont de eventuala existenta a celorlalte rețele subterane din zona, in cazul in care au trasee comune, ca: rețele electrice,

telecomunicații, gaz, etc. Conductele vor fi pozate pe un pat de nisip de minim 10 cm grosime. Săpăturile se vor executa mecanizat, cu excavator pe pneuri cu cupa de 0.21-0.30 mc, la o adâncime de 2.0 m. Pentru corectarea fundului sântului, săpăturile se vor face manual.

înainte de punerea in funcțiune, conductele de canalizare se vor proba ia presiune si etanșeitate.

După terminarea lucrărilor de montaj la conducte, șanțurile vor fi acoperite si terenul va fi adus la forma inițiala de către executant, potrivit prevederilor din proiect si din documentația e^tf^i^.

Căminele de vizitare vor fi executate, din tuburi de beton prefabricat Dn 80 cm. Caphdelejși din fonta, STAS 2308/81, folosite la căminele de vizitare vor fi montate prin intermediul i^o^pi din beton armat conform prescripțiilor din STAS 2448/82.


Traseul conductelor se materializează pe teren prin țăruși amplasați pe axul conductei

I

Saparea tranșeelor de pozare a tuburilor de canalizare și a gropilor pentru căminele de vizitare vor fi executate manual. Pe măsură executării șanțurilor și gropilor se va executa sprijinirea malurilor cu dulapi metalici din inventarul constructorului.

In conformitate cu normele de protecția muncii, pe marginea șanțurilor și a gropilor se va lașa o bancheta de 50 cm pentru asigurarea liberei circulații în timpul lucrărilor de montaj. In același timp se va asigura încadrarea surplusului de pamant care va fi transportat în locuri prestabilite a fi folosite ca depozit.

Pentru delimitarea spațiului necesar executării lucrărilor de montaj se vor monta parapete metalice de inventar de-a lungul șanțului, iar pentru asigurarea traversării șanțurilor în locurile necesare se vor monta podețe metalice.

înainte de efectuarea umpluturilor se va executa proba de etanșeitate prin umplerea conductei cu apa timp de 24 ore. Daca rezultatul probei este pozitiv se va executa umplerea și compactarea tranșeelor în straturi de 30 cm grosime.

In vederea recepției se va urmări daca executarea lucrărilor s-a făcut în conformitate cu prevederile din proiect, a reglementarilor tehnice privind execuția lucrărilor aferente, precum și a instrucțiunilor de montaj ale producătorului de echipamente.

Se vor avea în vedere, în special condițiile tehnice privind:

 • - aspectul estetic general al instalațiilor

 • - pentru lucrările ascunse se va face verificarea calității materialelor utilizate și a execuției și se vor efectua probe înainte de efectuarea umpluturilor și se vor încheia procese verbale pentru aceste lucrări.

Urmărirea comportării investiției în timp se va face conform Normativului P 133 - 80 de către beneficiar prin exploatarea tehnica a lucrării.

In cadrul activității de urmărire curenta se va da atenție deosebita:

 • - scurgerii apelor spre canalizarea exterioara;

 • - etanșeității conductelor care transporta lichide de orice fel;

 • - înfundarii scurgerilor;

? (

 • - apariției de fisuri, crăpături ale conductelor;

 • - distorsionari ale traseului conductelor;

 • - funcționarii tuturor armaturilor;

 • - neterminarea unor lucrări ce afecteaza siguranța în exploatare;

 • - vicii în construcție a căror remediere este de durata.

Comisia de recepție poate respinge recepția daca se constata vicii ce nu pot fi înlăturate.

Recepția finala va fi convocata de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

înainte de inceperea lucrărilor de terasamente se stabilește axa străzii si reperii care determina elementele traseului confom prevederilor STAS 9824/3-74. Lucrarea se va face cu topografi calificati pornind de la Planul de trasare al fiecărei străzi.

 • 3.7.3. Instalații exterioare de canalizare a apelor meteorice

Evacuarea apelor pluviale se va realiza gravitațional in parau! Nadas. Pentru canalizarea apelor pluviale se vor utiliza guri de scurgere stradale care vor fi conduse la emisarul aflat in zona in partea de sud al amplasamentului. Rețeaua de colectare a apelor pluviale se va amplasa sub carosabil pe axul drumurilor pentru a facilita racordarea gurilor de scurgere de pe ambele parti ale drumurilor. Apele pluvial provenite de pe drumuri! sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi cu deznisipator după care sunt evacuate in emisarul din zona conform documentației tehnice avizate de către apele romane.

Conductele vor fi pozate subteran sub adancimea limita de inghet si ținând cont de eventuala existenta a celorialte rețele subterane din zona, in cazul in care au trasee comune, ca: rețele electrice, telecomunicații, gaz, etc. Conductele vor fi pozate pe un pat de nisip de minim 10 cm grosime.

Săpăturile se vor executa mecanizat, cu excavator pe pneuri cu cupa de 0.21-0.30 mc, la o adâncime de 2.0 m. Pentru corectarea fundului sântului, săpăturile se vor face manual.

înainte de punerea in funcțiune, conductele de canalizare se vor proba la etanșeitate.

După terminarea lucrărilor de montaj la conducte, șanțurile vor fi acoperite si terenul va fi adus la forma inițiala de către executant, potrivit prevederilor din proiect si din documentația economica.

Căminele de vizitare vor fi executate, din tuburi de beton prefabricat Dn 80 cm. Capacele și ramele din fonta, STAS 2308/81, folosite la căminele de vizitare vor fi montate prin intermediul unor piese suport, din beton armat conform prescripțiilor din STAS 2448/82.

Traseul conductelor se materializează pe teren prin țăruși amplasați pe axul conductei și în axul căminelor.

Saparea tranșeelor de pozare a tuburilor de canalizare și a gropilor pentru căminele de vizitare vor fi executate manual. Pe măsură executării șanțurilor și gropilor se va executa sprijinirea malurilor cu dulapi metalici din inventarul constructorului

Prescripții de proiectare a rețelelor de alimentare cu apa si canalizare

La proiectarea rețelelor de alimentare cu apa se vor respecta prevederile S.R. 4163-1, SR 4163-2 si STAS 6819. Proiectarea rețelelor exterioare de canalizare se va face conform STAS 3051. Determinarea cantitatiilor de apa potabila si de combatere a incendiilor se face in conformitate cu SR 1343.

Clasa de importanta a rețelelor de apa si canalizare se stabilește conform SR 4163 - 1. Amplasarea in plan si pe verticala a rețelelor se face in conformitate cu prevederile STAS 8591 - 1, SR 4163-1. Adancimea de fundare a tuburilor nu poate fi mai mica decât adancimea de inghet conform STAS 6054. Calculul hidraulic al rețelelor de alimentare cu apa si canalizare se face conform STAS 4163-2 si STAS 3051 si /sau pe baza datelor producătorilor.

Verificarea de rezistenta a tuburilor se face prin compararea solicitărilor de rupere indicate de producători, cu solicitările maxime realizate din combinarea diverselor cazuri de încărcare, ținând seama de modul de rezemare a tuburilor si de tipul patului de fundare nisip sau fundatii de beton).

Dimensionarea de rezistenta a rețelelor se face după un calcul static prealabil, prin care se stabilesc solicitările Ia care sunt supuse elementele de construcție. Calculul static a rețelelor Îngropate cat si a celor supraterane pozate in galerii edilitare, traversări de vai. cursuri de apa sau cai de comunicatii se face luând in considerare incarcarile din SR 6815 care tine seama de gruparea prevăzută in STAS 10101. La proiectarea rețelelor de alimentare cu apa se prevăd masuri care sa limiteze efectul lovirii de berbec. La proiectarea rețelelor de alimentare cu apa se prevăd:

 • ■ armaturi de inchidere trobinete) ventile de aerisire - dezaierisire,

 • ■ cămine pentru armaturi si branșamente;

 • ■ compensatoare de montaj sau pentru preluarea dilatării; • masive de ancoraje si masive pentru probe de presiune necesare pentru preluarea eforturilor axiale

 • • dispozitive de măsură si control

La proiectarea rețelelor de canalizare exterioare se prevăd dup caz, următoarele construcții, acesorii:

 • - cămine de vizitare

 • - camere de intersecție

 • - guri de scurgere

 • - guri de zapada

 • 3.7.4. Instalații exterioare de alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică

Pentru alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori instalati pe amplasament se va face dintr-un post de transformare subteran propus pe amplasament. De la postul de transformare se vor alimenta firidele de branșament de pe proprietatea beneficiarului ce vor deservi noii consumatori instalati.

Rețeaua de joasă tensiune

Din punctele de conexiune se va alimenta în sistem ramificat o rețea de firide de distribuție stradală. Firidele de distribuție vor fi alimentate subteran și vor fi alimentate unele în regim intrare și altele în regim intrare-ieșire, în funcție de poziția pe care o ocupă în rețea. în componența firidei se găsesc:

-cutia

-soclul

 • -sistemul de bare capsulate

 • -socluri modulare pentru siguranțe fuzibile tip MPR cu sau fără separator

Firidele vor fi cu maximum 6 plecări către receptori. Cutia va fi realizată din poliester cu fibră din sticlă, cu grad de protecție IP44, și va fi echipată cu mâner rabatabil montat îngropat, prevăzut cu ială și/sau dispozitiv de închidere cu cheie triunghiulară. Soclurile fuzibilelor vor fi din poliester cu fibră din sticlă, modulare, tripolare, cu montaj vertical, protejate la conturnare și străpungere, cu contacte argintate și cu capace pentru protecție și manevrare patroane fuzibile.

Alimentarea cu energie electrică a imobilelor

Fiecare imobil va fi alimentat prin intermediul unui branșament subteran distinct, care va face legătura între firida de distribuție stradală și firida de branșament a fiecărui imobil. Firida de branșament se va monta în exterior și va fi. prevăzută cu bloc de măsură și protecție propriu.

Alimentarea cu energie electrică a stâlpilor de iluminat stradal

Stâlpii de iluminat stradali vor fi alimentati printr-o rețea electrica subterana tip LES. Fiecare stâlp de iluminat va fi prevăzut cu priza de pamant separata. Contorizarea iluminatului public se face separat fata de imobile.

Reguli de pozare în pământ

în pământ cablurile se vor monta în conformitate cu prevederile:

a) Cablurile se pozează în șanțuri între două straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se pune un dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare și/sau plăci avertizoare) și pământ rezultat din săpătură (din care s-au îndepărtat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor).

Se admite acoperirea cablurilor din șanț cu pământ prelucrat ( secționat din stratul superficial al taiuzului, astfel încât granulația să nu depășească 30 mm, fără pietre, bolovani sau alte corpuri stăine ) și compactat prin burare până se obține o grosime de 10 - 15 cm și o suprafață netedă și fără fisuri; stratul de deasupra dispozitivului avertizor va fi, de asemenea, bine compactat prin burare.

Utilizarea plăcilor avertizoare este recomandată în următoarele situații:

 • - în situațiile în care este necesară o protecție mecanică suplimentara

 • - în cazul profilelor de șanțuri cu cabluri etajate (între straturile de cabluri): deasupra manșoanelor

Se va evita pozarea cablurilor în straturi suprapuse ( etajate ) atât din cuza influențelor termice defavorabile, cât și a unei intervenții ulterioare dificile la cablurile inferioare. Se admite adoptarea acestui mod de pozare pe baza de justificare tehnico - economică (inclusiv calcul termic ), atunci când soluția rezultă ca favorabilă față de cea de pozare într-un singur strat. între cablurile cu tensiuni diferite sau între cablurile de medie tensiune (de aceeași tensiune) pozate în același șanț la distanțe între ele de până la 10 cm (a-se vedea tabelul 4), se vor monta distanțoare (de exemplu, din mase plastice sau cauciuc) amplasate pe traseu la intervale care să asigure distanțele minime prescrise între cabluri. 3.7.5. Telecomunicații

Zona e acoperită de rețelele de comunicații -telefonie, TV, date etc. Pentru dezvoltarea teritoriului propus spre reglementare nu sunt necesare devieri de conducte. Racordarea unor noi consumatori este admisă.

 • 3.7.6. Alimentare cu căldură

Nu e cazul.

 • 3.7.7. Alimentarea cu gaze naturale

In zona exista rețea publica de gaze naturale de medie presiune de la care se vor alimenta noii consumatori prin intermediul unei statii de reglare măsurare

Pentru asigurarea debitului de gaze naturale necesar, se propune realizarea unei rețele ramificate in incinta de redusa presiune, din conducte, Dn 110 mm, Dn 63mm, montate ingropat.

Rețeaua va fi racordata la rețeaua de medie presiune existenta in zona prin intermediul unei statii de reglare măsurare de capacitate.

Fiecare imobil se va racorda la rețeaua proiectata prin intermediul unui branșament si a unui post de reglare proiectat. Pe rețeaua de redusa presiune, la căpătui de branșament, se monte de trecere, in poziție verticala, unul sau mai multe regulatoare. Legătură bransamentafoiQu reglare sau instalațiile de utilizare se face prin intermediul unui dispozitiv special, branșament (raiser), care realizează trecerea de la polietilena la metal, avand acela din polietilena branșamentului.


Conductele, fitingurile si armaturile din Pe se montează ingropat direct in pamant, adancimea minima de montaj fiind de 0.9 m de la generatoarea superioara.

In cazul subtraversarilor de drumuri si intersecții cu alte rețele se vor prevedea tuburi de protecție.

De asemenea se vor prevedea rasuflatori in următoarele cazuri;

la distante de 150 m

la capetele tuburilor de protecție

 • - . la ramificațiile de conducte ...               ....

la ieșirea capetelor de branșament din pamant

Distanta intre generatoarea superioara a tubului de protecție pe care se montează rasuflatoarea si fata inferioara a calotei rasuflatorii este de 150 mm.

Confecționarea rasuflatorilor se va face din țeava din otel cu diametrul interior de 50 mm.

Rasuflatorile la care se montează capac GN se prevăd obligatoriu cu opritor pentru evitarea degradării conductei cu dispozitivul de curățire a rasuflatorilor.

In dreptul rasuflatorilor, conducta, care a fost acoperita pe toata lungimea cu un strat de nisip gros de 10-15 cm, se pune un strat de piatra de rau cu granulatia de 5 - 8 mm, gros de 5 cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii.

Conductele de Pe vor fi insotite pe intreg traseul de un conductor de cupru izolat de secțiune 1.5 mmp, monofilat, montat de-a lungul conductei, prin care se pot transmite semnale electrice cu ajutorul carora se poate determina cu precizie amplasarea conductei si integritatea acesteia.

Deasupra conductei, pe toata lungimea treaseului, la o inaltime de 25 cm de generatoarea superioara a acesteia se va monta o benda sau grila de avertizare din Pe de culoare galbena cu o lățime de 15 cm si inscripționata "gaz metan".

Proiectarea, execuția, recepția si punerea in funcțiune se va face conform Normativului I6/98 si I6 PE/90, de către instalatori autorizati, secondati de reprezentantii legali ai Distrigaz - Nord Tg. Mureș.

Pentru execuția conductei constuctorul va delega instalator autorizatjgrad IIB minim) care va semna si completa partea scrisa si desenata conform art. 2.9 din Normativul I6 1998.

Traseul conductei va fi rectiliniu marcat prin inscripții sau prin aplicarea de plăcute indicatoare pe construcții si stilpii din vecinătate in conformitate cu STAS 9750.

Materialul tubular va fi insotit de certificat de calitate.

Materialele care nu au certificate de calitate se pot folosi numai daca sunt atestate de un laborator de specialitate. Nu se va utiliza material tubular care prezintă defecte.

 • 3.7.8. Gospodărie comunală

Zona dispune de serviciul public de salubritate pentru evacuarea deșeurilor menajere.

 • 3.8 Protecția mediului

 • a) Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări etc.)

Funcțiunile admise în zonă sunt cele comune / specifice orașului, iar modul de construcție urbană reglementat e tipic urban. Serviciile publice asigură în interiorul limitelor normate evacuarea apelor uzate. Emisiile de gaze de ardere aferente instalațiilor de încălzire sunt de asemenea în parametrii stabiliți de cadrul normativ, ca și nivelul de izolare termică, ce diminuează consumul de energie. Fiind o structură urbană comună, nu se pune problema apariției unor factori poluanți excepționali.

 • b) Prevenirea producerii riscurilor naturale

Conform PUG, zona nu e supusă unor riscuri naturale previzibile. Relieful și structrua geologică nu evidențiază riscuri de alunecări de teren sau de tasări neobișnuite. Nu există . riscul de inundații in zona studiată. Configurația locală nu determină accelerarea curenților de aer.

 • c) Epurarea / preepurarea apelor uzate

.........Apele .menajere _ce șe. înscriu. în. normele .specifice..vor _fl_ .preluate, de sistemul. .p.ublic..de canalizare și transportate la stația de epurare a orașului. Apele pluviale vor fi preluate de asemenea în sistemul public. Apele poluate pentru care normele nu permit preluarea în sistemul public vor fi preepurate local, înainte de deversarea acestora în canalizare (garaje și parcaje etc).

 • d) Depozitarea controlată a deșeurilor

Pentru colectarea deșeurilor, în conformitate cu RLU, se vor prevedea spații special amenajate în acest scop, în general încorporate în clădiri, cu acces carosabil direct de pe domeniul public / stradă.

 • e) Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi etc. Zona nu necesită reconstrucție ecologică sau consolidări de maluri.

 • f) Organizarea sistemelor de spații verzi

In conformitate cu RLU, pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 30% . Suprafețele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere. Se vor planta aproximativ 120 de arbori Organizarea concretă a spațiilor verzi se va face în cadrul DTAC.

 • g) Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate

In zonă nu există bunuri de patrimoniu, motiv pentru care prin PUG nu s-a instituit un regim de zonă protejată pentru acest teritoriu.

3,9 Obiective de utilitate publică:

Pe latura nordică, adiacent străzii Corneliu Coposu s-a instituit prin PUG o servitate de utilitate publică, cu suprafața de 511,31 mp (pe parcela cu nr. Cad 8147/1), de 207,11 mp (pe parcela cu nr. Cad 8147/2) și de 33,58mp. pe parcela cu nr. 261163, marcate pe planul de situație.

I.........

EXISTENT

I     OBSERVAȚII

\ ''SUPRAFEȚE. - ■ ' -T

.. Suprafață (mp>

%dîh total

- .Suprafața fmp.) ■

% din total suprafața * zonei--reglementate

... ’Adin ■ ■ "suprafața parcele 7 consliuibite

....... .......-..... ■ • -

.....— —

■ .......- •••

1............

■...........

1...........-   ........

Suprafața zonei reglementate Total teren (proprietate privată)

3101

100.0C

31011

97.5"

/

I

Teren grevat de servitute de utilitate publica Pentru lărgirea străzii Coposu

Parcela 6

752

2.43

752

2.43

Suprafața care se va dezmembra pentru lărgirea străzii Strungarilor

Parcela 7

137

0.44

Suprafață strada de interes local propusă Parcela 5

2581

8.32

Suprafața totală parcele private construibile

27541

aa.sil

100.00

Parcela 1

5844

U.85|

21.22!

Parcela 2

I

7904

25.49|

28.70I

Parcela 3A

6137

19.79[

22.28j

Parcela 38

6030

19.44

21.agi

Parcela 4

1626j

5.24,1

5.901


Beneficii publice ale planului:

 • - activarea unui areal subutilizat și deblocarea unei zone cu caracter de barieră urbană

 • - condiții atractive pentru investiții prin asigurarea profilului mixt (locuințe, birouri, comerț și servicii, dotări - sportive, cercetare etc.)

 • - înscrierea în modelul urban al traseelor scurte (evitarea multiplicării traficului generat de deplasări la și de la locul de muncă)

 • - asigurarea unei zone active si atractive pe tot parcursul zilei

 • - echiparea cu funcțiuni complementare locuirii - dotări, servicii, comerț

 • - dezvoltarea și extinderea rețelei de spații publice și verzi din cartier (alei, pasaje, piațete, scuaruri)

 • - impulsionarea dezvoltării culoarului Nadășului - axă de mobilitate lentă (pietonală și velo)

 • - construirea de locuințe de calitate în urma unui proces integrat de restructurare

 • - asigurarea spațiilor pentru noi locuri de muncă


3.7 Categorii de costuri

în ceea ce privește categoriile de costuri necesare pentru investiția în cauză, acestea exclud costurile ce ar cădea în sarcina autorităților publice locale, investiția fiind in totalitate una privată, costurile reducându-se astfel doar la cele ce vor fi suportate de investitorii privați.

4. CONCLUZII-MĂSURI ÎN CONTINUARE

Ulterior aprobării PUZ se va demara demersul obținerii autorizării de construire, precum și de derulare a operațiunilor cadastrale menționate.


Redactat


arh. Tudor Pănescu

SC planwerk arhitectură și urbanism SRL


2019


ARHITECT ȘEF'

DANIEL POPL